PILLEN H0LL0WAY J /r Te koopen of te pachten Brij duist kilos klaverhooi Kolen van den Levant du Flenu Ch. Vanhoncke-Ghyssaert, L. Cool-Castelein, Zomersezoen Woonstverandering. v,"V,ï"r'"™t,. 1' en ie Meier Cam. Barzeele-Vincke Fabriek van scheikundige Meststoffen Hoogste onderscheiding ïïjrrïï.:frfrKSS" Wij nen van Bordeaux. I. BELANGRIJK BERICHT STAN DAERT'S-PILLEN OSïrrfmmtmCD Magazijn zuivere inland se he Stavekolenbij Eng. Van Coyck hoek der Vlscluiiarkl, Aoordsfraat, PILLEN REPR/iTERE xsoEtsrsmoop MARKTPRIJZEN. Een schoon en gerieflijk WOONHUIS met groot MAGAZIJN, staande in de West straat, N" 59, te Dixrnude; thans bewoond door Ivo Vanacker. Zich te bevragen bij de eigenaars de heeren A. W. DeRoo, te Nieuport. ,eemn«£ ran kapitalen. Aanstonds te pachten te koopen te Oostkerke, op het land gebruikt door Amandus Became. Zich aan te bieden bij Pieteb Boussemaere te Oostkerke. Een der oudsteen belangrijkste eigenaars van Bordeaux, tevens aan het hoofd eener branderij in de nabijheid van Cognac, ver langt vertegenwoordigers die groote betrekkingen hebben in streken waar hij er geene heeft,. Zich te wenden aan Mr Jules Bouflard, Chateaux du Sablonat, bij Bordeaux. GesUch t Windelincx opgericht in I860, 122, Gallaitstraat, Brusssl Behandeling zonder bloedige operatie Ten allen tijde zijn te bekomen kapitalen van 5000, 10,000, 20,000 frs en daarboven, mits bezet op onroerend goed en aan ge ringen intrest. Zich te vervoegen met eigen- doms titelen bij den Deurwaarder CLAEYS Noordstraat n° 40, te Dixrnude. Belgische Succursaal Volledige en zekere genezing FABRIEK VAX CMIÏtUSCHE tAXIIVETT voor alle gewassen en volgens den aard der gronden, verkocht op waarbo gehalte en van titel. Sulfaat van ammoniak. Nitrate de soude. Brugge, HUIS GESTICHT IN 1871. Dixrnude, 9 Yiolierstraat. Camilla I.anibi'ccl»t-l)csouücr 9 Woumenstraat. borg van •eer Om altijd eene aoede {jezondheid te genieten, neemt men o tot "Z maal ter week, des morgens of 's noens, vóór eten, 1 Die Pillen enkel samengesteld uit uittreksels van de zuiverste Plantstoffen, wier tegenwoordigheid in het lichaam van den mensch geene de minste stoornis kunnen teweeg brengen zijn eene mare weldaad, voor het menschdom. Duizende en duizende personen getuigen dagelijks hunne weerde boven alle andere remedien. BIE WAKE fiElOIDHEIDSI'ILLEI Mdagversterkende en Zuiverende S V A. X I» A ER T'S-PIIiliEX voorkomen en genezen al de ziekten die door de gal en de slechte vochten zijn voortgebracht Lever en Miltziekten, Maagpijnen en Zuur, Geelzucht, slechte TeeringenHoofdpijnJicht, RhumatismGeraaktheden, Puisten en Velziekten. Prijs van de does 1 frank 50. Algemeen depot bij H. STANDAERT, apotheker, Steenstraat. 51, Brugge. Dep$( te Dixrnude lij Ghyssaert en Verwaebde, apothekers. Moehhandel Van CuycliNoordstraatDixrnude Extra schoon assortiment van cahiers in alle grootten en dikten aan buiten gewone lage prijzen. Studenten-schrijfboeken Ben- en verfdoozen. Dorte-musique. Keus praclit inktpotten. Alle slach van printjes voor naam feest, souvenirs, enz. Briefwegers. Albums voor posttimbers, poësien en handwerk. Fantaisie postpapier en enveloppen Vloeibare lijm. Portretkaders. Dubbele meters in caoutchouc aan 10 centimen. Chineesche inkt voor teekenaars. Zweiën. Gekleurd bindgaren voor kantooren. Amerikaansche leien. Griffels. Schoone keus van omkleedsels voor bloem potten, porcelein, bout, marmer nabotsende, ware sieraden voor woensteu. Regels in palissanderhouten met koperen boorden.Inschuivende regels, drij in een. Overgroote keus van goedkoope gekleurde chromo-printen, waarmede men de kamers kan versieren mits kleine uitgaven, aan 15 c. 't stuk. Calpins. Carnets. Zakboekjes. Groot assortiment porte-cartes, porte-lettres in laqué en in papier, hoogste nieuwigheid. Fantaisie-visietkaartjes voor juf vrouwen. Groote collectie papeterien, nieuwste modellen. Rijke keus porte-monnaies, reisnoodwendigheden voor dames en heeren. Kerkboeken in gewone en prachtige banden.Engelsche penmessen. Beste lak. Assor timent albums en kaders voor portretten. Albums voor surprisen en collectie kaartjes. Buvards. - Passerdoozen - Prachtige keus surprisen aan 5 c. het blad. Domino-, loto- en Ganzespelen, enz. Besten inkt, zwart bij 't schrijven carmin, violet- en rooden inkt. JAlbums voor handwerk, enz., enz. bijzondere Chirurgijns Tandmeestersgediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, Moeskroenstraat 2, A ORTliIJK, kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaat. Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmacliien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn. maar het laat niets te wenschen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid goudstopping der holletanden, kunstmatige emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier.) licwr SSrotheps, Bti-ussel. O nf aaibaar geneesmiddel tegen balg pijn voor de dieren. Buikpijn en overlaste maag hij de menschen De Uitgever EUG. VAN CUYCK. geplaatst onder het toezicht der Landbouwstatien van den Staat. Mijnheer Tercklin, senator, te Bergen. Eenlg Agentschap voor de omstreken PIERRE §€HEPEA§-EIOElMAERfi te INGELMUNSTER, nabij de kerk. Gebreveteerdc fabrikatie Tan allerbeste drooge ea poederachtige Meststoffen. Prijzen per lOO kilos voor 1890 i Voor beeten ensuikerijen, aanfrsl5-35 weiden, 14-25 a graangewassen, 15-35 intrest te moeten betalen. voor eene maand. Voor vlas, - aardappels, klaver, Crecliel aan frs 14-25 16-50 e 10-40 een geheel jaar zonder slechts gewaarborgd Fabriek van chemische en technische preparaten, opgericht in 1865 te Emmtrick aid Rhijn en 's Heerenberg (Nederland). Universeel Zuiveringszout, 1 pak fr. 1-50, i/a pak 80 c., 4/4 pak 45 c.Medicinale Dorschlevertraan in flesschen, 3 frs, fr. 1-75 en 75 c. IJzerlevertraan in fles- schen, fr. 1-50.Druiven Borstsiroop in flesschen, aan 90 c., fr. 1-75 en frs 2-75. Haarbalsem in flesschen, aan fr. 1-75 en 1 fr. Borstpastillen in doozen, aan fr. 1-25 en 75 c., en in zakjes aan 35 c. Emser Pastillen in doozen, aan fr. 1-25. Rhabarber Slijm- en Maagpillen in doozen, aan 75 c. Anatherin Mondwater (Eau de Botot) in flesschen, aan fr. 1-50 c. Muizentarwe gekleurde pakjes aae 30 e,, witte pakjes aan 15 c. Boterpoeder in pakjes van fr. 1-25 en 15 c. Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing een gerieflijk WOONHUIS, zeer wel geschikt voor Herborg, staande op de Groote Markt te Dixrnude. laatst bewoond door M. Francis B lommie-I)ur ie. Inlichtingen te bekomen bij de eigenares Mevrouw weduwe Moens, Statiestraat alhier. van kanker.gezwellen, verharding en verzwerin gen aan de borst of aan bet onderlichaam, St Mar- koon, klieren in den lifils en andere klierziekten, lipkwaal en verzweringen aan het aangezicht, fistels, beenziektenskniegezwel, huidziekten?, gfibarste of verzweerde aders, en aanverwante en verouderde kwalen. Consultatie alle dagen van 11 tot 1 uur, uitgezonderd den Dinsdag. De Geneesheer van het De Directeur van het GestiCJlt t GdSttcJlt E. Wolfcarius. Windelinkx. Een van de geneesheren van het gestichtdie in deze provincie 'bij patiënten Komt, is met deze gele genheid te spreken te Oostende den Donderdagom 2 ure, Hotel de la Murine, Kapellestaat, 37. beste van 't land vertegenwoordigd door Acrmeolen-Gliysbrecht, koopman in gist, Statiestraat, te Dixrnude. Prijzen als in den zetel der Maatschappij. winkelier in alle soorten van ijzergoederen en kruidenierswaren, Noord straat, bij de Vischmarkt, Dixrnude. Volledig assortiment Visschersgetuig aan buitengewone lage prijzen. Men make het ruchtbaar. de der Brand verzekeringsmaatschappij HELVETIA. De maatschappij, waarvan het kapitaal beloopt tot 10 millloen frank, verzekert de roerende en on roerende goederen tegen de schade veroorzaakt door brand, ontplofing des bliksems, der verlichting- gazen der stoomketels', zij verzekert insgelijks het huurgevaar en het verhaal de,r geburen. De schaden worden op den breedsten voet gere geld, en de vergoedingen betaald, zoodra het bo- rirag ervan vastgesteld is. Voor alle inlichtingen gelieve men zich te wenden tol den hoofdagent €h. Colatri, notarisklerk en negociant, Kerkstraat 24. te Niouport, bij wien ook BOUWGRONDEN te Middclkerke-Baden te koopen zijn. horloglc- niMker, Beerststraat, Dixrnude. maakt hot ge- eerd publiek bekend, dat er een schoon assortiment gouden, zilveren en nlckelen Zakuurwerken bij hem te bekomen zijn van de laagste tot de hoogste prijzen, buiten alle concurrentie. Hij gelast zich met het placeeren van Schouwgarnituren in marher, brons en gedo- reerd, alsook Régulateurs, Pendulen, Huishorlogien en ;Reveils. Alles wordt verkocht met twee jaren waarborg. Alle soorten van herstellingen die te doen zijn aan horlogien, bekomt men terug, goed ter trouw en goedkoop binnen de eerstvolgende acht dagen. van alle rhumatisme flerecijn sciatiek zoowel pasbeginnend als verouderde, door het gebruik van het poil de Bretagne. Depot bij SIMONS- HOORENAERDT in het goedkoop schoenmagazijn, Weststr.,Dixrnude ten dat zij hunne woonst overgebracht hebben naar de Statiestraat n° II, nevens den Arend. Zooals vroeger bevelen zij zich aan voor het sloffen, wil. en zijde I nieuw alle soorten wasehen in van goederen en handschoenen En met hel aankomen van den zomer zijn wij bevrijd van koude en honger, daarom jongmans en meisjs, trouwt maar op, kiest en koopt een goedkoop en deugdelijk menagie bij €11. A€BET-S€IIALLIER, WesWraal n° 33, te Dixmnde. Geene nagels in de muren of deuren meer om de kleederen aan te hangen, wat dan?? Hei! lal la]! Kapstokken laatste model, aan fr. 1-95 het stuk. Alle slach van beddebakken met en zonder ressorts, kleerkassen komntoden spinden nachttafels koffers, keukentafels herbergtafels, wiegen, nacht- zetels, tabourets, ringen om behangsels er aan te hangen, tapijten, spiegels duitsche en fransche glazen, alles schoon en wel gemaakt, aan zeer goedkoops prijzen, daarbij alle slach van stoelen, kerselaren hout, te beginnen van fr. 1-40 tot 4-80 salonstoelen en étagtren, volkomen matrassen, ge maakt met zeer goede woljte beginnen van 27 irs, tot 33 frs, pluimenbedden, hoofdeinden in wol aan fr. 6-50, hoofdkussens, aan 4 fr., argentische wol, aan 1 fr.. schoone schaapswol,eerste kwaliteit, fr. 3-50, erin frisé extra, fr. 3-75, zeegras van 20 tot 40 c., pluimen, aan fr. 1-15 de kilo. Buitengewone schoone keus van Bottienen in alle slach van leder, voor mannen aan fr. 12-50 het paar prencllen bottienen met talons, voor vrouwen aan fr. 4-00 tot 7-50 specialiteit van bottientjes en alle slach van slolfers in leder en alle kleuren, voor kinders, met knopen en lintjes. Nog nooit iets schooner en voordeeliger is uitgevonden geweest. Komt dus maar op, ziet eens na. jong en oud, iedereen kan hier zijn goesting vinden, aan den kleinsten prijs mogelijk. Vrije ingang zonder verplichting te koopen of met ondank bejegend te zijn. i i -1 „i koperslager, Monla- nusslraal, Dixmtnle, gelast zich met het maken en vermaken van brouw ketels, alsook weerse-, bier-, water- en aalponipon. Hij aanvaardt ook allo slach van zinkwerk. Door zijne getrouwe en spoedige bediening, matige prij zen beveelt hij zich in iedereens gunst aan. Concurrentie onmogelijk. De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, vesren of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wort Jen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tande i bij het vermaten der hardste spijzende klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevondenen bestaat in Belgie alleen bij den uitvinderdaar is het mogelijk kunst tanden te leveren te beginnen van 5 fr. on een volledig gebijt aan 100 frs en daarboven, De stukken die uit do werkplaatsen komen van M'en Mme Meier trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurljke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens liun nieuw stelsel. N. B. M. MEIER is te raadplegen alle Zaterdagen, van 9 ure 's morgens tot 2 ure namiddag te IJPERBN, bij Madame weduwe Van Kemmel, Groote Markt, n" 5. En den Woensdag van iedere week van 9 ure 's morgens tot 3 ure nanoen, te OOSTENDE, Langestraat tt" 77. Alle kunsttanden komende uit liet huis'van Mr en M",c Meier zijn gewaarborgd voor het leven. Dixrnude. De Monsche of Bergensche Keukenkolen geven AD per honderd voordeel aan den verbruiker, boven de vreemde kolen. purgeerend en bloedzuiverend. Prijs der doos fr. 1-50. Voorkomen en genezen al de ongemakken en krankheden, die uit het moeilijk afgaan en on zuiverheid van het bloed voortspruiten, zooals gebrek aan eetluit, gal, slijmen, hoofdpijn, maag pijn verstopping der maag en darmenspeen koortsenrhumatism zuur enz. De Pillen De Praters zijn alleenlijk uit zuivere planten samengesteld. Zij mogen ingenomen worden zonder persoonlijk iets te veranderen aan zijne gewoonlijke levenswijze en zonder zijne bezig heden te hinderen. Mogen met vertrouwen ge bruikt worden en zijn onmisbaar voor jonge dochters, vrouwen en ouderlingen, bij dewelke zij de regelmatige stoelgang teweegbrengen. De personen die veel gebruik maken van dranken, zullen in de Pillen De Pratere een allerbest belioedingsmiddel vinden tegen de kwalen die hen bedreigen. Manier om deze Pillen te gebruiken. Om de gezondheid te bewaren neemt men 1 tot 2 maal te week 1 tot 2 Pillen De Pratere. Om te purgeeren neemt men er van 2 tot 4 voor eten. Depot apotheek DE PRATERE, Oostende. met teer en balsem van tolu bereid door De Pratere, apotheker, Oostende. Zeker geneesmiddel tegen valling, hoesten, bronchitis, verkoudheidkinkhoestkeelpijn Prijs der flesch 2 franken. Depot in alle apotheken. Indien peerden. koeien en kalvers, zoo hevig doorbalgpijn aangetast zijn dat zij 'op het punt zijn van te sterven geef hun zoohaast 2 kapperglazen Elixir d'Anvers van M. F. X. De Beukelaer en in min dan 5 minuten zijn ze geheel en gansch genezen. Dit middel heeft nooit gefaald. Hetzelve dient ingeval de maag van het dier door het gulzig eten zwaar overlast is. is door dit likeur zoogoed van smaak, iogenblikkelijk genezen, met het in nemen van twee druppelglazen van dit Zelfde likeur. Proeft en niemand zal er nog wil len zonder zijn,Uitmuntende drank aan voordeeligen prijs. Twintig medalien zijn dit likeur om zijne beste hoedanigheden ten deele gevallen. Eerediploma ter gezondheidstentoonstelling te Bo- logne aan zee, voorzitter Dr Pasteur 1887. Lel wel op dat gij niet laat bedriegen door de na maaksels en verschaft u de echte en mare Elixir d'Anvers. Te bekomen bij de voornaamste likeurhandelaars le Üixmude. iwBEUKELAÜ STILLAtfc NVERS DIXMÜDE, 25 aug —Per hectoliter. Tarwe 17.24 tot 17.93 Rogge tot I Sucrioen tot Haver 0.— tot Boonen —.—tot Aardappels per 100 kil. 0.— lot0, BOTER per stuk van 7 hectog. 1.63 tot 2.—per kilo 2.33 tot 2.86 j Eieren per 25 2.20 tot 2.25 BERGEN Frankrijk, 25 aug Middenprtjs p' heet. Tarwe I Witte Zaai Tarwe Sucrioen Haver 10.50 Boonen Witte Boonen j Blauwe Erwten 16 Vlasper 1 1/2 kil. 1.30 KORTR1JK, 25 aug Per heet. Tarwe 18.— tot 18.50 Rogge 12.— tot 12.50 Haver 18.— tot 19.50 Aardappelen per 100 Ml. 8.tol 9.—J Koolzaad olie per 100 kil. 65.— tot 65.50 Lijnzaadolie 54.— tot 54.50 Koolzaadkoeken 15.tot Lijn koeken 18.tot ROESELARE, 26 aug. per 100 kil. Oude Tarwe 25.— tot Nieuwe 23. tot I Rooie tarwe 22.50 tot Rogge 13.— tot 14.— Haver 15 tol 20.50 Aardappelen 0.tot 0.— Oude Chicoreiboonen 12.50 tot ld. nieuwe 13.tot Koolzaadolie 65,— tot 64.50 Lijnzaadolie 54.— tW.53.50 Boter 2.20 tot 2.60 de kilo. VEURNB, 27 aug Per 100 kil Tarwe tot Rogge tot—. Haver tot BoonentotErwetenlot Boter de kil. 2.20 tot 2.40 ONMOGELIJKE CONCURRENTIE. De lage prijzen zijn De landbouwers en handelaars zouden oneindig veel voordeel trekken met van nu af hunne voorraad aan te koopen. De prijzen zullen ongetwijfeld merkelijk verhoogen binnen eenige weken. Grondstoffen aan den prijs van den dag. Op elke vraag zendt men onmiddellijk eene uitleggende tarief bewijzendo het gewaarborgd GEHALTE van elke soort van meststof. Men is verzocht alle correspondenten toe le Sturen naar bovengenoemde Agentschap van Schepeng-Goemacre, te Ingeimunster. Hebben den voorrang boven ieder ander middel, ter genezing van alle ongesteldheden der lever en der maag. Zij reinigen het bloed van alle onzuiver heden en oefenen een heilzaraen invloed uit op de werking van het hart en de nieren. Zwakte zoowel naar het lichaam als den geest, door jeugdige on voorzichtigheid of buitensporigheden van weikon uurtl ook veroorzaakt, verdwijnt spoedig en het gelieele gestel wordt versterkt, door de verzach tende uitwerking dezer wondervolle pillen. Zij zijn de steun en staf van kranke en geh.oken gestellen, daar alle ziekelijke oorzaken der kwalen, uit het gestel worden gedreven, de spijsvertering hersteld, de afscheidingen geregeld, de zenuw1 1 versterkt worden, en het lichaam deszelfs natuurlijke gezondheid en vem k.acht terug erlangt. Derzei ver genezende eigenschappen zijn heilzaam zoow-1 voor ouden als jongen, van het mannelijk'cu vrouwelijk gwjtaeht, en in ieder tijdpoik van het leven, van af de wieg eu later, roeyen zij de nation uit van die kwalen, die ieder jaar duizenden vroeg ten grave doen dalen. Geen middel is ooit door do geneeskundige faculteit voortgebragt, dat met deze wondervolle zalf gelijk staat. Iu huidziekten en verzwvi ingen faalt dezelve nimmer te gonpzen. Onder den invloed van derzclver verzachtende en.balse mende eigenschappen worden oude wonden, zwoeren, gezwellen, kanker, zeere heenen en zweerende borsten genezen. Het is eeue onfeilbaar middel voor hoofdzeer, klierachtige zwcereu, gezwellen, en alle dergelijke aandoeningen. Lijders aan hoest, verkoudheid, hroncbiten, aamborstigheid, hevige hartklop pingen, congestie der lever, jiclit en rlmmatiek, zullen dadelijk verlig ting vinden door de aanwending dezer krachtvolle zalf, indien die op de aangedane doelen goed ingewreven wordt. De pillen moeten altijd worden ingenomen volgens voorschrift in de gelruih aan wijzingen. De Pillen en Zalf worden verkocht in Professor Holloway's Etablissement, 53S, 1i r4- 'tr''( t, London; en bij bijna iederen voornamen Apotheker eu Drogist door de gukeele beschaafd. Wsreld. Te bekomen in de apothekerij den Gouden Reet, bij EMIEL VERWAERDE, Dixrnude. IdO i

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1890 | | pagina 4