iimborn s M A A G ZOUT vereonigi in zich do eigenschappen vaïi Ifoi Corlsbadcr, Kiftser en Sfaiienbafter zout en bewijst uilniuniende diensten bij nooIVipljn, verstopping, slechte spijsver tering, maagpijn, migraine, aanbeién in T algemeen de ziekten, waartegen men zich van laxeermiddelen bedient. In >erzeg«' doozen a lr. 1,25. ZUIVERSTE MEDICINALE goed van smaak zijnde, worden door alle docto ren bevonden hel oeste middel tegen hoest schorheid, keel- en borst pijn te zijn. In doozen a Ir. 1,25 en 78 ctnis. en in proet'zakjes a .15 elms. ten I ure, te ladsloo, in den Praatbosch, houw de Praal brokken, 50 koppen Taillie, ten verzoeke van Mevr. Baronnes Van CaloeN 1)E BaSSEGÏIÜM. De vergadering in den Ouden Wikkelaar. ten 12 112 ure, Ie Yladsloo, ton verzoeke van Mher Van Outkyvê d'Ydewai.lr, volksver tegenwoordiger, Ie Buddervoorde. (50 Koopen Tail lie, 30 Yuminen ge spleten eischgalen van gespleten Sparren, 4ÖOO Sparrcbusschen. Het geheim dezer pillen, wcHce zulke uitstekende diensten bewijzen aan de arme Indische bevolkingen door de leering weggerukt, werd uit Imlië meegebracht door oenen missionnaris die liet aan de doktors van bel Geneeskundig (iestieJit deed kennen. Onder bunnen weldoen- den invloed verdwijnt de hardnekkigste hoest en hel slijmen houdt op. De eetlust keert terug geen nachtelijk zweet meergezondheid en krachten hernemen spoedig. lienc duidelijke uitlegging is. hij elke doos pijlen gevoegd. F*'RX.J S 4f FJEtSA-'whli. Men zendt die pillen franco aan de personen die ze vragen, met hel beloop daarbij in een Post mandaal, aan M den Apot/ud.cr t an hel Gcnccshindirj Geslicht t Broyniezslrtuil, 28 Ie Brussel. ten 5 ure na middag, te Dixmude, Vredegerecht. GKLISGEN' TK WOüiMBN, in den Oosldijk, seclie D, nuinmei Aanstonds aanslair. TE VLADSLQO, in den Valenliinboscb, ten prolijie van M. M aks-Vaxdamme, grond eigenaar Ie Iseghem, door R. D6 Groote, Greffier Ic Dixmude OP DIXSIUC 20 DECEMBER 1881, ten I ure na middag. De vergubring bij J.Casier ersclieide schoone en goede op O. Ia. Vrouwdag 8 December, Ie Wou men ter herberg de Concordebij De fJraer. 2o franks, verdeeld in 1 prijzan. Inschrijving om Sn re juist na middag. Inleg 30 eentimen per man. Ni roSlS P0Cl,c cn poedkoopo PIANOS zijn ic IKE3UO. bekomen met 5 jaar lijd van betaling, Brugge, 8o, Sleciislrual. bij do Sialic. Wio conijtlaul betaalt, krijgt Coupons Gommerciaux. op Zondag 18 December 1881, bij Ammnhts Yandecastcelcte Caasketke, en Soussisse- Kermis. Den Maandag kandeel en bier aan 10 cent. de pfnfe. is gelijk verleden jaar te bekomen bii AMAND GHYSSAERT, Apotheker, Groote Markt, 20. De groote vraag achter dit Luggepoeder is de beste ivaarbory van bare krachl. dUöGJ/Il IVUbljlC) Pastorijstraat, n° G, heeft de eer bet publiek kenbaar te maken dat hij een Winkel komt Ie openen van Wasscn- en Roeten Keersen, Bougies en Kruideniers waren. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. 'J' uitgieting oir persing* Beschikbaar en leverbaar. Schuim van suikciTalIinaderij. Gruis, Kunsivcllc. Matige prijzen (Alle waarborg) Zich lo bevragen bij M. Alk'. ÏIOUION, rue de Treves 10, Brussel. (Alen vraaot neenum in 't Fort, Iloogebrugge, nllcslach van Drainoerbuizon, groote Buizen voor waicr- loopen, extra sehoone Schouwpijpen, Pannen. Ticholen, onvcr.slijlharo Oven tichelen. Pan nel a tien, gezaagd Bart cn andere Houtwaren. Eerste kwaliteit van Slovekolcn cn Cocks. C ■^1 Deze olieachtige vloeistof, zooveel gebezigd, in dq omstreken van Dixmude, om liet schoonste kleur aan de boter te geven, is le bekomen hij EMILE VGBWAEUDE, Apotheker, Graanmarkt, Dixmude. Mie slach van drainceihui.2cn; rioolbui zen (7 n"" van 0,08 m, lot 0,20 m. opening en van 0,53 m. tol 0,70 m. lengte; groötere wor den op commande gemaakt) verloode dakpan nen; veursten, Schouwbuizen, (9 n1" van 0,30 lot 1.40 m. hoogte), ovenlegels, hlocmpotten, suspensions (corbeillieh voor bloemen), dnive- pannen, alles van de beste hoedanigheid en aan zeer gematigde prijzen. Bij Atl- Doolaeghe, te Dixmude. I-1" soort van lnlandsche Slovekolen SÉS».^ Donueraaa 15 December, 11* w oensdag: I December, Maandag 19 Decembei bb aren 51) centiaren Maaig, ND1T1E biedt aan te koop uit er wol Ie Een Turkenhaan te wmnen ions Tnaonli Kflfplu K"5""' Bi*'"""®, 4 1 - T 1 'I V I I |<i X t 1 a a. I a V Wb 4 V fl B a w Weduwe Depuydt, B I. A I^B—^1 .1 W4 V^^R B R BotCrojeehiwsel. JE :r' *Sfc aVL B M Jl Sb1 f i KLEINE RENTENIER

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkoper | 1881 | | pagina 3