Wij vernemen dat met 1 October laatst destoomtramdienst Oostende-Nieuport is inge richt tot aan de statie van Nieuport-stad. Voor de aanbesteding voor de levering der aardappelen in het celgevang te Veurne zijn de volgende aanbiedingen gedaan geweest Constant Vandenberghe, te Heule, 864 frs; August Vandevvoude, te Veurne, 930 frs; en Devos-Quatannens, te Dixraude, 960 frs. De te leveren hoeveelheid is 10,000 kil. In den nacht van zondag lol maandag is eene hofstede met stallingen, schuur en remisen door eenen brand vernield te Proven, beh oo ren de aan den beer Descant- Dujardin, eigenaar teRijsel, en gebruikt door den land bouwer Louis Kommens. Het vuur is langs drie verschillige kanten te gelijk uitgeborsten. Al de ingeoogste vruchten van dit jaar, hoppe, koorn, haver, hooi, het landbouwhalm, zijn de prooi der vlammen geworden. Een paard en eene geit zijn insgelijks in den brand gebleven. De oorzaak der ramp wordt aan kwaadwillig heid toegeschreven. De schade voor de ge bouwen wordt geschat op 14,000 franks en voor den oogst enz. op 8000 franks. Alles was verzekerd. Dinsdag namiddag heeft men Ie Veurne in den kapitalen wal, in den hof door hem gebruikt, hel lijk gevonden van Piefer Loyette, timmerman, een man van een 80 tal jaren. Men vermoedt dat de ongelukkige, die zich in zijnen hof wat bezig had gehouden met zijne groen- sels, eeriige wissen zal willen afsnijden hebben langs den kapitalen wal, plotselings van den voelingen kant zal afgeslibberd hebben en in 't water zal gevallen zijn, waar hij de dood vond. V. Te Gits is de verledene week weer een verschrikkelijk ongeluk voorgevallen. Een be diende uit de statie, Karei Beerlhem, den woensdag avond de waggons willende los maken, is gevallen, bekwam eene gapende wonde aan den schouder en werd den linker arm letterlijk afgesneden. De dood was oogen- blikkelijk. De ongelukkige laat eene vrouw met vijf kinderen achter. De plans zijn gereed voor den buurt spoorweg van Oostende naar Blankenberghe. Men zal vertrekken te Oostende (statie) langs het Uazegras, den steenweg naar Brugge vol gende tol aan ïïe Vijf wee/en, van tiaar naar Vlissegem naar de Duinen steifien tot Wen- duyne, verders den dijk Graaf Jan afrijden om aan den voet van den Wesltrap te sloppen. De eerste vlaamsche zendeling is naar den Congo vertrokken, 't Is de heer E. Callewacrt, geboren te Marte-bij-Koitrijk, die woensdag met nog zeven andere zendelingen, uit Liver pool is vertrokken, op eene stoomboot naar den Congo vaart. Hij is bestemd om zijne zending uit te oefenen te Stanley-Pool. Volgens bet blad La Pdtriezullen de Koophandelskarners afgeschaft worden. Men zal aan baar hoofd gewone rechters plaatsen en haar ook van eeri openbaar ministerie voorzien. Een zonderling feil heeft zich dezer dagen op den weg van Alh naar Leuze voorgedaan. Een persoon, M. D van Lessines, langs de plaats wandelend, waar een landbouwer kort te voren een wespennest had uitgeroeid, zag zich op eens door honderden dezer inseklen omringd. Ten einde zijn aangezicht legen hunne steken te beschermen* zette hij den kraag van zijnen frak omhoog, maar deed door die haastige beweging zijnen hoed afvallen. Aanstonds vielen de wespen op zijn hoofd, kropen in zijn haar en zijnen hals, en veroor zaakten den armen wandelaar eerie razende pijn. Wanhopig, vluchtte hij naar een huis, doch daar werd hem den toegang ontzegd door drie vrouwen die meenden met eenen zinnelooze te doen te hebben. Eene harer dreigde hem zelfs met een revolver neder te schieten. Eindelijk werd hij in een ander huis opgenomen, waar men er in gelukte hem hij middel van azijn eenige hulp te brengen. De heer D. lijdt sedert eenige dagen, ten gevolge van dit ongeval, aan eene hevige koorts. Zondagavond hebben er in de gemeente Kalken, waar 7t kermis was, erge feilen plaats gehad, in een herbergsken der Meulenstraat. Er werd gedanst op hel muziek eener har monica toen er op eens twist ontstond onder de aanwezigen. Van twisten ging men tot feite lijkheden over en men stampte en sloeg er op met geweld. Een jongeling werd met een zwaar voorwerp den arm afgeslagen en in deerlijken toestand naar zijne woning gedragen. In het midden des gevechts trad juist de zoon des huizes, die werkzaam was in Frankrijk, binnen, en meenende dat men bel op zijne familie gemunt had, greep hij eene geladèné pislool ean den muur om de 'aanwezige rust- stoorders schrik in te boezemen, doch of hij nu het wapen slecht of te geweldig genomen had, zeker is 't dal hel schot afgingen hij de volle lading in do zijde bekwam met het ongelukkig gevolg dal hij dood ten gronde stortte. Al de personen van den huize hebben min of meer kwetsuren bekomen. Des anderendaags is het parket van Dender- monde ter plaats geweest om een onderzoek te openen. XA"': - De kandidaten voor de kiezing van eenen volksvertegenwoordiger te Virion, in vervan ging van den heer Bouvier, welke den 17 dezer zal plaats hebben, zijn van den kant der liberalen, de heer Numa Ensch, advokaat te Arlon, en van den kant der katholieken, de heer Mei nier, die in 1884 tegenover den heer Bouvier stond en 7 stemmen min bekwam dan deze laatste. Men meldt uil Tongeren, 50 september Eene vrouw, vergezeld van bare drie kinderen, had plaats genomen in eenen wagon van den trein die ten 8 ure uit St-Truiden vertrekt. De moeder hield het jongste kind op den schoot, terwijl de twee anderen in den wagon speelden en aan de portel gingen zien. Tusschen de statiën van Ordange en Houpperlingen, viel de portel, waartegen zij leunden, eensklaps open en de twee kinderen rolden op de haan. De ongelukkige moeder, uitzinnig van wanhoop, was op het punt uil den wagon te springen om hare kinderen ter hulp te snellen, toen een Irein wachter, de portel openziende, zich naar den wagon begaf langs de voetbank en haar belette haar noodlottig voornemen ten uitvoer te brengen. In de statie van Houpperlingen stapte de ongelukkige moeder uil den Irein, men oor- deele ten prooi aan welke wanhoop. Vergezeld van eenige personen begon zij den spoorweg te volgen in de richting van Ordange. Halver wege de baan zagen zij eenen werkman aan komen, die de beide kinderen bij de band hield zij hadden geene schram bekomen. De moeder weende van blijdschap. Vrijdag is in eene schuur te Gochene'e, kantori Florennes, een brand uitgeborsten. Het vuur heeft zich medegedeeld aan twee naburige huizen. Alles is vernietigd; maar het ongeluk kigste is dat een landbouwer, P. Chaureneau in zijnen stal de beesten willende redden, levend verbrand is, evenals de dieren. Op het geneeskundig congres te Antwer pen gehouden, is door drie spaansche genees kundigen eene poginggedaan om de inentingen naar de wijze van dr. Ferran in eere Ie her stellen; daartoe werden onder anderen een aantal in Spanje verzamelde statistieke beschei den, waaruit hel nul der inentingen moest blijken, door hen overgelegd. Zij werden be streden door dr. Van Ennengcm, afgevaardigde der belgische regeering in Spanje, ten einde omtrent die inentingen verslag uil te brengen. Deze toonde aan, hoe weinig vertrouwbaar die opgaven zijn, en hij ontzeide daaraan alle wetenschappelijke waarde. De vergadering be sloot aan de cholera-vaccineering van dr Ferran verder geene aandacht Ie schenken. Te Brussel werd gedurende de zes eerste maanden van het jaar in de mijn voor fr. 1,052,960 c. viseh verkocht. Nersehei- dene kooplieden kochten niet minder dan 200,000 oeslers. i De koning is donderdag van Baden- Baden teruggekeerd meteenen specialen trein. Hij is om 10 ure 45 m. des avonds in het paviljoen van Laken afgestapt. De reis van koning Leopold heeft enkel voor doel gehad oen bezoek te brengen aan den keizer en de keizerin van Duitschland. Men weel dat Leopold II aan den keizer en de keizerin be loofd had hun een bezoek (e brengen Ie Berlijn, bezoek dal is moeten uitgesteld worden uil hoofde van ongesteldheid van den keizer. Men weet dal het Staatsbestuur verleden jaar een nieuw stelsel van verwarming der reiswagons beeft doen beproeven. Dit stelsel heeft groote kans om in 'l kort op geheel ons spoorwegnet toegepast te zijn, daar de Slaat 5000 zulker toestellen heeft doen maken. Men zou namelijk de warmwalerbussen vervangen door ijzeren slaven, die gloeiend gemaakt en met wol omgeven, hunne warmte lang genoeg behouden om cene reis van Brussel naar Arlon te doen. Den 30 september 1884 stierf te Brussel een onder-luitenant der toepassing-school, de heer HoberlC... Die jongeling had in 1885 de kennis gemaakt van een meisje, eene modiste met name Jeanne D..., geboren te Brussel, den 29 september 1866. Hunne betrekkingen waren van weerskanten oprecht cn zij eindig den maar door de dood van den ongelukkigen jongen onder-luitenant, die overleed ten ge volge eener typhus-koorls. Sedert de dood van Robert was Jeanne ontroostbaar. Hare vriendinnen gelukten er niet in haar op te beuren. Dikwijls zegde zij dat zij haren Robert in het graf wilde volgen. Woensdag, verjaardag van zijn overlijden, begaf zij zich naar het kerkhof van Watermaal- Boitsforl. Zij legde eenen schoonen bloemtuil neder op hel graf van haren beminde. Zij weende langen lijd. Terugkeerende, ontmoette zij te Brussel den vader van den jongeling, dien zij zoo zeer had bemind en zij drukte hem de hand. Zij kwam te huis bij hare moeder in de Kuipsteeg, Kaasmarkstraat, 's Avonds, om 11 1/2 uur, hoorden twee policieagenlen, die den nachtdienst hadden, een schot. Zij liepen naar een onbebouwd stuk grond op den hoek der Newtonstraal, van waar hel schot kwam en vonden er een meisje het voorhoofd doorboord door eenen kogel. Hel was Jeanne. Zij had heimelijk baar huis verlaten en had zich gezelfmoonl. Men nam haar op en bracht haar hij eenen geneesheer; van daar naar het Sl-Janshospitaal. Zij is s nachts om 2 1/2 ure overleden. Men heeft in haren zak een briefje gevonden, luidende als volgt a Van u door den dood afgescheiden, zult gij nooit uit mijn gedacht zijn. Degene die u beminde.» J 4 De arme moeder is ontroostbaar. Zij be minde hare dochter zeer, die een braaf en naarstig meisje was. Haar broeder is ziek van verdriet. Fra n k rijk. De heer Lalain, pastor van Loos-en-Cohelle, had een duivenhok op den kerktoren. Maandag middag was hij naar zijne duiven gaan zien. De vloer van het duivenhok is zeer slecht; er zijn breede kloven in; alhoewel de pastor de gewoonte had over die opening te tei len, deed hij maandag eenen vals chef) slap en vie! er door. Als men hem opraapte was hij een lijk. De Exchange telegraph Company meldt uit Marseille, aan de Pall Mall Gazettedat Ie Nizza de cholera is uilgebroken. Dagelijks stelt men vijf of zes sterfgevallen vast. Uok op ver scheidene plaatsen in het departement der Maritime Alpen komen ziekte gevallen voor. De dagbladen uit die streken zwijgen geheel over de cholera. Te Marseille neemt de ziekte steeds af. TJuitschla n d De koning der Belgen heeft zijne reis naar Raden-Baden ondernomen op hel oogenblik dat keizerin Augusta den 7on verjaardag harer geboorte vierde. De koning heeft de keizerin een der schoonste bloemtuilen aangeboden die men ooit gezien heeft. Generaal Pontus, minister van oorlog, heelt bij middel van een nieuwen omzendbrief een maatregel voorgeschreven die als een ver volg kan dienen op het verbod van sterke dranken in de kantien der kazernen Ie ver- koopen. De minister heeft namelijk aan de officieren van het geneeskundig korps voorge schreven op betaalde tijdstippen voordrachten te geven over de gevolgen der losbandigheid en ontucht, en hen gelast al het kwaad aan Ie wijzen dal hunne ondervinding in hunne ge neeskundige loopbaan heeft opgedaan. Officieel wordt nu bekend gemaakt, dal het duilsche oorlogschip Augusta met 9 officieren en 214 manschappen verongelukt is, daar men sedert vier maanden van het schip geen bericht heelï ontvangen, en alle nasporingen in den Indischen Oceaan vergeefse!) zijn gebleven. Spanje. Van heden af worden in Spanje geene bulle- tijns van de cholera meer uitgegeven. Te Madrid is de ziekte geheel, in de provincie bijna geheel geweken. Rusland. Een russisch roman. De rechtbank van het arrondissement van Sl-Petersburg zal zich tijdens haren toekomenden zittijd met eene wonderbare zaak bezighouden, die zeer wel lot stof voor een drama of een opera zou kunnen dienen. Zekere F..., wilde als vrijwilliger dienst bij het leger nemen. Tweemaal bood hij zich voor het exaam aan, zonder dat hij aan vaard werd. Een jonge luitenant, zijn vriend, die zijn ontslag gegeven had, stelde voor het exaam in zijne plaats af te leggen. De gewezen luitenant S.. zou zich onder den naam van T.. voor eenige weken naar het zuiden van Rusland begeven; daar zou hij het exaam afleggen, dienst nemen in hel een of ander l ogement, vervolgens tot een regement van St-Pelcrshurg overgaan en zijn uniform aan T... afstaan. Intusschen zou T... zich van de papieren van S... bedienen. Zoogezegd, zoo gedaan. S... gelukte ten beste in zijn exaam. Dit alles viel voor tijdens den russischen-lurkschen oorlog. T... ontving op zekeren dag de volgende aepeche Ik kan tot geen regement van Sint Petersburg overgaan. De oorlog werd ver klaard; mijn regement zal binnen de acht dagen den Donau overtrekken. Vaarwel, wij ^zullen later zien. Twee maanden nadien ontving T... deze korte depeche Wees tevreden, ik ben officier benoemd. Te Plevna deed S... wonderen van dapper heid; hij wei d erg gekwetst en vereerd met het kruis van den H, Georgius. T... werd van dit alles onderricht. Uit Kiehineff ontving hij van S... den vol genden briefIk ben welvarend, ofschoon mijne gezondheid verzwakt is. Ik werd tot depotoverste van het regement N. benoemd. Hier is mij een ongeluk overgekomen. Ik heb gespeeld en 2000 roebels verloren, die aan de Staatskas toebehoorden. Men zal mij als af- Iroggelaar vervolgen. T.. verloor bij die tijding schier het hoofd; doch hij was volkomen getroost, toen hij later de vrijspraak van S.. vernam. Er verliepen zes maanden zonder dat T.. van zich liet hooren Dan kreeg hij weer eenen brief: )k ben ge trouwd; ik heb eenen zoon. T.. was wanhopig. Eindelijk kwam er een einde aan den oorlog. S... schreef naar T... Ik zal met mijne vrouw en mijn kind bij u komen. Irek u uit den slag zooals gij kunt. Ik heb reeds te veel geleden; ik heb mijne ge zondheid en mijnen lijd verloren. Aan u van te handelen. S.. deed zijnen uniform uit en zegde tot T.; Ziedaar uw uniform met het eerekruis en ziedaar ook uwe vrouw en uw kind. De jonge vrouw, die van rechtswege tot een anderen man moest overgaan, kwijnde van die zonderlinge daadzaak en stierf na korten lijd. Ikon weldra zijnen moeilijken toestand niet meer volhouden en legde aan den onderzoeks rechter volledige bekentenissen af. De rechtbank zal thans over hel gedrag van I... en S... moeten beslissen. De rechtbank van enkele policie van liet kanion Dl x in uil e hccil den 2 October veroordeeld Bodewijk Van da mme, Arthur Macckelbcrg, dienst boden cn Eugêhia Pysson, werkster, alle 5 te Clerckeii elk tot 30 een li men boet, vocn* boschschcndorij. Alfons Rosseeuw en Florent Rosseeuw, werklieden te Dixmudc. de 1L' lot 15 fr. boet voor lichte gewelddaden en 20 fr. boel voor mondelingsche beleedigingeh- de 2" lot I fr. boet voor mondelingsche beloedigingen. Loon ia De wulf, Elisa Lncanie en Cólela Desodt werk sters ie Dixmudc, elk lot 20 fr. boel cn 5 dagen gevate voor mondelingsche beleedingen. p Stephania Dfcwittc, herbergierster te Oostkcrkc, tot 1 fr. boel voor mondelingsche beleedingen. Eudovica Vandcnbusschc, dienslmeid te Caeskerlce, lol I fr. boet voor mondelingsche beleedigingen. Aloïs Dcpoorter, werkman le Clercken, 1° i dagen ge vang voor sternen legen een huis geworpen te hebben. 2° lot 10 fr. boet voor naclitgcrucht. Henri Sanders, rondzwervende muziekanlle Kortrijk lot. 15 fr. boet voor zonder toelating in de straten té Dixmudc muziek gemaakt tc hebben. Carolina" Vercaomer en Octavia Dehoorne, werksters te Ucrckcn, 1° elk lol 5 fr. boel voor mei snijdende werktuigen bevonden te zijn geweest in bet bosch van SS i1™: feau'j§: l°l fr-1-50 boet voor ontvreemding van boul m hetzelfde bosch. David Deraeve en M'alhilde Vondermccrsch, werk lieden te Zarren, de lc bij hervnlling tol 9 dagen gevang voor mondelingsche beleedingen; de 2e tol 20 fr boe*i belee^n^en"BSChe l)eleocli-in-cn cn 5 fr. boet voor wJrtc!!!'1 OesP°krhel, Eiodie DcschnchL cn Julia Deman, enj, uk tot 1 fi, boel voor zonder recht on en over hebben' S v, l,cht0" ^vasaen, gegaan tó e n °n i i nn h"mw,!"n y,Verw;lri'in? Oer denkbeelden en pijn in lu i hoold. Op deze voorafgaande toekenen van eene naderende ziekte moet men spoedig acht ,Tcvcn o hartklopping en haripijn zullen er op8vol" en om jdaals le maken voor nog meer onrustbarend^ Symp- lomen. De Pillen van Holloway doen hare zekerste en gelukkigste uitwerking zien. door deze onaangename yoorleekenen le verdrijven. Zij zuiveren de aangeslagen long, wekken de verstijfde darmen weer op en verdrhveii de lichamelijke traagheid, die ziel. vooral do' l óel als men voedsel gebruikt heeft. Kr bestaal geen middel! dat zoo zeei geschikt is oin de spijsverlorin" te be vorderen en om de verslapte zenuwen op te wekken. De gemakkelijke spijsvertering, die deze zuiverende Pillen te weeg brengen zal de pijn veranderen in een aangenaam gevoel zij zal dc krachten in liet verzwakte lichaam hernieuwen cn het verwarde denkvermogen geheel herstellen. lil. DROESBEKEchirurgijn-tandmeester, St. Michielslraat n° 29, Brussel, kan geraad pleegd worden te Dixmudc in 'l hotel de Casino, den eet sten Dinsdag van elke maand, van 9 ure 's morgens tol 's middags. i Iteehterlijke K roti ijk. eik 1011 fi-boei vo°'-

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkoper | 1885 | | pagina 2