VOOR: BRUGGE. Per heet. 5 oct. 2C sept. Tarwe van fr. 14 60 16 14 50 JG Hogge 12 1-2 25 11 50 12 Haver 7 50 9 Boonen Aardap 100 k. 5 6 4 50 G 50 Boter per kil. 26 56 "27 57 Zwijnenmarkl tc Brugge van 5 oct. Roel- en Huidenmarkl gehouden le Rruggct den 1 oct. Huiden verkocht 3126 kilos, 0 85 c. tot 0 95 Boet 1244 0 40 0 45 KORTRIJK Per hekt. 5 oct. 28 sept. Tarwe van fr. 5 16 15 J5 50 Rogge 11 50 12 50 12 15 Haver 10 11 9 10 Aardap.100k. 5 6 50 5 6 50 Koolz.-olie 55 50 55 Lijnz.-olie 55 55 Kook. koek. 16 15 50 Lijnkoeken 19 25 19 22 ROUSSELARE. Per 100 kil. 6 oct. 29 sept. Zaai-tarwe 22 50 24 I Nieuw tarwe 20 21 Tarwe 20 21 20 21 Roode tarwe 19 50 20 18 19 Rogge 15 15 50 15 15 50 Haver 16 16 50 15 16 Boonen 20 22 22 22 50 Aardap. 100 k. 5 6 5 6 Boter per kilo 2 80 5 2 80 3 Suikerijboon"17 75 18 (nieuwe) 17 75 17 75 Viggens 18 21 19 21 Kooiz. olie 55 50 54 50 55 Lijnz. olie 55 50 54 54 50 Er waren ter markt gebracht 4,800 kil. tarwe, 1500 k. rogge, 5400 k. haver, 700 k. boonen, 15200 k. aardappels 4,678 k. boter. TJ PEREN. per 100 kilo o oct. 26 sept. Tarwe witte 18 20 18 20 Rogge 15 17 15 50 16 50 Haver 16 17 15 50 16 50 Boonen 19 50 Aardap. 100 k. 5 50 6 50 5 6 50 Boter p. kil. 2 80 5 20 2 60 3 10 VEURNE. per 100 kilos 25 sept. 50 sept. Tarwe oude 18 21 19 21 25 ld. nieuwe Kogge SucVioen 17 50 16 50 17 Haver 16 19 Boonen 16 19 Erwten Boter p. kil. 5 o 50 3 5 25 Eiers p. 25 2 10 2 20 2 2 10 BERGENFrankrijk. Midden prijs. 5 oct. 28 sept. Getal Tarwe Dkwal. 17 47 17 65 beet. idem 5° 16 18 16 61 600 Tarwe (middenpr.) 16 97 17 56 20 Boode tarwe 15 42 16 120 Witte Zaaitarwe 17 96 18 08 120 Sucrioen 10 48 10 28 90 Haver 8 89 8 84 10 Boonen 15 90 55 Witte boonen 26 80 26 66 26 Blauwe Erwten 17 55 16 76 90 Aardappelen 4 33 4 16 405 k. Vlas per 1 1/2 kil. 1 95 1 92 (i it aan-, Meel- en Oliemarkt van Parijs. van 5 oct. 29 sept. Koolzaadolie, loop. maand 62 75 62 00 nov. 63 50 62 25 nov-dec. 64 00 65 75 4 eerste m. 65 25 65 00 Lijnolie, loopende maand 57 75 58 75 nov. 57 25 58 00 nov.-dec. 57 25 57 75 4 eerste m. 57 25 57 50 Meel, 12 markten, 1. m. 48 90 48 10 mark nov. 49 40 48 75 4m.nov. 49 90 49 75 4 eerste m. 50 90 50 75 Tarwe, loopende maand 22 00 22 40 nov. 22 25 22 25 4 m. v. nov. 22 75 22 90 4 eerste maanden 25 50 25 40 Rogge, loopende maand 14 50 14 25 nov. 14 90 14 25 4 m. van nov. 14 50 15 00 4„eerste maanden 15 40 15 50 De uitgever L. Sackenpré-Van Middelem. ugische Maatschap] van algemeene assurantiën legen LuislorlijkeRingsteking in Woumendorp, op Zondag II October 1885. J30 Iranks prijzen, i. prijs50 fr.; 2. id. 25 fr.; 3. id. 20 fr.; 4. id. 18 fr.; 5. id. 15 fr.; 6. id. 10 fr.; 7. id. 7 fr,; 8. id. 5 Ir. De 8U prijs voor dezen die Genen ring min geslcken hebben, dan de bekorlers voor de 7 eerste prijzen. Inleg 1 fr. ter herberg La Belle Vuc van 2 lot 2 t/2 ure namiddag, om onmiddelijk daarna le beginnen. In alle geval zal de rmgsléking dien dag plaats hebben. goedgekeurd bij koninklijk besluit van 1 Juni 1830. De maatschappij verzekeit tegen brand (het vuur des hemels daaronder begrepen), en dit aan zeer geringe premien, alle roerende en vaste Goederen, ingeoogste Vruchten, Becstialcn enz. In geval van brand, wordt het beloop der veroor zaakte schade, zoohaast dezelve geregeld is, betaald. Kapitaal dor Maatschappij VIER MllLlOENEN TWEE HONDERD DUIZEND FRANKS. Om nadere inlichtingen le bekomen men gelieve zich le begeven bij Desire Neyrinck, bij zonderen Agent der Maatschappij, Noordslraat N° 44, le Üixmude. ZARREN-KERMISwijk Terreêsl Luislerlijke Paardenloopstrijden in den Draf en in de Vlucht, op Kermis-L)onderdag 8 October. Prijzen voor den Draf!e prijs 15 fr.; 2e id. 10 fr.; 5e id. 5 fr. Prijzen voor de Vlucht 1° prijs 25 fr.; 2e id. 15fr.; 3®id. 10 fr. Inschrijving om 3 ure nanoen. Ter gelegenheid van Zarren-Rcrmis (gehuchle Rui ter- hoek), zullen de volgende feesten gegeven worden Zondag 11 October, het Muziek zal 't feest beginnen om 5 ure: de moedige Bui terszonen zullen Sculijestcken en Hoepelspringcn, bij Ford. Gunst; groole Koordendans en Zak looping, bij Jos. Van hove; Wederwocp en Weder- wap en Slaging van 50 Katers; bij de weduwe Mortier; Persklimming en Ladderdans op ze Prusscns, bij Ilcnri Deschoemaker; \s avonds groote Verlichting. Maandag 12 October, groot Orkest van Muziek, ge volgd door groote Bollingen in de i bijeengclegen herbergen; alles om schoone prijzen en lot slot zal de Luchtreis gedaan worden door den heer Equilibriste. Medaille d'Or, Exp. Int. Bruxellcs 188J, I Medaille de Bronze, Exp. Paris 1811. I Les Encrcs Hoyales 5 ccrire connues précédem- I ment sous la denomination d'Encres Beiges onl élé 5 Iinvenlées en 1858. Depnis cette époque elles ont élé considerable- I ment perfeeionnées et aujourd'hui leur supóriorilé I sur les prod18 similaircs est incontestable. Cellc II supenorite est bicn élablic par les récompcnscs quel les ont oblemics aux Exp08 de Dublin 1865; Paris 1867; Amsterdam 1869; Londrcs 1871-1872; I Lisbonnc 1872; Vicnne 1875 et Santiago (Chili) 1875. I Elle soul (Pufte très-belle nuance en écrivant, II I d uno limpidité inalterable, ne dèposent pas dans Q rencrier ne s'épaissisent jamais el n'oxident pas les plumes. Exemplos d'acide, elles peuvenl elre I empleyées en toute sécurité sans avoir a redouter I les accidents qui arrivent trop souvent h la suite AJ d'cmploi d'encre contenant des substances nnisi- fj Ï'1 bles. Ge sont ces qualités qui les out fail adopter I par la Mai son du Hoi, les Ministères et en general I loutcs los administrations imporlunles. I La maison, depuis quelqiics années a étendu sa i! fabrication ;i cellc des Encrcs télégraphiques, Q |j adoplécs par l'Etat beige cl les grandes administrn- I I lions el a marqucr le linge; des GoIIes liquides; I I des Encricrs sébillcs en bois el des Gires a cacheter I les lettres et les boutcillos, le lont de lre qualité. Ellc possède cn outre une collection complèic ffl d'encriers vides eL avec cncre, qu'clle vend a des 9 I prix déliant toute concurrence. I I Com me garantie de Ia loyauté de ses opéralions I II co mme rei a les elle s'engage a reprendre toute g g marchandisé qui ne serail pas h l'cntière conve- YÏ IT nance de Pachèjcur. I I Se vendant Chez tout les pnpetiers, libraires ct I droguistcs. II E. JPlanche iils, fabricant, o 1100, rue de Molenbeek, I LA E K E - BR UX ELLES, 8 Corrcspondanls dans tons les pavs. II aan 20, 25 en 50 frank de 400 kilos, bij Aloïs Vanstechelman, koopman in hooi te Woumen. Brood-en Pasteibakker, Sclieldestraat, N° 41, te Antwerpen, inde nabijheid der Expositie, brengt ter kennis der reizigers, dat bij twintig beschikbare beddens beeft voor logementen. Hij verhuurt ook kamers, met of zonder eetmalen. CIMEW TTEG ELS in alle kleuren en teekeningen goedgekeurd door koninklijke besluiten van 29 Maart 1819, 9 September J836 en 28 Augustus 1850. Deze maatschappij, de oudste bekend in 't land. ver zekert tegen brand, 't zij door vuur, gaz of bliksem ontslaande, alle roerende cu onroerende Goederen, Koopwaren, Oogst, Vee, enz., aan dc GEMATIGSTE PREMIEN. Hel kapitaal fonds der maatschappij bedraagt 6,319,200 franks. 1 -r - Agent principaal Voor verzekering op vaste premien tegen brand (daaronder begrepen liet vuur dés hemels) alle roerende en onroerende goederen, i ngooogsle vruchten, beeslialen, meubelen, enz. In geval van brand wordt de schade aanstonds betaald. Hel kapitaal der maatschappij beloopt tot 5,000,000 franken en eene voorzorg vuo 2,000,000 franken. Voor verdere inlichtingen men begeve zich bij Baert-Van Ackere, bijzondere agent en koopman te Dixmude. Om de oorspronkelijke kleur aan de GRIJZE HAREN en den BAARD terug le geven, zonder dezelve te verwen, zonder gevaar noch ongemak, is het EAU NATURELLE onfeilbaar en bevat geene schadelijke zelfstandigheden, integendeel het vcrslcrkl het hair en geeft aan hetzelve ecnè zachtheid en glans. Dc deugdelijkheid is gewaar borgd. Het is genoeg er de proef mede le nemen om zich ervan le overtuigen. Hel gebruik ervan is uiterst gemakkelijk en de prijs is gcmaligd fr. 1-75 de flacon. Ycrkrijgbaai le Dixmude, bij den uilgcvervan dit blad, Wou menstrual N° 5, alsook te Brussel, Markies- straat, 5. naar t recept den bekenden Apollieker DESOUTTKR j Am. Ghyssaert, Apoiheker leDixmuile. 15 September lot 15 October. Linie van Gent-Dixmude naar Duinkerke. Gent vertr. 5.55 7.48 11.50 6.02 7.32 Thictt 6.23 8.54 12.53 6.58 8.26 Lichlervelde 6.56 9.04 1.41 7.44 8.58 Cortemarck 7.06 9.16 2.00 8.00 9.10 Dixmude 7,59 9 45 2.32 8.28 9.30 Neurnc 8.06 10.11 2.59 8.54 9.51 Gh ij vélde 8.28 10.51 3.-15 9.10 10.15 Duinkerke a. 9.02 11.22 4.11 10.49 Duinkerke vertr. 5.48 10.15 5.08 5.07 Gb ij velde 4.23 6.26 11.25 5.47 5. 41 Vcurnc 5.04 7.12 12.15 4.24 6.21 Dixmude 5.30 7.42 12.4 4 4.52 6.49 Cortemarck 5.49 8.11 1.11 5.24 7,16 Lichlervelde 6.09 8.25 1.50 5.59 7.52 Th lelt 6.45 8.55 2.25 6.09 8.26 Gcnl aank. 7.56 9.38 3.2! 7.05 9.16 Linie van Dixmude naar Nieuporl-baden. Dixmude naar Nieuport-baden 7.48 9.55 12.50 2.40 ^4.55 826. r "f Nieuport-baden naar Dixmude 7.01 9.07 12.18 2.01 4.1! 6.21. R R r SItf b M Verzekerde en volkomene genezing UII L.U bi iL m 0[) drie maanden tijd, bewezen door 12,000 certificaten. De moeilijkste breuken worden terug gehouden met het grootste tjewak. Ziekte der vrouwen, doorzakking der baarmoeder, enz..., genezen zonder ring (pessaire). Onmiddellijke verlichting. Ecne gediplomeerde dame is aan het gesticht gehecht. «T.v ~\Vaersegers, Breuk méést 0 r :r der hospitalen en van hel leger, commandeur en ridder van verscheidene orders voor diensten aan het mensch- dom bewezen. Groet,plaats35, ANTWERPEN, te bekomen bij EimleVerwaej Apolbeker, Graanmarkt te Dixmude Kiekens!raat nabij de Kerkdeur, le Dixmude, laai hel publiek welen dal hij voorzien is van extra goede kwaliteit van DU1TSCHE REGULATEURS EN SLAG- HORLOGIEiN aan zeer voordcelige prijzen. Vooraleer gij goudwerk koopt, ga zien bij hem, hij zal u ter trouw en genadig dienen. VRIJEN INGANG. Gustaaf Dekeysei'-Cufïez, maakt bekend dat er een groot assortiment van Tigen bij hem ingekomen zijn, van de grootste fabrieken van Engeland, Frankrijk en Dnitschland, naar het laatste inodel dezer landen; zooals in leer en veaumat, vacheite, vcaumarin, pruneJIe met elasüque en met knopen; voor mans, vrouwen en kinderen. DIXMUDE. Per hectoliter. 5 oet. 28 sept. Tarwe van fr. 13 10 14 66 15 10 14 66 Kogge Sucrioen 1 1 38 11 72 11 21 1 1 55 Haver Boonen 11 05 15 10 Aardap. 100k =- Eieren per 25 2 0,9 2 45 1 90 2 Boler per stuk 2 2 45 van i heclogr. - Boter per kilo 5 50 5 76 5 24 5 50 Zicb te vervoegen met Eigendomslitelvn bij den Deurwaarder Claeys, Noordstraat, nr 40, le Dixmude. Agent der Brusselsche Brandvcrzekcrings-maalschappij, Gasthuisstraat, 7, Dixmudebij 7 Hospitaal Eerste soort Inlandsche Stovekolen en Gaze-coks, in magazijn genomen, of op statie geleverd; Kalk per wagon; Souda-nitraat, Sulfaat van ammoniak, enz., dirclü gezonden uit de dépots; Klaverzaad, breed blad; Gras,- Suikerij- en Beetezaden; Vet Kalk, uilsluite- 1 ijk geschikt voor den landbouw en aan zeer leegen prijs. Beste soort Mengelbeetwortelzaad. Goed gewicht en leegste prijzen mogelijk. Er waren 71G kooizwijncn, waarvan 681 verkocht zijn aan den prijs van 11 tot 21 fr. 6 mager zwijns (gezeid loopers) waarvan 6 verkocht aan den prijs van 28 tot 50 fr. GEVESTIGD TE BRUSSEL, micei itteigtscne imiatscnappij der Vereenigde Eigenaars. **een grijze n air en meer Julicn Van Haute, Aan de Schoenmakers. IJIAHK TPMJZEM. reeumg van kapitalen. Ten allen tijde zijn te bekomen kapi talen van 5000, 10,000, 20,000 fr. cn daarboven, mits bezet op onroerend goed en aan geringen intrest.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkoper | 1885 | | pagina 4