DE SCHULDBEKENTENIS. Een woord over de Duiven. Rechterlijke Kronijk. Een gedeelte van het Vrijbosch, ter grooltevan 172 bedaren, 38 aren, 75 centi aren, gelepen le Clercken en Langetnark, werd donderdag in onze stad openbaar verkocht ten prijze van 450,000 fr. wat «iet de onkosten een halt'millioen te betalen zal zijn. Deze 400 gemeten sparrebosschen zijn nu den eigendom eener koolmijn geworden. Zaterdag avond, kwart na 8 uur, is de genaamde August Cools, oud 19 jaar, land- werker en gewezen werkman der statie van Jabbeke, geboortig van St. Andries, door den trein komende van Oostende ten 8 uur, op 50 meters afstand der statie van Jabbeke, het hoofd afgereden. Men vermoedt eene zelf moord, daar er op 20 dezer een proces-verbaal tegen Cools opgemaakt was, als beschuldigd van diiefte van konijnen. In een schrift op een boekje had hij onder andere gesteld Vaar wel, moeder, tot in de eeuwigheid Men meldt uit Oostende dat de vissehers- sloep Bertha, nr 161patroon Nassel, in zee verlaten gevonden is met groote beschadiging en hebbende eene goede vischvangst aan boord. Men is zonder nieuws van de be manning. Donderdag morgend is Frans WuIberS, timmerman, oud 58 jaar, le Brugge begraven. Het was de grootste man die aldaar verbleef bij was nog twaalf centimeters grooter dan den reusachtiger» tamboer-majoor der burgerwacht dier stad. De drie voorstellingen of de zoogezegde voordrachten, welke Louise Michel te Brussel gegeven heeft, hebben eene som van elf duizend honderd vier en derdig frank opgebracht. De Maagd van Belleville heeft voor haar deel vijftien honderd vijftig frank gekregen, welke som zij verdeeld heeft als volgt Zes honderd frank aan .de anarchisten van Brussel; vijf honderd frank aan de socialisten van Montceau- les-Mines. Het overige der som beeft zij aan bare moeder gezonden. Morgen woensdag, om 8 tire's avonds, zal Louise Michel, in den Gentschen Hippo droom eene conferencier geven. Men meldt uit Arlon, 25 October Het onvvedèr van eergisteren heeft veel schade ver oorzaakt. Wij vernemen dat de koepel van de kerk der Redemptoristen, te Beauplateau, welke men aan 't bouwen was, door den wind is afgerukt. Men heeft den dood te betreuren van twee werklieden, twee anderen zijn licht gekwetst. Vrijdag namiddag had le .Membruggen, nabij Tongeren, eene moordpoging plaats. De deurwaarder Quaedvlieg, van Tongeren, moest volgens de verplichtingen van zijn ambt, op de meubels van zekeren Martens, gekend onder den bijnaam van de geus van Membruggen, beslag gaan leggen. De heer Quaedvlieg had twee getuigen bij zich, die hij evenwel, naar gewoonte builen bet buis liet, om hunne hulp in te roepen wanneer het noodig was. Een dezer getuigen was juist in eene her berg, nabij de woning van Martens, toen een inwoner van Membruggen hem zegde Maar is de heer Quaedvlieg niet bevreesd het buis van Martens binnen te gaan. Och neen, was bet antwoord, mijnheer handelt zeer zachtzinnig, en beeft nog nooit reden gehad om bevreesd te zijn. Ja, maar, bij Marlens is het misschien zoo niet gelegen; hij heeft gezegd dat indien de beer Quaedvlieg bij hem kwam, hij hem een ongeluk zou doen. Hierdoor werd de getuige ongerust, maar door hel venster ziende, zag hij den lieer Quaedvlieg, sprekende met Marlens, liet huis binnen .gaan. Ziet gij wel, zegde hij* dat er nicls te vreezen is. Toen echter de heer Quaedvlieg op de trappen van het huis stond, keerde Malleus zich eensklaps om en gaf den heer Quaedvlieg een p^eldigen sloot met eene sciuip in de keel. TJe deurwaarder viel voor dood ten gronde. De getuige welke dit tooneel gezien had, snelde toe en rukte de schup uit de handen van den woestaard. De heer Quaedvlieg werd ter plaats zoo goed mogelijk verzorgd en kon met een rijtuig, nog denzelfden avond naar Tongeren terugkeeren. Zijn toestand is thans zeer onrustwekkend. Hij heeft eene diepe vvunde aan de keel bekomen. Wij vernemen dal een aanhoudingsmandaat tegen |d«en woeslen kerel uitgevaardigd is. Frankrijk. Mevrouw Tanner, de vrouw van den ver maarden amerikaanschen vaster, is onlangs le Parijs aangekomen. Zij is van haren man ge scheiden en wel, naar een blad verhaalt, om de volgende reden. Dr. Tanner, die zicli steeds met de voedingszaken bezighoudt, had ge meend le ontdekken, dat hel karakter van een mensch gewijzigd wordt naar gelang van de spijzen, vooral van de groenten, die hij ge bruikt. Zoo maakten wortelen vreesachtig en achterhoudend; rapen bi jzonder zachtmoedig; door een langdurig gebruik van snijboonen werd men opvliegend prikkelbaar, enz. Hij ging naar aanleiding van die theorie eene weddenschap aan, en besloot eene proef met de snijboonen te nemen op zijne vrouw,die hij dwong, alle dagen twee kilogram daarvan te eten. De weddenschap won hij na verloop van eenige dagen werd zijne vrouw zoo woedend dat zij hem eene kruik en eenige andere dingen naar liet hoofd smeet. Maar toen Tanner nu meer dan ooit overtuigd van de onfeilbaarheid zijner theorie, haar aan eene rapenkutir wilde onderwerpen, om baar de zachtaardigheid, die hi j van haar gewoon was,terug te doen krijgen, wilde zij niets daarvan booren. De snijboonen hadden al le goed gewerkt. De vrede lusschen man en vrouw was niet meer le herstellen, en het gevolg was eene echtscheiding, die ztj^arr- vroeg en verkreeg. Volgens het parijsche blad Paris, zouden in al de sleden en dorpen lot in de kleinste vlokken waar zich arbeiders bevinden, reiolu- tionnairegroepen bestaan. Engrelancl. De clcctrische verlichting maakt in Engeland tegenwoordig reuzenschreden. De Swan Electric Light Company heeft thans opdracht bekomen alle nieuwe rechtsgebouwen van liet nieuwe licht te voorzien. Met de verlichting van liet postkantoor te Glasgow zal eene proef voor twee jaren worden genomen. Een ge deelte van het paleis Windsor wordt elcctriscli verlicht. Voor acht groote oorlogschepen zi jn electrische verliclitingtocstellen in den maak. Te Sheffield ga'qt. de stad de nieuwe verlichting ondernemen; zoo ook Leeds. Huil heeft, de electrische verlichting reeds. Te Liverpool en Manchester zijn de schouwburgen en andere groote inrichtingen van dien aard de voorboden. Overal volgt men. liet Bine Book door het engelse!) gouvernement uitgegeven, spreekt over den onderzee»chen tunnel lusschen Engeland en uil- en inschuiven in de Verborgene lusschenruimlo ge vallen, en zonder do vernieling van de kas, was hel voor altijd verborgen gebleven; want niemand, ook mevrouw Born niet, kende dc geheime inrichting van het oude erfstuk. Frankrijk. Men weet dat de meeste der geraadpleegde overlieden en commissien, zich tegpn den aanleg van den tunnel verklaarden, omdat deze, volgens hen, 's lands verdediging zou in gevaar brengen. Men meldt thans dat de voorstanders van den tunnel aan hel Parlement een tegenverslag zullen inzenden, met de noodige plans, om te bewijzen dat de tunnel voor Engeland geen gevaar kan opleveren. >\ij lezen in de Gazelle van Gent: Het schijnt dat er sedert eenigen tijd op de reisduiven gescholen wordt. Zoo hebben vele liefhebbers, hunne duiven, die zij in prijs kampen lieten medevliegen, niet zien weêr- keeren, terwijl anderen terug zijn gekomen, gekwetst en zichtbaar getroffen door lood- korrels. Eenige «lui venlief hebbers, hebben zich lot ons gewend om te weten of hel geoorlofd is reisduiven te schieten. Wij hebben liet vraagstuk onderworpen aan eenen onzer vrienden, een rechtsgeleerde, en ziehier wat hij ons hieromtrent geantwoord heeft Het helgische strafwetboek bevat een geheel stelsel van maatregelen voor de bescherming der dieren. Het is verboden, op strenge straf, paarden of andere trek- of lastdieren, schapen of geiten te vergiftigen; stoffen le gebruiken die den viscli kunnen vernielen; men mag ook zonder nopdzaaklijkheid geen der voormelde dieren (den viscli uitgezonderd) dooden of hun een zwaai licliaamsleed veroorzaken. De straf aan dit misdrijf toepasselijk, verandert volgens het begaan werd op de eigendommen van den meester van liet gedoode of gekwetste dier of in plaatsen waarvan de plichtige de eigenaar is of volgens het begaan is geworden op alle andere plaatsen. Alwie zonder noodzakelijkheid een ander huisdier dan hoogervermelde gedood of een zwaar leed zal hebben toegebracht, op eenen eigendom van den meester van bet dier, wordt insgelijks gestraft. Straffen worden ook toege past indien deze daden met kwaad inzicht zijn gepleegd geworden op een tam of op een in bedwanggehouden dier, op de plaatsen waar deze bewaakt worden, of op een huisdier, op het oogen blik dal bet gebruikt werd tot den dienst waartoe bet bestemd was. Worden ook gestraft, maar enkelijk als overtredingen, degenen die op bunnen eigendom een ander huisdier dan diegenen booger vermeld met kwaad inzicht zullen gedood of gekwetst hebben en eindelijk wordt nog als overtreder aanzien degene die vrijwillig en zonder nood zakelijkheid hetzi j een deier huisdieren, hetzij een lam dier zal gedood of zwaar gekwetst hebben, op eene plaats waar de eigenaars van het dier of de plichtige geen recht op hadden. Uit deze opmerkingen blijkt dat men op zijnen eigen grond geen dier mag dooden of kwetsen, zonder noodzakelijkheid en dat men ook zonder noodzakelijkheid geen huisdier noch tam dier mag dooden of kwetsen, op eenen grond op denwelken men hoegenaamd recht heeft. Dit vastgesteld zi jnde, is het de vraag le weten tot welke klas van dieren de duiven behooren. Reisduiven eit gewone duiven moeten als tamme dieren aanzien worden. Dus is het verboden, dezen zonder noodzakelijkheid le dooden of le kwetsen, waar het ook zij. De noodzakelijkheid om ze te dooden wordt aangenomen als de duiven schade veroorzaken. dank, dal gij leeft, al ware nu nog meer verloren, gij zijl gered. De eigenaar van een land of eenen hof maf; op dit land of in dien hof de duiven schieten, die er het gezaaide koren of de bloemen zouden komen oppikken. Duiven mogen nooit in de vlucht of op het dak worden geschoten. Nu, ziehier wat wij aan de duivenliefhebbers aanraden Als een hunner vaststelt dat iemand naar duiven schieten ze doodt of kwetst, moet hij seffens over deze daad eene klacht in dienen, 't zij bij de gemeenteoverheid, 't zij bi j de gendarmerie, of wel nog bij den procu reur des konings. Hij mag dit doen zelfs als hi j geen eigenaar der gedoode of gekwetste duif is. Wij moeten hier nog bijvoegen dat het verboden is de gedoode of gekwetste duif mede te nemen. Dus, wanneer de duivenschieler de geschoten duif opraapt en zich toeeigent, dient er tegen hem nog een proces-verbaal opge maakt te worden uit dielte. Wij achten het overbodig le onderzoeken of degenen die reis- of huisduiven schieten zich plichlig maken aan eene jachtoverlreding. Het gerecht, des noods, zal die kwestie oplossen. Vierde vervolg). Arme Emma! de schrik verlamde nog niet geheel hare krachten, hare voelen konden haar nog dragen, zij kon nog helpen. Zonder ophouden, zonder aan haar eigen gevaarte denken, vloog zij, door hoogere kracht ondersteund, door de woelige siralen tot aan hel brandende huis. Welk een schouwspel! Wilibald bleek als een doode, .met bloed bedekt, door mannen gedragen. Een in dc nabijheid wonende heelmeester kwam juist aanvliegen. Voort, zegde deze, voort m.-ar eene «liII® plaats; in dit gewoel kan gcene hulp worden verleend. Bij ons, bij o»s, riep Emma. door de menigte heendringende, volg mij naar de Kloostcrslraat. Toen sloeg de gewonde de oogen op. gewekt door de lieve stem, die lot in zijne ziel doordrong, dadelijk cellier sloot hij dezelve weder, zijne long was nog dooi de tUuiwie geboeid. Vast hield hij in de rechterhand hel papier geklemd, dat hij den plunderaars had ontrukt. In Emma's woning aangekomen, verschafte moeder en dochter alle hulpmiddelen, welke liefde en goedheid van hert konden opleveren, en spoedig verkreeg, door de medewerking des heelmeester, Wilibald zijn bewust zijn terug. Zijn eerste blik viel op Emma, zijn tweede op het papier in zijne hand. Het was de vermiste schuldbekentenis. Door eene reet in hol middelschot was hel papier, in den nacht, toen Emma de begeerde lade zocht, bij het (lelijk een bliksemstraal echter vloog 'l door Wilibukls ziel, toen dc soldaat heter uitgevallene papier opnam en verbranden wilde; dit blad kon, ja, het Oldest, hel hand schrift van Miller zijn! Met welk een gevoel -zag de aan hel leven terug ge- sehuakene, zijn vermoeden bevestigd. Aan zijne, in den grootstcn angst verkeerende moeder, werd zoodia mogelijk eene geruststellende lijding ge zonden, en toen tegen don avond dc storm van dezen dag van verschrikking bedaard was, vlogen Emma en hare,moeder zelve naar hel huis, waar mevrouw Bom eene toevlucht 'had gevonden, en 'smeekteh haar zoo liertelijk. met hen. naar haren zoon te gaan, dat zij zich verwonnen en inwendig geroerd gevoelde. Eene slem in haar binnenste, die niét ie stillen was,- sprak luider dan ooit Emma is onschuldig. Zij zegde wel nicls, maar drukte Emma de hand eu ging mede. Werd net haar onderweg zoo wel le moede, loen zij weder gelijk voorheen op Emma's arm kon lenden, hoe veel le meer nog locn zij in hel neilC, door de zui\crstc zindelijkheid gesierde kamerije Irad. Wan* er beslaat een uiterlijke looi der deugd, een wederschijn van een inwendig godvreezenden wandel, die niet te noemen, maar wel op te maken is in hetgeen haar orngeclt. Wilibald sluimerde, zjjnc moeder zeilc zich bij zijn bed nedei-, err wachtte tol hij ontwaakte. Zijl gij hel, moeder? zegde hij, haar herkennende. Zij slooi hom in hare armeno, mijn zoonGod zij Eu nog iels, moeder, antwoordde Wilibald, en trok de scIhi ld bekentenis uit zijn boezem,» ecu groot, een onwaardeerbaar kapitaal dit! O, kinderenriep de diep bewogenc vrouw uil, loen zij alles vernomen bad, o, kinderen, o, mijne vriendin hoe moet ik mij voor ti schamen, boe moet gij mij gchaal hebben. Toen omarmde haar de Irotnvo vriendin barer jeugd, locn viol Emma, mei ware nederigheid des herten, haar lè voel en beide verzekerden haar boe zij nimiuer hadden opgehouden haar te beminnen en God te bidden, dal hel hein mocht behagen, de dwaling op le helderen. Allen weenden, allen stamelden hunnen dank lol den Almachtige, die schuld cn onschuld Ier rechter lijd aan het licht brengt. Slechts oen gedeelle van het huis van Born was afge brand, hel grootste gedeelte stond nog, en er was uiet dan eenige verbetering noodig, om hetzelve weder be woonbaar le inaken. Tol Wilibalds urm genezen, en de herstellingen aan hel woonhuis len einde gebracht zouden zijn, betrok het buisgezin gezamenlijk hel Millersche huisje, en hoezeer zij zich ecnigszins moest bekrimpen, bekende mevrouw Boni cellier, dal zij nimmer zoo aangenaam had gewoond. lie geleende -200 daalders lagen onaangeroerd cn wel bewaard» terwijl de kleine sommen, uil welke moeder én dochter hei kapitaal toenmaals bij elkander hadden gebracht, voor lang reeds van haar gering weduwe- pensioen cn de opbrengst barer vlijt waren afbetaald, en hoezeer mevrouw Born, op den avond der verzoe ning, bel bandschrift dadelijk luid verscheurd', nam Zalf en Pillen van Holloway. Behoedmiddel legen dc verzwakking. Telkens wanneer bijzondere omstandig heden onzuiver bloed te weeg brengen, en de kracht van den omloop er van verminderen, dringt de stilstand tot de longen door, cn de tering benevens andere schrik wekkende teekenen openbaren zich vervolgens. Neem eene proef mei de geneesmiddelen van Holloway.zoodra gij het eerste gevoel van verzwakking ontwaart, of bij den eersten aanval van droogsn of slijmerigen hoest. Men moet zich tweemaal daags de borst en lusschen de schouders mol de Zalf van Holloway duchtig laten in wrijven en bij afwisseling dosisen Pillen innemen, om hel bloed te zuiveren, hel gestel te reinigen zonder het le verzwakken en aldus de zenuwachtige ontsteking le verdrijven zonder die te verergéren. Deze bemerkingen zijn van nog veel grooter gewicht voor den zomer, wanneer de verzwakking cn dc afmatting, die door de groote hitte of andere oorzaken worden teweeggebracht, meer vatbaar zijn om de overhand te krijgen. VIERGE DE RAPHAEL! la nouvelle valse dc Jules Klein, fait en ce moment fureur Paris. Le roi de la valse fren^aise, rauteur dc celte page admirable qui a nom Praises au Champagne, a répandu dans sa dernière créalion, des trésors de mélodie cl de senti ment qui lont de la valse Vierge de Raphael Ie grand saccès do la saison. Les autres ceiivrcs de Jules Klein, si poëliquement originulcsRoyal-Caprice, gavotte Louis XV, Parfums Capitcux, Au Pays Bleu, Pazza d'Amore, Neigeel Volcan. t.èvres de Feu. Patle de Velours. Pêché Révé. Cerises Pompadour. Larmes do Crocodile, Ml|e Printemps, Pommcsdes Voisincscl Pelits Soupers, valses, font les dcliccs des salons et des concerts. En outre, il n'cst pas un bal élégant o& rïc briiïent au premier rang les polkas étourdissanlesCoup de Canif, Peau de Satin, Cceur d'Artichaut, Truite aux Pcrles, Tëtc de Linotic, la mazurka Radis Roses ct J.-Klein-Quadrille. Paris, Coi.OMBiER, Editcur, rue Vivienne, 0. Chaque oeuvre franco conlrc 2 fr. SO c. en limbres-poste. (Edi tions de luxe illustrées par Chatinikrp). ku ven te dans tons les magasins de musiqdc de Bruxei.les et du Royaumë. Zijn door de korreklioncele rechtbank van Veume veroordeeld den 26 en 27 October. Üepoortcr Florence, echtgenoolc Isidore D'hooghe, werkvrouw te Dixmudc. 3 maanden gevang cn -26 fr. boete, voor hare kinderen verlaten le ebben.' Maltheeuws Rosalia, dienstmeid, geboren te Clercken, zonder gekende woonplaats, twee maal een maand ge vang cn 26 fr. boet, voor aftroggelarijen. Mor'ion Hendrik, zonder beroep te Pollinchove, tot zijn 21* jaar ter beschikking gesteld van het gouverne ment, voor dietien. De Bruyne Hendrik, werkman te Clercken, 1 maand gevang, voor vernieling van afsluiting. Verslype Lodcwyk, winkelier te Zarren, 1» i maanden gevang cn 50 fr. boot of 25 dagen, voor slagen cn wonden, onbekwaamheid tot werken veroorzaakt heb bende; 2° 8 dagen gevang, voor slagen en wonden cn 3° 3 maanden voor id. Deman Rosalia, echtgenote Verslype»winkelierster te Zarren, 1° 8 dagen gevang, voor slagen; 2° 10 fr. boet of echter Wilibald, in het oogenblik verlegen om geld zijnde, goerne uit Emma's hand deze som ter leen aan. om hier mede in de eerste, noodzakelijkste behoeften te voorzien. Toen nu, na verloop van een halfjaar, deze dagen van schrik, hel voorwerp van nog slechts half treurige her inneringen waren, terwijl de zegeningen des vredes en herlevende welvaart in de omstreken terugkeerden, en het huis der familie Born schooner en gastvrijer dan ooil de prachtige Koningstraat versierde, loen voerde ilo gelukkige Wilibald zijne Emma als zijne verlooide in hetzelve, en arm in arm volgden de beide moeders, die in den avond haars levens met meer van elkander scheiden wilden, en het schoonste gedeelte van het huis gemeenschappelijk betrokken. Emma bracht haren Wilibald. wel is waar, geene aardsclie geluksgoederen, maar eenen schal van vrouwe lijke. en in het bijzonder huishoudelijke deugden, ten huwelijk, die zichtbaar zijne welvaart vermeerderden er. zijpa gcledenc verliezen in korten tijd dubbel herstelden. Zoo gij, weerde lezer! eenmaal in de bekende handel stad door de schoone Koningstraat wandelt, en dan wellicht aan hel venster van het hoekhuis eene jonge vrouw ziet met een kind op den arm, die ii Raphaels Madana herinnert, of een jongen man, op wicns.blociend gezicht de vreugd eens gelukkigen burgers en huis vaders geprent staat, of eene vriendelijke grootmoeder mei baren kleinzoon spelende, denk dan dat het een der personen is. die u in het vorenstaande verhaal tocli wel een weinig dierbaar zullen geworden zijn; en zijl gij zelf gelukkig, zoo verheug ii, dat er op aarde nog vele gelukkigen zijn. of zijl gij liet niet. zoo geve u dc gedachte, dat ook hier eens tranen vloten, die afge- wischt zijn, eene vertroostende hoop! EINDE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkoper | 1882 | | pagina 2