Hofstedeken EEX WOONHUIS Hofstedeken HOFSTEDE Notaris VALCKE, JULIUS DEGRAER, Notaris Notaris VEYS HOTEL Dü COMMERCE E. Billiet-Derycke, Uit er hand te koopen JULIUS DEGRAER, Notaris JULIUS DE GRAER, Notaris Notaris BONTE Weduwe Flour-Dejonghe, Notaris VERTE Zaailand, Maaigras en Yette Weide, Goede Zaailanden en Weiden Te SïWTotvï.,3 4 kl""' {Z'°' "««•"e"» I Stnisl Cornells, Isidoor Deschot-Decorte Juliette Himpe, Polidoor Minne, Bericht. Te koop Constant Panne, Eduard Mistiaen-Parmentier, Huis Dechièvre-Delheye Em. Depuydt, In de Nieuwe Winkel ELLEGÖE BEREN. IV STEL Openbare Verknoping Openbare Verkooping Uit er hand te koopen BERICHT. LOUVRIER-VERBEKE, Herbergvermaken. Instel Maandag 30 Mei - OQO Overslag Maandag 13 Juni iöy,sS» telkens om 3 ure namiddag, ter herberg De Gouden Leeuw, Weststraat, teDIXMUDE. I/a Instelpenningen te winnen. Plans, titels en voorwaarden berusten bij den Notaris Wauters te Dixmude. STTDXE TE aiXMtJ IE Op S&iiïstlajaj lOHei om 2 1)2 ure namiddag, in het hotels Casino, Groote Markt, te DIXMUDE, OVERSLAG van een behuisd en beplant te VLADSLOO (bij den Ouden Wikkelaere), groot 2 h. 53 a. 59 c. Gebruikt door Charles Cabooter-Clercq, mits 250 frs bij jare boven delasten, tot 1 October 1893. Verdeeld in drij koopen. Ingesteld frs 5500, STTTSI3 van TE BEERST IN WOUMEN-DORP Dinsdag «O Mei 1999 ten 1 1/2 ure juist namiddag, in en bij 't huis van Petrus Lapere-Hoornaert, voor hem en andere Menagie- en Winkelgoederen, Winkel of Herbergstoog, veel bard en andere Houtwaren. Alles gereed te betalen. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot aldaar. STXJDIE Op Donderdag 19 Mei 1999 om 2 ure 's namiddags, in het Gemeentehuis te BIXSCHOTE,. met tusschenkomst van den Notaris Proot te Woumen, DEFINITIEVE TOEWIJZING der hierna volgende onroerende goederen, bestaande in Gemeente Bivseliote 1° Een huis ten dienste van winkel en 3 a. 03 c. bebouwde erf en hof, gebruikt door de weduwe van Désiré Decoodtaan 125 franks 's jaars, boven de lasten, tot 1 October 1895. Gebracht op 3,000 frs. 2° Een huis en 3 a. 57 c. erf en hof, gebruikt door Servatius Bossaert, aan 125 frs 's jaars, boven de lasten, tot I October 1896. Gemeente Woumen a) Wijk Vijfhuizen. 3° Een schoon en goed hofetedeken groot 1 h. 79 a. 80 c., gebruikt door René Timperman, aan 240 franks's jaars, boven de lasten, tot 1 October 1897. Prijzie boomen en'tronken frs 170. Gebracht op 5,000 frs. 4°Een goed en welgelegen hofstedeken groot volgens titel 3 h. 09 a. 65 c. en volgens kadaster 2 h. 97 a. 28 c., gebruikt door Amand Marchand, aan 400 frs 's jaars, boven de lasten, tot 1 October 1902, verdeeld in twee koopen. Pr(jzie boomen en tronken frs 62. In masse gebracht op f»,050 frs. TP knnn '5'J Cattaert, Haag- en Boon- r persen, Plafond-en Pannelalleu, aan voordeelige-ptijzen. Een schoon Woonhuis met magazijnen en grooten hof, gelegen in de Kasteelstraat. Te bevragen bij den bewoner E. Lippens. den Maandag «ft Mei 1999 om 3 uren namiddag, ter herberg Gouden Leeuw, te DIXMUDE, van CJenieente Polihieltovc. Een windmolen dienende tot het malen van graan en schors, met rosmolen en al zijne roerende en draaiende werken, en daarmedegaande woonhuis en schoone stallingen op 43 aren 78 centiaren grond, toebehoorende aan madame wed. Butaeye- Rouzéb te Loo, met cijnspacht. Gebruikt door de wed. Van Lerberqhe- Van Ryssel, tot 1 October 1892, 'Slechts ingesteld frs 45DD, STUDIE van TE BEERST Maandag 93 Mei «999 om 1 ure namiddag, ten huize van de wed4 Vanthuyne te VLADSLOO, VRIJWILLIGE VENDITIE van alle slach van B(j plakbrieven breeder beschreven, STTX/DIE van TE BEERST Dinsdag 94 Mei «999 om 3 uren namiddag, in de herberg hierna, van met Zwyneslachterij en Herberg genaamd b Café du Midi, n Noordstraat te DIXMUDE en 1 are 2 centiaren medegaande Erf. Gebruikt door den verkooper sieur Charles Mazeman tot 1 October 1892. 4/2 Instelpenning KANTOOR van den TE MERCKEflK van een goed en H. 26888 C. onder Bebouwden Grond, Boomgaard, Weide en Zaailand te LANGEMARCK, langs den steenweg naar Boesinghe. Gebruikt door Henri Callens en Dochy, te zamen mits 400 franks 's jaars. Verdeeld in 4 koopen. 4/2 Instelpenning Instel Woensdag 11 Mei 1892, Toeslag Woensdag 25 Mei 1892, telkens om 2 uren namiddag, in het Gemeente- 1 hnis, te MERCKEM. KANTOOR van den TE TIIOCM©CT. Woensdag Mei S 999 ten 2 ure fix, ter herberg-afspanning de Zwaan, te THOUROUT, iu stad, Sj van II. «4—94—Stift CL gelegen in een blok te ALVERINGHEM, nabij Lampernisse. Verdeeld bij affiche in 2 koopen. Gebruikt door Pieter Verbiest, landbouwer te Alveringhem, tot 1 October 1892,mits 1765 frs 's jaars boven de lasten. 4/2 p. c. Instelpremie van eene schoone TE TIIOI KOiJT. Tl De Notarissen Van Schoote te Gent en Wautefs te Thielt, zullen, met gewin van 4/2 instelpenriingen, beslissend toewijzen: Koop 1. Schoone hofstede met boom bard, lochting en weide, dicht bij de stad hourout, langsheen de Lichterveïdestraat I en den ijzeren weg van' Thonrout naar Lortemarck, groot 1 h. 14 a. 83 c., sectie E, n" 32, 31a, 30c en 29c. -é nopen II, III, IV en V. Blok zaai land met droef, nevens voormelde ijzeren baan en de Lichterveïdestraat, sectie E, n™ 29d, 29e, 73a en 74, groot- 2 h. 74 a. Boomprijs koop III frs 700. IV frs 50, en V frs 600. Koopen VI, VII en VIII. Blok zaai- land alsvoren aan de Lichterveïdestraat. sectie E, n" 89 en 93, groot 2 h. 25 a. 17 c Boomprijs op koop VIII frs 80. Koop IX. Perceel zaailand alsvoren, tusschen den ijzeren weg van Brugge op Kortrijk en de Lichterveïdestraat, sectie E nr' 124a, groot 77 a. 20 c. Koop X. Parceel zaailand, Sweve- zeelestraat, sectie D, nrs 710, groot 33 a. 60 c. Koop XI. Perceel zaailand, hoek der bwevezeele- en Cassinestraten, sectie D nr 713a, groot 66 a. 60 c. Koopen XII, XIII en XIV. Blok zaai- land langsheen de Cassinestraat, sectie D, n™ 690a, 689a, 688a en 187a, groot 4 h. 34 a. 60 c. Boomprijs op koop XIV frs 800. Koopen 2 F en XVI. Blok zaailand alsvoren, sectie D, n" 679a, 678 en 676a, groot 2 h. 14 a. Boomprijs op koop XV frs 300 en XVI frs 500. Koopen 1, 2, 3, 4, 5, 10 tot en met 16 en koop 23, samen groot 12 h. 24 a. 23 c., in pachte bij Ivo Snauwaert mits frs 1800 s jaars,^ met recht van gebruik tot 1 Octo ber 1895, koopen 6, 7, 8 en 9 in pachte zonder termijn bij Vyncke, Demarest, Stee landCool en de wed' Strubbe, samen mits frs 447 's jaars. Koopen XVII tot en m.el XXVIII. Blok zaailand alsvoren aan de Cassinestraat, sectie D, n"! 737a, 739a, 743a, 744a, 746c, 745c, 745d, 736b, 735b, 734b en 733a, samen groot 12 h 07 a. 32 c. Boomprijs op koop XIX frs 100. In pacht zonder termijn bij verscheidene, samen mits frs 1560 's jaars. Koop XXIX. Blok zaailand nabij de Swevezeelestraat, sectie D, nr 971, groot 1 h. 87 a. 90 c. Boomprijs frs 500. In pacht zonder termijn bij VanHaver- beke, mits frs 150 's jaars. Koop XXX. Weide, sectie C, nr 41 groot 32 a. 20 c. In pacht bij Creusmits frs 60 's jaars. Koop XXXI. Weide, sectie C, n' 30, groot 18 a. 10 c. In pacht bij Van Thournout, mits frs 36 '8 jaars. KIT BAG ÉW VefbUjf) Maandag 30 1893» telkens om 2 ure zeer stipt namiddag, ter afspanning Den Haanbij M. Van Dosse- laere, te THOUROUT, stad. Bij uitscheiding van bedrijf. Een schoon en gerievelijk WOONHUIS met koer en grooten bof, staande ju de Woumenstraat te Dixmude, gebruikt door den heer Aloïs Dedecker-Cambron. Voor de konditien zich te vervoegen bij de wed4 Acket-Pelgrim, Woumenstraat te Dix- made. De Besturen van Weldadigheid der stad Gent en der gemeente Gaver laten weten dat op Woensdag 18 Mei 1892, ten 10 4/2 ure voormiddag in het beluik der Arme Kamer, Pouiilemarkt n° 7, te Gent, door 't ambt van Meester Camille Van Zantvoorde, Notaris ter verblijfplaats der zelfde stad, openbaarlijk zal verpacht worden 1° Een blok Weiden en Zaailanden, gelegen te Ramscappelle, kanton Nieupoort, bekend bij kadaster sectie B, nummers 74 toten met 80, 89, 97 toten met 109, 114 tot en met 117, 94a, 95a, 95a/2, 93b en 96a, groot in het geheel 30 hectaren 27 aren 55 centiaren. 2° Een blok grazingen, gelegen in de gemeente Wulpen bekend bij kadaster sectie G, nummers 13 en 14 groot 5 hect aren 23 aren. Alsnn in gebruik bij Gregorius De Dedeys- tere te Ramscappelle. En 3° Het recht van jacht op de 41 hectaren 50 aren 55 centiaren hierboven gemeld. ïiK \AVKT Woonstverandering. SS-irl Molenstraat n° 9, Dixmude. M. DÉSIRÉ RODTSte Stuivekenskerke, maakt het getierd publiek kenbaar dat erbij hem DROOGEN DARINK te bekomen is aan 15 frs per duizend. - Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. Mpll VMflrfi een t}raVen jonge van den hullet! lUliü IlUUgl om den bakkerssliel te lecreh. Te bevragen op het bureel van dit hlad. Noordslraat n° 43, Dixmude. Bericht aan de winkeliers. Suikergieterkoopman in Kruidenierswaren, 5, Eessenstraat, 5, Dixmude. De zuiverste fijne olijfolie per estagnon van 25 kilos aan fr. 1-90 Per halve estagnon 12 4/2 kil. 2-00 Per liter in witte flesschen 2-20 Wijnazijn de flesch 0-65 Koffij zuiver Chéribon de kilo 3-20 ld. Chéribon met St Domingue gemengd 3-0O' De suikers, spekken, menthen, caramel- len, enz., enz. beneden de 10 kilos aan fr. 1-10 de kilo, van af 10 kilos aan fr. 1-00 de kilo. Men vraagt bij mij den prijscourant vaö al de winkelwaren. te Stuivekenskerke', maakt bekend dai hij Agent is der Algemeene Brandverze keringsmaatschappij en der maatschappij de Vereenigde Provinciën ter verzekering der oogsten tegen de bagelschade, de sterfte van vee en paarden. Maria Doolaegheatraat 2, Dixmude, Huis laatst gebruikt door Mad, Flouh, nu bewoond door Handel in beste kruidenierswaren aan de laagste prijzen. Verkoop in 'l groot en in 't klein. en koop twee, oost de erven van Mr baron de Crom- brugge te Vladsloo, zuid koop vier en Mr Goethals- Malfaitte Gent, west zeiven heer Goethals-Malfait. KOOP 4. Ben stuk gedraineerd ZAAILAND, te Pervyse, dicht bij de dorpplaats, bekend bij kadaster sectie C, nr 147 en deel van nr 146, groot volgens gedeeltelijke meting H. 0-96-74 C.palen de noord koop drie en de erven van Mr baron de Crombrugge te Vladsloo, oost zelve erven van M' baron de Crombrugge, zuid jufvr, Marie Rycq tert te Brugge, koop vijf en Pieter Seheirsente Pervy se, west Mr Goethals-Malfait te Gent. KOOP5. Eene VETWEIDE, te Pervyse, dicht bij de dorpplaats, bekend bij kadaster sectie C nr 148a, aldaar groot H. 0-93-66 C. palende noord koop vier, oost jufvr. Marie Ricqaert te Brugge, zuid dezelve en Pieter Scheirsen te Pervyse, west zeiven Pieter Scheirsen. Koop 1 it 5, samen groot H. 5-00-98 C„ zijn ge bruikt door de erven DECSUNTNCK, tot Bavo 1892. KOOP 6. Een HLIS van iwee woningen, te Pervyse langs de steenweg van Pervyse naar Veurne, staande op de hoeveelheid van H". 0-09-64 C. Eri en Hovenierland behoorende mevrouw douairière Le Bailly de Tilieghem-Demaii le Brugge, met recht van cijns op gemelden grond tot Bavo 1915, bij kadaster bekend sectie D." n" 261a, 262c, 262n, en 264 palende noord Mr Van Caloen de Gourcy te Lophem, oost Louis Vandecasleele- Kuyle le Pervyse, zuid gemelden steenweg en west gezeiden heer Van Caloen de Gourcy. Bewoond en gebruikt de oostwoonst met een deel hovenierland door Pieter Vermander en de westwoonst met het ander deel hovenierland door Prancis JSlull/icrlieder te frs 60 bij jare boven de lasten, beide lot 1 Mei 1893, zonder pachlreeht. VEURNE ('s Heerwillemscappelle.) KOOPT Een blok gedraineerd ZAAILAND, le Veurne ('s Heerwillemscappelle), langs den steen weg van Veurne naar Pervyse bij kadaster bekend sectie A. n™ 322, 323 en 324, aldaar groot H. 1-56-90C.; paleode noord de straal en gemelden steenweg, oost het Bureel van Weldaad lè Veurne, de kinders Blommele Dixmudc en Polidore Vanden- Bulcke te Pervyse, zuid Joseph Devriendl te Oost- kerke, west de Kerkfabriek van Pervyse. Gebruikt door de ervenDeceunyncklot Bavol892. VAN DEN VAN DEN TE VLAIIEItTIWGHË, OP DE PLAATS. Gebracht op 3,000 frs. b) Wijk Jonkekshof. Statiestraat DIXMUDE Beste soort van Zaden voor grasperken en weiden, steenklaverzaad witte en roode bloeie, inlandsch klaverzaad, alle soorten van beetezaden, fransche halve suikerbeeten collet rose, mengelworkels, lange geele en goede soorten van zomergaarste en inlandsche zomervitaen. Verandering van woonst. te Diksmuide, eerst gewoond hebbende inde Maria Doolaegheatraat, bewoont nu het buis, laatst ge bruikt door Mevrouw Vande-rbel en-Marei, op de GROOTE MARKT, nevens het Postbureel. Handel In Kruidenierswaren echte I'oppelschen JanhagelTabak, Cignren en cigarette* van de fijnste soorten. 1 i om met 1 October 'naast in PaCOlBH gebruik te (komen, een welg<-- r kalanten Olie Windmolen en Maalderij met stoom, genaamd Velde Molen, met Woonhuis en eene purtie Land. Bij/ MARCEUN BEERNAERT te Ichteghem. De kleine HESPEN van Weelphalle, van den nieuwen voorraad voor 1892 zijn toegekomen. Dezelve zijn schoon en zeer mager, zacht en De kleine magere hespen van Westphalia ziin algemeen gekend als de beate. AANVRAGEN TE DOEN BIJ 91, Groote Markt, XXTWERDEX, Charles Hoenraet. Door de goede hoedanigheid te wTnnem°a' verll00pt hiJ de ëunst van eenieder heeft de eer het publiek te berichten dat sedert 1 April hij Zijnen winkel overgebracht heeft in de "cststraal «1, in het huis lest bewoond door M. Gustaaf .Jansseune. Groot assortiment Hoeden en Klakken nan zeer genadige prijzen. Ruchtbaarheid. 1 88 Leegeweg, - Dixmude, laat weten dat zij zich komt te vestigen als klesr- maakster en dot zij zich ten huize begeeft. Door haar goed werk en gematigde prijzen, verhoopt zij de gunst van eenieder. to "H Huls van vertrouwen en goedkoop. Ik heb de eer. Ue kenbaar te maken, dat mijnen winkel van heden af voorzien is. van eenegroote en rohoono keiis Parasols, in alle slaeh en van alle prijzen Encas ir. Eantaisie voor groot en klein, en Wandelstokken in alle slach hij mij kan inen ooit, altijd bezichtigen een schoon en groot assortiment Parapluies in beste zijde, gloria, satinlaine, regino, enz. Alles zal ik aan zeer lage prijzen afzetten! Ik gelast mij daarenboven met het herstellen en overtrekken van parapluies en paras.uls in zijde, gloria, satinlaine, enz. Door de vaordeeüge prij zen en goede kwaliteit mijner koopwaren, hoop ik uw vertrouwen te verdieuer,. Op de wekelijksche marktdag houd ik stand rechtover de Examiner La Concorde. Ik verzeker er u eene trouwe en spoedige bedie ning. en late. te fiaeskerke, alle cti van Plniilnitrdappcls vroege «■hutwtfir-n fo lrnnu i'ii Entils Delanocye. Woumenstraat IC Al/Up (n Dixmude en Heuri Michiels, bij het Eesseiikapellekcn, extra schoone erwten- en boonrijzen. VuiltWerknifiker te Wouineu bij Dixmudd, bericht dat hij nieuw- soortlge vuurwerken maakt te beginnen van 25 frs, 50 frs, 75 frs, 100 frs, 200 frs, 500 frs en hoogefi Voor groote vuurwerken moet tneh 14 dagen op voorband commande geven, al mijne vuurwerk stukken zijn gewaarborgd op facteur en afgeleverd aan prijzen buiten.aile andere mededinger... Ook alle slach van Luchtballons, kleine VuUN werkstukken, bengaalsch vuur zonder rook of geur voor salons, schouwburgen of danszalen. Verders alle slach van versieringsmateriaal zooal. vaandels, wimpels en lanteerns. Zeer genadige prijzen. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder, Hnis vnö vertrouwen en schoofie keus. Ik heb de eerue kenbaar te maken dat mijn win kel voorzien is van eenegroote en schoone keus van Parasols en Parapluies in alle slach en alle prijzen,- Encas in de laatste moden, voor groot en klein, alsook Wandelstokken in alle slach. Deze waren bestaan in zijde, gloria zijde enz. Alles zal ik aan zeer lage prijzen afzetten. Ik gelast mij daarenboven met bet herstellen en overtrekken van Parapluies en Parasols. Door de voordeelïge prijzen en goede kwaliteit mijner koopwaren, hoop ik uw vertrouwen te ver dienen. Op de wekelijksche marktdag hond ik stand rechtover de estaminet de tlouden Balans, hoek der botermarkt. Ik verzekeru eene tronween spoedige bediening.- Uw dienaar. EDUARD MIST IA E N-PARMENT1 ERj Dixmude. Installatie dev herberg de Ton, bij de ge zusters Commyn, Weststraat, Zondag 8 Mei. Ge zondheids halve bjer getapt onder de drukking van het koolzuur. Ter ipvitatie. onilint niet de Jasltaart en de Vloerbal Zondag 8 Mei in den Avenir, bij Henri Reynaert. Goed bier en veel pleizier. Montanusstraat. «"ombat met de jaskaart en de vloerbol Zondag 8 Mei. in de Stad Oent, bij Pr, VandenmöB- sinck, Maria Doolaeghestraat. Daarna krakatml]- ting. Bier n° 1. Couibnt met de jaskaart en de vloorbol Zondag 8 Mei, in den lauwertak, bij bij Ch. Prosec. Groote combat met de jaskaart Zondag 8 Mei, in den Grooten Bak, bij Pieter De Byser, Verkensmarkt. Combat met de jaskaart en de vloerbol Zondag 8 Mei, in 't Matroosje, bijEmi»! Cauwelier, Gi'auwhi'oerlerstraat tusschen liefhebbers van Heersten Dixmude. Goed bier en veel plezier. Combat met de Jaskaart en Vloerbol, heden zondag 8 Mei, in het Klein IJper, bij Remi Lammens, Stovestraat. Combat met de jaskaart voor den opsluit van het wintersaizoen, op Zondag 8 Mei, in de Stad Brugge, bij de wed. Coqnel, Oostvesten. Heel lulslcrlijke gaaibolling le Woiimen, op Zondag 8 Mei, in de Boulevard, bij Aloïse Tourlousse, Oppervogel 20 frs, ieder zijdsvogel 10 frs. Drie premien waaronder 2 van 5 frs ieder voor de verstafgelegene maatschappij en deze met het meest getal bolders; en 1 van 10 frs voor het meest getal loten. Inleg fr. 1-25. terug 1 fr. Prljsknmp met de jaskaart le Zarren, op Zondag 8 Mei, in Barisdam, bij Eduard Dely. 1" prijs 4 frs, 25 prijsS (rs. 3" prijs 2 frs. 4e prijs" 1 fr. Inleg 10 c., waarvoor men een glas bier bekomt. Combat met de jaskaart ei» de vloerbol Zondag 15 Mei, in 't Gouden Hoofd, bij Fl. Deschot, Graanmarkt. Veel plezier en bier n° 1. Combat met de jaskanrt en de vloerbol Zondag 15 Mei, in den Telefon, bij Angnst Vanal- derweireldt. Góed bier en veel plezier, Janrllj liselie gnnibolling te Wou ine 11, ge geven door de maatschappijDe vrijheid is schoons in haar lokaal ten Gemcentebnize Op Zondag 29 Mei. Oopervogel 15 frs, 2 Zijdsvogels ieder frs 7-50. Inleg 65 c>, terug 50 c. Voorwaarden naar gewoonte.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1892 | | pagina 3