TOfSTflTOElH VENOITIEN. BOOM-VENOITIE VERVOLG VEMIÏiy 11, TOU te Emmerik aan den Rijn. Herberg te koop Spat 're-venditie Het Luggepoedcr Desoutter, Cognac, fine Champagne Gewaarborgde LUGGEPOEÜER, De gebroeders Demeulemeester te OLERCKEN, Mj 't dorp. TE WERCKEN, Kantoor van den Notaris WAU f ERS, Beslissenden Overslag Kantoor van den Notaris DEPUYDT te Beerst, rond de plaats. CHRIST! A E N-D SNICK, RQBttltftM&RlB SBÏ&Vs M®8ll IêB Universeel-zuiverings-zout EAU-DE-COLOGNE TE KOOF Het huis van den BON Dl ABLE UN DE GRIJZE HAIREN. DE DRONKENSCHAP Van Ryckegem, fabrikant in zeefden te Clercken, Groolc VcmlKlc Juf&t 01 Koopen Openbare Verkooping Donderdag 15 Februari 36 koopen KcHzdvcn dajS 121 koopen 80 Koopen Vrijdag 16 Februari 1883, Vrijdag'23 Februari Dinsdag 27 Februari 1883, Uit er hand te Koopen. Uit er hand te koopen Julicu Van Haute, Win! CB'saSsocn IN EENE ZITTING, Dinsdag 30 JTanuari 1883, ten 4 ure juist na middag, in de te verkoopen herberg, van een WOONHUIS en medegaande Erf, zi jnde herberg De Lange Reye. Bewoond door Ambrosius Caslelein tot 1 Mei 1883. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot, te Woumen. GROOTE NABIJ WOUMEN-JONCKERSHOVE. rijdag Februari 1W*83, (Lichternis), ten 2 1/2 ure juist namiddag, voor Madame Van Severf.n-De Büyssuher, te Dix- mude. Juist 825 hoppepersen en 720 sparren van alle slach. Onmiddelijk daarna juist 144 sparren in 6 koopen te Merckem, in het bosch de Sanders voordien na te zien. Betaalbaar ten kantore van den Notaris Laurent Proot, te Woumen. van gehuchten Schuddebeurze en Roodezee, tegen de limietscheiding Handzaeme. Dinsdag O'Februari 1883, ten 2 ure juist namiddag, ter\ verzoeke van d'heeren Joseph Dknuuyveb te Beerst en Karel-Loüis Loggiik te Couckelaere, op hunne eigendommen, gebruikt door Joseph Rambocr, Pieler Couckc en andere. Populieren Eiken, Wilgen en Beuken Boomen. Tambits*1 .aurent I»root, teSVotfmen. TE DIXMUDE. van een behuisd en bebouwd ■en H. 5—63—60 C. medegaande landen te Eessen, langs de Slijpslraat, kadaster sectie C, n" 258, 2q9, 260, 261265a, 264, 265, 253 en 254. Gebruikt door den medeverkooper Jacobus Wulftpit, lot 1 October 1885. Verdeeld in 6 koopen. Maar ingesteld fr. 9,700 Maandag Februari 1 883, om 5 ure na middag, ter herberg La Belle ue, bewoond door Jules Defever, bij de statie te Eessen. Alle inlichtingen bij voornoemden Notaris Wauters. TE GHISTEL. 1883, om 9 ure, te Vladsloo, bij Leke, voor Jufvr. de weduwe van d'heer Karkl Dkpuydt, Eiken en Achtkante Hoornen om I ure, te Vladsloo, voor dezelve Jufvr. weduwe Dkpcydt, Jufvr. weduwe van d lieer Ferdinand Dkpuydt, te E«?rneghem en M. Karei Van Coppknolle, te Vladsloo. Eiken, Achtkanten en Esschen Boomen. Beide door het ambt van den Notaris Xlo Seels:, te Beerst. SCHOONE Op Woensdag 31 .Januari 1883, om 12 1/2 ure, op verzoek van Mevrouw Burggravin de Ckoëser de Bergss, de weduwe Alexander Cartrysse en anderen, van AchtCante (van alle grootte en zwaarte) en ver scheidene Koopen Eiken en Olmen Boomen. N. B. Alle deze Boomen staan rond de hofstede van de wed. Alexander Cartrysse en daarachter tot dicht bij de Paddestraat. Zijn alhier inbegrepen eenige Koopen Boomen, staande langs de Camardebeek, (ook bij de plaats). De vergadering in 't Gemeentehuis te Beerst en aan koop I, bij de hofplaats van Pius Lecol. Op gewone voorwaarden, betaalbaar bij De Snick, Ie Beerst. De B00M-VEND1TIE te Vladsloobij den Ouden Wikkelaar, op den eigen dom van M. en Jufvr. Mys, aangekondigd op dep 15 Februari, is uitgesteld. betaalbaar ten kantore van TE COUCKELAEBE. 11. nm 10 ure voormiddag, te Couckelaere bij de kalsijde, op de Belliullr, ten verzoeke van M. den Burggraaf C. nu Bus de Gisicnws, M. den Baron E. de Cromiiiil'«ghe de Picouen- da elk en andere, van 17C> koopen Eiken, zijnde kuipers-, latte- en bijleboomen. 1. om 12 ure's middags, te Couckelaere in do Prinsegof.derkn van ÏOO koopen Sparren,dienstig voor spanningen, dilt- koppe- slop-en hagepersen, 20 lfooperi Beuken en Achtkanten en 15,000 drooge Busschen. De vergadering in den Poltebezcm. «J. om I ure namiddag te Vladsloo, bij den Ouden Wikkelaar, ten verzoeke van M. Alfred de Man en van M. den Burggraaf Elg. de Kerckiiove, van 20 koopen Achtkanten en T& koopen gevelde Sparren, dienstig voor spanningen,dilt- hoppe- stop- liage- en boon persen, en 2,000 Sparrcbusscheu. '5 BORSTPASTILLES fjoed van smaak zijnde, worden door alle doc toren bevonden liet beste middel tegen hoest, schorheid, keél- en borstpijn te zijn. Maarbalsem of philocome. LE VERTRA AN IJ zer-Le vertraan MUIZEN-TARWE PHOSPHORUS-DEEG MoECTEKPOEDER DRUIVEH-BORSTSIROOP WET FENKELHOKIG. BiLieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing. Eene GROOTE TRA AM KA It met Kap, zich te bevragen bij Ch. Verstraete, herbergier in d'herberg Amerika Ie Woumen. Een WOONHUIS, ten dienste van brood-en suikerbakkerij, met erf en afhankelijkheden, staande tc Dixmude in de Noordstraat en makende den hoek uit van gemelde straat en de Yerkensmarkt,voor dezen gediend hebbende voor beenhouwerie, herbergen winkel. Gebruikt bij den eigenaar Auguste Buffel. Voor den prijs en conditiën, men vervoego zich bij den Notaris De Seek, tc Beerst bij Dixmude. Een schoon en gerieflijk WOONHUIS mét Erf, staande Ie Dixmude, iu de N'oordslraat, thans bewoond door den eigenaar P. Grgson. Voor de conditiën zich aan te bieden bij den Notaris De Heclc, te Boerst. K'ckenslraat nabij de Kerkdeur, tc Dixmude, laat hel publiek weien dal hij voorzien is van extra goede kwaliteit van DUITSCHS REGULATEURS EN SLAU- HORLOGIEN aan zeer voordeelige prijzen. fr. 1-75 de flacon. LANDBOU W. is ffelijk verleden jaar te bekomen bij AM AND GHYSSAERT, Apotheker, Groole Markt, 20. De jfrootc vraaj; achter dit Luggepfteder is de bes'.e waarborg van hare kracht. v/een Aslfotna"' urcïrr, 'Jfwh- benauwdheid noch hoest.' Aanwijzing kosteloos cW vrachtvrij. Te schrijven aan le t." Clf.ry, a Marseille (France). la liquidation «Jules Barraud deJarnuc pres Cognac Charcntc r.ognac IR"4 LOGÉ EK FUTS DE 300 LITRES EHV-, PORT EK SUS 40 jaren goeden uitslag. Bericht aan de Landbouwers. te bekomen bij Lmile Verwaerde, Apotheker, Graanmarkt te Dixmude. Weslstraat N# 68, te Dixmude, TIC DIXMUDE. De eenige die tot heden eene gouden medalie (Tentoonstelling Brussel 1881) bekomen hel>btn, bronzen medalie te Parijs 1881Reeds 8'belooningen Dublin 1865, Amsterdam 1« 6J, Lom en 1871-72, Parijs 1872, Weenen 1873, Santiago 1875. Dit is het schoonste bewijs van de voortreff elijkheid dezer produklen. De koninklijke inkt, bij hel schrijven donkerblauw, komt zeer schoon zwart, behoui l mie kleur, blijft vloeiend, deposcert niet, laadt aan de pennen niet, noch roest dezch c, (~tci e mistrouwen van de zwarte inkt, bij het schrijven, die soms gevaarlijke eigenschappen e. t en (men zie de Lancelte Beige N" 4 p. j. 50.) Uel koninklijk lak is veel in gebruiken bewaar i volkomen de wijn, enz. L. Planche zoon, tab', Laeken-Brusse Te koop bij al de boekhandelaren en d roguil sen. is het eenvoudigste en goedkoopste huis middel tegen maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen enz., en ryoest, daar het ook bij inmaken van zure vruchten, het wcckkoken van groenten, vooral peulvruchten, als erwten, boonen, linzen enz.; zeer goede ijienslen bewijst, in ieder huisgezin ge vonden worden. In pakjes ii 43 clins., 80 clms. en fr. 1,50. In doozen ii fr. 1,23 en 73 clms. en in proofzakjes a 35 ctnis. Hij reinigt de huid van liet lioold, en kan hel beste middel genoemd worden, om don groei van liet baar tc bevorde ren en liet uitvallen tc voorkomen. Hij is bovendien goedkooper dan dc meeste haaroliën en pomaden. In ttacons 5 fr. 2, en fr. 1. 1 ZUIVERSTE MEDICINALE bijna zónder reuk en smaak. in tlesschou, 5 fr. 3, 1,30 en 75 clms. Eén eetlepel bevat 0,13 gram ijzer in 'ien licht verteerbaren vorm. in ttacons h 1,30. Het pakje 5 50 clms. onfeilbaar middel ter ver delging van ratten, muizen, lorren enz. In verzegelde ttacons a 50 clms. in ttacons a 00 en 30 clms. Dit is geen zoogenaamd gehcimmid- dcl: het bestaat uit druivensuiker en Zwilsersche iionig meteen attrekscl van mout, orangebloosem en fonkel. Deze borstsiroop werkt genezend en verzach tend hij keelpijn, iieeschheid, hoest, pijn in dc borst, kuch hoest en kinkhoest. In Flacons ii fr. 2,75, 1,75 en 0.00 ctms. Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende dépots, voornamelijk Te Dixmude, Enne} Acnvacnle. drootc Markt en Am. Ghvssaarl. Groole Markt, apothekers; te Rousclarc, Fr. Ameye, apotheker, Groole Markt; te IJ per, NV« G. becuwe, apotheker, Botermarkt. En in de andere bekende depots. i i i 21, Yieillc Halle-aux-Blés, te Brussel, vraagt goede agent' n voor den verkoop op krediet, niet duurder dan pp domptanl, van alle slach van Koopwaren. \T-clitvrije zending van stalen. A Vooraleer gij goudwerk koopt, ga zien bij hem, hij zal u.tcr irouw en genadig dienen. VRIJEN INGANG. fc "L-L iOC^J9Cü-3Cl -Qft BUnt een Eau TSTr;turell© te H die volkomenïlijk de oorspronkelijke én-fewart ven '!c "n stutc lard terug geelt, zonder dezelve te kleuren ander gevaar noch onaangenaamheid. it water, hoegenaamd gecne brandende grond stoffen bezittende, kan aan de hairlokken niet schaden, integendeel het versterkt die en geetlze de zachtheid en den glans der jonkheid Zekere en spoedige werking. Gemakkelijk gebruik, liet EAU nAl URELLE voortreffelijker erkent van al hetgenc tol heden in gebruik was, zal al de kleursels en andere ongezonde en onzuivere zeltslandigheden vervangen, die zeer duur verkocht worden en gemeenlijk krachteloos en nadcelig zijn. UépótTe Rrussel, Markiesstraat, 5, tc Dix mude. Woumenslraal hij L. Sackcnpré- Van Middelem. r~OC n~^Cnn O is'geneesbaar. Mijnheer Joseph Végh, koninklijke notaris te Lugos, komt dezer dagen liet volgende ueér te sdirijven De hulpmiddels legen de dronkenschap, mij )cd6 diensten bewezen hebbende hij twee personen, ie zich sterk aan den drank hadden overgeleverd, oni ik u verzoeken mij eene nieuwe dosis, enz. Om zich dit uitmuntend hulpmiddel aan te schatten, men adresserc zicli in alle vertrouwen hij M. RUN HOLD RETZLAFF. te Dresden. 10 (Saksen). DE Fine Champagne 1870 Les envoisjpar füls de moindre contenanco payeront De 30 a 50 litres 0 fr., de 00 a 100 litres 8 fr., de 120 5 250 litres 10 fr. Le transport de Jarnac ïi la gare de 1'achetcur est d'euviryu 7 Ir. par hectolitre. Adresser les demandes a M.SUI.LY 5 Jarnac(Charcule) chargé de la vcute; joindre 00 centimes cu linfhrcs-poste Beiges ou Francais si on désirc reccvoir les cchanlillons. Pagemcnt 00 jours ou remboursement 5 54 degres 5 150 fr. Fhccto 51 250 fr. De nieuwe rv vmrv'nvKi» zonder onder-handen, J3-11. Y! *1) üi A 9 ligt, sterk on sierlijk, erkend als de heilzaamste voor de GENEZING DER KREUKEN, bevinden zich slechts bij den uilvinder HENRI BIONDETTI. Ridder van ver- schilligc orders. Iiehbendc zijne HF Medaille I bekomen in de Wereld-Tentoonstelling van Parijs. -- Riemen voor de onderdooien, alsook tegen dc lendepijn. Behouilricmen voor ruiters. Behandelingen der misvormingen van hel gestalte, v. Koslclooze raadplegingen van 2 lot 4 uren St. Gii.lisstiuat, 7. bij de Louisa-Poorl, te Brussel. D n r 111/ CII Verzekerde en volkan >ne genezing öntUntn. op drie maanden tijtf. bewezen door 12.000 ccrlilicatnil. He nioeilijUslc brthikon worden terug «chouden met hr| grootste v '<ik. Ziekte der vrouwen, doorzakking der »H#rm^r. enz.... genezen ™»der fjn.r (possaire). - Loniiddcllijke verlichting. Eene gediplomeerde dame is aau het gesticht gehecht, .y. Waersegers, Breukmeester der hospitalen en van hel leger, commandeur en ridder van jwrrschcidcne orders voor diensten aan het mensch- doni bewezen, Gioenj>laat*,Zii, ANTWERPEN, hebben de oer liet publiek bekend te maken dat hunne magazijnen thans voorzien zijn van allerhande STOVEN, verlakte en onverlaktc Kachels, BASCULS. POMPEN, schoone slaandi'cn hangende QUINQUETS, alsook een volledig assortiment KEUKENGER1EF; alles aau ongekiotlijk lage prijzen. Zij gelasten zich met het maken en vermaken van Dakgoten, Cornissen en alles wat ijzerwerken belrctt. Spoedige bediening en genadige prijzen. Aangezien de aanhoudende werkenwaarmede VAN RYCKEGEM. fabrikant in Zeefden te Kortrijk, iu de omstreken van Dixmude vereerd wordt, hem te lastig vallen, laat hij aan de hecreii landbouwers, suiker- en andere bakkers, apothekers en alle fabrikanten die van zijne stiel noudig hebben, welen, dat hij sedert nieuw jaar een Magazijn komt te opeuen, inde Yeurneambacht- slraal, N» 3H le Dixmude, om alzoo spoedig, een ieder geheel wel te dienen in alles wal zijnen stiel betreft. Men kan bij hein bekomen alle slach van zeelden in vel, haar, ijzer, koper en zijde, budels iu zijde voor bakkers, in ijzer ot koper voor olieslagers cu suikerij- fabrikanlen, enz. Hij gelast zich ook met dc herstellingen ten spoedigste uil le voeren. Hij verhoopt de gunst van een ieder. (Irene concurrentie mogelijk.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkoper | 1883 | | pagina 3