Lr gaat geen week voorbij of' wij hebben spoorwegrampen te melden. Zondag morgend werd de barreelwachter aan de statie van SchellebelIe verrast door eenen exprestrein en dood gereden. Te Moerbeke bij Geeraardsber- gen werd in den morgend van 25 november zekere Jacob De Bruyïie geheel verminkt op den overtocht van den spoorweg dood ge vonden.. J Lmj.ül Wen had hem den avond te voren dronken gezien. Het slachtoffer, dat te Basely (Hene gouwen) woonde, had zich naar Moerbeke begeven, om er zijne papieren te gaan afhalen om te trouwen. Verleden zaterdag waren ecnige werk lieden bezig boringen le doen in de gaanderijen van de koolmijm Gabelle, te Grivegnee, toen eensklaps de mijn overstroomd werd. Vier werklieden verdronken en werden onder de instorting begraven in de gaanderijen, veroor zaakt door de overstrooming. Verleden zaterdag heeft men in de Langerlooheide te Genck eenen jager dood gevonen, die ten gevolge eener hartaderbreuk plotseling gestorven was. De ongelukkige lag met het gezicht in het slijk; hij had nog eene sigaar in den mond en de hand aan den overge- haalden haan van zijn geweer. Zijne trouwe honden zaten naast het lijk van hunnen meester. A'n-i, i r: 1 De zaak der Provincies!raat te Antwerpen (verwoesting eener herberg en danszaal) is donderdag voor den krijgsraad afgeloopen. Na eene korte beraadslaging heeft de krijgsraad de drie betichten vrijgesproken. Hel vonnis luide als volgt: kaporaal Wynen is vrijgespro ken bij gebrek aan bewijzen; De Druyn en. De Braeckelaer zijn vrijgesproken. De beslis- sing, genomen bij eenparigheid van stemmen, werd geestdriftig door het publiek tocgejuigd. De drie betichten zijn onmiddeliik in vrijheid gesteld. Een stoutmoedige diefstal is donderdag avond, omtrent 9 l|i ure gepleegd in den goudwinkel van den heer Saueressig, op de Grootc Markt, 50, te Antwerpen. Die winkel draagt voor uithangbord Au pigeon il'r. De heer Saueressig was donderdag avond uitge gaan om eene boodschap te doen; zijne vrouw en de dienst meid waren' alleen Thuis. Zij bè- vonden/*zu*b in de kamer nevens den winkel. Eensklaps hoorden zij twee iiev/ge slagen op de vitrien, die in stukken sprong. Zij snelden aanstonds naar builen en zagen eenen kerel, die naar de Handschoenmarkt vlucluie, waar een ander persoon hem op den hoek der Blauw Moezelstraat scheen af te wachten. Hij stak dezen iets in de hand, waarop de andere spoedig in de richting der Lijnwaadmarkt verdween. Op het geroep van vrouw Saueressig en de meid, waren twee lieéren toegesneld, Edm. Len Lug. Ddie van de Oude Kóorn- markt op de Handschoenmarkt kwamen. Aan de pomp van Quinten Metsys, gelukten zij erin den kwaaddoener te vatten, die nog het werk tuig in banden bad, waarmede hij de vitrien had ingeslagen. Het was een ijzeren werktuig, dat de kerel gestolen had in een in opbouw zijnde huis der Zuiderlei. Volgens men bevonden heeft, had de dief elf ringen gestolen. De kerel had in aller baast de band gestoken door de opening, die hij in de vitrien had geslagen, en had alles gepakt wat onder zijn bereik stond. Van de elf ringen bad hij er vijf laten vallen toe hij de vlucht nam; men heeft die vijf ringen op de straat teruggevonden voor de woning van de heer Saueressig. De zes andere ringen waarmee de mede plichtige verdwenen is, hadden eene waarde van 300 fr. Daarbij bepaalt zich echter hct -| verlies niet. Het vensterglas .der vitrien, dat 2 meters hoog en 2 meters breed was, op eene dikte van I centimeter, is gansch gebroken, en de juweelen, die zich in de vitrien bevonden, zijn erg beschadigd. Het verlies wordt in 1t geheel geschal op 5000 fr. Het vitricnglas was verzekerd. De aangehouden kerel is een jongeling van 17 jaar; volgens een cerlifikaat dal uien in zijn bezit gevonden heeft, was hij woensdag uit het bedelaarsgestieht van Iloogslraten- Merxplas losgelaten. Hij is matroos van be roep; hij spreekt vlaamsoh met een holland- schen tongval; zijn naam is Van Brussel. jVVat zijnen medeplichtige betreft, Van Brussel zegt dat het een Lranschman is, doch hij beweert zijnen naam niet te kennen. Van Brussel is naar de gevangenis gebracht. Sedert eenigen tijd worden de omstre ken der stad Verviers onveilig gemaakt door eene dievenbende. Dezer dagen hebben die verandering van licl ganschc gestel Lo weeg brengen en aan den armen lijderde Uracil l en do gezondheid weder geven, welke hij voor altijd verloren waande, daar hij er een zoo langen lijd verstoken jjau was geweest. Na lijd tot lijd een i ge dosisen van die Pillen le roehl hoogge schatte Pillen worden aanbevolen aan degenen die zich. wat men noemt slochlop hun gemak gevoelen, mei hel meeste racht kunnen zeggen dal zij nauwelijks den oorsprong ot' den zetel hunner koortsachtige aaiidoenin- ge n ku n n en h erken n en juist namiddag, ter hofstede gebruikt ncit Deêrop, te Sint Jacobscappelle, men van 2 lot 3 meiers dikte om 11/2 ure na mi klap, De rechtbank van enkele policic van liet kanton Dix mude heeft den 2 december veroordeeld Vancouillie Jozef, logementhouder le Dixmude, tot t0 Ir. boel, wegens nachtrumoer den 50-21 november 11. zware, zuivere en extra langstammi Olmen, Achtkante en Liken te Woüirièn, op de hofstedelanden van sieur Louis Utrthivu, voor jufvrouw Giluoots, prond- eipenares le Hruppe, mijnheer Di? Grekdrle, prondeipenaar te Handzame, en te Clercken op de hofsledelanden Lirin H'oci/aort en David Bariavjf. Deze hoonien zijn zeer wel bekend, en de olmen zijn ten meestendeele schoone wapenmakers! luis. Relaalbaar bij Aloï.se Ryckaert, Zaakbandelaar le Clercken BOEKHANDEL 1 van L. SACK ENPBÉ-VAN MIDDELEM Woumtmtrml le Di.rntuc/c 1881, te St. Jacobscappelle, op d'hofsfede be woond en gebruikt door Charles Öfisovicr, Openbare Verkooping van öO Ijoöpen schoone en zware Olmen. Verders op d'hofstede van Jan Lowarjie tc Woumen, ltooperi Eiken, tevoren te bezichtigen. De vergadering om I l|2 ure namiddag aan Koop één op d'hofplaals van Opsomer. bij/ondergeschikt voor Nieuwjaargeschenken VISIETK A ABTEN. 1881, le Couckeluere, langst de straat naar l.eke, op d hofstede gebruikt door de kinders Maerlens, ten verzoeke en in behoeve van den edeten heer Baron isctarer'A-I)vnfe S r f grond eigenaar te Buddervoorde, Schoone Vend ie ie van koopen Eiken, Esschen, Wilgen en Populieren Boomen. De vergadering om I l|2 ure namiddag, op d'hofplaats van de kinders Maeitcns. De administratieder Burgerlijke Godshuizen te Dixmude, zal op DONDEBDAG 15 1)15- CE.MBEB 1881, om 10 ure voormiddag in hare gewone Zittingszaal in de Knechlen- Weezenschool, in de Woumenstraat aldaar, overgaan tot de openbare aanbesteding bij gesloten soumissien, ingevolge de voorwaarden van welke van heden af kennis kan genomen worden bij den Ontvanger dezer Gestichten, voorde levering van 1881, te\ ladsloo, lantrst den steenwpi* van rlpn Hollcway's -Pillen. Vuile Tong. Bedorven adem. Geen persoonlijk lichaamsgebrek kon lastiger zijn. dan' die akelige aandoeningen, die spoedig verdreven worden door de Holloway's Pillen. Hare wonderbare, zuiverende eigenschappen zullen alras de slechte sp ijsver leering herstellen en al die onaangename leekenon verdijven. Wanneer het gestel verzwakt is door hel nadeelig klimaat door uitspattingen of elke andere oorzaak, zal eene re gelmatige behandeling met die Pillen ocnc^vóTkömcnc - m U y J' r X koon» Dinsdag 20 December ENMT oiststti^ fs eiccicmlicr öcüoone Keus van meuwigneaen, I p I T I p f f I SI li rg e r l ij k e iod shui/,e n te Dixmude.. Woc.EBsdag 21 Blcceinbci* ilonilcriliig 22 t^ceembcv

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkoper | 1881 | | pagina 2