LI n g r VENDITIEN Donderdag 1 Februari 1883, Zondag 28 Januari 1883, Studie van den Notaris VALCKE Op Dinsdag 30 januari en Woensdag in het hosch van Houthulst, 1 Jr Ir Rechterlijke kronijk. KOOPDAG VENDIT1E M'l'cwraden. Bij koninklijk besluit van den 1 i januari, worden leden van de milicie- faden iuor de arrondissementen Yeurne-Dix- mude benoemd 9 Noorzitter, M. Depuydt, provinciaal raads lid, te Nieuport; plaatsvervangers, M. Syoen, id., te I.oo, en I». De Groole, id., le Üixmude. Werkend lid, M. L. Ollevier, burgemeester, te Veurne; plaatsvervangers, M. Van Dromme, id., te Lessen en M. Fr. Van Cuyck, id., te Nteuporl. De verschillige zittijden der milicieraden voor de lichting van 1883 zullen in de hoofd plaatsen der arrondissementen geopend en gesloten worden op de hierna aangeduide tijdstippen le Dixmude, I" zittijd, van 2G februari tot I maart; 2' id., den 13 maart; id., den 20 maart. Te Veurne, 1" zittijd, van den 21 tot 23 februari; 2» id., den 14 maart; 3" id., den 20 maart. De Bakkersgilde van Brugge heeft een rekwest aan bet gemeentebestuur gezonden om zijne aandacht te roepen op de slechte hoe danigheid der bloem, die aldaar verkocht wordt, en om het te verzoeken eenen schei kundige fe benoemen, die zou gelast zijn met het onderzoek der bloemsoorten, die niet zuiver genoeg zouden schijnen. De regencie heeft aanstonds die vraag naar de gezondheids commissie gezonden, die baar advies zal geven over de middelen die er moeten genomen worden om de vervalsching der eetwaren te voorkomen. Zaterdag is in den sasput van het Krakeel- tje tusschen de kom en Scheepsdale bij Brugge, eenen otter gevangen zijnde 1.15 m. lang en wegende 9 1;2 kilos. In de Kamer is de plaatsing der nieuwe toestellen van de electrieke verlichting vol tooid. Hel is de lamp Swan die nu zal beproefd worden. Al de proefnemingen gebeuren ten koste van compagniën en kosten niet land. "4 chloffer^g". worden. Daar ook heeft men de of gekwetste lichamen van slacht ramp gevonden. Een twintigtal arbeiders, meest allen l()f_ den van huisgezinnen, waren op het oogewji, der ontploffing op de fabriek aan het \4i.. daarvan hebben slechts enkelen zicht'"" overhaaste vlucht kunnen redden, en lijk genoeg is de portier, die zich sloot bevond, en toen hij den slap, oen hoek kroop, hoewel hij een lijt schouwer van het tooneel der verniel geheel ongedeerd gebleven. ene er- Men vreest dat bij hel onheil een 10; menschen zijn omgekomen. Op verschil*"" plaatsten vond men afgescheurde ledemat Een zestal menschen lagen bij bet samenstel'' ton dit nog onder de puinhoopen. In Muiden zelf is geene glasruit heel en_ge schoorsteen slaande gebleven, muren en dak'1 zijn gescheurd en ingestort. Ofschoon de rat;' voor die plaats nog niet le overzien is Muiden veilig eene halve ruïne genoemd wo den. Hoewel door de doellretTende genom maatregelen, die vrees wellicht wat voorhaf is, is men altijd nog in angst dat meerder I kruit aanwezig is, waar echter de nooi voorzorgsmaatregelen genomen zijn. Ook in het een half uur verwijderde waaronder 120 vrouwen, 00 kinderen en 80 mannen. De kolonel der gendarmerie, de voor zitter van bet comiteil der Beurs en twee engelscbe clowns zijn onder de dooden. Van de.)| paarden, die in de renbaan waren, zijn er 27 verbrand; 12 sehoone honden zijn ook in de vlammen omgekomen. De stoffelijke schade beloopt tot 24,000 roebels. De nadere berichten aangaande den brand in het paardenspel te Berdifscheff gouverne ment kiel! doen de baren te berge rijzen. Was liet aantal bezoekers van den ciik veel aanzienlijker dan eerst werd opgegeven, bet blijkt belaas, dat ook het aantal slachtoffers veel grooter was. In bet édne bericht vinden wij vermeld, dat er ruim 600, in hel andere dal er 700 personen zijn omgekomen. Van de galerij is niemand gered. Den volgenden dag lelde men 430 verkoolde lijken en 80 zwaar gewonde personen, en zeer velen waren toen nog vermist. Het schouwspel dat zich toen aanbood, was om het hart te doen breken. Men vond verscheidene personen, die onder de dooden hunne dierbare betrekkingen herkend hadden, op dezen in onmacht uitgestrekt liggen. Nan liet kunslstrijders-personeel zijn twee dames in de vlammen omgekomen. Amerika. om 3 uren na middag, gegeven door de Fanfaren Ste Cecilia van Fessen, ter eerezaal van het Stadhuis van Dixmude, met medewerking van Mejuffer S. Dollen der, zangeres en M. J. Goetinck, v violist, beide laureaten van het koninklijk Conservatorium van Brussel. N'ew-N ork beeft onlangs zijn eersten bier brouwer door don dood verloren. Jobann I Bechtel, beter bekend als John Bechtel, een Duitscher van geboorte, kwam nu 42 jaren geleden in genoemde stad aan. Hij opende aldaar een bier-salon, en het artikel dat hij zijne bezoekers voorzette, werd in die dagen Men schrijft uit Gent In het godshuis j br. looneeï der verwcestjng. Daarin m der ongencosbaren on^er stad, is de oudste ften ons mededeeJC500,000 kilo Rei bewoonster van het plicht, Katharine PI men de verwoesting ttadesi Bruyn, overleden. Zij irrrd rnb* 'n 1 ...t g-rï'.5*Lt!5j»fcfertömën". Zij ging van toen af op krukken en in 1813 werd zij, door eenen val, geheel en al van het- gebruik barer beenen beroofd. Van dan af„ bet is tc zeggen 70 jaar lang, lag zij ziek le bed. Er zijn nog twee liefde zusters in 't leven van degenen, die zij bij bare aankomst in het gesticht heeft gevonden, de eene is 95 en de andere 93 jaar oud. De arme Katharina heeft in haren levensloop vele ziekten gehad cholera, pleuris, enz. Wat meer is, zij heeft, gedurende 60 jaren aan steen geleden. Zij is waarschijnlijk het eenige voorbeeld van eene 73jarige ziekelijkheid. Frankrijk- De groofe suikerfabriek van de heeren Stoclin en Ciu te Bistade, bij Duinkerke, is donderdag afgebrand. Niettegenstaande de pogingen der pompiers van Burburg, bedraagt de schade 1,500,000 frank. TVederlaind. Ontploffing der buskmitovens te Muiden. Men meldt uit Amsterdam Heden vrijdag in den morgend is door eene tot dusver nog onbe kende oorzaak eene ontploffing ontstaan op het terrein der kruitfabriek, welke op ongeveer tien minuten afstands van Muiden is gelegen. De fabriek is genaamd De Krijgsman cu staat onder bestuur van den beer J. 4. Bredius, te Amsterdam. De eerste schok, weldra door een drietal Jichferen gevolgd, was ontzettend, zoodat al wat in Muiden was zich in de eerste ontstelte nis de stad poogde te redden, daar de pannen van de daken vlogen, glasruiten aan scherven door de lucht werdén geslingerd, de vensters uit de hengsels werden gelicht enz. De fabriek zelf ert al ue gebouwen in den onmidd#llïjken omtrek bieden een ontzaglijk tooneel van ver woesting aan. Niet slechts de gebouwen zijn geheel vernield, van dak beroofd en de muren gescheurd, maar ook de houten loodsen zijn te splinter geslagen, gansche vakken kreupelhout zien er uit alsof bet geboomte met geweld door eene woeste band was omgehakt, en ook zwaardere hoornen lagen door den schok ont worteld. Het centrum der verwoesting is de stoomsloof, waar men dan ook vermoedt dat de eerste oorzaak der ontploffing moet gezocht is veel schade. Schoorsteenen daken en ru zijn daar bij honderdtallen vernield. De drie slagen hebben in vele wijjfe^ Amsterdam, een afstand van 12 kirt)met, groote ontsteltenis veroorzaakt. In de bi J van de Muiderpoort, aan de Amsteloeveri aan den Overtoom liepen de bewoners schrik de huizen uit; huizen dreunden en in flesschen uit Duilschland ingevoerd. Zijn glasruiten sprongen. De geihcbtè^ai) SSf bierhuis vond zoo algemeenen bijval, dal bij, aardhAvinor ~i - twee jaren na de opening zijner zaak, op Staten-lsland, in de nabijheid van New-York gelegen, eene bierbrouwerij oprichtte, waar ijn Lagerbiertoen werd gebrouwen. De ranJJ^?n van ,iet aangevoerde artikel waren ,5|fcj|tijds zeer hoog on Bechtel maakte sedert n4(n..''J^ buitengewoon voordeelige zaken, fVijl hij het artikel tegen veel lageren prijs kon brouwen, dan 't ingevoerde bier hem lie. Langzamerhand vermeerderde het aantal brouwerijen en eindelijk hield de invoer van PROGRAMMA. glasruiten sprongen. De gedachte aai i aardbeving was algemeen, totdat al sp< door conducteurs en reijzigers van den scben stoomtram de eerste berichten van gebeurde de stad bereikten. De hoeveelheid buskruit» vrijdag ontp bedroeg ongeveer 8000 kilo. De eijrTï kruitoven ligt op 500 a 600 meters afsS^J,* „lo-ff* oesting gadesla •éciiuu ^.JKinR daarmede betrekke' de gedachte wat het wet ,,-c Inbracht. •«-'» m ook die massa yvare ontpioft Rusland. |P* V Nopens den brand van de renbaan te Bcrdit- scheff, waarvan wij in ons vorig nummer melding maakten, vernemen wij nog Let volgende De brand is zaterdag avond, rond 10 ure, op. bet einde der vertooning ontslaan. Door de onvoorzichtige behandeling van vuurwerken op de estrade, schoot de gordijn in brand, en op eenige oogenblikken stonden de inure en het dak gansch in vuur en vlani:nei£ De muzikanten waren de eerste slachtoffers. De aanwezenden, ten getalle van 800,verpletterden elkander tegen de uilgangdeur, doch daar deze binnenwaarts openging, en dal het volk naar buiten drong, was bel onmogelijk ze te openen. Dan trachtte men, maar vruchteloos, de zijdeuren open te breken. De pompiers kwamen toegesneld wanneerde brand nog geen half uur ontstaan was, maar het was onmogelijk liet vuur te blusschen, daar het water overal bevrozen was. De brand duurde twee uren. Ooggetuigen verklaren dat wanneer de deuren eindelijk geopend werden, men het afschuwelijk schouwspel voor oogen bad van eenen hoop brandende mensclien- lichamen. Verscheidene der ongelnkkigen, waren gansch brandend uit de vensters ge- •prMgeri. De paarden en al wat aan de renbaan behoorde zijn vernield. Men meldt nog over die ramp De renbaan die te Berdilsclieff is afgebrand, is diegene van Costali, over een veertiental dagen ingericht in een houten gebouw, op omtrent twee kilo meters van de stad. De voorstelling had plaats ten voordeele van inej. Loisset, de gekende rijdster. Volgens eene nieuwe bewering zou het vuur ontstaan zijn in de stallen en veroorzaakt zijn geworden door eenen vuurspraiikef van de sigaret van eenen groom. Een clown zou het eerst het vuur bemerkt hebben, en bet publiek verwittigd hebben, maar het geloofde er dadelijk niet aan, denkende dal het eene klucht was. Talrijke paarden kwamen iri de zaal ge- joopen en verpletterden vele personen in hunne wilde vlucht. Het juist getal slachtoffers is 268 personen, viaag in Amerika zeil kon worden gebrouwen. Men berekent, dat er tegenwoordig ongeveer 80,000 personen in dezen tak van nijverheid een middel van bestaan vinden. Wil men zich overtuigen van de juistheid der bewering, dat deze tan van nijverheid thans een buiten gewone ontwikkeling heeft bereikt, dan zal het voldoende zijn in aanmerking te nemen, dat jaarlijks een bedrag van 14 millioen dollars aan belasting op de bierbrouwerijen in de schatkist vloeit. Hel feest is gegeven ten voordeele van den armen der stad Dixmude en der gemeente Eessen. Eerste plaats drie franks, tweede plaats twee franks, derde plaats een frank. TE DIXMUDE. i£'~ «SS» veel opgewekte werking en herstellen de orde van den bloedsomloop en van de afscheiding door ieder lichaams deel. De Olieachtige aartL der Holioway Pillen bevelen telkens om 12 ure 's middags, ter hofstede gebruikt door harel Jacques-Despeg hel. te Clercken-Houlhulst, van 2 Peerden, 8 Koeien, 5 Jaarlingen, I Kalf, 4 Zwijns, Vruchten, Akkerjjetuifj en Menapie-{;oederen. Den dag te beginnen met de Beestialen en de Vruchten. om 2 ure namiddag, ter hofstede-landen van de wed. Jan-Baptiste Opsotner, in 't Noord einde van Merckem, bij Lughem, door bevoegd ambt, van GT koopen Wilgen, Populiers (van 1-80 tot 2-25 dikte), Eiken waaronder een van Im78, klemmers eri Hollanders. Betaalbaar bij den Notaris Syoen te Loo. van Taillie in rameijen, voor bakkers, latte en bandeperssen. 18 Koopen zware Fopelieren. 15 Koopen Eikenboomen. Eiken snoek bussch«n Sparren voor timmerhout, kepers, dilt- perssen, stop- en hageperssen, onder Clercken, ten behoeve der erven van wijlen Mev. de D"* Cassiers. A. Op VRIJDAG 2 FEBRUARI, zijnde O. L. Vrouw Lichtmis en B. op ASSCHEN- WOENSDAG 7 FEBRUARI 1883, telkens ten 1 ure namiddag. De vergadering bij P. Meersman, alwaar er 's morgens Zitting zal gehouden worden voor de betalingen door It- Be GLroote, Greffier te Dixmude. 'ij V in ee nr fiornL' 'n lENDELSOHN. u 'l »-'j 3 1* DEEL. 1° Marche nuptiale du songed'unenult d'élé (fnnforen) b. Mendelsohn. Groot aria uit La Reine de Saba (Mej. Pollender) Ch. GoünödI 3° Fantaisie voor viool (Mr Goetinck) Ch. de Bëriot 4° Le Printemps. gezongen walz (Mej. Pollender) Tito Mattel 2» DEEL. 3n A. Romance voor viool Vieuxtkmps. B. Wieglied Mr Goetinck Reder. 0° Sérénade de Gil bias (Mej. Pollender) Seket. 7° Souvenirs de Bade, fantaisie voor viool (Mr Goetinck) Léonard. 8° Ave Maria, voor zang en viool (Mej. Pollender en M. Goetinck) Ch. Gouno 0° Boccace, fantaisie (fanfaren) F. Von Suppé. Voorbehouden genummerde plaatsen zullen vooraf tc bekomen zijn tc Eessen bij den Voorzitter der Maat schappij en te Üixmude in liet Hotel i,a Ville de Dixmude, Statieplaats De Zaterdag 27° van 2 tol 4 uren namiddag en de Zondag 28D van 10 tot 12 uren 's middags. Holloway's Pillen De groote behoefte. Het bloed is het leven en van zijne zuiverheid hangtonzcgczonüheid, zoo al niet ons bestaan af. Deze Pillen reinigen volkomen du levensvocht van alle onzuiverheden, en door hare kracht, versterken en verkloeken zij het geheel lichaams gestel, zij prikkelen de trage organen, bedwingen de tc vnnl nrxrrjkii'ol-1 a ln n - T, tV" »tlZ.W«IRl Uil zenuwachtig gestel, welke zij binnen korten tijd tot het leven terugbrengen. Zij verdrijven al de verstoppingen der ingewanden, en van elk ander deel, en zijn lol dat einde, zeer gezocht voor hare eigenschappen van de geregelde werking van het gestel bij de jonge en teere vrouwen, die van aard zwak zijn of zulks door "eene of andere oorzaak worden. Zijn door de korreklionccle rechtbank van Veurne veroordeeld den 11 en 12 Januari. Henderyckx Virginia, weduwe P. Lanrierc, zonder beroep, te Wulvcnnghem. een maand gevang en 26 fr boet, voor bedriegclijkc ontvreemding. Degroo Antoon, werkman te Nieuport, 8 dagen gevane voor tegenstand en 8 dagen, voor slagen. Ramon Henri, werkman te* Veurne, 26 fr. boet voor slagen en wonden, en 10 fr. voor eerroof. Gysel Louis, likcurverkooper te Duinkerke, 26 fr boet voor slagen en wonden en 10 fr. voor mobilaire sciiade. Godcris Karei, jachtwachter te Coxvde, 20 fr, boet voor hot dooden van een huisdier. Tratsaerl Casimir, jachtwachter, te Westende, 28 fr boel voor zeilde leit. V'ermcersch Picter, dienstknechtje Merckem, 100 fr boet, voor hel bezitten van jachttuigen. Staelens Isidoor, werkman tc Westende, 8 da^en ge vang en 100 fr. boet, voor jacht met stroppen. Yanteghem Henri, schipper te Wulpen, 8 dagen gevang voor slagen cn wonden. b Dejoodc Picter, werkman te Oostduinkerkc, 8 dagen gevang, voor bedrieglijke ontvreemding. Marlens Edmond, werkman tc Vladsfoo, 100 fr boet voor jacht met stroppen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkoper | 1883 | | pagina 2