ten deele of ten geheele. 1 Eene schoone en goede om o ure naraiüuag, in de Casino, ur Markt te Dixmude, van eenen inhoudende 33 h. 14 a. X T c. gelegen te ZANDE, langst den steenweg van Moere naar Leke. Gebruikt door sieur Carolus Depuydt. Voor alle inlichtingen men begeve zich ten kanloore van den Notaris VtinOaillie te Oostende. en H. 0-07-15 C. Erf, te DIXMUDE, in de Weststraat, nabij de Hoogebrug. Prijzie roerende en draaiende werken van den molen 2200 franks. Gebruikt door Francis Vermeesch tot 1 ja nuari 1886, behalvens de herberg in pachte bij Francis Dcloozetot 15 maart 1886. Titels en voorwaarden bij den Notaris Wauters te Dixmude. Een Schat aan eenen Fabeiachtigen Prijs belaalbaar 5 FR, per maand KAN MEN BEKOMEN UE MAUR1TS VAN OPPEN JEANNE, zijne vrouw SUZANNE, hare zuster ANNA, dienstmeisje De hr Lemmens. Mej. Jonckers. Mev. Verstraete-Driessens Mej. Van Gossem. 271 phologravuren, gestolen in 3 rijk vergulde omslagen. 2 Catalogen en 6 echantillons franco gezonden ter bestemming, tegen zending van 1 fr. 50, aan T'Ö, avenuo clu Midi, 79 3. BRUXELLES. I Alleslach van bouwmaterialen, voorlskomende van de afbraak der oude stokerij van Eessen. Ter plaats is er ook te bekomen alleslach van Koeken, Lijnzaadmeel, Guano, Nitraat de Sonde, Chimissche Vetten, enz.; alles aan voordeelige prijzen. Zich te vervoegen bij AIME SABBE, koopman aldaar. om 10 ure zeer juist 's morgens, op eene partie land, gelegen te Eessen, bchoorende bet bestuur der Burgerlijke Godshuizen van Dixmude, langs de kalsijde van Dixmude naar Woumen, Verdeeld in]koopen Yelks gerief. De vergadering op bovengemeld uur, ter herberg Petit Parisbewoond door Leopold Vandecasteele. Op 3 maanden tijd van betaling, mits borg stelling, ten aanvaarden van den Deurwaarder Claeys5 voornoemd. En II. Woensdag- 31 dito, om 2 ure namiddag, te Keiem, ter hofstede gebruikt bij Francis Bouckenaere gedorschen en ongedorschen Granen en Beestialen. Tijd van betaling mits borgstelling ten aan vaarden van den Deurwaarder Olaeys, voornoemd. AUGUST HELBORG ELISE, zijne vrouw ANNA. nicht van August BERTMOLD, jachtopziener RAAD ZORNBOCK HAUFLING, dorpskoster LOTJE, dienstbode KAREL, koflijhuisbediende AMANDA. Het stuk speelt in de omstreken v Plaatsen op voorhand Ie verkrijgen van 12 lot 5 ure De hr Lemmens. Mev. Lemmens. Mej. Elisk Jonckfrs. De hr De Wagenaere. Meet wink el. Desomme. Mev. V K RST R A ET K- D RI ESS EN S De hr Verstrakte. Mej. Van Gossem. SOCIÊTÊ AN ON YME Nous soussignés, DU PO NT Joseph, Administra teur-Gérant, el NAVARRE Lous, Agenl-Complable de la Sociélé Anonyme des Moulins et Brasserie a vapeur deSenefïé,cerlifions que sur trois cofl'res- forts quecontenait nolre établissement, aujourd'hui complélement détruit par le terrible inccndic du 10 au II Février dernier, un scul a pu résisler; celui-ci nous a été fourni en 1882 nar la Maison L. RIBEAUVILLE el Cie de Bruxellcs. s qu'il contenait ont été retires intacts. Senefïe, lc5 Mai 1885. L Ag en l- Comp talie, L'Administrate ur-Gérant, L. NAVARRE. J. DUPOHT. 4°']1 e"^ort esl vo'r c^cz fabricant (Brevelé) 92, Boulevard Anspacb, Bruxelles. MEME MAISON Malles en fet pour exploraleurs au Congo; fournisseur de 1'Association Internationale vooralle gewassen en volgens den aard der (jronden, verkoehl op waarborg van pehalte en van titel. Sulfaat van ammoniak. Nilrale de sonde. HUIS GESTICHT IN 1871. BRUGGE, I DIXMUDE, van eene BIJZONDERE RÏ (zu,ver gewaarborgd door schei- kundige ontleding) van M. ERN, STEIN, eigenaar te Eudö-Bénye. g bij Tokay, (Hongarién), van de <S nmmrm wijnbergen Hoszu, Benczik, Bakza, iB Diokut, Omlus. Dezc 0 is (,00r (le voornaamste 3 AhMm Doktors aangeprezen om kloekle le £even: aan kinders. ouderlingen a fSr Ven flauwG personen. Ten anderen M. WI is 1101 cene £°et,e morgenwijn om- tilD da* bij niet vervalsclil is, goed van f W smaak en aan genadigen prijs. Een e,ÜS daacs is genoeg. Genccswijn 1 - fr. 2-25 de Hcsch. Genccswijn n«2 - fr.3-50 de flcsch. Algemeen depót bij A. GhyssaertApothekerle Dixmude. In den grooten Paternoster m B/apin p- it5 5' 7 fj 2 O O i ïi 0 MET TOESTEMMING DER OVERHEID. Schouwburgzaal BOUIVGONDISCHE SCHILD Wouimen straat te Dixmude. önmiddelijk te Pachten OVERSLAG IN EENE ZITTING te geven door oep van den Nederlamlschen Schouwburg van onder bestuur van F. VAN DOESELAER. Broodbakkerij, Herberg, VOOR 55 FIV 4N KS TE KOOP Venditie van S TRA 4 TltlES T. Venditie van Mcnaglc-gocdcrcn, Kuip- en Kcernhalaam, Wagenharnas, CaicBiüSc Lainjbrcelit-UcsoiiRcr. 8, Zilverslraal 8. 9, Woumemlraal 9. Bericht Ie §bi>c leleu-debacker

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkoper | 1885 | | pagina 3