D koopdag 80 koopen Boomen op stam, Aim'. De Sec! Napoleon-Gli. De Bal, FEs:S; Orchestrions Buitengewoon goede Genever Jï Kantoor van den Notaris CORN I HE, Leeiriiig van Kapitalen Emiie Van S^heïle-Goaert, Landbouwers Weduwe Depuydt, Botcrgceluwsel. Muxicktulgeii ABuzickdozcBB MARKT PRI ZE /V. VSsiSBBaaB'fUen. TE WUL V KR I NGHEM Maandag 19 Februari 1885, om 2 uren na middag, tc Vinchem en Wuiveringhcm, bij en rond deszelfs dorpplaatsen, om ie beginnen langs de Torreele-dreef, op de hofstede-landen respec- tivelijk gebruikt door 1Francis Devroc, Louis Blanckaert, beide Ie Vinchem en 5" Vital Rgckeboer-Mazereel Ie Wulveringhem, (voorheen eigendom der weduwe en kinderen Lauricre). waaronder een groot getal ./ware Klemmers en Korrestokkon, gavige Populieren en roode Wilgen, ülinen en Appelboomen. Vergadering Ier herberg van Henri Bruy- voghe-Quaeghebcurte Vinchem, gehuchte het Gouden Hoofd. Gewone kondilien en tijd van betaling. Ten allen tijde zijn te bekomen kapi talen van 5000, 10.000, 20,000 fr. en daarboven, mits bezet op onroerend goed cn aan geringen intrest Zich Ie vervoegen met Eigendomslitethi hij den deurwaarder Oïaeja 9 Noordslraat, n° 40, te Dixmude. gediplomeerde Paardesmid Ie Eessen, c r A nlwv.rpsc.he Verzekeringsmaatschappij T>el he y e-Sacken pré, Zeere Beenen, Zwerende Borsten, Won den en Verzweringen van allerlei aard. Merkwaardig Geneesmiddel voor vee cn paarden. Eenige depot voor Dixmude en omstreken bij Emile Hosten, koopman in Wijnen en Likeuren, Groote Markt, Dixmude. Bronchitis, Dïphlheriic, Verkoudheid Hoest, Keelpijn en Kortademigheid. Voor Kliergezwellen, Stijre Gewrichten en Huidziekten. Jicht en Bhumatiek. Aambeien, Fistels en Ver veilingen. in 't Fort, Hoogebrugge, J Helgische Maatschappij van algemeene assurantiën legen GEVESTIGD TE BRUSSEL, MELBOURNE 1881 1" PRIJS ZILV. MEÖALIE spelende van 4 a 200 arias, met of zonder bres, castagnetten, bemelscbe stemmen, harpspel enz. spelende van 2 tot Hi arias, geriefdozen, cigarcnkokers, zwitsersclie chalets, al burns, inktpotten, bandschoédozen, brief- bonders, bloemvazen, cigaren-houde.rs, tabakdozen, werktafels, flesschen, bier glazen, geldbeugels, stoelen met muziek. Altijd de hoogste nieuwigheid bij •J. H. Heller, Ber.nk. W Men verkrijgt niet ren mijner stuks dan met zich rechtstreeks tot mijn fabriek huis te wenden ie Berne. Geïllustreerde prijscourant franco. '2X81 ll-'Jv °PU!° 1°1 'oqiuaAOsj uba sjodooJj op uaipssni uapio.w ppop.iOA uojtujjd S|p uo|jnz -jj OOO'OS UCA ®p.ie®A& 11 auoo ue.v ua^tijs ojsuuoqos .rop qqj, j ""ff "■"■ff Huishouding- en Landbouw, DIXMUDE. Per hectoliter. 15 jan. 22 jan. Tarwe van fr. 15 17 18 28 15 17 18 28 Rogge Sucrioen 12 41 15 45 1 41 13 45 Haver 12-41 13 79 12 41 15 79 Boonen 12 41 14 48 12 41 14 48 Aardap.lOOk 9 1 1 9 11 Eieren per 25 2 69 2 27 1 81 2 00 Boter per stuk van 7 hectogr. 0 2 81 2 54 81 Boter per kilo 3 50 4 01 5 63 4 01 KOMRIJK. Per hekt. 15 jan 22 jan Tarwe van fr. 20 21 20 50 21 Rogge 13 50 J 4 50 13 50 1 i Haver 1 25 11 50 11 25 11 75 Aardap.lOOk. 8 25 9 9 10 Koolz.-olie 76 76 50 77 50 77 75 Lijnz.-olie 51 50 51 Koolz. koek. 20 24 50 19 Lijnkoeken 11 50 20 2 ROUSSELARE Per 100 kil. 16 jan. Tarwe "27 Roode tarwe 24 50 Rogge 18 Haver 20 Boonen 24 Aardap.lOOk. 8 50 Boter per kilo 5 20 Suikerijboon" 18 (nieuwe) 18 Viggens Koolz. olie 76 Lijnz. olie 51 50 25 jan. "27 50 25 19 21 25 9 50 5 40 76 50 52 26 24 50 17 18 21 9 5 50 18 18 20 77 50 51 50 50 27 25 17 19 24- 9 50 5 65 25 78 Er waren ter markt gebracht 10,200 kil. tarwe, 4,4(10 k. rogge, 1900 k. haver, 2000 k. boonen, 8,400 k. aardappels 5,360 k. boter. BHUGGB. Per bekt. 15 jan. 20 jan. Tarwe van fr. 16 19 50 16 20 Rogge 12 50 13 12 50 13 50 Sucrioen Haver 8 9 6 9 75 Boonen 13 15 50 13 25 14 75 Aardap 100 k. 6 50 9 7 9 Boter per kil. 28 33 28 56 Zivijnenmarkt te Brugge van 20 jon. Er waren 506 kooizwijnen waarvan 4GI verkocht zijn aan den prijs van 12 tot 24 fr "20 mager zwijns (gezeid loopers) waarvan 16 verkocht aan den prijs »an 45 tot 80 fr. Boet en Huiden-Markt gehouden te Brugge den 18 jan. Huiden verkocht: 2180 kilos, 0 80 tot 0 90 c. 0 70 0 80 1075 VEURNE. 17 jan. 26 50 24 jan. 26 50 22 19 50 19 50 IJ PEREN. Roel per 100 kilos Tarwe oude 19 ld. nieuwe Rogge Sucrioen Haver Boonen Erwten per 100 kilos Tarwe witte 26l Rogge 17 uap' Haver Boonen Aardap.lOOk. 8 Boter p. kil. 3 BERGEN, Frankrijk. Middenprijs. 15 jan. 22 jan. Getal Tarwe l'kwal. "20 55 20 50 heet. idem 5" 17 57 17 42 1950 Tarwe (middenpr.) 19 91 19 58 Zaai-tarwe 370 Roode tarwe 17 14 17 07 500 Sucrioen 12 12 14 160 Haver 9 52 10 180 Boonen 17 48 17 40 120 Witte Boonen 24 64 24 96 15 Blauwe Erwten 16 18 110 Aardappelen 9 16 10 16 8316 k. Vlas per 1 1/2 kil. I 68 1 62 Graan-, Meel- en Oliemarkt van Parijs. van 15 jan. 22 jan. Koolzaadolie, loop. maand 85 50 87 25 feb. 85 75 88 00 maart-april 86 00 89 00 A m. van mei 82 50 85 23 Lijnolie, loopende maand 58 25 59 00 feb. 58 50 59 00 maart-april 59 00 59 00 4 m. van mei 59 50 60 00 Meel, 9 markten, I. m. 57 87 57 75 9 mark feb. 57 75 57 75 id. m.-april 57 87 57 75 id.4 m. muarto8 25 58 25 Tarwe, loopende maand 26 20 26 50 feb. 26 20 26 00 maart-april 26 50 26 50 4 m. van maart 26 70 26 70 Rogge, loopende maand 16 50 16 25 feb. 16 50 16 12 maart-april 17 00 16 75 4 m. van maart 17 25 17 (10 GEEHAABDSBERGEN. 22 jan. perk. I 15 BRUGGE. 20 jan. per 3 kilos 51 65 AALST. 20 jan. 3 3 25 4 25 TH1ELT. 18 jan. 5 3 80 ST-MKOLAAS. 18 jan. 5 5 06 De uitgever L. Sackenprc-Van Middelera, Commission naris in Boter. t van v heeft de oer lor kennis van hot publiek te brengen. •1at hij conen winkel komt to oponoti van allerhande IJZERWAREN, KEÜKENGERIKF in verlet on onVerlol Uzer, IiOUWOEREEDSCHAPPE.1, Poinlon, Legtcn» Charmeren, enz. enz. Alles aan genadige prijzen. Bericht aan de landbouwers. koopman in granen on zaden. Beerststraat alhier, verkoopt lijnkoeken en lijn meel, raapkoeken, witte koeken, alsook nitrate on guano aan ongelooflijke lage prijzen. Mij hoopt door de goede kwaliteit zijner waren de gunst van eenieder tc verkrijgen. pT T) l i Agent der Brussclschc Brandverzekc- i nOnnfi ringsmaotsehappij (primes bruxeli.es), Gasthuisstraat, rechtover liet Hospitaal, Dixmude, heelt, de eer zijne kalanten ie late» weten dal or bij hem lo bekomen zijn allereerste kwaliteit inlandschc STOVEKOLEN en COCKS per wagon of ge deelten op statie, cn uil magazijn in kleine hoeveelheid, alsook BRIKETTEN, FREENEXOLEN lieel grof en gevende geen rook. KALK per wagon. KLAVER en SUIKERLJ7.AAD. Alles gewaarborgd en van de beste hoedanigheid.— Agenischap voor den verkoop van GUANO, NITRATE, KOKKEN, enz. goedgekeurd door koninklijke besluiten van 29 Maart 18Li), 0 September 103(1 en 28 Augustus 1850. Deze maatschappij, do oudste bekend in 't land, ver zekert tegen brand, 't zij door vuur, ga/, of bliksem ontstaanoe, alle roerende en onroerende Goederen, Koopwaren, Oogst, Vee, enz., aan de GEMATIGSTE PREMIE?!. Het kapilaal fonds der maatschappij bedraagt 6,340,200 frs. Dc brandschaden betaald tot op hot einde 1873, be liepen reeds tol meer dan de som van 12,366,020 franks. Agent principaal Stads-Onlvanger en Gemeenten-Secretaris, Dixmude. Dc verbeteringen welke ik toege bracht heb in het maken van go- lli l0 decltclijUe gebijten, zijn voorzeker de beste dat de wetenschap pcisde te achterhalee. Door dil nieuw stelsel heeft men noch pijn, noch ongemak en alle voed seis zijn gemakkelijk om knauwen. DR0E8DËKE, chirurgijn-tandnmestcr, Brussel, 20, SI. Michielslraal. Men kan hem raadplegen den eersten Dinsdag van elke maand,' Ie Dixmude, in 'l hólel de Casino, van 0 ure 's morgens tol 's noens. herbergier a la belle alliance Beerststraat Nr 38, koopman in "O" Kolen, (locks en Doornijkseh Kalk, laat welen dat men bij hem kan bekomen alle slach van inlandSche Kolen, beste kwaliteit, ten allen tijde boven alle gevolmachtigde agenten van koolmijnen, gelijk verlcdene jaren aan den laagsten prijs mogelijk, per wagon van 3,000 of 10,000 kilos, alsook id vierde gedoe I leu van iJiOR.kilos, Zij w magazijn blijft altijd van die soorten voorzien. Hij verkoopt zuiver inlandschc kolen, maar gecno engtdsche voor hiUiadscho. VOOR Er is geen medicinaal preparaat waar men zich zoo geheel op veriaten kan m het behandelen van bovenge noemde ziekten als llolloway's Zalf. Niels kan eenvoudi ger of veiliger zijn dan de wijze waar op zij aangewend wordt, niets heilzamer dan hare werking op liet lichaam zoowel plaatselijk als inwendig. De Zalf rondom, hel zieke deel goed ingewreven, dringt in door de poriën, zoo a's zout in het vieesch. Hel dringt spoedig door tol de bron van het kwaad en drijft" het uit het gestel Het ELIXIR D'ANYERS iseene gansch gezonde Likeur van enkel lijnc kruiden gedistilleerd, en is bijzonder krachtdadig legen co tijken en maagpijnen welke liet met bijval bevecht, meer dan 100 genezingen geschiedden in 1881; vele Doctors van rijpe ondervinding gebruiken hetzelve als cenige hulpmiddel tegen chronike, of gezette maagkwalen. Ook menige landsman beproefde het bij gevallen van zwellcude ree of paarden, aan buikpijn ot slechte vertering lijdende. Meii gave het dier slechts een kwaart liter echte Elixir d'Anvers eu min dan twee minuten daarna stopt het zwellen, stilt de pijn cn hej is totaal genezen. Het is dc beste cn tevens dc goedkoopste heden ge kende Tafellikcur en zij bekwam uen Med;iljcu op zooveel Tentoonstellingen. Gedistilleerd door F. X. DE BEUKELAER. zZzzzzrz i "A3 Gezwollen en ontstoken koelen, hangende huig, zwe rende of gezwollen kcelklieren, kinkhoest, kroep, aam borstigheid, ophöoping v?in slijm en alle nioeijelijkc ademhaling zoo ook hartkloppingen, stekcu cn kortade migheid kunnen met zekerheid genezen worden, door deze héclcndc Zalf twcenjaal daags minstens eert half uur over de borst en rug ui te wrijven, bijgestaan door eene behoorlijke dosis van llolloway's Pillen. Er is geen preparaat, om deszelfs heilzame uitwerking, te vergelijken bij dit middel, liet moet goed op de zieke doelen worden ingewreven, nadat zij eerst met warirT water gebet zijn., Hel werkt door de opdroogendo doelen in vernieuwde werking te brengen, door congestie te 1 voorkomen, en ccncn vrijen cn voldoenden omloop in i de zieke declen te bevorderen; vandaar dat liet spoedig en volkomen geneest. Deze onwaardeerbare Zalf oefent eene grootore kracht uit over jicht eu Rhumatiék dan eenige vidcre bereiding. Niemand behoeft pijn te houden indien men zich m dorzclver verdrijving in goeden ernst toelegt, door dit onfeilbare middel gebruik te maken, volgen aw fe, gedrukte voorschriften, >lic bij iedere Pot gevoe- \'\y» Alle gcvcstigue pijnen kunnen opdezelfde w ij# genezen. 7^.. Do genezingen die deze Zalf bewerkt in het heelon va aambeien en fistels van langdurigen aard, nadat zij alle andere middelen hebben weerstaan, zijp zoo ontelbaar, en zoo doer de gchcclc wereld bekenii. dal het vruchtc- loos zou zijn te beproeven ccnc behoorlijke gedetailleer de opgave van dorzclver aantal of karakter te geven. Hel is genoeg te weten dat deze Zalf, nimmer gefaald heeft. T(»bekomen in de Apolhekerijen van F.W. VERWAERDE en ABANl) GIIYSSAERT, tc Dixmude. alle slach van Draineerbuizen, groote Ruizen voor water- ioo'pcii, extra schoone Scitouwpijpen, Pannen. Tichelen, onverslijlburu Oventichelen, Pannclatleii, gezaagd Bart cn andere Houtwaren. Eerste kwaliteit van Stovckolen en Cocks. goedgekeurd bij koninklijk besluit van 1 Juni 1830. De maatschappij verzekert legen brand (liet vuur des hemels daaronder begrepen), en dil aan zeef geringe prcmieii, alle roerende eu vaste Goederen, ingeoogste Vruchten, Beestialen enz. In geval van brand, wordt het beloop der veroor zaakte schade* zoohaast dezelve geregeld is, betaald. Kapitaal d.f.MaatschappijVIER MILUOENEN TWEE HONDERD DUIZEND FRANKS. Om nadere inlichtingen te bekomen men gelieve zich tc begeven bij >ésiré Neyrinck, bij- zonderen Agent der Maatschappij, Noordstraat N° 44, te Dixmude. van heden af bij hem te bekomen zijn eerste kwaliteit STOVEKOLEN en COCKS, bij groolc en kleine maat, alsook bij wagons van 5000 of 10,000 kilos, of bij ge deelten. Goede hoedadigheid. Concurrcnliu onmogelijk. Deze olieachtige vloeistof, zooveel gebezigd, in de omstreken van Dixmude, om hel schoonste kleur aan de boter te geven, is tc bekomen bij EMILE VERWAERDE Apotheker, Graanmarkt, Dixmude. mandoliftflr Liominelr lim- aan prijzen volgens kwaliteit, te bekomen bij EMILE HOSTEN, Groote Markt. Dixmude. Te bekomen bij den uitgever van dit blad Handboek voor Lijdenden of genezing zonder geneesheer, door J. M. L. Van den Bosch. Rector der kapel van Oflclkcnonder Tongeren. Prijs fr. t-50. Franco per post fr. 1-00. Dit handboek kan door niemand, die zelf'op zijne ge- iondhe.id w 1/ patsengemist worden, ledereen vindt daao op de klaarste wijze beschreven alle soorten va 11 goedr geneesmiddelen vooralle ziekten en kwalen, en die door een ieder gemakkelijk kunnen tan nutte gostekl worden. of randgeringen cn oorschriften, vooral dienstig voor huishouders en landbouwers, door danzelfden. Prijs fr. l-flu Franco per post fr. 1-6U. Dit boekwerk is door den sch tijver run het voorgaande aan den dag gebracht, buiten alierlei voorschriften ran huishoudkunde vindt men al wat den praklisehen land bouw aangaat; in dit werft is beschrevenzaaien, planten bleemkwetk, loomtriori, enz. 0 13 jan. 18 75 v 18 50 25 50 24 50

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkoper | 1883 | | pagina 4