TOEWIJZING Bloemfabriek Notaris WAUTERS Deurwaarder Claeys -De Venditie Gezaagde en ongezaagde Houtwaren. Instel en Overslag Emile Van Dromme M8l<p Fraeys, Notaris Openbare Licitatie-verkooping Gaaischieting te Handzame Const1 Panne, Brandgevaar. Notaris VALCKE, een Woonhuis dienende voor Herberg JULIUS DE GRAER. Notaris Hippolijte Yanhaute-Yanghillewe, Kolen. Eugène Blomme zii"Z Br. Vanbellegliem, Kermisfeesten 1890 burgerstand yan Dixmude Venditie van Houtwaren Van een Hofstedeke VENDITIE Openbare Vcrkooping TOEWIJZING DE VERKOOPING 11 it er hand te koopen EAITTOOR Ti; Dixni iiE. Bïonderilagi 4 September f §90 Gemeente Heerst. Koop i. "WoonhuisKoren- en Oliewindmolen Stoombloem- molen, Magazijnen, Stallingen en II. 037—50 C. Erf; bewoond en ge bruikt door Achille Biervliet, te frs 750 bij jare tot 1 October 1890. Pr ij zij roerende en draaiende merken van den molen en stoomtuigfruitboom en, groen en droog bcstop frs 7214. Gemeente Wercken. Koopen 2 en 3. Drij stukken Zaailand, j nabij het dorp, groot H. 12310 C. i Koop 4. H. 0—2412 0. Maaigras, in de groote broukagie. Gebruikt door Louis Desmet. voor 3, 6 of 9 jaren, ingegaan 1 October 1888, te frs 200 's jaars. II Vrijdag IB September 1S90 ZONDER UITSTEL van Ntad Dixmude. Koop 1Woonhuis van 2 woningen, magazijn, koren windmolen met alle deszelfs roerende en draaiende werken en H. 0—0601 C. Erf, langs de kalsijde naar Eessen. Bewoond en gebruikt door Ch. Beyentot 1 Mei 1900, mits frs 240 's jaars, en het klein huizeken door Judith Hosten, mits frs 9 te maande. Koop 2. Herberg De Stad Gent, en H. 0—00—69 C. erf, in de Maria Doolaeghe- straat. Bewoond door Leopold Decuyper, te frs 192 bij jare, tot 15 Maart 1891. Gemeente Vladsloo. Gemeente Wouinen. Gemeente Eessen> Koop 6. Een Woonhuis metH. 0-01-50 Erf en Hof, aan den steenweg en nabij de stad Dixmude. Bewoond door Désiré Amerymits frs 65 's jaars, tot 31 December 1890. KAKTOOR van den TE DIXMUDE 1° aangekondigd ten huize van sieur Aloïse De Graerte Clercken, van Meubels, ISri-Siergsgerief waaronder BILLARD met toebe- hoorten zal plaats hebben te DIXMUDE, op de Groote Markt, Op Maandag t September 1890, om 10 ure 's morgens. Comptant met verhoog van 10p."jo 2° Maandag f September 18»0 om 3 ure namiddag, te CAESKERKE, bij d'heer Augusie Monteyne, Gewone voorwaarden en tijd van betaling. EIST 3° Dinsdag 9 September fl §90 om 4 ure namiddag, te KEYEM, ter her berg La Chasse Royale, JA/\RL1JKSCIIE VENDITIE van Gewone voorwaarden en tijd van betaling. Trljdag 5 September 1S90, 2£,IT™CO?. van TE EESSEN Donderdag fl 8 September van Menagiegoedereu, Kuip- en Keern- halaam, Wagenharnas, Akkergetuig, Bees- tialen en Vruchten. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borgstelling. De koopen van en beneden de 10 franks komptant te voldoen. STTJLIE te Alveringhem. Clp Woenstlag 34 September kunst vuurwerkmaker, Woumen, bij Dixmude. Schoone vuurwerken en ballons aan kleine prijzen. STUDIE TE MXHTOE. Op Maatitlag 2 September om 2 i/a ure namiddag ter herberg Cecilia, te Beerst, wijk de Keizer, van Le Due de Brabant, met 4 aren 54 centiaren erf te VLADSLOO, langs den steenweg van Thourout, nu bewoond door Gustave Carette, tot 1 October aanstaande. Met tusschenkomst van den Notaris Dieryckx te Thourout. II Op Donderdag 4 September 1890, om 3 ure namiddag, in het hötel de Casino, te DIXMUDE, van eene STUDIE TE 33EERST KOOPDAG ten profijte en op de hofstede van de weduwe KareiLamote-Zwaenepoel en zoon te BEERST, (wijk Paddegat) Op Donderdag 4 September ter hofstede Darras te BOVEKERKE, zal op Maandag 1 September 1890 GEEN PLAATS HEBBEN. Botiten, deurwaarder. 1° Een renteniershuis met hoving te NIEUPORTvan oosten de Groote Markt, bewoond door d'heer Smedls. 2° Een winkelhuis mot hoving, van wes ten de Recolletestraat, bewoond door d'heer Francies Genachte. Zich te bevragen bij den Notaris Depuydt te Nieuport. Herbcrgvcrmakcn. GEÜIEEXTE EESSEX. Zondag 31 Augusti Maandag 1 September Dinsdag 2 September "Woensdag 3 September Donderdag 4 September Vrijdag 5 September Prijs- en Koningvissching voor do leden der Vrije Lijnvisscherg. Begin om 3 ure. Zaterdag 6 September Zondag 7 September Maandag 8 September EMILE VAN DROMME. C VLAM INC K. van Flénu en Cuesmes. Te tlornu, integendeel, verlieten nog 150 koolmijners den arbeid. In de andere kooldislrikten echter, vindt de beweging geen weerklank. Een fooreman was Ie Charleroi bezig, in de open lucht, op de Slanègeplaats, met gewichten Ie spelen. Op eens zwichtte hij onder 600 kilos die hij droeg. De ijzeren bollen braken een zijner boenen en brachten hem erge inwendige wonden toe. Hij werd in deerniswekkenden toestand weg gedragen. Geheimzinnige zaak. Een vreemd geval beeft zich voorgedaan te Waufercöe-Baulcl. Mejuffer Brichard, 33 jaar oud, koophandelaarsler, die alleen leeft, gaf sinds cenige dagen geen teekeo van leven meer. De deuren en luiken van haar magazijn bleven gesloten. De policie werd verwittigd. Een drama vermoedende, liet zij de deur openbreken. Een buitengewoon tooncel vertoonde zich. De grond was op verscheidene plaatsen met bloed besmeurd. Het bed lag in wanorde en was eveneens besmet. Op een tafel vond tneu een revolver met C loopen, waarvan 5 ontladen. Geen der meubels was open gebroken. Mej. Brichard was verdwenen. Het ge recht houdt zich met de zaak bezig. De laatste lijdiugen melden dal hel geene misdaad maar eene zelfmoord is. Men beeft liet lijk van jufvrouw Brichard op eene mijl van hel dorp uit de Samber opgevischl. De ongelukkige beeft eerst gepoogd, in haar huis, zich te zelfmoorden bij middel van een revolverschot. Daar die poging mislukt was,1 tieüfl -zij- zich verdronken. In bare woonst heeft men een niet onderteekend testament gevonden, waarhij zij gansch hare fortuin, 15,000 franks bedragende, aan het hospitaal van Namen schenkt, alsook een brief aan haren broeder ge richt, waarin zij hem haar voornemen te kennen geeft zich te zelfmoorden. Een zonderling feil wordt door het blad Luxembourg opgemerkt. Tusscben de leden van den provincialen raad van Luxemburg bevinden zich niet minder dan 15 notarissen, dus meer dan een derde van hel totaal leden. De liberale minderheid bedraagt 14 leden, waaronder 7 notarissen. Voor opschriften uwer brieven, fakturen, circulairen, enz. gebruikt geen ander papier dan SCoyai Lyon, te koop in bet papiermagazijn Van Cuyck, hoek der Vischmarkt, Dixmude. Ook bij alle drukkers en papierverkoopors. Dc Helg Fr. Manteau, die zijnen landgenoot De Graevc, te Londen vermoordde, is woensdag morgend in de gevangenis vanNewgateopgohangen. De fabriek der gebroeders Helger te Lennep (Dnilscbland) heeft hare betalingen gestaakt met een tekort van 1,750,009 mark, De Elberfeld Zeilung denkt te weten dat in dit bankroet betrokken zijn wolhandelaars van Antwer pen en Keulen, alsook bankiers van Barmen, Elber feld, Berlijn, Keulen en Londen. De belangen der bankiers zijn gewaarborgd door hypotheek en door eene minnelijke schikking zouden misschien al de schuldeischers kunnen voldaan worden. (n klerikale gewesten. In eenige kleine gemeenten van de door de cholera bezochte provin ciën in Spanje is de verbijsterde bevolking in haren waanzin zoozeer gebeten op de geueeslieeren, dat zij deze wil wegjagen. De geneesheeren kunnen mitsdien hunnen beroepsplicht niet dan met groote moeite volbrengen. lo_.ium.der dor-pen,4f fv zijn dc gezpnde in woners zoo goed als allen uit de gemeente vertrok ken, zoodat zij de zieken aan bun lot hebben overgelaten. Regen maken. Het aardrijkskundig congres te Washington heeft 2000 dollars beschikbaar ge steld om proefnemingen te doen tol hel verkrijgen van regen langs kunstmaligen weg. De ondervinding beeft geleerd, dal na oenen groolen veldslag dikwijls regen viel men schreef dit toe aan de aanhoudende trillingen, welke door hel afvuren van kanonnen werden teweeggebracht. Dr. Bernow wil die trillin gen doen ontstaan door met behulp van luchtballons ontploffingen in de hoogcre luchtlagen te doen plaats hebben. Als hel er maar niet meé gaat gelijk met de booze geesten uil het sprookje, die men, toen ze eens opgeroepen waren, niet meer kon wegjagen. De theorie en de ondervinding geven recht dit te ver wachten. Eer de uitvinding volledig zij, zou men ook droogte moeten kunnen doen ontstaan, wat in dezen zomer althans, in ons land, wel zoo hoog op prijs zou worden gesteld als regen. Mogelijk ook dat, als men in Amerika regen maakt, Europa wat meer zonneschijn zal genieien. Een oud boek. Hel oudste gedrukte boek der Koninklijke bibliotheek te Berlijn, thans mis schien het oudste in geheel Europa, is eene oude uitgave van den Chineeschen vormschat Po-ku- l'u-lu, welke kort geleden uil de verzameling van professor Friedrich Birth word aangekocht. Deze uilgaaf werd gedrukt met houtblokken, die tijdens de jaren 1308 en 1312 onzer tijdrekening werden gesneden en is, gelijk zich afleiden laat, niet alleen uit de duidelijkheid van den fraaien lekst, maar ook uil de talrijke afbeeldingen vat) oude kunstschatten, ook omstreeks dien lijd of niet veel later gedrukt. Een ander drukwerk van vddr den lijd van de uit vinding der boekdrukkunst in Europa, insgelijks uit de bibliotheek van Hirth, is eene uitgave van hel Tschau-li van 1324. Kolossaal. Dc Figaro van Parijs weet te vertellen van ecnen chèque, die niet weinig ontroe ring zou hebben veroorzaakt op dc Beurs te Londen. Er zou van niets minder kwestie zijn dan van een wissel van 1,250,000 pond sterling of 31 miljoen. Dit papierken zou gelrokken zijn op de London and County Bank door eene spoorwegmaatschappij der Indië. Ook is het de grootste som welke nog ooit te Londen zou zijn betaald op vertoon van eenen enkelen wissel. De grootste som welke er nog werd uitgekeerd was 70*0,000 pond sterling of 17 miljoen en half, op het enkel handteeken Vanderbilt. lief volledig nieuw reglement der Jas- kanrfaan 'iO c. te verkrijgen ter boekdrukkerij Van Cuyck, hoek der Vischmarkt, Dixmude, alsook speelkaarten (36 kaarten) te beginnen van 10 c. Hollowafs Zalf en Pillen. - Tering'voorkomen. Influenza, verkoudheden en koorts komen zeer dikwijls in ons veranderlijk klimaat voor; ofschoon zij in het eerst gemakkelijk genezen worden, zijn zij, indien men ze verzuimt dikwijls de oorzaken van ernstige ziekten, van welke tering de voor naamste en tevens de noodlottigsto is. Indien men bij het eerst verschijnen van eene dezer kwalen zijne toevlucht neemt tot. Holloway's Pillen en indien men,ingeval de teekenen verontrustendzijne zijne Zalf ook tweemaal per dag op den rog en dn borst wrijft, zuilen zij ophouden onrust te veroor zaken en alle zucht naar tering zal zekerlijk ver bannen worden en het lichaam, bevrijd van alle onzuiverheden, zal in een toestand gebracht wor den, gezonder dan die, waarin het zioh voorde ziekte bevond. Daar de Pillen volstrekt geene schadelijke bestanddeelen van welken aard ook bevatten, kunnen de teersten en zwaksten ze zon der gevaar gebruiken. GEBOORTEN. 22 Aug. Karei Jan Celeslin Kelele, zoon van Jozef en van Leonia Vandenbussclte, (Wilgendijk.) 22 id. Elisa Maria Denduyver, dochter van Aloïs en van Valenlina Desouler. (Schoolplaats.) 28 id. Léa Maria Arlhurine Thielen, dochter van Theofiel en van Elodia Maria Loncke. (Ees- senstraat.) WETTELIJKE HUWELIJKSBELOFTEN. 24 Aug. Hendrik Vanbavinckhove, jongman, pla- fonneerdersgast, oud 21 jaren, van Alveringem en wonende te Dixmude, met Elisa Barzcele, jonge dochter, voddcnsorlecrster, oud 21 jaren, van Dixmude. OVERLIJDF.NS. 23 Aug. Liviu Jozef Devriend, dagwerker, oud 78 jaren en 3 maanden, van Beerst, zoon van wijlen Pieter en van wijlen Regina Cachet, echt genoot van Sofia Karolina Roelinck. (Hospitaal.) 27 id. Michel Jozef Antoon Renil Blomme, oud 3 jaar en 6 maanden, van Dixmude, zoon van Renil en van Sidonia Degraer, (Noordstraat.) YAN DEN 3 ure namiddag in de Barrièrebij Robert Waeyaert, te BEERST, om van om 3 ure namiddag, in de verhoorzaal van het Vredegerecht ten Stadhuize te Dixmude. Verhoogd tot frs 5000. Verhoogd lot frs 'iOOO Koop 3. Woonhuis en Stal en H. 0—8072C. Zaailand, nabij Eindsdijks. Bewoond en gebruikt door Jacobus Accou, mits frs 211 's jaars, tot 1 October 1890. Gebracht op 3SOO. Koopen 4 en S. Maaigras (bedelf), groot H. 116—20 C., in de Pellemaat, langs den Houten Sluisvaart. Gebruikt de westhelft door de weduwe Ghyselen te Dixmude, mits frs 110 's jaars boven de lastenen de oosthelft door K. L. Sonneville te Woumen, mits frs 114 15 ct.vrij van grondlastenbeide tot 1 Oc tober 1890. Samen gebracht op frs 3100. Verhoogd lot frs IOO. ten 4 ure juist namiddag te WOUMEN, bij Pieter Devos-Decap, bevattende Woonhuis, Koeistal Graan schuur en H. 0-24-40 C. Erf, te WOUMEN, hij 't dorp, wijk Serpenthoek. Bewoond door Charles Devos-Bommers. 1/2 °/o Instelpenning te minnen in de eerste oproeping. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot te Woumen. 1890, om 1 ure namiddag, te EESSEN, nabij de dorpplaats, ten verzoeke en in behoeve van Augusie Bruynooghe VAN 1890, om 3 ure namiddag, in het Vredege recht te VEURNË, van Een Huis met aan- en afhankelijkheden en 41 aren 10 centiaren bebouwden grond, hovenierhof en zaailand te NIEUCAP- PELLE, sectie B, nrs 353a, 353b en 353e, en eene Vetteweide groot H. 4-79-00 C. te NIEUCAPPELLE, sectie B, nr 354, en te St JACOBSCAPPELLE, sectie C, n' 69. Aanslag van het huis en het zaailand met de geldtelling. De vetteweide is gebruikt door d'heer August Dugardeyn te Loo, tot 3 November 1890, mits 900 frs 's jaars boven de lasten. Bij affiche verdeeld in 3 koopen. aan de pers der maatschappij Vrije schutters voor uit', op KERMISZONDAG 14 SEPTEMBER. Oppervogol 40 frs, twee zijdsvogels ieder 20 frs, 20 kleine vogels van 7 frs ieder. Inleg 7 frs, terug 6 frs. VAN DEN onlangs nieuw gesticht naar rm-wr laatste uitvindingen met een stoomtuig van 80 peerden kracht. WOONHUIS en groote MAGAZIJNEN, te EESSEN, dicht by DIXMUDE. Ingesteld frs 35,100. VAN om 12 4/2 ure stipt namiddag van Menagiegoederen, akkerhalaam, zool- en wagenharnas, kuip- en kernhalaam, omtrent de 3 hectaren en half gras, en de beesti- alen waaronder 7 bekalfde melkkoeien 7 kweekkalvers 6 jaarlingen bekachteld merriepaard, 9 jaren met kachtel van 4 maanden, ruinpeerd 5 jaren, zwijns en hennen. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling voor de koopen boven de 20 franken, mits goede borgstelling en betaalbaar ten kantoore van voornoemden Notaris De Graer te Beerst (wijk den Keizer) die den Maandag en Vrijdag voormiddag bijzonderen zitdag houdt. Wisselagent, Statiestraat, Dixmude, betaalt de niet gangbare stukken van vijf franks uit tegen frs 4-05 c. Alwie zijne gebouwen, meu, beien, koopwaren, vee. oogst enz., wil rloen verzekeren tegen brandgevaar, wende zich met alle zekerheid tot de Antwerpsche Maatschappij Sccuritas de beste en oudst gekende van het laiid. Hoofdagent te Woumen AI Luis De Graer-VBarkey. Komt en ziet het magazijn van zinkwerker, in de Botermijn, op de Groote Markt, is reeds voorzien van een groot getal STOVEN, gelijk vorige jarenook stoven om in te bakken. Onmogelijke conenrreneie. Tevens aanvaardt hij alle slaeh van ZINKWERK en onder waarborg. Een schip geladen met beste grove slovekolen zal voor mijne rekening op 't einde dezer week in lossing liggen aan 25 fr. de duizend kilos op wagen geladen. Rij denzelfden beste LIJNMEEL, gewaarborgd zuiver, MAIS (TURKSCHK TARWE) en BLOEM, aan zeer genadige prijzen. Dcpooi'tcr-Sainyn, Molenstraat, Dixmude. rp„ IronD ecn bubbel ponucy en 1 G "GUp eene goede traaiiikai*.— Adres in het bureel van den Dixmudenaar, herbergier le Woumen, heeft le koop aanslag- liard en |iannelattenalsook liooi en Mrooi. Combat met de jaekaart en de vloerbol Zondag 31 Augusti, in den Lauwertak, bij C, Prosec. LuUterlIjke Eierkoers le Conekclare, tusscben de herbergen de Meiboom tot aan den Voerman. 15 frs prijs. Zondag 31 Aug. Inleg 50 C. Maandag 1 September B*rijgbolling in de drie herbergen der wijk. 12 frs prijzen, Luisterlijke volksspelen aan Nieuporl- Baden, Zondag 31 Augusti, om 3 ure namiddag. Eierslagen. 1® prijs 5 frs, 2= id., 3 frs.. 3r id., 2 frs.— Zakloopen voor vrouwen en mans. 1® Prijs, 5 frs, 2" id., 3 frs, 3« id ,2 frs. Groot Dal op Eessen-kerinis-donderdag, zijnde 4 september, in Ma Campagne, Eessenkalsijde. Luisterlijke prijskamp In liet Trabolspel, in hel Engelsch Hof, bij Ch. Annolhe, Loegewcg, zondag 7 september. De bolling en bekorting in dezelfde bolbaan. 30 frs prijzen verdeeld als volgt 30 frs Eerste prijs, 8 frs. Tweede prijs, 6 frs. Derde prijs, 4 frs. Vierde prijs, 2 frs. Inschrijving van 's morgens. Beginnen bollen om 3 ure. Inleg 1 fr. per peloton of 25 c. per man. Gewone voorwaarden. Jaarlijkschc prijskamp in 'I sehreefke- smijten, op laatste» maandag van Ecssen-kermis, 8 Bcplember, Ier herberg b, la Vapeur. 1® prijs, 5 frs; 2® prijs, 4 frs; 3" prijs, 3 fes. Inicg 25 c., betaalbaar bij de inschrijving. Begin om 7 ure. ■j——«BBCBBI—ni'llllf.UMiilJJJtWATJBi-tmjUAr»«wwamipiu De kommissie der feesten heeft besloten dat de volgende volksvermaken zuilen plaats hebben ter gelegenheid der kermis dezer gemeente. Om 11 ure voormiddag, Muziekoefeningen op de dorpplaats, Om 2 1/2 ure namiddag, luisterlijke schieting met den handboog gegeven door de Maatschappij Sint Sebastiaan, 300 frs vooruit verdeeld als volgt Op- pervogel n® 1, 80 frs; zijdsvogal n" 2, 40 frs; zijds vogel n° 3, 40 frs; id. n" 4, 20 frs; id. n« 5, 20 frs; 25 kleine gaaien van 10 frs,50 frs50 kleine gaaien van 9 frs, 50 frs; zamen 300 frs. Peloton n° 1 onvergeld. Inleg 10 frs, terug 8 frs. Inleg en loting in het gildhof St Andries, bewoond door Petrus Stubbe-Ampe, van 1 ure namiddag, om ten 2 1/2 ure te beginnen schieten en te eindigen ten 0 1/2. De andere voorwaarden zijn door bijzon dere omzendbrieven breeder uitgelegd, Jaarlïjksehe gaaibolling gegeven door de Maat schappij Vereemgde Vrienden, in liet Boldershof. bij de weduwe Pieter Sabbe. Vooruit 30 frs. Inleg 65 c, voor ieder lot van 2 bollen, terug 50 c. voor ieder afgebolden vogel. Niemand mag meer dan 3 loten nemen. Groote Prijskamp In het Trabolspel, 100 frs prijzen. Prijskamp met de Jaskaart ter herberg Euterpia, bij Karei Vandenberghe. 15 frs prijzen. Inleg 25 c. Groote Combat op het Gaaibard ter herberg Ma Campagner^\j Eugenie Bruynooghe. Groote Prijskamp op den Biljard bil Pieter Maec- kelbergli, om schoone prijzen. Om 10 ure voormiddag, Muziekoefeningen op de dorpplaats. Om 5 1/2 ure namiddag, buitengewoon Concert op de dorpplaats gegeven door de Fanfaren Ste Cecilia. Schoone Duivenprijsvlucht uit Waremme voor de liefhebbers der gemeente. Inleg 50 c. per duif Luisterlijke Gaaibolling om 3 ure namiddag, gegeven door de gilde Eendracht maakt Macht, ter herberg St Joseph, bij de wed. Lod. Maelegheer.— Oppervogel 30 frs; zijdsvogel n® 2,20 frs; zijds- vogel n° 3, 20 trs; te zamen 70 frs. Inleg fr. 1-20, terug 1 fr. Prijskamp in het smooren om 7 ure 'a avonds, ter herberg de Zwaan, bij Aloïs Beernaert. Des voormiddags, maandelijksche Verkensmarkt. Prljsbolling voor mans en vrouwen, zestig jaren oud, behoeftigen der gemeente. Er zullen verschei dene kleedingstukken te winnen zijn, en na de bolling zullen er koeken en bier aan de bolders opgedischt, worden. De inschrijving heeft plaats van 3 tot 4 ure nanoen, voor de manspersonen ter herberg van Jules Vanisacker; en voor de vrouwen bij de weduwe Pieter Sabbe. Om 5 ure, in de Dixmude- en Zarrenstraten, allerhande vermakelijke Volksspelen om schoone prijzen. Opstijging van eenen grooten Luchtbal. Om 8 ure voor den opsluit, van het feest, Verlich ting van het theater en muziek. Een prachtig Vuur werk ziil door eenen vermaarden vuurwerk maker afgeschoten worden. Combatbotlingen bij Emile Debaene en Karei Bon- varié. Combatboilingen bij Ch. Robbe en wedPieter Sabbe. Luisterlijke Paardenloopstrijden gegeven door de vereenigde herbergiers. 105 frs prijzen. Groote Gaaibolling ter herberg Ma Campagne, bij Eugenie Bruynooghe. Oppervogel 25 frs; ieder zijdsvogel frs 12-50 e.; zamen 50 frs. Inleg 1 fr. 25 c. per lot, terug 1 fr. Men mag slechts drie loten nemen. zijnde O.-L.-Vrouwdog, luisterlijke en vermake lijke Prijsschieting. Inleg 1 fr. Voor lederen afge schoten vogel 1 fr.of een schoonen prijs. Be Kommissie der Feesten A. Vanparys, Ch. Detever, L. Desmedt, A. Sabbe, A. Hoenraet. Aldus vastgesteld door het. college van Burge meester en Schepenen der gemeente Eessen, in zitting van 12 Augusti 1890. Burgemeester en Schepenen. Door het college Bc Secretaris,

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1890 | | pagina 3