De gansche boel in de war. Het is nog altijd gelijk. Antwerpsche brieven. STADSKRONIJK. Notaris WAUTERS Overslag in eene Zitting, WEIDEN, ZAAILANDEN Notaris VEYS HOTEL DU COMMERCE E. Billiet-Derycke, Uit er hand te koopen schandelijk sten partijaanslag to plegen, die te bedenken is. Zelfs bij katholieken, niet verblind door bitteren patijhaat, moet de brutale daad van De Burlet afkeer verwekken. In het liberaal leger zal men er de voort zetting inzien van den wilden oorlog die wordt gevoerd, tegen al wie als vrijzinnig staat geboekt. Men zal er een nieuw bewijs iu vinden dat ook de laagste middelen worden gebruikt om lafhartig te slaan al wie een hinderpaal is aan de algeheele overheersching der geestelijkheid. Men zal er eindelijk uit leeren dat de re geering niet gedraald heeft zekere beschul digingen te verkiezen aan de gewetensvolle uitleggingen van den burgemeester, diezijne eer te verdedigen had. Ons verwondert de partijaanslag niet bo ven mate. Men heeft alles te verwachten wanneer men geleverd is in de handen van tegenstrevers, dio zich meester heeten, en die niet keurig zijn in 't zoeken hunner middelen. Echter is het te voorzien dat de geweldi ge en onrechtvaardige maatregel, die den lieer Montangie treft, door de openbare denkwijze niet zal worden goedgekeurd meiTzal zich afvragen of het voegt aan man nen, die schandelijke feiten op het geweten hebben als de zaak Pourbaix, zich voor an deren zoo huichelachtig streng te toonen. Het is dus eens té meer bewezen dat de liberalen onder eene regeering van achter uitkruipers en schijnheiligen aan de laagste en verachtelijkste wraaknemingen zijn bloot gesteld, en dat zij zich aan alles mogen ver wachten. 't Is bijna of onze huidige Ministers mal kaar hebben afgesproken om iedereen te embêteerenklein en groot, rijk en arm, en alles in de war te brengen. Bij koninklijk besluit, verkregen door Ministers Beernaert en De Bruyn, te be ginnen van 1 juni aanstaande, de scheep vaart op de bevaarbare wegen (vaarten en kanalen) beheerd en geexploideerd door den Staat, op de Zondagen en wettelijke feest dagen maar zal mogen geschieden te begin nen van 9 ure 's morgens, en dit enkel en alleen, om de sas- en slnisbediendea en alle anderen den tijd te gunnen naar de mis te gaan. Wat zal daar het gevolg van zijn Een zeer groot nadeel, tijd en dus geld verlies voor de schippers, voor de binnen vaarders. In plaats van als nu op alle mogelyke ureii door te kunnen varen, zullen zij alle zondagen en feestdagen moeten blijven liggen tot 9 ure, tot dat de sluis- en sas- Iwlienilpn van de mis komen, en dus uren later dan altijd op hunne bestemming komen. De schipperij had het in ons land nog te weelderig, volgens de,Ministers. Jaren reeds vraagt zij de afschaffing der binnenvaartrechten, en wat krijgt ze nu Nóg wat belemmering en vertraging in hare neering, zoo dat ze nog minder zal winnen dan voorheen. Welaan, schippers, roeptleven de cleri- cale Ministers Zij verdienen het, Want zij zijn uwe echte weldoeners. Den eersten Mei was het 58 jaar gele den dat Leopold I de koninklijke goedkeu ring hechtte aan de wet welke den eersten ijzerweg in Belgie tot stand bracht. Deze wet werd op 19 juni 1833 door den heer Rogier ter Kamer neergelegd en op 28 maart 1834 gestemd, na een debat dat 17 zittingen innam. De Senaat stemde de wet op 30 april van het zelfde jaar. Herinneren wij Uier eenige argumenten welke door zekere Kamerleden tegen de nieuwe invoering werden opgeworpen. M: De Smet (van Aalst) was van gevoelen dat de kanalen betere vervoerwegen waren dan de ijzeren kassen en deze laatste nooit met welgelukken tegen de rivieren en vaar ten zouden kunnen concureeren. De heer Helias d'Huddegem (van Gent) voorzag dat de ijzerwegen duizende en dui- zende werklieden zouden broodeloos stellen M. Eloy deBurdinne (vanBorgworm) ont kende de nuttigheid der ijzerwegen voor den landbouw. Slechts eenige landbouwers, die in de onmiddellijke nabijheid der spoor banen wonen, zouden er baat in vinden voor het vervoer hunner producten, b En dan nog, voegde de achtbare volksvertegenwoor diger bij, het vervoerde melk zal bij zijne aankomst iu botermelk veranderd zijn. En de eieren in eierkoeken merkte een ander kamerlid snedig op. Hoeveel onzin van dien aard wordt er niet uitgekraamd, telkens als er kwestie is nieuwigheden of verbeteringen in te voeren. Wij zijn er weeral bij. Onlangs is Belgie evenals Frankrijk het tooneel geweest van de dynamietaanslageg der anarchisten. De ontploffingen te Luik en elders, maar vooral te Luik hebben den schrik door gansch het land verspreid en de menigvuldige dreigbrieven, door anarchis ten of... poetsenmakers aan hooggeplaatste personen gezonden zijn niet van aard om de gemoedereu te stillen. Iedereen weet dat wij, liberalen, hoege naamd geene betrekking hebben met regee- ringioozen noch met gelijk wie onze instel lingen zou willen omverrewerpen. En toch! Zon men het kunnen denken Die goede, brave katholieken trachten ons van gemeen schap inet hoogergemeld slecht volk te be schuldigen. Aardige politiek toch Die heeren jappers weten alle middeltjes aan te wenden om ons in de oogen van iedereen hatelijk te maken en hunne bladen schrijven er maar op aan en pogen hunne lezers, hunne goedzakkige lezers tegen ons op te hitsen. Liegen, liegen maarEr blijft toch altijd iets van over en de leugenaars hopen alzoo eenige stemmetjes meer te winnen in de aanstaande kiezingen. Gelukkiglijk ko men de laatste aanhoudingen van eenige anarchisten die kleine, venijnige middeltjes den bodem inslaan. Inderdaad. Onder de aangehoudene personen bevindt zich een nijveraar van Jemeppe, die met de dynamie- tards in nauwe betrekkingen staat. Hij heeft de ontplof bare stoffen geleverd en de boos wichten zelfs ten zijnent doen komen om hen aan het gerecht te onttrekken. Die nijveraar is een gekende katholiek, een overtuigd katholiek, die regelmatig ter kerk en te biecht gaat. Dat is nu wel eens eene droeve ontscheeping voor de kluchtspelers die de liberalen overal en altijd willen deel achtig maken aan alle kwaad om alzoo aan hunne goedzakkige aanhoorders of lezers eene zalige vrees in te boezemen. Zij zullen zich evenwel wachten die kleine bijzaak aan hunne lezers bekend te maken. Zij zullen ook geen woordje reppen over de branden vau St Denijs in 1868, niet waar De provinciale kiezingen zijn op handen. De klerikalen hebben er sinds lang reeds aan gedacht en in de kamers hebben zij zoo heel zachtjes weg een wetteke willen maken om de kieskantons van Antwerpen en Luik te verbrokkelen en het te Antwerpen zoo aan te leggen dat de liberalen hun getal ge kozenen, zouden versmolten zien tot de de geringe som van elf. Gelukkiglijk hielden de liberalen een oog in 't zeil en de minister die het wetteke had voorgesteld heeft het schandelijk ingetrokken, omdat hij zag dat het nog niet jezuitisch genoeg was voorge dragen. Onze Gouverneur heeft toch aan de gemeenteraden die in de kiesomschrijvingen begrepen zijn eenen omzendbrief gezonden waarin hij over dat wetsvoorstel spreekt en wil doen geloven dat de minister zijn voor stel niet in de scheurmand heeft geworpen. Gij weet dat het arrondissement Ant werpen één raadslid meer te kiezen heeft. Welnu dat raadslid wordt juist aan het kle rikale Burgerhout toegekend. Ge ziet dus hoe goed het is dat er bij eene liberale stad eene klerikale gemeente ligt. Desnoods maakt men er een kanton van om de meer derheid der jappers te verzekeren en al wat maar nog bij kan er bij te doen. Men spreekt van strooien mannen. Nu zijn er ook strooien kantons. Ge moet klerikaal zijn om zoo iets te denken. En zeggen dat de liberalen een zestal hunner mannen naar de Kamers had den kunnen zenden indien zij Brecht, Sant hoven van Antwerpen hadden gescheiden om ze bij Turnhout te voegen, waar ze eigentlijk behoorden. Maar wij zijn veel te eerlijke jongens. De andere bazen zijn veel slimmer. Die durven wel. Maar ze zullen het dees jaar toch niet goedkoop hebben. De liberalen van het kanton Borgerhout zullen ook stryden en ze zouden de klerikalen wel kunnen verrassen.Er zal dus geld, veel geld moeten zijn om provincieraadsleden tekoo- pen. Ze zonden wel kunnen duur zijn. In het jaar 1894 zullen wij weer eene wereldtentoonstelling hebben. De eerste schikkingen zijn reeds genomen. De afbou wen van de tentoonstelling van Cfjcago zullen aangekocht worden, zoodat men ze hier maar zal te brengen en te plaatsen hebben. Het plein der tentoonstelling zal 22,000 vierkante meters grooter zijn dan dat van 1885. Onze propagandisten voor algemeen stem recht doen hiervan zich spreken. Met een ongekenden moed dringen zij tot in de kle- rikaalste gemeenten om er het goede woord te doen klinken. De liberalen verwachten hier veel van het algemeen stemrecht zooals de liberalen van Brussel het gezamentlijk verstaan. X. Verseliillige Nieuwstijdingen. Burgerstand van Dixmude De Burgmeester der Stad Dixmude maakt bekend dat er alhier op 8, 9, 10, 23, 23 en 24 Mei ten 4 ure namiddag, lessen van Melkerij en Kaasmakerij zullen gegeven worden in de Stadshalle door Jufvrouw Thëodorine Deleu, onderwijze' res te Meesen. Z/gITTCC?. van den tk »i\ni »K Donderdag 19 Mei S $9®, om 5 ure namiddag, ter herberg St-Eloy, EESSEN-dorp, va» WOOÏTHUIS en H. 0-00-54 c. erf, te EESSEN bij de kerk bewoond door Eugène Barras, te frs 45 bii iare, tot 1 Mei 1893. OPENBARE VERKOOPING van en Tweewoonst te PERVYSE en VEURNE ('s Heerwillemscappelle) De Notaris Wauters te Dixmude, zal in het openbaar te koop bieden de volgende onroerende goederen GEMEENTE PERVYSE. Instel Maandag 30 Mei 1QQO Overslag Maandag 13 Juni löy,i' telkens om 3 ure namiddag, ter herberg De Gouden LeeuwWeststraat, teDIXMÜDE. I/a Instelpenningen te winnen. Plans, titels en voorwaarden berusten bi] den Notaris Wauters te Dixmude. IN WOUMEN-DORP Dinsdag lO Mei «999 ten 1 1/2 ure juist namiddag, in en bij 't huis van Petrus Lapere-Eoornaerl, voor hem en andere Menagie- en Winkelgoederen, Winkel of Herbergstoog, veel bard en andere Houtwaren. Alles gereed te betalen. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot aldaar. STU3DIE TE VliAllERTIIGHE. Op Donderdag «9 Mel S §99 om 2 ure's namiddags, in het Gemeentehuis te BIXSCHOTE, met tusschenkomst van den Notaris Proot te Woumen, DEFINITIEVE TOEWIJZING der hierna volgende onroerende goederen, bestaande in Gemeente Itixkehote 1° Een huis ten dienste van winkel en 3 a. 03 c. bebouwde erf en hof, gebruikt door de weduwe van Désiré Decoodt, aan 125 franks 's jaars, boven de lasten, tot 1 October 1895. Gebracht op 3,000 frs. 2° Een huis en 3 a. 57 c. erf en hof, gebruikt door Servatius Bossaertaan 125 frs 's jaars, boven de lasten, tot 1 October 1896. Gemeente Woiimen aWijk Vijfhuizen. 3° Een schoon en goed hofstedeken groot 1 h. 79 a. 80 c., gebruikt door Rene Timperman, aan 240 franks's jaars, boven de lasten, tot 1 October 1897. Prijzie boomen en'tronken frs 170. Gebracht op 5,000 frs. b) Wijk Jonkershof. 4° Een goed en wel gelegen hofstedeken groot volgens titel 3 h. 09 a. 65 c. en volgens kadaster 2 h. 97 a. 28 c., gebruikt door Amand Marchand, aan 400 frs 's jaars, boven de lasten, tot 1 October 1902, verdeeld in twee koopen. Prijzie boomen en tronken frs 62. In masse gebracht op 9,050 frs. Een schoon Woonhuis met magazijnen en grooten hof, gelegen in de Kasteelstraat. Te bevragen bij den bewoner E. Lippen^. Eene buitengewone kiezing zal op zondag 22 mei aanslaande te Dixmude plaats hebben, namelijk voor een provincieraadslid in vervanging van M. De Groole, overleden. De Ijking van malen en gewichten zal te Dixmude plaats hebben te rekenen van dinsdag 17 mei, om te eindigen den woensdag 23 mei. Het Bestuur der maatschappij Spaarzaam heid en Vooruitzicht onzer stad, laat bare leden weten dat mei de gelden der 19° storting aangekocht zijn 3 obligation der stad Antwerpen 1886 Serie 31106. N° 23. 58515. 7. 66902. 5. Hlaaneltlips. Op H Mei aanslaande zal eene bijna totale maaneklips plaats hebben. Zij zal beginnen ien 9 ure 27 ni. S s. middelbare tijd; volledig zijn ten 11 ure 10 m. 9 s. en eindi gen 2 ure 17 m. Het zou kunnen gebeuren, als het heel helder weder is, dal men de schaduw der toppen van zekere bergen der Andes zou kunnen zien. Benoemingen. Jl. Alfons Bouckaert, eere opziener van bruggen en wegen te Nieuporl, is opziener van 3° klas benoemd te Sl Nikolaas. M. Buys, opziener van 3° klas te Oostende, is in dezelfde boedanigheid benoemd te Nieuporl, in ver vanging van M. Baev, die overgegaan is naar Oostende. Het ontslag van M. Wauters, als notaris te Thielt, is aanvaard. De Heer J. Lelieur is benoemd tot burge meester te Slavelc. Een pensioen van 1178 frs is verleend aan vrouw Idonie Vanhaecke, te Veurr.e, weduwe van M. Arthur Decroo, opziener van bruggen en wegen. De lieer Julius De Brouwere, oud-gouverneur van Wesl-Vlaanderenprocureur-generaal bij de internationale rechtbanken te Alexandrie (Egypte) is Zaterdag te Bamlet, nabij Alexandrie, alwaar hij eenen eigendom had, overleden in den nog weinig gevorderen ouderdom van 49 jaar. Hij was te Oostende geboren en behoorde tot de liberale denk wijze. Al. Droesbeke, chirurgijn-tandmeester, wo nende in de Wolvengrachtstraat n° 59, Brussel, (iatr geraadpleegd worden te Dixmude in 'l hotel de Casino, den eersten Dinsdag van elke maand, aan 9 ure's morgens lot 's middags. De Zwifserschc Pillen, bereid door A. Hertzog, apoteker, 28, rue de Gratnmont, te Parijs, zijn voorhanden in alle belgische apoleken, 1 IV. 50 de doos. Assisenhof van IVeslvlaanderen. De zaak ten laste van de genaamden Pieler Demeu- lemeester, blikslager te Mariakerke, oud 24 jaar, en Liviu Siunaeve, oud 28 jaar, koetsier, geboortig te Aarlrijke, beiden beschuldigd van menigvuldige kerk- en kapeldieflen en andere diefstallen met be zwarende omstandigheden, is zaterdag afgeloopen. De eerste beschuldigde is veroordeeld lot 17 ja ren dwangarbeid en 10 jaren onder de waakzaam heid der policie; daar deze de verledene week door hetzelfde hof tot 15 jaren dwangarbeid veroor deeld werd voor andere kerkdiefstallen, zoo moet Üemeulemeesier 32 jaren zulke straf uitdoen. Zijne medepleger Sinnaeve kreeg 15 jaren dwang arbeid. In den nacht van vrijdag tot zaterdag der verledene week is er brand oulsiaan in den koeislal der hofstede gebruikt door den heer Fervn, burge meester te Eggewaartskapelle. Gelukkiglijk is men de ramp in lijüs gewaar geworden, om het vee uit den stal te kupnen redden en de schuur tegen de voortzetting van het vuur te vrijwaren. De stal met hel slroo dat er in was, is geheel afgebrander blijven slechts de muren over. De zoon, die in den stal sliep, is slechts ontwaakt, toen hel vuur reeds een deel van hel dak had verwoest, en is dus aati bet gevaar ontsnapt in de vlammen om te komen. De schade wordt op 7 a 800 frs berekend, en is door de verzekering gedekt. Men kent de oorzaak van den brand niet. Zaterdag middag boden zich te Moeskroen, twee gendarmen aan bij zekeren Antoon-Leonard Bosmaert. koopman, geboortig van Knesselare, oud 51 jaar, met een aanhoudingsbevel, de man pro testeerde hevig, maar er was niets aan te doen hij had eene straf van een paar dagen af te zitten en hij moest tnee. Na den nacht in de gendarmerie over gebracht te hebben, voerde men hem naar 't gevang van Koitrijk, alwaar men in de griffie bestatigde dal hij sedert lang die straf afgezeten had. Voor enkel vergelding voerde men Bosmaert naar zijne wooning terug. Ik vraag u of bel aangenaam is Edna, Picard, de socialist met witte hand schoenen, lakeien in livrei met korte broek, wille kousen en roode ondervest die zijne brieven op zilveren plateelen doet bestellen, heeft in le Peuple een lang artikel geschreven over de belooging van den 1 Mei. Nu wat iedereen ten hoogste verwonderde, is dal diezelfde M. Picard, geen deel nam aan den stoet van hel Volksbuis. Dynamielaanslagen le Enlk. Hel eerste meifeest is tc Luik door droevige en misdadige aanslagen gekenmerkt geworden. Zondag avond zijn dynamiet kardoezen gelegd en gesprongen voor de hotels van den senator baron Selys Longchamps en zijnen zoon. Aan de Sl-Maarienskerk is eene kardoes gesprongen die onherstelbare schade ver wekt heeft aan de geschilderde glasramen, ware kunstschatten Maandag avond is ook eene bom gesprongen voor de woning van graaf Minette d'Oulghaye die ook veel schade veroorzaakt heeft. Deze aanslagen hebben groole opschudding te Luik veroorzaakt. Reeds zijn talrijke aanhoudingen gedaan en bommen en dynamiet ontdekt. De bom, gevonden in de woning van 3eaujean, meesler-schilder, was leeg, maar in het bezit van zijnen vader vond men dynamiet, welke hij daarheen had gebracht. De anarchist Alphons Lecroix, schildersgasi, in dienst van Beaujean. heeft bekend de pleger der aanslagen te zijn bij de wed. Nyst, bij baron de SAys-Longchamps, aan de St-Martinuskerk en bij graaf Minette. Hij pleegde die aanslagen bij middel van kardoe zen van dynamiet en poeier, over een jaar gestolen te Flemalle, door de anarchisten Moincauz en Beaujean. Lacroix beschuldigt Nossent, zijn medeplichtige te zijn in ai die aanslagen. Deze laatste is wapenmaker van stiel en 22 jaar oud. Het bestuur der Openbare Veiligheid heeft het parket met meer dan 40 huiszoekingen belast, welke door de policie en de gendarmerie onophoudelijk worden voortgezet. De aanhouding van de anarchisten heeft eene algemeene geruststelling bij de bevolking te weeg gebracht Bij eenen nijveraar den genaamden Mathvssen te Jemeppes is eene bewaarplaats van dvnamiet ont dekt, waar de anarchisten zich eiken dag kwamen bevoorraden. Zij hadden er reeds zes kilogrammen van gebe zigd, en er bleef nog 15 kilogrammen over. De bestuurder der Openbare Veiligheid is woens dag te Luikaangekomen.om melde plaatselijke over heden te onderhandelen over de te nemen maatregels Nieuwe dynamictaanslag. Nog al de dynamietards zijn niet aangehouden. Donderdag avond om 11 ure is een aanslag gepleegd op 't kasteel van M Pasques, burgemeester van Alleur op drij uren afstand van Luik. Gelukkiglijk is de schade gering, eenige gebroken ruiten.Men verdiept zich in gissingen, niemand kende vijanden van den burge meester. De processie van zondag. Eene erge verklaring werd afgelegd op de meeling die dinsdag avond gehouden werd iu de Ruche fferstalienne. De sprekers gaven te kennen dat, toekomenden zondag, de socialisten in korps zullen opkomen om deel te nemen aan de processie der hoofdkerk te Luik. Een dergelijke verklaring werd zondag avond afgelegd op de meeting der 'Populaire te Luik, door den heer Demblon. Hel uilgaan der processie zou dus wel kunnen aanleiding geven tot wanordelijkheden. Men denkt dat de overheid het uitgaan der processie zal verbieden. De aanslag le Tilfi. De daders van de poging lol ontriggeling, verleden zondag gepleegd te Tilfi, zijn, onder geleide der gendarmen van Esneux, naar Luik gevoerd en in de gevangenis opgesloten. Een der aangehoudenen, Claudingenaamd, is een oud veroordeelde, die hel erg van den weg gebrach had tijdens de werkstaking. t Waren de deugnieten in hunne misdadige poging gelukt, de trein zou in de rivier, die er naast loopt, getuimeld zijn. Houfsmclling. De wetenschap gaat met reuzenschreden vooruit. Men had tot hiertoe altijd gedacht dat het hout, op lioogen graad verwarmd in brand moet schieten. De heeren Bizouard en Lenoir zi jn er in gelukt hét hout te smelten en hebben een product bekomen waarop noch warmte noch koude noch vochtigheid eenigen invloed heb ben. Dit voortbrengsel kan zoo gemakkelijk gemo- deleerd worden dat men zelfs het zaagmeel eu de schavelingen voortaan zal kunnen benuttigen en dat alle beeldhouwwerk nu zal kunnen gegoten worden. IHmo Maria Eben, Piano, chant, cours et lecons particulièrcs pour Dames et Demoiselles, 14, rue de la Station 14, Dixmude. Ilolloway's Zalf en Pillen. Rhumatiek en zenuwpijnen. Geene kwalen komen meer voor, zijn pijnlijker of moeilijker om te genezen dan deze. Voor den aanval daarvan blijft geen weefsel van het meoschelijk lichaam vrij; geen ouderdom, geen geslacht, hoe veilig men zich ook wane. liet is echter een zegen te weten, dat al deze kwalen geheel en spoedig kunnen verdreven worden door Holloway's middelen. De Pillen zijn zeer behulpzaam om aanleg tot rhumatiek en dergelijke pijnlijke kwalen te verbannen terwijl de Zalf de lokale kwalen geneest, verdrijven de Pillen alle stoornis in het stelsel en regelen zij de onregel matige werking van elk orgaan in het menschelijk lichaam. De genezing is noch oppervlakkig, noch tijdelijk, maar bestendig en volkomen, en de kwaal komt zelden terug, zoo volmaakt is de zuivering geweest, door deze doordringende artsenij bewerk stelligd. GEBOORTEN. 29 April. Boudewijn Karei Neyrittck, zoon van Alfons en van Romania Vaneeno. (Ooslvesten), OVER LIJ DENS. 3 Mei. Karei Pieler Morreel, oud 5 maanden en 8 dagen, tan Dixmude, zoon van Richard en van Zulma Soutage. (Kleineudijk), 4 id, Odiel Camiel Cijriel Nevejan, brouwer, oud 32 jaren, 5 maanden en 14 dagen, van Dixmude, ongehuwd zoon van wijlen Ilenri Désird en van wijlen Katarina ïeresia Cecilia Louf. (School plaats). KOOP 1. Een deel VETTEGRAS. te Pervyse, dicht bij de dorpplaats, langs de Molenstraat, hij kadaster bekend sectie C, deel van nf 137, groot volgens meting H. 0-90-49 C,; palende noord gemelde Molenstraat, oost Servaes Devos, de Ge meente en Kerkfabriek van Pervyse en de erven van M' baron de Crombrugge te Vladsloo, zuid zelve erven van Mr baron de Crombrugge, west koop twee en Henri Michiels te Pervyse. KOOP 2 Een stuk gedraineerd ZAAILAND, te Pervyse, dicht bij de dorpplaats, hij kadaster bekend sectie C, nr 138a en deel van nr 137, groot volgens gedeeltelijke meting H. 1-44-53 C. palen de noord Henri Michiels te Pervyse, oost koop een, zuid de erven van Mr baron de Crombrugge te Vladsloo en koop drie, west den heer Etienne Willeras te Sint-Pieters-op-den-Dyk. Boomprijs frs 40. KOOP 3. Een stuk ZAAILAND, te Pervyse, dicht bij de dorpplaats, bekend bij kadaster sectie C, nr 145 en deel van nr 146, groot volgens gedeel telijke meting H. 0-75-56 C. palende noord den heer Etienne Wiilems te Sint-Pieters-op-den-Dyk en koop twee, oost de erven van Mr baron de Crom brugge te Vladsloo, zuid koop vier en Mr Goethals- Malfait te Gent, west zeiven heer Goethals-Malfait. KOOP 4. Een stuk gedraineerd ZAAILAND, te Pervyse, dicht bij de dorpplaats, bekend bij kadaster sectie C, nr 147 en deel van nr 146, groot volgens gedeeltelijke meting H. 0-96-74 C.palen de noord koop drie en de erven van Mr baron de Crombrugge te Vladsloo, oost zelve erven van M° baron de Crombrugge, zuid jufvr. Marie Rycqnert te Brugge, koop vijf en Pieter Sctieirsente Pervv- se, west Mr Goethals-Malfait te Gent. KOOP 5. Eene VETWEIDE, te Pervyse, dioht bij de dorpplaats, bekend bij kadaster sectie C. nr 148a, aldaar groot H. 0-93-66 C. palende noord koop vier, oost jnfvr. Marie Ricqaert te Brugge, zuid dezelve en Pieter Scheirsen te Pervyse, west zeiven Pieter Scheirsen. Koop 1 h 5, samen groot II. 5-00-98 C„ zijn ge bruikt door de erven DECEUNTJSfCK, tot Bavo 1892. KOOP 6. Een HUIS van twee woningen, te Pervyse langs de steenweg van Pervyse naar Veurne, staande op de hoeveelheid van 1L 0-09-64 C. Erl en llovenierland behoorende mevrouw douairière Le Baillyde Tilleghem-Deman te Brugge, met recht yan cijns op gemelden grond 'tol Bavo 1915, bij kadaster bekend sectie D, n" 261a, 262c, 262d, en 264 palende noord Mr Van Caloen de Gourcy te Lophem, oost Louis Vandecasteele- Kuyle te Pervyse, zuid gemelden steenweg en west gezeiden heer Van Caloen de Gourcy. Bewoond en gebruikt do oostwoonst met een deel liovenierland door Pieler Vermander en de westwoonsl met het ander deel hovenierland door Francis Mullaertieder te frs 60 bij jare boven de lasten, beide tol 1 Mei 1893, zonder pachlrechl. VEURNE ('s Heerwillemscappelle.) KOOPl. - Een blok gedraineerd ZAAILAND, te Veurne ('s Heerwillemscappelle). langs den steen weg van Veurne naar Pervyse bij kadaster bekend sectie A, o» 322, 323 en 324. aldaar groot II. 1-56-90C.; palende noord de straal en gemelden steenweg, oost het Bureel van WelJaad le Veurne, de kinders Blommete Dixmude en Polidore Vanden- Bulcke te Pervyse, zuid Joseph Devriendt le Oost- kerke, west dc Kerkfabriek van Pervyse. Gebruikt door de ervenDeceunyncklot Bavo 1892. VAN BEN OP DE PLAATS. Gebracht op 3,000 frs. Beste soort van Zaden voor grasperken en weiden, steenklaverzaad witte en roode bloeie, inlandsch klaverzaad, alle soorten van beetezaden, fransehe halve suikerbeeten collet rose, mengelworkels, lange geele en goede soorten van zoinergaarste en inlandsche zomervitaen. Tp knnn Catlaert, Haag- en Boon- 1U aUUp persen, Plafond- en Pannelatleu, aau voordeelige-pi ijzen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1892 | | pagina 2