MEUBELEN Openbare Verkooping KIUIBI%T. Nolaris A. REYNAERT le Vper. VENDITIE eu «OBIIAIRE V00RW1RPEN Stlldie van don Notaris Yenneulen Kantoor van don Notaris Tiburce Proot YVoensdag ln Haarl 1911, oui I 1)2 nro namiddag to Houthulst, omirent 200 KOOPEA te Vi'i i: Lange Meerschstraat 27 ne Nolaris Alfred REYNAERT Ma andag 27 Februari 1911 De Notaris PARRET te Zonnebeke, zal namens den Notaris IDE, te Kortryk, in den Grooten Zoenkaerbosch te Zonnebeke (Statie Frezenberg) LIJSTEBOO.il E.\, Fiantsoenen en Beuken TE (i H ELU W E, in don Marti uns Bosch on in don Kortrijhbosch VENDITIE Studik van dkn VAN te PER. zal overgaan op OM 1 1/2 URKN NAMII'DAO, ten huize geteekend nr 27 Langkmkkrsch- STRaat, tôt de openbare verkooping van de vol- gende voorwerpen Stoelen, Tafels, Hedhakken met. Ressorts, Matrassen, 2 groote Kasseri. Kasjes, Nachtta- fels. Lavabos, Lampen, Cuisinière, Stoven, Commoden, Spiegels, Tapijten, llanddoek- st,aan, Keukengerief en verdere voorwerpen ten dage van de verkooping aan te bieden. Met gereed geld en verhoog van 10 °/0 voor kosten PUBLIEli VËRKOOPEN TE GllELUWE. op Haandag "1 Februari 1911, OM 1 UREJUIST NAMIUDAO. Onder gewone voorwaarden en met tijd van betaling voor de koopers die zullen voldoende borg stellen TE WOUMEN. (ASSCHKN WOENSL)A(i), in 'r, Park van 't, kasteel van Madme Cotteau de Simencourt aldaar; VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Le Courrier d'Ypres (1858, 1866, 1884 en 1911) | 1911 | | pagina 2