DE VOLLEDIGSTE ASSORTIMENTEN KLEEDEREN VOOR MANNEN EN KINDEREN <fc <fc Donderdag 9 November 1882, Openbare Verkoopingen ib ie 4i st at mna ENGELSCHE, FRANSCHE EN BELGISCHE NIEUWIGHEDEN KLEEDEREN OP MAAT IN ACHT UREN herbergier a i.a bei.i.e alliance an in iikft'b J.-N. COLARD Ce, Brussel, J.-N. COLARIÏ Ce, Brussel, J.-N. COLARD Ce, Antwerpen, J.-N. 01.li» Ce, Charleroi, J.-N. COLARD Ce, Gent, J.-N. COL AR» Ce, Luik, J.-N. COLARD Ce, Bergen, J.-N. COLARD O, Namen, 11, Nieuwstraat (Hoofdhuis) 42, Magdalena Steenweg 10 12, Melkmarkt 26, place du Sud 16, Veldstraat 54, rue de la Cathédrale 66, rue de la Chaussée 69, rue de l'Ange op Maandag 6 november 1882 en Mcnaglc-gocdercii. Mter ARTHUR VANDEN BERGHE, Kantoor van den Notaris DEPUYDÏ, I. Vrijdag 17 November 1882 II. Vrijdag 24 dito, De herberg het zwart Paard MARKTPRIJZEN. Vlasmai'ktcii. De Deurwaarder Karei Aerlebout, le Dixmude, zal Koopdag houden en volgenden dag, noodig zijnde, telkens om 1 ure namiddag, te Dixmude, ten huize be woond door Mev. de weduwe Ghyselen Wilgend ijkstraat, van KANTOOR van IVotaiis t© Pervyse. om I ure juist na middag, le Stuyvekenskerke, ter hofstede de Vicogne, behoorende M. J.-B. De Grave-Demolder. Schoone koopdag van Merriepeei'clen, van o tot 4 jaren. Landbouwers-gereedschappen en verdere loerende voorwerpen. TE NIEJIl'ORT. om 4 ure namiddag, in het hotel De Pelicaan, te Nieuport, van 1" Een Winkelhuis ter oostzi jde de Valckcstraat.— Bewoond door Rosalia Vyuck. 2" Een "Woonhuis Ier westzijde de Hoogstraat. Bewoond door Joanna Messen. om 4 ure namiddag, ter hei berg Ma Campagnete Nieuptrt, van 1" Een "VVinkelhtiis Ier zuidzijde de Langestraat. Bewoond door Norbert Neyrinck. 2- Een Beenhouwei'shuis, oost nevens 't voorgaande. Bewoond door Hendrik Morrcel. 5" Een Wink©l- c«i Beenhou- herbergier a la belle aij.l wershuis ter westzijde de Kokstraat./\110^ lf\ nP,(M( Brorstslraat Nr 58, koopnia Bewoond door Jan Deschacht. IiUÖ* VXj Kolrn. Cocks'nt Doornij Zeerc Beenen, Zwerende Borsten, Won den en. Verzweringen van allerlei aard. Bronchitis, DiphtheriaVerkoudheid, Hoest, Keelpijn en Kortademigheid. Voor Kliergezwellen, Stijve Gewrichten en Huidziekten. Jicht en Bhumulick. Aambeien, Fistels en Vervel fingen. IIS. Maandag 27 dito, om 5 ure namiddag, Ier te koop gestelde herberg,te Oostduinkerke- dorp, van met, H. (MG-64 C. Bouwerf, verdeeld in 4 koopen. Gebruikt door de verkooper Karei Plaetevoet, te Oostduinkerke. Overjassen, beavers, edredons, enz., nieuwe linten van fr. lot 120 GILETS, HOOGE NIEUWIGHEID, tiROOTE BIJVAL VAN HET SEIZOEN Volledige Coslllincn, uitsluitende artikels van fr. 35 tol 130 REDINGOTTEN, JAKKETTEN EN VESTEN, EERSTE MODE coslisnien voor kinderen, Wolseley. Seymour, Cranville, Doncaslervan fr. 14 lot SO NACHTROBE REISPELS Belgisch© Maatschappij van algemeene assurantiën Iepen GEVESTIGD TE BRUSSEL, Handboek voor Lijdenden of genezing zonder geneesheer, door J. M. L. Van den Bosch, Hector der kapel van Oft'elkcnonder Tongeren. Huishouding en Landbouw, DIXMUDE. Per hectoliter. 25 oct. Tarwe van fr. 15 79 18 62 Rogge Sucrioen 12 41 Haver 15 10 Boonen 15 79 Aardap. 100 k Eieren per 25 2 54 Boter per sl uk ^7 van 7 hectogr. Boter per kilo 5 2i 14 14 14 48 16 55 2 60 2 63 3 76 30 oct. 13 79 18 62 12 41 13 10 15 79 2 51 2 27 3 24 14 14 14 48 16 55 2 65 2 63 5 7G Per hokt. Tarwe van fr. 19 Rogge 12 Haver 9 50 Aardap.100k. 8 Koolz. olie 74 Lijnz.-olie 53 50 Koolz. koek. 19. Lijnkoeken 23 KORT RIJK. 25 oct. 20 50 oct. 15 10 50 9 74 25 53 75 20 26 BRUGGE. 19 12 9 50 8 72 50 54 18 75 •20 20 13 10 9 19 25 Botergeeluwsel. oct. 28 oct. 20 50 17 20 14 12 50 14 12 9 25 7 50 9 16 50 15 16 50 8 6 50 8 50 2 9) 2 45 3 ROUSSELARE. Per 100 kil. Tarwe 28 id. nieuwe 26 Roode tarwe 24 Rogge 17 Haver 17 Aardap.100k. 7 Viggens 20 Koolz. olie 73 Lijnz. olie 51 Er waren ter markt gebracht 50,700 kil. tarwe, 3,500 k. rogge, 2,300 k. haver, 000 k. boonen, 10,700 k. aardappels 5,872 k. boter. VEURNE. per 100 kilos Tarwe oude 20 ld. nieuwe Rogge Sucrioen 18 21 18 20 50 Haver 18 20 19 21 Boonen .18 22 20 24 Erwten 22 26 22 27 21 oct. 17 oct. 31 28 30 28 26 27 50 26 50 24 26 18 50 17 18 50 18 50 18 20 8 50 7 50 8 10 90 3 30 2 90 3 25 75 17 50 75 17 50 24 21 23 74 72 50 72 75 53 50 54 25 oct. 18 oct. 26 50 20 27 IJ PEREN. 21 oct. 28 18 17 per 100 kilos Tarwe witte 25 Rogge 17 Haver Boonen Aardap.100k. 8 9 Boter p. kil. 3 3 BERGEN, Frankrijk. 20 26 17 18 50 28 oct. 28 19 vr 9 Gelal Tarwe 1'kwaL heet. idem 5* 2800 Tarwe (middenpr.) 570 Zaai-tarwe 400 Roode tarwe 400 Sucrioen 200 Haver 60 Boonen 500 Wille Boonen 52 Blauwe Erwten 72 Aardappelen 4559 k. Vlas per! 1/2 kil. t 80 5 Middenprijs. 23 oct. 20 55 15 80 19 25 21 25 16 25 1-2 9 9 7 17 60 28 64 17 88 8 06 1 76 16 oct. 20 60 16 75 19 41 21 50 15 70 12 44 8 84 16 10 25 70 19 16 8 1 92 Graan-, Meel- en Oliemarkt van Parijs. Per hekt. Tarwe van fr. 18 50 Rogge 13 Sucrioen 12 oO Haver 8 Boonen 15 60 Aardap 100 k. Boter per kil. 2 27 Zwijnenmavkt te Brugge van 28 oct. Er waren 825 kooizwijnen waarvan 748 verkocht zijn aan den prijs van 12 lot 25 fr.; 16 mager zvvijns (gezeid loopers) waarvan 12 verkocht aan den prijs *an 40 lot 80 fr. Roel en Huiden-Markt gehouden le Brugge den 26 oct. Huiden verkocht1965 kilos, 0 80 lot 0 95 c. Roet 1 100 0 60 0 75 van 23 oct. 28 oct. Koolzaadolie, loop. maand 78 75 81 50 nov. 79 50 81 50 dcc. 80 00 82 25 4 eerslem. 81 00 83 50 Lijnolie, loopende maand 61 00 61 00 nov. 61 00 61 00 dec. 61 00 61 25 4 eerste m. 61 25 61 75 Meel, 9 markten, I. m. 58 75 61 00 9 mark nov. 56 50 57 00 id.4 m. nov. 55 50 55 75 id.4eerste m .54 50 54 37 Tarwe, loopende maand 25 00 25 00 nov. 25 10 24 80 4 m. van nov. 25 20 25 10 4 eerste maanden 25 50 25 20 Rogge, loopende maand 16 00 16 00 nov. 16 00 16 25 4 111 van nov. 16 75 16 50 u 4 eerste maanden 17 00 17 00 G EER A A R DSBERG RN30 oct. BRUGGE. 28 oct. per 5 kilos AALST. 28 oct. S TH1ELT. 26 oct. 5 - ST-NIKOLAAS. 26 oct. 3 per k. 1 52 2 75 5 5 90 5 95 15 70 75 De uitgever L. Sackenpré-Y'an Midtlelero, Commissionnai is in Boter. VOOR Kr is geon medicinaal preparaat waar incn zich zoo geheel op verlaten kan in liet behandelen van bovenge noemde ziekten als Holloway's Zalf. Niets kan eenvoudi ger of veiliger zijp. dan de wijze waar op zij aangewend wordt, niets heilzamer dan hare yverkinpop het lichaam zoowei plaatselijk als inwendig. De Zalf rondom het zieke deel goed ingewreven, dringt in door de poriën, zoo als zout in hel vleesch. Hel dringt spoedig door lot de bron van het kwaad en drijll het uil hel gestel. Gezwollen en ontstoken koelen, hangende huig, zeve rende of gezwollen keelklieren, kinkhoest, kroep, aam borstigheid, ophooping van slijm en alle moeijelijke ademhaling zoo ook hartkloppingen, sleken en kortade migheid kunnen met zekerheid genezen worden, door deze boeiende Zalf tweemaal daags minstens een Half uur over de borst en rug in te wrijven, bijgestaan door eenc behoorlijke dosis van Holloway's Dillen. Kr is geen preparaat, om deszelfs heilzame uilwerking, le vergelijken bij dit middel. Hel moet goed op de zieke doelen worden ingewreven, nadat zij eerst met warm water gebet zijn. liet werkt door de opdroogende decfen in vernieuwde werking te brengen, door congestie te voorkomen, en ccnen vrijen cn voldoenden omloop in de zieke declen le bevorderen; vandaar dat liet spoedig en volkomen geneest. Deze onwaardeerbare Zalf oefent cene groolcre kracht uil over jicht en Hhumatick dan eenigc andere bereiding. Niemand behoeft pijn te houden indien men zich op derzclver verdrijving in goeden ernst toelegt, door Van dit onfeilbare middel gebruik te maken, volgens de gedrukte voorschriften, die bij iedere Pot gevoegd zijn. Alle gevestigde pijnen kunnen opdczolfde wijze worden genezen. De genezingen die deze Zalf bewerkt in liet hcelen van aambeien en fistels van langdurigen aard, nadat zij alk andere middelen hebben weerstaan, zijn zoo ontelbaar, en zoo door de gehcele wereld bekend, dat bet vruchte loos zou zijn le beproeven ccnc behoorlijke gedetailleer de opgave van derzclver aantal of karakter te geven. Hel is genoeg tc weten dat deze Zalf nimmer gefaald heeft. Tc bekomen in de Apothekerijcn van KM. VERWAERDE Cil AMAND GHYSSAERT, tc Dixmude. Dc verbeteringen welke ik toego- II bracht heb in het maken van gc- h fiM tüf J110 deel lelijke gebijicn, zijn voorzeker de beslc dat de wetenschap pcisde te achterhalen. Door dit nieuw stelsel beeft men noch pijn. noch ongemak en alle voed seis zijn gemakkelijk om knauwen. DROKSBEKE, chirurgijn-tandmeester. Brussel, 29, Sl. Slichielstraat. Men kan hem raadplegen den eersten Dinsdag van elke maand, te Dixmude, in 't hölol de Casino, van 9 ure 's morgens tot's noen*. goedgekeurd bij koninklijk belluit van 1 Juni 1830. De maatschappij verzekert legen brand (bet vuur des hemels daaronder begrepen), on dit aan zeer geringe nremicu, alle roeronde cn vaslc Goederen, ingooogste Vruchten, Becstialen enz. In geval van brand, wordt het beloop der veroor zaakte schade, zoohaast dezelve geregeld is, betaald Kapitaal der Maatschappij AIE* MILLIOtNEN 1 WEE HONDERD DUIZEND FRANKS. Om nadere inlichtingen lo bekomen men gelieve zich te begeven bij 4 )©six*© ^fcyi'iaclï^ bij- zonderen Agent der Maatschappij, Noordstraat N° 4t, te Dixmude. Te bekomen bij den uiig ever van dit blad Prijs fr. 1-30. Franco per post fr. 1-60. Dit handboek kan door niemand, die zelf op zijne ge- zondheid wil paaien, gemist word,'pn. Iedereen vindt daue op dc klaanlc wijze beschreven alle soorten van goedr geneesmiddelen vooralle ziekten en kwalen, cn die door ve n ieder gemakkelijk kunnen ten nulla geslcld worden. Kalk, laat weien dat men bij hem kan bekomen alleslacb van inhmdsche Kolen, beste kwaliteit, ten allen tijde boven alle gevolmachtigde agenten van koolmijnen, gelijk verlcdenc jaren aan den laagslen prijs mogelijk, per wagon van 3,000 of 10.000 kilos, alsook in vierde gedeelten van 2,300 kilos. Zijn magazijn blijft altijd van die soorten voorzien. Hij verkoopt zuiver inlandsclie kolen, maar geenc cngelsche voor inlandsche. CT h 1 l Agent der Brusselsche Brandverzekc- h 01tl Pi ringsmaatschappij (primes bruxeli.es), Gasthuisstraat, rechtover hel Hospitaal, Dixmude, heeft de eer zijne kalanten le laten weten dal er bij hem le bekomen zijn allereerste kwaliteit inlandschc STOVEKOLEN cn COCKS per wagon of ge deelten op statie, en uit magazijn in kleine hoeveelheid. KALK per wagon. KLAVER en.SUIKERI.17.AAl>. Alles gewaarborgd en van dc beste hoedanigheid. Agentschap voor den verkoop van GUANO, NITRATE, KOEKEN, enz. of raadgevingen en voorschriften, vooral dienstig voor huishouders en landbouwers, door dvnze/fden. Prijs (r. 1-fitl. Franco per post fr. 1-00. Dit boekwerk is door den schrijver van het voorgaande aan den dug gebracht, builen allerlei voorschriften van huishoudkunde vindt men al wal den prnktischcn land bouw aangaat: in dit werk is beschreven, zaaien, planten, bloemliweek, boomsnooienz. Deze olieachtige vloeistof, zooveel gebezigd, in dc omstreken van Dixmude, om het schoonste kleur aan de boter le geven, is te bekomen bij EM1LF. VERWAERDE, Apotheker, Graanmarkt, Dixmude. t

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkoper | 1882 | | pagina 4