Nieuport. Prijsdeelingen STADSKRONIJK. 3 was ziek, gevaarlijk ziek geworden. - De aaustaande week een woordje over de prijsdeeling der meisjesschool en bewaar school. Zij was vergeten. Het geluk is zelfzuchtig men wilde haar niet naderen. Groot Concert te Eessen. Op kermisdinsdag 2 september, om 5 ure na- middag, op de dorpplaats, groot Concert gegeven door de Fanfarenmaatschappij Ste Cecilia. PROfiRAHIIA. tcrschillige Mieuwstljdingen. Bij ons op de dagorde verschillen, de en geene van Walenland krijgen een politiek karakter. Tegenover die werkzaamheid heeft de katho lieke heerschappij geene andere redmid delen dan vuurwapenen. De tijdsomstandigheden van vroegere dagen hebben bewezen dat geen klerikaal staatsbestuur machtig genoeg ;s om in moeilijke tijden te regeeren. Zullen de liberalen dan niet werken om hun vader land, wier oprechtste verdedigers zij zijn, van de verdeeldheid te redden, die de om wentelingen mogelijk maaktV Zullen zij niet samenwerken en den toestand inzien, zooals zij zulks maar alleen kunnen? Zullen zij zeiven verdeeld blijven, terwijl hunne vijandeu eensgezind zijn? Onder den vijand is er evenwel ook ver deeldheid en hardnekkige strijd, maar dat alles houdt op wanneer een politiek ontwerp door te drijven is, dat ten hunnen voordeele moet uitloopen. niet het minste vraagpuut komen, of de zienswijzen gezindheden loopen dooreen ïen wil een haar breed van zijn standpunt afwijken. Dat is nu wederom bet geval met de uitbreiding van het stem recht. De klerikalen zijn niet bevoegd om liet stemrecht ten voordeele van het vader land uit te breiden. In alle omstandigheden hebben zij het welgelukken van hunnen winkel alleen voor oogen en daaraan leveren zij de algemeetie belangen over. Welaan doet gij het dan, liberalen, slaat de handen ineen" Gij staat tegenover het onverbidde lijke to le or not to be. Bespreekt in gemoede, in vergaderingen van bevoegde mannen, de uitbreiding van liet stemrecht. Is het lezen en schrijven voldoende of moet hot algemeen stemrecht ingevoerd worden. Intusschen moeten het eene noch het andere uitgekreten worden. Maar haast u, wordt eensgezind over het vraagpunt, en is eens de eens gezindheid daar, dan zult gij onvermijdelijk overwinnen. Maar niet gedraald, de katho lieken zitten u op de hielenzij hebben uw bekwaamheidsrechts ingepalmd, zij zullen het met uw lezen en schrijven ook zoo doen, en zijn de gemoederen te erg verbitterd, dan staat de omwenteling voor de deur. Dat moet vermeden worden. X. Zondag jl. waren de liberalen van Nieu port in volle feest, wat zich te zelden in het vlaamsche land voordoet. Vijftien jaren onverpoosden arbeid werden gevierd in }\<btWillemsfonds. Op deze echt vlaamsche kermis waren drij muziekkorpsen en eene koorzangmaatschappij aanwezig. De Jubel zitting had plaats in het prachtig lokaal der taalminnende maatschappij, die door ge heel het vrijzinnig Nieuport bijgewoond 'Wl'iiIiIa! nulc--T7iT,-t4- V» g.ü-olrul, hotilierde mannen verdrongen zich in de gangen, het was stikkend heet. V Na den welkorogroet en het kort verslag volgde het concert dat uitmuntend in al zijne deelen uitgevoerd werd. Eene verrassing. De gordijn werd opge trokken en wij zagen daar voor ons het ge- teekend portret van M. Pieter Deswarte, voorzitter, hem door het Willemsfonds aan geboden. De heer De Brauwere-Kesteloot komt vooruit, schetst de geschiedenis van 't Willemsfonds te Nieuport en bracht hulde aan d'heer Deswarte, zijn eersten voorzitter, de ziel van het genootschap, altijd de eerste en de laatste wanneer opofferingen moeten gedaan worden, en uit erkentenis bieden de 'leden hem nu zijn portret aan in levens grootte geteekend. De toejuichingen schenen geen einde te zullen nemen. Zienlijk aange daan nam M. Deswarte het woord om zijnen •dank te betuigen, dit portret zal hij bewaren als het kostbaarste wat hij bezit in het leven van den mensch komen zeldzaam ge tuigenissen van erkentenis voor en zijn portret beziende zegde hij Mijne hairen zijn witmijn wezen gerimpeld en 't is dit hoofd dat den tegenstrever zou wil len verpletteren, doch dit behoort toe aan Nieuport, mijne geboortestad. De geheele zaal stond recht en juichte den waardigen Nieuportnaar toede dames wuifden met losgerukt, en vol wellust in de armen van het voorwerp zijner liefde lag. En zij wist, dat Lena in die liefde deelde! Nu doorliep de jaloezij met al hare folte ringen haar hart, en dan beklaagde zij Fedor, omdat zij wist, dat hij moeite had aangewend, zijnen hartstocht te beteugelen, dan weder beklaagde zij Lena, het onge lukkige kind, die haar levensgeluk had verbrijzeld, en thans het zoete gift der liefde inzoog, zonder te weten wat zij deed. Het meisje had ook getracht haar gevoel te weerstaan dit wist zij, dit alles was zij gewaar geworden. En nu zaten beiden daar binnen; haar geest zegde, wat er geschiedde, dat de laatste schijn van geluk, voor haar ver dwenen was. Zij voelde en zag alles, doch vermocht niet op te staan, binnen te treden en te zeggen Vergeet, vergeet mij nog niet gansch. Nog leef ik, alhoewel de dood in mijn binnenste woelt. Weldra zal ik hier niet meer zijn, en dan is het leven aan u met zijn geluk, met zijne vreugd - Machteloos liet zij zich in eenen armstoel vallen. Niemand dacht aan haar. Nu hoorde zij eenen stoel verschuiven eene deur ging ópen. Lena kwam uiet eens afscheid nemen. hunne zakdoeken de geestdrift was onbe- schrijvelijk. Geene pen kan dit oogenblik beschrijven. De koorzangers komen op het tooneel, en gevolgd van een 30tal jonge meisjes met bloemtuilen, werden de bouquets rond het portret geschikt en de Huldezang aan M. Deswarte aangeheven. Vijftig mannen en dertig kinderstemmen maken een grootsch effect dat langdurig toegejuicht werd. En vooraleer te scheiden werd het lied van het Willemsfonds met begeleiding van harmonie door de geheele zaal gezongen. Zulke tooneelen zijn hartroerend vele Nieuportenaars hadden tranen in de oogen; ik had gewild dat een professorken van 't kollegie of een onderpastoorken daar tegenwoordig ware geweest, hij had met eigene oogen gezien -welke verdiende eer M. Deswarte bewezen werd. Om 5 ure schaarden zich de Maatschap pijen in stoet voor het lokaal van het Willemsfonds en voorafgegaan van het Philharmo'niegenootschap en de uitgenoodig- de maatschappijen van Nieuport, gevolgd van de Harmonie van Isenberghe, de Schelde- galtn van Audenaarde, de Muzikale Kring van Dixmude en als achterwacht de leden van t Zal mei gaan van Gent en van het Willemsfonds, zet de groote optocht zich in beweging.De muzieken spelen onophoudelijk hunne opwekkendste pas-redoubles, de vreugde staat op ieders gezicht te lezen. Op eens speelt de Muzikale Kring eene geestige polka en ziet de koorzangers gaan aan het dansen, 't was kurieus om zien. Die Aude- naardsche vrienden zijn mannen van de leute. Na gedurende drij kwart uurs door de straten der zeestad te zijn getrokken kwa men wij op het uitgangspunt, waar de herinneringsmedalien werden afgegeven. De muzieken begaven zich al spelende naar hunne lokalen en scheidden uiteen. I. Aan de leerlingen der stads jongensschool. Het volksonderwijs bezit en behoudt de genegenheid der dixmudsche bevolking. Zulks zagen wij woensdag 27 augusti wederom bij de plechtige prijsdeeling aan de leerlingen van stads jongensschool. Do ruime zaal was vervuld met een talrijk publiek de Gemeenteraad, de Godshuizen, het Bureel van Weldaad was er bijna voltal lig aanwezig en de Muzikale Kring zette het kinderfeest luister bij door het uitvoeren van aangename stukken. Nog zeldzaam is de keus der oefeningen uit te voeren door de leerlingen zoo goed gelukt en aangenaam geweest. ftfét veel zwier werd de koorzang Mijn land vooral uitgevoerd. Een fransch comediestukje le Savetier et le hnancier ou Vargent ne rend pas heureux, vond goeden bijval en de leerlingen George Reynaert, Leon Moreaux, Prosper Weyne en Paul Feys werden hartelijk toegejuicht. Dan volgde een vlaamsch blijspel nen Artist in nesten, welk aangenaam was en voortreffelijk uitgevoerd werd. De jonge tooneelisten wareuGeorgeReynaert, Prosper Weyne, Leon Moreaux, Paul Feys, Teofiel Hemeryck, Remi Deschepper, Marcel Van Troyen en Daniël Maes Een aantal dezer leerlingen hebben aanleg en gemak op het tooneel wij verwachten dat ae vaderland- sche schouwburg er onder menig liefhebber zal aanwerven, die eens ter eere van de vlaamsche kunst zal werkzaam zijn en de liefde tot het tooneel in stand houden bin nen ons steedje dat altoos talrijke acteurs heeft geteld, die zich een goeden naam ver worven hebben. Do oefeningen eindigden met een kinder- tooneel Ken Festival te Theatergem.. Dat is een prettig en goed stuk, dat den uitbundigsten bijval verwierf. De koorzang maatschappijen die beurtelings de ]schoone groene ,tent betraden en hunne stukken met kracht zongen dat uitdeelen van gedenk penningen, de toespraken, de burgemeester, de veldwachter, de eigaren- en wafelmar- chands, de orgels deden bij het publiek een oneindigen schaterlach van toejuichingen losbarsten. Ten slotte had de prijsuitdeeling plaats, als gewoonte een mild geschenk van nut tige boekwerken en kleedingstukken om de leerzucht der leerlingen aan te moe digen en te beloonen. Wij hoorden met vol doening dat het getal leerlingen zeer groot was die meer dan het drij vierden der te be halen punten bekomen hadden. Zulk feit bewijst de ijver der leerlingen en het trouw bijwonen der klassen. Het stadsbestuur had als bijzondere be looningen een Kaartenboek,de Geschiedenis van Dixmude, door Robert Pieters, en de Volledige Werken van Mevr. Van Ackere verleend, welke geschonken werden aan George Reynaert, Prosper Weyne en Leon Moreaux. Het Willetns-Fonds had wederom vier boekwerken gezonden voor de leerlingen die zich best oefenen in de vlaamsche taal, welke bekomen zijn door George Reynaert, Prosper Weyne, Leon Moreaux en Daniël Maes. De Fondatie-De Breyne-Peellaert heeft dit jaar 105 frs opgebracht voor de ver dienstelijkste leerlingen der stadsschool, welke op de spaarboekjes met sommen van 5, 4, 3, 2 en 1 frank aangeteekend zijn. En nu, het voldoet ons ten hoogsten dat het stedelijk onderwijsgestichten bloeienden toestand verkeert en wij zijn overtuigd dat het wakker onderwijzerskorps steeds alles in het werk zal stellen voor de beschaving en de verlichting der volkskinderen. Eenzaam, gansch eenzaam bleef de ramp zalige vrouw... Dagen en weken vloden weèr henen. De lente was daar. Veronika was en bleef krank. Immer nabij was haar de dood. Lena kwam zelden, en kwam zij, dan was zij bevangen. Men zag het ook, dat het geluk van haar hoofd verwijderd was. Nu erkende zij hare misdaad, in hare volle afgrijselijkheid. Zij zag en voelde, dat zij het geluk, de rust harer vriendin vernietigd had. Zij noemde zich Veronikas moordenaarster. Reeds druktte op haar die moord met al zijne gevolgen, en dag noch nacht was er rust meer voor haar. De verschrikkelijkste droombeelden ver vulden hare nachten, als hot gebeurde, dat de slaap hare rood bekreten oogen sloot. Zij boette hard. Zekeren morgén dat Lena haar misdrijf beweende, heerschte eene stilte des grafs in de kamer van Veronika. Zou hare ziel, van het aardsche lijden verlost, reeds de belooning voor haar lijden zijn gaan ontvangen?.... (Wordt voortgezet EERSTE DEEL. I. La Fille du Tambour-major, allegro militaireOffenbach. II. Zampa, ouverture Hérold. III. Gloire aux Fommcs, mazurka H.Strobl. IV. Le Docteur Crispin, transcription sur l'Opéra Comique des frères Rieci. TWEEDE DEEL. V. Marche et cortège de la reine de Saba Gounod VI. Irma la Coquette, polka pour 2 bugles. 's Jongers. VII. Le grand Mogol, fantaisie Audran. VIII. Chanteurs des Bois,valse deConcert, Fharbach Re franschc looneelverlooniiigte Dixmude gegeven door den iroep van hel Kursaal le Nieuport mag welgelukt heeien. De vertolking der verschiHige stukjes ging opperbest van de baud als men arlislcn van naam als de tieeren G. Moreau, V. Mei en S. Durnont, benevens Mevrouw Ribell en Mejuffer Blanche Chesneau le hooren en le aanschouwen heeft dan is men zeker een aangenamen avond door le brengen. Wal vloed van woorden, welke zuivere Parijsche uitspraak, welk gemak op het looneel. Wij durven verzekeren, moesl die Iroep terugkomen, Dixmude eene volle zaal'zou leveren. Wij bedanken hier den bestuurder der troep hel goed gcdaehl opgeval te hebben Dixmude iels to ialên zien dat hel moeilijk krijgen kan, dat geduren de den winter niet met goud zou te betalen zijn. Be rechtbank van enkele policie onzer slad heeft gisteren, vrijdag 29 Oogst, veroordeeld Deguvter Eudoxie, herbergierster le Zarren, 1 fr. boel, voor zonder noodzakelijkheid en niettegen staande het verbod des eigenaars, op en over eenen voelwpg le zijn gegaan, aan eenen bijzonderen toe- bchoorende. Bolle Francis, werkman le Dixmude, I fr. boet, voor woordelijke beleedigingen. Dewülf Isidoor en zijne huisvrouw BogaerlSofte, bei bergiers te Clercken, elk 1 fr. boet, voor dezelfde overtreding. Debruyne Ferdinand, werkman te Clercken, 13 frs boot, voor ontvreemding van nuttige voortbrengsels der aarde die van den grond nog niet afgescheiden waren. Var.brabant Karel-Lodewijk, bijgenaamd van de Vesschons, werkman te Clercken, 13 frs bpel, voor dezelfde overtreding. Niville August, konijnenkoopman te Couckelare, 5 frs boet, voor vernieling van stedelijke afsluitin gen Declerck Hendrik, werkman le Zarren, 10 frs bdet, voor vrijwillige beschadiging aan roerende eigendommen. De groolc krijgsoefeningen. Dezen za- lerdagwoidt de eerste afdeeling, onder het bevel van generaal Sleiiz, bij middel van 27 treins le IJperen aangebracht. Het is in deze divisie dal prins Bou- dewijn een bataillon carabiniers zal aanvoeren. De tweede afdeeling, onder het bevel van gene- j raai Brassine, is donderdag uit Antwerpen naar Hemixem opgerukt, en heeft daar op eene vlotbrug, door de pontonniers in eenige uren gebouwd, de Schelde overgetrokken. De troepen zijn thans rond Beveren verspreid, vanwaar zij maandag zullen op rukken legen die van IJperen. De twee afdeelingen tellen gezamenllijk met inbegrip van het dienslpersooneel, 30,000 man. Het bestuurder manoeuvers bevindlzich le Ardooi, bet middenpunt tusschen de twee afdeelingen. De gemeente Passcbendale zal zeer denkelijk hel middenpunt zijn van den beslissenden strijd. Onweder. ln den nacht van woensdag tot donderdag is op de Nieuportsche kust een schrik kelijk onweder ontstaan. Garnaalvisschers hebben eene schipjc van do Panne, tegen het buisje van de douane van Weslende, zien zinken, rond 4 ure 's morgens. Twee mannen die het bevaarden zijn verdronken; hunne holleblokken en verschillig ge rief werden op de kust teruggevonden. Jcroom Uc- deystere, een der garnaalvisschers, getuige der ramp, trachtte hulp toe te brengen, maar werd door de woedende golven teruggeslagen. Donderdag namiddag beeft men hel lijk van een der veronge lukten, den genaamden Legein, opgevischt. Stremming van doortocht. Het publiek wordt verwittigd dat alle doortocht, behalve voor voetgangers, zal onderbroken worden op de brug van i.eltcnbrug, tusschen Scheewcge en Caaskerke, te rekenen van 28 augusti lol 6 september. De doortocht zal gedurende dezen lijd kunnen gedaan worden langs den steenweg van Scbeewege uaar Oostkerke en den zandweg leidende van dit dorp naar de herberg Leltenburg. v Het ecnig $jarig zoontje van Edmond Vanlaeihem, le Caaskerke, is op kermis-donderdag rond den noen verdronken nevens de ouderlijke woning. Zondag bad te Veurne de ontlui Hing plaats van het borstbeeld, opgericht ter herinnering van haren inboorling, kapitein Edmond Hansseus, ge storven te Vivi, in den Gongo, op zijn post van eer, in den dienst van zijn vaderland. Uitslag der aanbesteding die in bet gou vernementshotel, le Brugge, heeft plaats gehad voor de onderneming, op prijsbordercel, der herstellings werken uit te voeren aan de schutbermen der uiteinden der staketsels van den ingang der haven van Nieuport. Bestek 20,000 frs. M. De Seek, van Nieuport, heeft eene vermin dering van fr. 2-73 per cent aangeboden. !M. Droesbeke, chirurgien-tandmeester, wo nende in de Wolvengrachlstraat n° 59, B.russel, kan geraadpleegd worden te Dixmude in 't hotel de Casino, den eersten Dinsdag van elke maand, van 9 ure 's morgens tol 's middags. De Zwitsersche Pillen, bereid door A. Hertzog, apoteker, 28, rue de Grammonl, le Parijs, zijn voorbanden in alle belgische apoteken. 1 fr. 50 de doos. In de vorige jaren waren er te Popcringe 15,000 hoppeplukkers noodig om de hop te trekken. Dees jaar zullen er geen 4,000 noodig zijn voor gansch de Streek, Boeren, die vroeger jaren lot vijftig vreemde hoppeplukkers bezigden, zullen bet dees jaar gedaan krijgen met een man of tien. Verleden jaar is een derde van den oogst uitge smeten geweest, decs jaar is de oogst mislukt. De bouwing van oenen wandelweg te Blan- kenberge, die 350 meters ver in zee zal gaan, schijnt vooruitgang le maken. Plakbrieven zijn ken baar gemaakt, waardoor eenen oproep gedaan wordt ter bekoming van geld. Men vraagt 2 miljoen (4000 bevoorrechte actiën van 500 frs) voor het bestrijden der kosten. Hel geheel zal 3 miljoen kosten. Sterfgevallen. M. Pardon, raadsheer bij het verbrekingshof, is zondag overleden, zoodal er voor liet oogenblik drie plaatsen in ons hooger gerechtshof openstaan. Twee komen toe aan het gebied des beroepshofs van Brussel en een aan dit van Gent. M. Pardon behoorde tot de liberale meerderheid van hel hof. M. Antoon Dansaeri, oud-volksvertegenwoordiger van Brussel, oud-voorzitter der Union du Crédit en der Union Syndicaleis vrijdag, na eene langdurige en pijnlijke ziekte overleden. M. L, Genonceaux, gewezen opziener der nor maalscholen. bestuurder van het Staalslandbouw- gcsiichl van Gembloers, is overleden. Eene merkwaardige uitvinding. De heer Aug. Dewaele, ondernemer te Gent, heelt ver leden zaterdag avond, in het lokaal der Maat schappij ter bevordering van Nijverheid en Weten schappen, zijne aangekondigde voordracht gehou den over zijn toestel, waaraan hij den naam van Amphibius beeft gegeven. De heer Ang, Dewaele beweert zoo lang en zoo diep men wil onder water le blijven en er te werken met bet grootste gemak. Hij zal eene openbare proefneming doen in bet water van den Dok, den 21 september aanstaande. Het stadsbestuur van Gent beeft lieni daartoe do toelating verleend, na voorafgaandelijk geëischl le hebben'dat bij zich zal vast laten hechten, vooraleer af te dalen, om in tegenwoordigheid van 20,000 per sonen, die zullen komen zien, niet le verdrinken. Do heer Dewaele zal zich vasthechten, maar hij weet vooraf dat bij niet zal verdrinken cn wij hopen het wel De heer Dewaele zal diep onder water, in den Dok, werken, lezen, enz., zoowel's avonds als bij dag. Wij wcnschen dat de uitvinding van den beer Dewaele geen droombeeld zij en dat hij er door zal mogen gerangschikt worden onder degenen die iels nuttigs hebben voortgebracht lol bevordering van veler welzijn. Dp hel kerkhof van Evere heeft dinsdag de onthulling plaats gehad van bel gedenkleeken op gericht ter nagedachtenis der engelschn soldalen, ie Waterloo gesneuveld. Eene goede daad. Mevrouw E. T.van Erps-Querps (Brabant), de gelukkige winnares van een groot lot van 150,000 frs bij een der laatste trekkingen der stadsleening van Antwerpen, heeft er aan gebonden de drij weezen, die hunne mede werking verleenden aan de trekking die haar op zulke buitengewone wijze bevoordeeligde, in haar geluk te doen deelnemen. Zij heeft aan hel gemeentebestuur eene som van zes honderd frank laten geworden, voor dewelke er onmiddellijk drij inschrijvingen ten bunnen voor deele op de spaarkas zijn genomen geworden. Moge hare schoone daad vele navolgers vindeu. Te Mechclen loopt een nieuws rond dat zooveel verslagenheid als verontwaardiging verwekt. Men beweert namelijk dat het koninklijk atheneum door het haatdragend ministerie, aangehitst door het klerikaal gemeentebestuur, gaat afgeschaft wor den. Op den kreet Algemeen stemrecht, antwoor den de jappen, Algemeene onwetendheid. Zou het niet tijd worden dat de liberalen afzien van twisten en kijven om zich met het haasligste, name lijk de bestrijding van hel klerikalisme, bezig te houden Men herinnert zich nog dat over eenige maanden een schrikkelijke brand het klooster der Cellebroeders te Leuven vernielde. Men is tegen woordig bezig bel gesticht, dal een krankzinnigen huis bevatte, te herbouwen. Het nieuw klooster is gelegen buiten de Brusscl- sche poort, ten voorhoofde op de Rcmylaan. De gebouwen, geslicht, kapel, brouwerij er, hoeve, beslaan eene oppervlakte van tien hectaren. Tien andere hectaren zijn voor akkerland bestemd. De arme broerkens De werkstaking. Het getal werkstakers in de Borinage beloopt nog lot 10,000. Een 200ial werklieden hebben den arbeid herval in de mijnen van Flénu en Cuesmes. Te llornu, integendeel, verlieten nog 150 koolmijners den arbeid. In de andere kooldistrikten echter, vindt de beweging geen weerklank. Een fooreman was le Charleroi bezig, in de open lucht, op de Manègeplaats, met gewichten (e spelen. Op eens zwichtte hij onder 600 kilos die bij droeg. De ijzeren bollen braken een zijner boenen en brachten hem erge inwendige wonden toe. Hij werd in deerniswekkenden toestand weg gedragen. Geheimzinnige zaak. Een vreemd geval heeft zich voorgedaan le Waufcrcëe-Baulcl. Mejuffer Bricbard, 33 jaar oud, koophandelaarster, die alleen leeft, gaf sinds eenige dagen geen teeken van leven meer. De deuren en luiken van haar magazijn bleven gesloten. De policie werd verwittigd. Een drama vermoedende, liet zij de deur openbreken. Een buitengewoon tooneel vertoonde zich. De grond was op verscheidene plaatsen met bloed besmeurd. Het bed lag in wanorde en was eveneens besmet. Op een tafel vond men een revolver inet 6 loopen, waarvan 5 ontladen. Geen der meubels was open gebroken. Mej. Brichard was verdwenen. Het ge recht houdt zich met de zaak bezig. De laatste lijdiugen melden dat het geene misdaad maar eene zelfmoord is. Men heeft hel lijk van jufvrouw Brichard op eene mijl van het dorp uit de Samber opgevischt. De ongelukkige heeft eerst gepoogd, in haar huis, zich te zelfmoorden bij middel van een revolverschot. Daar die poging mislukt was, -heeft zij zich verdronken. In hare woonst heeft men een niet onderteekend testament gevonden, waarbij zij gansch hare fortuin, 15,000 franks bedragende, aan bet hospitaal van Namen schenkt, alsook een brief aan haren broeder ge richt, waarin zii hem haar voornemen te kennen geeft zich le zelfmoorden. Een zonderling feil wordt door het blad Luxembourg opgemerkt. Tusschen de leden van den provincialen raad van Luxemburg bevinden zich niet minder dan 15 notarissen, dus meer dan een derde van het totaal leden. De liberale minderheid bedraagt 14 leden, waaronder 7 notarissen. Toor opschriften uwer brieven, fakturen, circulairen, enz. gebruikt geen ander papier dan Royal Uyon, te koop in hel papiermagazijn Van Cuyck, hoek der Vischmarkt, Dixmude. Ook bij alle drukkers en papierverkoopers. De Delg Fr. Manteau, die zijnen landgenoot De Graeve, te Londen vermoordde, is woensdag morgend in de gevangenis vanNewgaieopgehangen. De fabriek der gebroeders Helger te Lennep (Duilschland) heeft hare betalingen geslaakt met een tekort van 1,730,009 mark. De Elberfeld Zeitung denkt te weten dal in dit bankroet betrokken zijn wolhandelaars van Antwer pen en Keulen, alsook bankiers van Barmen, Elber- i'eld, Berlijn, Keulen en Londen. Üc belangen der bankiers zijn gewaarborgd door hypotheek en door eene minnelijke schikking zouden misschien al de schuldeischers kunnen voldaan worden. (n klerikale gewesten. ln eenige kleine gemeenten van de door de cholera bezochte provin ciën in Spanje is de verbijsterde bevolking in haren waanzin zoozeer gebeten op do geueeshperen, dal zij deze wil wegjagen. De geneesheeren kunnen mitsdien hunnen beroepsplicht niet dan met groote moeite volbrengen. In non iter rfnrp.^. jgT'V Wj» dö gCZOndt! in- woners zoo goed als alleu uit de gemeente vertrok ken, zoodat zij de zielen aan hun lol hebben overgelaten. Regen maken.» Hel aardrijkskundig congres te Washington heeft 2000 dollars beschikbaar ge steld om proefnemingen te doen tot hel verkrijgen van regen langs kunstmatigen weg. De ondervinding heelt geleerd, dal na eenen grooten veldslag dikwijls regen viel; men schreef dit toe aan de aanhoudende trillingen, welke door hel afvuren van kanonnen werden teweeggebracht. Dr. Bernow wil die trillin gen doen ontstaan door met behulp van luchtballons ontploffingen in de hoogere luchtlagen te doen plaats hebben. Als het er maar niet meé gaat gelijk met de boozc geesten uit het sprookje, die men, toen ze eens opgeroepen waren, niet meer kon wegjagen. De theorie en de ondervinding geven recht dit le ver wachten. Eer de uitvinding volledig zij, zou men ook droogte moeten kunnen doen ontstaan, wat in dezen zomer althans, in ons land, wel zoo hoog op prijs zou worden gesteld als regen. Mogelijk ook dat, als men in Amerika regen maakt, Enropa wal meer zonneschijn zal genieten. Een oud boek. Hel oudste gedrukte boek der Koninklijke bibliotheek te Berlijn, thans mis schien het oudste in geheel Europa, is eene oude uitgave van den Chinceschen vormschatPo-ku- l'ü-iu, welke kort geleden uit de verzameling van professor Friedrich Hirlh werd aangekocht. Deze uitgaaf werd gedrukt met houtblokken, die tijdens de'jaren 1308* en 1312 onzer tijdrekening werden gesneden en is, gelijk zich afleiden laai, niet alleen uit de duidelijkheid van den fraaien tekst, maar ook uit de talrijke afbeeldingen van oude kunstschatten, ook omstreeks dien tijd of niet veel later gedrukt. Een ander drukwerk van vddr den lijd van de uit vinding der boekdrukkunst in Europa, insgelijks uit de bibliotheek van Hirth, iseene uitgave van het Tschau-li van 1324. Kolossaal. De figaro van Parijs weel te vertellen van eenen chèque, die niet weinig ontroe ring zou hebben veroorzaakt op de Beurs le Londen. Er zou van niets minder kwestie zijn dan van een wissel van 1,250,000 poud sterling of 31 miljoen. Dit papierken zou getrokken zijn op de London and County Bank door eene spoorwegmaatschappij der Indië. Ook is het de grootste som welke nog ooit le Londen zou zijn betaald op vertoon van eenen enkelen wissel. De grootste som welke er nog werd uitgekeerd was 700,000 pond sterling of 17 miljoen en half, op hel enkel handteeken Vanderbilt. ■Iet volledig nieuiv reglement der das- kaart aan ®0 c. te verkrijgen ter boekdrukkerij Van Cuyck, hoek der Vischmurkl, Dixmude, alsook speelkaarten (36 kaarten) le beginnen van 10 c. Hollomay's Zalf en Pillen. - Tering'voorkomen. Influenza, verkoudheden en koorts komen zeer dikwijls in ons veranderlijk klimaat voor; ofschoon zij in het eerst gemakkelijk genezen worden, zijn zij, indien men ze verzuimt dikwijls de oorzaken van ernstige ziekten, van welke tering' de voor naamste en tevens do noodlottigste is. Indien men bij het eerst verschijnen van eene dezer kwalen zijne toevlucht neemt tot, Holloway's Pillen en indien men,ingeval de teekenen verontrnstendzijne zijne Zalf ook tweemaal per dag op den rng en dn borst wrijft, zullen zij ophouden onrust te veroor zaken en alle zucht naar tering zal zekerlijk ver-

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1890 | | pagina 2