rEURNE TE J O XC K ER SHOVE, ter herberg het tlof van Commerciebij Jacob Raes, op Maandag 26 December 1881, (zijnde tweede Kerstdag). 15 fr. prijzen in geld fr. 1 5 1° prijs 7 fr. 2r prijs 5 fr. 3" prijs 3 fr. en eenen vierden prijs van een kilo koteletten. De inschrijving znl plnnls hebben in voormelde her berg lot len 3 uren juist namiddag, om alsdan onmidde- 1 ijk lo toten legen welk peloton men bollen moet en seffens beginnen bollen. leder peloton zal beslaan uil twee.mannen. Verders op gewone voorwaarden en ccne daartoe nangesleldc commissie zal alle geschillen onwcderroopelijk beslissen. Alle liefhebbers worden Vriendelijk uitgenoodigd NOTA. Kr zal op dien dag alle slach van vervcr- sehingen en bier van paters vat jc, bij Loitsk te bekomen zijn aan extra goedkoopen prijs. Belgische M/a,ats;eIiapj>ij van algemeene assurantiën togen Per zak 1 45 liters Tarwe oude 28 ld. nieuwe Rogge 2 4 Sucrioen 18 Ha* er 10 Boonen 25 Erwten 25 fe bekomen bij Emile Verwaï Apotheker, Graanmarkt, te DIXMUDE te koopen van 7 lot 8 franks bet voer (paarde- lasl) bij Frans I1UYGHE, Paaphoek, Dixmude. FM. VER EECKE-OPSOM ERKoopman, Weslstraal, nabij de Itoogebrug te Dixmude, laat hel geëerd publiek welen dal hij eenc SLACHTERIJ koiril te ojionen en er van heden al' hij hem te verkrijgen is aller schoonste Koeien- en Ossen vleeseh aan ge matige prijzen. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. BRUGGE. per hekt. 5 dec. 26 nov. Tarwe van fr. 17- 2G 18- 25 75 ftogfje 15 50 17 50)16 18- Sucrioen 15 58 l i 12)15 58 11 75 Haver 7 10 7 9 50 Boonen 11 16 50 )10 75 18- AardaplOOk. 6 50 7 50 6- 7 50 Boter per kil 2-45 5 2-15 5- Zwijncnmarkt te 'Brugge vun 5 dec. Er waren 674 kooizwijncn waarvan 598 ver kocht zijn aan den prijs van 13 tot. 21 frank 19 mager zvvijns t^ezeid lbopers) waarvan 14 verkocht aan den prijs van 46 tot 80 fr. Roet en Huiden-Markt gehouden te Brugge^ .den 1 dee. Huiden verkocht 3125 kilos. 0 85 tol 0 95 o. Roel 1078 0 60 0 70 IJ PEREN. per lOOkilos. 5 dec. 25 nov. Tarwe witte 29- o! 50 29- 32 IN EENE KNKKLK ZlTTlNG, len 2 1/2 ure juist na midtlafl, bij Felix Van/untie. 1° Een schoon WOONHUIS en BIEB- BROUWËRIE met H 0-15-24 C. Erf in 't dorp. Bewoond door den heer De Beil-Van- deudricsxche, mils 800 franks 'sjaars. 2° welgekalanle HERBERGEN genaamd: MeiboomZwaanGouden HoofdMotljc LindekenSpanje, Zwart LeeuwtjeBonten Os en Stampkot met II. 3-38-07 C. medegaande Gronden. 3° Twee WOONHUIZEN en PAARDEN- SMIS met Erf; bewoond door Felix Van- dammc en Petrus Van lauwe 4° II. 0 61-10 C. HOVENIER LA ND, in 'tdorp, in 8 koopen; gebruikt door Karet Verschaevc en andere; 5" H. 3-85-90 C. ZAAILAND en MEKRSCH, langs de Totelaeresfraal; gebruikt door Van Thuync en Van Robacys 6° Eene SCHUUR en H, 0-08-60 C. Erf; gebruikt door Karei Vanwalleyhcm Schoone HERBERG, het Schip en 19 Aren 70Cent. Erf, in V dorp; bewoond door Karet Decock HERBERG. Lkbona en II. 0-24-40 C. Erf. langs de Stokstraat; bewoond door David Darras. HfcUUfcUF.-WliSKKl., dcii Ifaezemet Erf bewoond door Pieler Vcrmeersch. II ER BERG-WINK EL, Jerusalemmet ceins- recht aan II. 0-08-90 C, Grond; bewoond door Edvard Deboutte WOONHUIS len dienste van Herberg, wijk Terreest, met II. 0-66-03 C. Erf; bewoond door Cliarles Ücbenckclaere. Alle de pachten eindigen met 1 .October 1882. Deze verkooping geschiedt ten overstaan van M. de Vrederechter des kantons Hooglede door'l ambt van Mler Titeca, Notaris te Hooglede. Alle inlichtingen te bekomen bij de Notarissen Proot, te Woumen en \Vo,ixters* te Dixmude. t^r DaI La Agent <lor .Brussclsche Rrnndvcrzokc- i llüiJIJC» ringsmnnlschappij (primes rruxkli.és), Gasthuisstraat, rechtover het Hospitaal, bixtnihle, heeft de cor zijne kalanten. ,le laten weten (lat or bij heir to bekomen zijn allereerste kwaliteit inlandschö SlwVEKOI.EN on COCKS per wagon of ge deelten op statie, en uit magazijn in kleine hoeveelheid, KALK por wagon. KLAVER en Sll IK KUL) ZAAD. Alles gewaarborgd en van de. beste hoedanigheid. Agentschap voor den verkoop van GUANO, NITRATE, GEVESTIGD TE BRUSSEL, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 Juni 1830. De maatschappij verzekert legen brand (liet vuur des hemels daaronder begrepen), en dit aan zeer geriugc premien, alle roerende en vaste Goederen, ingcoogslc Vruchten, Heest ia len enz. in geval van brand, wordt het beloop der veroor zaakte schade, zoohaast dezelve geregeld is,.betaald- Kapitaal der Maatschappij VIER MILLIOEAEN TWEE HONDERD DUIZEND FRANKS. Om nadere inlichtingen te bekomen men gelieve zich te begeven bij Désiré Neyriock, bij zonderen Agent der Maatschappij, Noordstraat Nr it, te Dixmude. nan prijzen volgens kwaliteit, le bekomen bij KmilE HOSTK.N, Groole Markt, Dixmude SPAARZAAMHEID gediplomeerde paardensmid (e Eessen, reeds gebreveleerd voor zijne Sloven, komt een nieuw Uit vind ings-Hrevel te bekomen voor ociien GKSP.V.VH- ZAMEN OVEN VOOH HAKKERS, werkende mej, kolenk overt rellende alle andere in gemak, netheid en ges na a r- za am beid. Hij recommandeert zich aan dc belanghebbende en waarborgt ten vollen zijne werkzaamheid. Men kan een oven van dit slach gadeslaan bij Ed. Van Schelle, brood-eu suikerbakker, te Glcrcken. Aanlap. 1 006. 6 Boter p. kil. 2 70 DENDEKMONDE Lijuolie. 100 k. 55 25 Koololic 68 50 R-lioek., 19-50 14ERICHT. ^iftgij uwe WIJNEN enz, goed bewaren, sluit uwe flcsschen met hel HELOISCH OE KONINKLIJK LAK (->e- deposeerd) van E. PLANC1IE ZOON, TE LAKEN, als zijnde liet best vasthechtend aan du ilesschen. Ver krijgbaar bij dc Drogisten en vorkoopers van kurken. De KONINKLIJKE .INK F en 1.1JM. die bekroond geweest bobben op de tentoonstellingen van Dublin !8(?5, Parijs !8<J7, Amslerdam I8U0, Louden 1871-1872, Lisbonne 187^, Weencn 1873 en Santiago 1875, en die aangenomen zijn door Könings buis, de minislorien en door al de bijzonderste admiiiislratien, blijven vlooiend, laden niet aan de pennen, laten geen grond na en zijn onschadelijk. Hel is aan deze hoedanigheden dal zij hunnen bnitengewonen bijval te danken hebben. Te koop bij al de papier- en boekhandelaars. EI). PLANCH E ZOON, fubriekant te Laken, (Hrusscl). ANTWERPEN. per 100 kil. 2 dec. 25 i.ov. Tarne *an fr. 26 29 26- "2(J Rogge 21 50 - )21- 25 Haver 2D- ^>3 50 )20- 25 50 Wintergarsl 24 24 -75 21 50 25 26 Aardappels 7 50 9 j 6 50 8 50 BERGENFrankrijk. Mi ldeiijnijs. 5 dec. 2vS nov. Getal Tarwe 1 kwal. 21 89 25 05 heet. idem 5C 20 87 2! 00 2750 Tar*e (middenpr 25 67 25 >15 470 Roode tarwe 19 91 21 05 505 Sucrioen 13 51 15 28 220 Ilu* er 9 35 9 <140 Boonen 18 9! J 20 l 900 Witte Boonen 24 74 26 38 25 Blauwe Erwten 21 12 21 50 Aardappelen 52 6 j)(; 4722 k. Vlas per I 1/2 kil. 2 2 (iRAAN-, Mi-EL- EN OlIE.MAHKT VAN DaHIJS, van o dcc. 28 nov. Koolzaadolie, loop. maand 85 00 81 75 jan. 85 00 88 25 4 eerste m. 81 75 77 25 4 m. v. mei 77 25 7/ 00 Lijnolie, loopende maand 66 75 65 75 jan. 66 75 66 00 4 eerste m. 66 75 65 75 4 m. v. mei 66 00 65 75 Meel, 9 markten, I. in. 65 75 63 87 9markjan.66 50 64 00 4 eerste m.66 50 64 87 4m.vmaart66 75 65 50 Tarwe, loopende maand 51 50 30 90 jan. 31 50 50 70 m 4 eerste maanden 31 60 51 00 4 m. van maart 51 50 50 90 Rogge, loopende maand 22 50 23 00 jan. 22 26 22 50 4 eerste maanden 22 25 22 25 4 ill. van maart 22 25 22 25 POPEBINflME. p. 50 k., fr. 85 AALST, gewas 1880, 70 tot 75 (iEEP.AAKnSHRRGEN. 5 dec. p«r k. 1 '0 BRUGGE. 5 dcc. per 3 kilc^ 54 68 VALST. 3 dcc. 3 4 fi TI1IKLT. I dee. 5 5 SI NlROL\AS. 1 dcc. 5 4 36 JL'ieier uouiier-JLieroiy, Groot St-Jorishof. Woumonstraünt, Dixmude, laat weten dal zijn magazijn altijd voorzien blijft van alle soorten van Sparren, zooals kepers, stop- hagc- en boonpor^sen en baiulrooilenatsineile alle. soorten van yeza^ide hou'lvvaren, ilicnslig voor landbouwers, timmerlieden, wagenmakers, meubelmakers enz. enz., aan prijzen beneden alle anderen. l 7 le maken, dat' er van heden af bij hem te bekomen zijn eerste kwaliteit S I 0\ EKOLEN en COCKS, bij grooh; en kleine maal, alsook bij wagons van 3000 ol' 10.1)00 kilos, of bij ge deelten. Goede hoedanigheid. Concurrentie; onmogelijk. DIXMUDE. Per hectoliter. 5 dec. Tarwe van fr. 19 51 21 85 Rogge- Sucrioen 1 2 41 1 1 48 Ha er 6 90 9 66 Booneri 17 24 19 51 Aanlap. 100 k. 6 8- Eieren per 25 5 06 - per.sluk 5i 27,| van 7 hectogr. Boter per kilo 5 63 5 89 ROUSE LA RE Per 100 kil 6 dcc. Bij uitscheiding van bedrijf DOOD STERFGEVAL. Is er te bekomen ten slerfhuize van Amand 1 1 om the, V o u m e n s l ra a t Dixmude, Bourgondïselie Schild Eeuc gi'oolë höevci'lheid kloek en Schoon en II. 3—04—56 C. Erf te Zarrcn-IIouthulst verdeeld in 6 koopen. Bewoond en gebruik door Philippe Bogaerl, le Zarren, mits 520 fr 'sjaars. Ingesteld 9,000 franks. De veilvoorvvaarden bij den Notaris Lau i'ent IProot, le Woumen. In eene enkele Zitting, Vi'ijclag' S3 December 1881, ten 3 ure juist namiddag, bij David ltyckeyhcmte Eessen. Van een Woonhuis mot Stallingen cn II. 0-08-07 C. erf, te Eessen(Schaperboek). Bewoond doer Amelie ltyckeyhcm. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot- te Woumen. De uitgever L. Sackenprc-Van Midtleletn Commissionnaris in Boter. r 'Ui 1 'r*-' 1 r i f |AV I fj, L <k *T V 1 r L - -■T' - Ï^S d 1 WaB f i* W- 1 -- I f k - Prijskamp met de vloerbol, Allerbeste Straat mest h t El A 1 j I IA M i f 6 m I» V -_A BI A m Dinsdag 27 December 1881, Sla den V. I I ft h Uandzaeme Clerckcn. Woumen. Ijwgcmarck-Poclcappelle, Zar ren, Bvniiei van scnciïc? Y I S- r 1 J- A A J m L.H 4 J- IBoppcniarkfcu. Viasniiartitcii. Napoleon-Ch, De Bal. SS f

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkoper | 1881 | | pagina 4