TSBraffiKsr i 1 1 Openbare Aanbesteding. Gewaarborgde LUGGEPOEDER Het Luggepoeder Üesoutter, \apoleoii-Lli. lie Lal, aan den Rijn. uwsüismMmi Masa sa ]lüe« Ce illontteur fielge De gebroeders Demeulemeester Buitengewoon goede Genever BREUKEN. CMcorei-koffij Stoom-Verwerij van Otto Koentges, U niverseel-Z ui verings-Zout EAU-DE-COLOGNE Burgerstand van Di'xmude Burgerlijke Godshuizen Dixmude. Uit er hand te koopen DE DRONKENSCHAP Tc bekomen dooi* 1*. Elccock, Leen mg \aiï kapitalen Landbouwers De Belgische Illustratie lilas tra tio u Europe e n ne Le foyer national. Le ftüsée da jeune age. Met Toilet. Be Gracieuse. Be Bazar. La Saison Journal des Dames et des Demoiselles La Mode Illustree »c Romantische Werken J. W. Thompson. Wfiaiti-rsaisoen. Weduwe Depuydt, BOEKHANDEL ra» L. SACKENPliÊ-VAN MIDDELEM, Woumenstraat te Dixmtulc. De Almanakken om te ontbladeren (fransclte en vlaamsehe), van de sociëteit St. Augustir.us te Brilde, zijn verschenen en verkrijgbaar ten bureele van dit blad. Men kan er ook bekomen verscheidt* andere soorten van Almanakken om te ontbladeren, zooals: Vaderlandsche Gedenkdagen, vlaamsehe en fransche, Menus, Almanak Mignon, Calon- drier Commercial et Administratis, Mementos. De administratie der Burgerlijke Godshuizen te Dixmude, zal op DONDERDAG 9 NOVEM BER 1882, om 10 ure voor middag, in hare gewone Zittingszaal in de Knechten-Weezen- school, in de Woumenstraat aldaar, overgaan tol de openbare aanbesteding, bij gesloten soumissien, ingevolge de voorwaarden van welke van heden af kennis kan genomen worden bij den Ontvanger dezer Gestichten, voor de levering van Y'LKESCH, UUINQUET-OL1E, PETROOL, DOOO- KlSÏKJfr&tAUW LAKEN, ZWART LAKEN en WOLLEN SARtiir.N, noodig voor het gebruikt gedurende 'l jaar 1885. De soumissien moeten ter uiterste legen den C> November 1882, aan den heer Voorzitter der Godshuizen besteld worden. De aanbieders worden verzocht tegenwoor dig te zijn bij de opening der soumissien. Elk zeg het voort. Een schoon en gerieflijk WOONHCIS met Erf, slaande te Dixmude, in de Noordstraat, thans bewoond door den eigenaar P. Gryson. Voor de conditiën zich aan Ie bieden bij den Notaris l>e Seclt, te Beerst. Bericht aan de Landbouwers. te bekomen bij lüinile Verwaerde, Apotheker, Graanmarkt te Dixmude. LANDBOUW. is gelijk verleden jaar te bekomen bij AMAND GHYSSAERT, Apotheker, Groote Markt, 20. De groote vraag achter dit Luggepoeder is de beste waarborg van hare kracht. •T. Waersegers, Breukmeester h bij sieur AMAND LONCKE-MISSY, J (Molenaar en Chicorei-fabrikant, Ooslveslen,Q DÏXMU1 >E AMD LONCKE'lflISSY. St-Jacobsfraat, Nr 15, Brugge, vertegenwoordigd voor Dixmude en omstreken, Ten allen tijde zijn Ic bekomen kapi- talen van 5000, 10,000, 20,000 IV. j en daarboven, mils bezel op onroerend j goed en aan geringen intrest. Zich te vervoegen met Eigendomslitelen hij den deurwaarder Claeys Noordslraat, n° 40, le Dixmude. 4O jaren goeden uitslag. Merkwaardig Geneesmiddel voor vee en paarden. Ten Bureele van dil blad kan men inschrijven op de volgende geïllustreerde tijdschriften Hoofdredacteur, A'tig. Snieders. Abonnementprijs fr. 10-50 c. per jaar, 52 nummers, franco besteld. 52 Ne* par an. Prix d'abonnement fr. 10-50 c. par an, franco. 52 N"8 5 fr. par an. 2 fois par mois, fr. 4-25 par an. Dames-Modejournal, 24 N08 8 fr. per jaar. Geïllustreerde Aglaja, prijs per 5 maanden, (6 nummers) 5 franks. Modejournal, 24 nummers, 11 fr. per jaar. Journal itluslré des Dames, 24 N" 0 fr. par an. 24 Nos 14 fr. par an. 52 Nos fr. par an. Prospectus en proefnummer, ten bureele van dil blad. I B9RSTPASTILLES i goed van smaak zijnde, worden door alle dtfe- jtoren bevonden het j besle middel legen hoest, schorheid, keel- en borstpijn le zijn. In doozen ;i fr. 1,25 en j 75 ctms. cn iu próefzakjes 1 a 55 elms. Haarbalsem of philocome. LE VERTRA ATV Al UI ZEN-TA II WE Het pakje a 30 elms. PHCSPHORUS-DEEG DRUIVEN-BORSTSIROOP RIET FENKELHOMIG. INSECTEKPÖEDEPi j in dc borst, kuclihoesl en kinkhoest. De ccnigc die tot beden eene gouden medalic Tentoonstelling Brussel 1881bekomen hebben; bronzen medulie te Parijs 1881lleeds 8 belooningen Dublin 1805, Amsterdam 1809, Londen 1871-72, Parijs 1872, Weenen 1875, Santiago 1875. Dit is het schoonste bewijs van de voortreffelijkheid dezer produkten. Dc koninklijke inkt, bij het schrijven donkerblauw, komt zeer schoon zwart, behoudt hare kleur, blijft vloeiend, dejwseert niet, laadt aan de pennen niet, noch roest dezelve, (zich te mistrouwen van de zwarte inkt, bij het schrijven, die soms gevaarlijke eigenschappen bezitten {men zie de Lancet'te Beige N" 4 p. j. 50.) Hel koninklijk lak is veel in gebruik en bewaart volkomen de wijn, enz. UT. IPlanelie zoon, tab', JLaeLten-Ui'iissel. Te koop bij aide boekhandelaren en droguilscn. FRANC PAR AN FRANC PAR AN BRUXELLES, 5, RUE DE L0XUM, 5 Journal financier paraissant tous les dimanches avcc 16 pages de texlc. FRANC PAR AN Weslstraal N° 68, le Dixmude; hebben do eer het publiek bekend te maken dal hunne magazijnen thans voorzien zijn van allerhande STOVEN, verlakteenonverlaktc Kachels, BASGULS. POMPEN, schoonc slaande cn hangende QUINQUETS, alsook een volledig assortiment KEUKENGEBIEF; alles aan ongelooflijk lage prijzen. A nlwcrpschc er zeker ingsmaalschappij $EF€URBTA$, Stads-Ontvangcrcn Gemeenten-Secretaris, Dixmude. 1 dag gevang, voor id. 5° 10 fr. boet of I dag gevang, voor scheldwoorden. Doroo Karel-Louis, werkman te Westvletercn, I maand gevang cn 21» fr. boet of 8 dagen, voor diefte. Lehouck Karei, werkman te Venrne, 1° 3 dagen ge vang voor kwaa<lwilligc uilslrooiing; 2° 8 dagen gevang en 26 fr. boel ol'8 dagen, voor smaad; 5° 10 fr. boet of 2 dagen, voor scheldwoorden en 4° 10 fr. boet of 2 dagen, voor nachtgedruis. GVEULIJDENS 17 Oct. Eduard Karet Vienbled, oud 3 maanden en 4 dagen, van Dixmude, zoon van Albert Juliaan en van Eugenia Sofia Vcrbauwe. (Kleinendijk). 17 id. Klodia Maria Decraemer, oud 1 maand en 14 dagen, van Dixmwlc, dochter van Remi en va a Eugenia Itobyn. (Kleinendijk). is geneesbaar. Mijnheer Joseph Végh, koninklijke notaris tc Lugos, komt dezer dagen bel vólgende neer te schrijven De hulpmiddels tegen de dronkenschap, mij goéde diensten bewezen hebbende bij twee personen, die zich sterk aan den drank hadden overgeleverd, kom ik u verzoeken mij cenc nieuwe dosis, enz. Om zich dit uitmuntend hulpmiddel aan tc schaffen, men adresscrc zich in alle vertrouwen bij M. RUNHOLD RETZLAFF. te Dresden, 10 (Saksen). Men komt een Eau TVatwvelle tc i| ontdekken, die volkomctillijk de oorspronkelijke kleur, blond, bruin cn zwart aan dc hairen en aan den baard terug geeft, zonder dezelve tc kleuren en zonder gevaar noch onaangenaamheid. fr. 1-75 de flacon. Q Dit water, hoegenaamd gcene brandende grond- I stollen bezittende, kan aan de hairlokken niet I schaden, integendeel het versterkt die en geeft ze I dc zachtheid en den glans der jonkheid Zekere en spoedige werking. Gemakkelijk gebruik. Het EAU "f? NA'lUHELLE voortreffelijker erkent van al hetgene tot heden in gebruik was, zal al de kleursels en andere ongezonde en onzuivere zelfstandigheden vervangen, die zeer duur verkocht worden en gemeenlijk krachteloos cn nadeeligzijn. DépótTe Brussel, Markiesslraat, 5, te Dix- milde, Woumenstraat hij L. Sackenpró- 8 \an Middelem. |8 ga» üüQ 3QiDCno Verzekerde en volkomcne genezing op drie maanden lijd. bewezen door 12.000 certificaten. De moeilijkste breuken worden terug gehouden met het grootste gnmak. Ziekte der vrouwen, doorzakking der baarmoeder, enz.... genezen tonder ring (possaire). Onmiddellijke verlichting. Eene gediplomeerde dame is aan hel gesticht gehecht. der hospitalen en van hel leger, commandeur en ridder van verscheidene orders voor diensten aan het mensch- dom bewezen. Groenplaat*, 5.'», ANTWERPEN o hoedadigheid. smaak en hij- zondcrc zuiverheid. 2 DOn fr Han degenen die er de minste ver- ?UUU 11 valsching kan in vinden. Zorgvuldige uitvoering. Spoedige bediening, Aan voordeelige prijzen in 'l groot en klein. iQPmoeDCO 1)0 D zonder onder-handen, nieuwe ligt, sterk cn sierlijk, erkend als de heilzaamste voor dc GENEZING 'y l)EU BREUKEN, bevinden zich slechts hij den -N uitvinder HENRI BIONDETTI, Bidder van ver- y>\ schillige orders, hebbende zijne'19* Medaille Ithekomen in de Wereld-Tentoonstelling van dc ontlerdeclen, alsook Behoud riemen voor „en der misvormingen 7-Lvaft hel gestalte. Kostelooze raadplegingen van 2 tot 4 uren St. (Jii.usstraat, 7, hij de Luuisa-Poorl, te Brussel. ^JM hekomen in de Wereld' J Parijs. -- Hicmen voor di r j tegen de lendepiin. Jfl I ruiters. Bchandclingcr WilgendijkstrantN' 21, te Dixmude, Fijne verwerij van'zijden cn wollen klecdercn in alle kleuren, verwiiigcn drukking op dc sloffen en katoenen klecdercn in incer dan 400 verschillige stalen. Verwing van manskleedercn (zonder een enkel naad los tc maken) zoo als broeken, paletots, gilets enz. N. II. Al de voorwerpen zijn gcvcrwd op eene manier dat dc kleuren duurzaam zijn cn niet het minst veranderen. Ten allen tijde kunnen de belanghebbenden het hoek met de. stalen zien ten huize van bovengemelde» I». DECOCK. Hel EI.1XIU D'ANYEUS is eene gansch gezonde Likeur van enkel iijue kruiden gedistilleerd, en is bijzonder krachtdadig tegen cotijken en many pijnen welke liet met bijval bevecht, meerdan 100 genezingen geschiedden iu 1881; vele Doctors van rijpe ondervinding gebruiken hetzelve als ccnigc hulpmiddel tegen chromke, of gezette maagkwalen. Ook menige landsman beproefde het bij gevallen van zwellende ree of paarden, aan buikpijn ot slechte vertering lijdende. Men gave het dier slechts een kwuart liter echte Elixir d'Anvcrs en min dan twee minuten daarna stopt hel zwellen, stilt de pijn en het is totaal genezen. Hel is de beste en tevens de goedkoopste heden ge kende Tat'ellikcurcn zij bekwam tien Mcdaljeu op zooveel Tentoonstellingen. Gedistilleerd door F. X. DE BEUKELAER. Eeltige depot voor Dixmude en omstreken bij Émile Hotstenkoopman in Wijnen cn Likeuren, Groote Markt, Dixmude. t 1 pi n n 1 neemt de vrijheid van heden af bij hem le bekomen zijn eerste kwaliteit STOVÉROLEV en UOCK8. hij groote en kleine maal, alsook hij wagons van 500(1 of 19,900 kilos, of bij gc- doclieu. Goede hoedadigheid. Concurrentie onmogelijk. is liet eenvoudigste en goedkoopste huis middel tegen maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen enz., en moest, daar het ook hij inmaken van zure vruchten, het weekkoken van groenten, vooral peulvruchten, als erwten, booncn, linzen enz., zeer goede diensten beyvijst, in ieder huisgezin ge vonden worden. In pakjes a 45 elms., 80 etuis, cn fr. 1,50. Hij reinigt de huid van het hoofd, en kan liet beste middel genoemd worden, om den groei van hel haar'te bevorde ren en het uitvallen te voorkomen. Hij is bovendien goedkooper dan de meeste haaroiiën en pomaden. In flacons afr. 2, cn fr. 1. ZUIVERSTE MEDICINALE bijna zonder reuk en smaak. In ilcsscheu, a Ir. 3, 1,59 en 75 ctms. l.Tzer-lLe ver traan Eén eetlepel bevat 0,15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm. In flacons 1,50. Dit is geen zoogenaamd geheimmid del; hel hostaal uit druivensuiker cn Zwijsersche lionig met een aftreksel van mout, orangcbloesem en fenkcl. Deze borstsiroop werkt genezend en verzach- I tend hij keelpijn, hceschhcid, hoest, pijn onfeilbaar middel ter ver delging van rallen, muizen, torren enz. In verzegelde flacons a 50 ctms. in flacons ii 60 cn 50 ctms. In Flacons a fr. 2,75, 1,75 en 0.90 ctms. Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing. Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in dc bekende depóts, voornamelijk Tc Dixmude, Emiel Verwaerde, Groote Markten Am. Ghyssaarl. Groote Markt, apothekers; te Bousclaro, Fr. Ameyc, apotheker, Groote Markt; te IJ per, NV* G. Uecuwc, apotheker, Botermarkt. En in dc andere bekende depóts. Abonnement pour toute la Belgique A ENVOYER EN TIMBRES-P0STE, A DES Pöletits a Colo XIj DONNE tine rerue des Bourses de Bruielles et de Paris uue rerue penérsle des valeurs des arbitrages aranlageai la eole offieielle des FF ANC I Informations flnanciercs des documents inédlts - la llste I oflirlellc des Tlrages de toutes Valeurs Beiges et Étrangéres. PAR AN PROPRIÉTÉ DE LA BANQUE DES VALEURS A LOTS. Zij gelasten zicli met het maken en vermaken van Dakgoten, GorniSsen co alles wat ijzerwerken betreft. Spoedige bediening cn genadige prijzen. in 't Fort, Hoogebrugge, alle slnch van Draineerhiiizcn, groote Buizen voor walcr- loopen, extra schoonc Schouwpijpen, Pannen. Tichelen, onverslijlbarc Ovcntichelen, l'annelaitcn, gezaagd Bart en andere Houtwaren. Eerste kwaliteit Yun Stovekolcn en Cocks. goedgekeurd door koninklijke besluiten van 29 Maart 1819,9 September 1936 cn 28 Augustus 1850. Deze maatschappij, de oudste bekend in 't land. ver zekert tegen brand, 't zij door vuur, gaz of bliksem ontslaunoe, alle roerende en onroerende Goederen, Koopwaren, Oogst, Vee, enz., aan de GEMATIGSTE PKEMIEN. Het kapitaal fonds der maatschappij bedraagt 0,349,260 frs. Dc brandschaden betaald tot op het einde 1873, be liepen reeds tol meer dan de som van 12,366,029 franks. Agent principaal II>ellie^e-Sa,ck;enpré, aan prijzen volgens kwaliteit, te bekomen hij E31ILE HOSTEN, Groote Markt, Dixmude.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkoper | 1882 | | pagina 3