DE PILLEN DE PRATERE LA SAISON Wondcrreizen van Jules Yerne J ■s Eenige depot te Dixmude, bij Edm. Lippens, Kasteelstraat. S' en Meier W9h D' MITCHELL S Isidoor Symoens-Osseel i te Dixmude, heefl STANDAERT'S-PILLEN Opgelet! Mistrouwt u van namaking! 1892 sat zoen. he( 1892. MMlkTPIVlXLEN. Boekhandel van J. Lebègue en Cie, uitgevers, in Brussel. BELANGRIJK Hoogste onderscheiding s To nmnhton Een 8eric{lijk woonhuis American Hair Restorer. Prijzen fr. 1-50 en 2-50 de flesch. Eenige depot voor Dixmude BONTE-MTCHIELSVischmarkt. VolBedige en zekere g;enezin& Het nieuw purgeermiddel, het beste, het gemakkelijkste, het bestkoopste zijn Alwie Pillen de Pratere genomen beeft, wil geen ander purgeermiddel meer nemen. Het is een waar familiemiddel die iedereen in zijn huis moet hebben, man, vrouw, kinders, iedereen mag ze gebruiken met goeden uitval. Waarom de Pillen de Pratere beter zijn dan de andere purgeermiddels 1° Alle onze gewone purgatien hebben maar beperkte uitwerkselen of veroorzaken ontsteltenissen en ongemakken. De rhu- barbe werkt enkelijk op de maag. Het seneblad veroorzaakt pijnelijke buiktrek kingen; het aloë verkrempt de darmen en brengt de speen of bloedstortingen voort, het engelscli zout met zijnen verstoote- lijke smaak veroorzaakt onverdragelijke ongemakken. 2" Al de Pillen die tot nu toe bekend zijn bevatten aloë, of dergelijke stof. Hun gebruik wordt nadeelig voor de gezond heid. Zij veroorzaken buikpijnen en werken maar enkelijk op de maag en de darmen 1" De Pillen de Pratere zijn met uittreksels van 7 planten samengesteld en op zulke manier dat zij werken op de maag, op de galle, op het slijm, op het bloed en op bet slijmgevende gestel der spijsver- teerende pijp. 2° De Pillen de Pratere geven nooit geene ongemakken, noch buikpijnen. 3° De Pillen de Pratere bevatten geene aloë. Zij zijn met salsepareille samengesteld. Zij werken dus rechtstreeks op het bloed. Ook is bet daarin dat de Pillen de Pratere zich onderscheiden boven alle andere. De Pillen de Pratere werken een uur nadien. 3° Al de gekende purgatien werken maar 4 of 5 uren na ingenomen te zijn. De Pillen de Pratere worden maar verkocht alleenlijk per doos aan fr. 1-50 te Dixmude, bij Ghyssaert; lJperen, Socquet; Eousselare, Vets Iseghcm, De Stoop; Kortrijk, Hülpiaü en De Boet; Oostende, Od. dePratere, die ze opzendt tegen een postmandaat van fr. 1-50. Om altijd eene goede gezondheid te genieten, neemt men 3 maal ter week, des morgends of 's noens, vóór eten, 1 tot 2 Die Pillen enkel samengesteld u,t uittreksels van de zuiverste Plant slof en, wier tegenwoordigheid in het lichaam van den mensch geene de minste stoornis kunnen teweeg brengen, zijn eene ware weldaad voor het menschdom. Dnizende en duizende personen getuigen dagelijks hunne weerde boven alle andere rernedien. Die ware gezondlieidspillen, waagversterkeiidc en zuiverende iTiNDAfiBT'S-PIIilEW voorkomen en genezen al de ziekten die door de gal en de slechte vochten zijn voort gebracht Lever eu Miltziekten, Maagpijnen en Zuur, Geelzuchtslechte Teeringen Hoofdpijn, Jicht, Rhnmatism, Geraaktheden, Puisten en Velziekten. Prijs van de does 1 frank 50. Algemeen depot bij H. STANDAERT, apotheker, Steenstraat 51, Brugge Depot te Dixmude lij Verwaerde en Ghyssaert, apothekers. De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken in zaak van Delacre-Chocoladst eischer, tegen Alleman yer vv eerder, c 1 SSs' S55 öh s*3 Q Aangezien de Delacre- Chocolade zuiver, smaakvol, goed koop is; Overwegende dat die chocolade al de andere overtreft Voor deze redens, de partijen gehoord in hunne besluitselen en middelen, het openbare ministerie gehoord en met zijn advies overeenkomstig, alle tegenstrijdige besluitselen ver werpende, spreekt de rechtbank uit dat de Delaero Chocólade de beste chocolade is en beveelt tot iedereen geen andere te gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting den i Januarij 1892. In 't klein 51, Magdalena-straat, Brussel, en bij alle verkoopers van koloniale waren. £2 3 B &o eo -Se SP a -BÖ SB a pp a 0 S - 2 a Journal illustré des Dames LE MEILIEUR, LE PLUS BEAU ET LE MOINS CHER DES JOURNAUX DE MODES PARAISSANT LE 1» ET LE 15 DE CHAQÜE MMS E-" ro Ui w p, Ui O HCIS Efulbaar GENEESMIDDEL tegen MLGHJK VOOR D£ iiïMEN Buikpijn en overlaste maag lij de menschen Uitgever EUG. VAN CUYCK. De wel gekende zuivere en gewaarborgde Bloem der Maatschappij üe Vereenigde Molens, te Leuven. Alsook agentschap der kolen van den Flenu. - der maatschappij. Prijzen zooals in den zetel NIEUWE INSCHRIJVING G£IÏ,LU§TRKËRD£ MET MEER DAN S600 GRAVUREN Volledig in ongeveer 110 afleveringen van 48 bladzijden die wekelijks verschijnen ■•KIJS 50 OSKTIMEW FflANClO De betaling zal per tien afleveringen geschieden bij middel van post- kwittancie. De nieuwe inschrijvers kunnen naar verlangen de 50 reeds verschenen afleveringen onmiddellijk ontvangen, in dit geval zullen de verzonden afleveringen met maandelijksche kwijtbrieven van fr. 5.10 geregeld worden. bijzondere Chirurgijns Tandmeestersgediplomeerd door de Belgische Moeskroenstraat 2, Gezondheids-Commissie, KORTRIJK, Sló rr^o->ann- Fabriek van chemische en technische preparaten, opgericht in 1865 te Emmerich a\d Rhijn en 's Heereriberg (Nederland). Universeel Zuiveringszout, 1 pak fr. 1-50, 1/2 pak 80 c., 1/4 pak 45 c.'Medicinale Dorschlevertraan in flesschen, 3 frs, fr. 1-75 en 75 c. IJzerlevertraali in fles- schen, fr. 1-50. Druiven Borstsiroop in flesschen, aan 90 c., fr. 1-75 en frs 2-75. Haarbalsem in flesschen, aan fr. 1-75 en 1 fr. Borstpastillen in doozen, aan fr. 1-25 en 75 c., en in zakjes aan 35 c. Eraser Pastillen in doozen, aan fr. 1-25. Rhabarber Slijm- en Maagpillen in doozen, aan 75 e. Anatherin Mondwater (Eau de Botot) in flesschen, aan fr. 1-50 c. Muizentarwe gekleurde pakjes aan 30 c., witte pakjes aan 15 c. Boterpoeder in pakjes van fr. 1-25 en 15 c. Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing I 0 lv ptlulltCIl in deKonijneslraal, Dixmude. Voor conditiën zich te bevragen bij d'hcer apoleker Verwaerde, te Dixmude. Geen grijs hair en geene meer. grijze baarden Deze uitstekende verf geeft aan het grijze hoofd- hair zijne oorspronkelijke kleur weder. Het is geen oppervlakkig verfmiddel,maar werkt onmiddellijk op het hair, daarom is ook de uitslag nietoogenblfkkelijk maar slechts achtereenvolgens merkbaar. Alle pellen, onzuiverheden, enz. van de hoofdhuid worden door deze wassehing verwijderd en de glans en de jeugdige frischheid van het hair volkomen weder hersteld. Gebruiksaanwijzing Schud de flesch vóór h t gebruik en bevochtig goed het hair met een borsteltje of spons tot op den wortel. Het liair- water moet dagelijks aangewend worden, tot dat het hair zijne natuurlijke kleur weder aange nomen heeft, wat gewoonlijk na den achtsten of tienden dag gebeurt. Alsdan is het gebruik een maal per week voldoende. van alle rhumatisme tterecijn sciatiek zoowel pas beginnend als verouderde, door het gebruik van het poll de Bretagne. Depot bij S1MONS- HOORENAERDT in het goedkoop schoenmagazijn,Weststr., Dixmude de eer het publiek kenbaar te maken, dat hij zich als MANSKLEERMAKER geplaatst heeft. Hij durft zich recommandeeren voor zijne schoone modellen, genadige prijzen en trouwe bediening. omringd van^ecne ROSE papier, dat het Fabriekmerk en den naam Apothekeri] H. STANDAERT, Steenstraat, 51, BRUOGE, draagt, en gelakt zijn met het mark van Honoré STANDAERT. Apotheker te Brugge. Alle doozen, onvoorzien van een rooskleurig papier of aangeboden onder eenen anderen vorm, is NAMAKING! O O'® 55 <u rt Ph 49 gq 49 3 <D CD +-> 5° f u ^3 <X> _q p* O <j> -M bD 5- J2 u X isa co S f- a 2 M o ■p a 1 o o H S 1 ■4 ai 5 S -a to s p, =5 S a g ".a's®" fl a n fl «B 'Z? 0> 0 <U m 03 3 2 a ■B ï!o e-i :g g 2t, o, fl i 5 <D C tij pCH tttauöÖHia L'année entiêre contient environ 2000 magnifiques gravures noires représentant les derrières nouveautés en objets de toilette et petits ouvrages de dames, av*c un texte éxplicatif clair et précis, plus de 200 patrons en grandeur naturelle et au moins 400 dessins de broderie. L'Édition de luxe donne, outre ces éléments, 36 belles gravures colorües dues aux premiers artistes. Prix d'abonncment, afrauchlasement coniprls Êdition ordinaire (sans planches coloriées) Un an, 6 fr. 00; 6 mois, 3 fr. 5o; 3 mois, 2 fr. 00 Êdition de luxe (avec 36 planches coloriées) Un an, i5 fr. 00; 6 mois, 8 fr. 00 3 mois, 4 fr. 00 Pour s'abonner, envoyer la demande accompagnée du prix en un mandat-poste ou en timbres de io, 20 et 25 cen times, a HM. J. IfrEïsiOGUE ct édlteura. Office tie Publicité, d Bruxelles. Ch. ACKET-SCHALLIER, Wes(«(raat K» 33, Ie Dixmude. Gelukkig! Gelukkig!! En de reden als 't u belieft? De influenza is uit onze stad verdwenen en nu, jonge meisjes en jongelingen, moogt ge san trouwen denkenmaar eer gij een trouwbedde koopt, komt 'ne keer zien bij Cli. Acket-Sehallier, in de Weststraat n° 33, Dixmude, wat ge daar zult vinden, ongelooflijk, ongelooflijk, een beste trouw- matras opgemaakt en een omtrek in tieke gevuld met het schoonste en beste zeegras aan frs 9-50. Gedurig heb ik in huis beddebakken met ressort- bakken, lavabos, nachttafels, étagèren, keuken- en herbergtafels toogen kommodenkleerkasten, gedraaide tafelpooten aan T0 eentimen ieder, salonstoelengegarnierde keuken- en herberg- stoelen, kerkstoelen, zetels geboureerd in damast en leer, kinderstoelen in allo modellen.ringen voor behangsels, kapstokken, wiegen in alle modellen, taboutets. porte-embrassen, handdoekstaan, chau- fretten, nachttafels, tapijten, spiegels; al deze arti- tikelen zijn in de beste konditien gemaakt en in alle modellenitx houtsoorten naar begeerte en worden verkomt aan prijzen buiten alle concur rentie en aan zeer goede trouw; matrassen in wolle te beginnen van 27 frs tot 35 frs, hoofdeinden in wolle aan frs 8-50, in zeegras aan frs 3-95, pluimen oorkussens aan frs 4-25, eerste klas van schaap- wolle a frs 3-50, levendepluimen aan fr 1-25, zee gras aan 20 en 40 ct. de kilo, argentinsche wolle aan 1 fr. de kilo, gegarnierde bedressqrts aan 25 ct. de twee. Ik heb ook in magazijn de laatste nieuwig, heden van schoenen en bottinen voor het zomer- saizoen, extra schoone prunelle, geboord in pane met strikken en hooge talons aan frs 2-50, stoffers voor vrouwen te beginnen van 85 ct. en prunelle vrouwbottinen te beginnen van frs 4-25, kinder schoen en leege schoentjes te beginnen van fr.4-25. Al de artikels van het gepasseerde jaar worden verkocht met 50 ct. beneden de waarde, vrouw- en mansbottinen in alle slach van leer en modellen. Bijzondere cadeau nan de trouwers, die hunne meubels en beddingen bij mij koopen, krijgen hun trouwbottingen voor cadeau. Vrije ingang zonder verplichting van koopen. Hartelijke groetenissen, Ch. Acket-Schallier. Indien peerden koeien en kalvers, zoo hevig doorhalgpijn aangetast zijn dat zij op het punt zijn van te sterven, geef hun zoohaast 2 kapperglazen Elixir d'Anvers van M. F. X. De Beukelaer en in min dan 5 minuten zijn ze geheel en gansch genezen. Dit middel heeft nooit gefaald. Hetzelve dient ingeval de maag van het dier door het gulzig eten zwaar overlast is. is door dit likeur zoogoed van smaak, oogenblikkelijk genezen, met het in nemen van twee druppelglazen van dit zelfde likeur. Proeft en niemand zal er nog wil len zonder zijn.Uitmuntende drank aan voordeeligen prijs. Twintig medalien zijn dit likeur om zijne beste hoedanigheden ten deele gevallen. Eerediploma ter gezondheids ten toons telling te Bo- logne aan zee, voorzitter DPasteur 1887. Let wel op dat gij u niet laat bedriegen door de na maaksels en verschaft u de echte en ware Elixir d'Anvers. Te bekomen bij de voornaamste likeurbandelaars te Dixmude. DIXMUDE, 2 mei Per hectoliter Tarwe 13.79 tot 14.48 I Rogge tot .-- Sucrioen tot Haver- tot Boonen tot A ardappels per 100 kil. 10.— tot 12.—. BOTER per stuk van 7 hectog, 1.81 tot 2.— per kilo 2.59 tot 2.86 Eieren per 25 1.45 tot 1.50 KORTRIJK, 2 mei Per heet. Tarwe 17.50 tot 18.— Rogge 12.— tot 12.50 Haver 14 tot 14.50 Aardappelen per 100 kil. 12.— tot 12.50 Koolzaad olie per 100 kil. 53.50 tot Lijnzaadolie 42.— tot 1 Koolzaadkoeken 16.— tot I Lijn koeken 18.— tot 19.— Koolzaad 24.— tot 26.50 Suikerei 15.25 tot 15.30 Suikereiwortelen 14.— tot BERGEN Frankrijk. 2 mei, Middenprijsp' heet. Tarwe 17.26 Roode Tarwe Witte zaaitarwe Haver 8.58 Boonen 17.32 Witte Boonen 17.46 Blauwe Erwten—.— 1 Viasper\ 1;2 fct71.30. ROESELARE, 3 mei Per 100 kil. Tarwe 21.— tot 22.— I Zaaitarwe totRoode tarwe 20.— tot 20.75 Rogge 17.— tot 18.— Haver 15.— tot 16.— Aardappelen 8,— tot 8.50 Chicorei-boonen 15.75 tot ld. Nieuwe 15.50 tot Koolzaadolie 53.50 tot - Lijnzaadolie 42.50 tot Boter 2.40 tot 2.60 de kilo. VEÜRNE, 4 mei Per 100 Afj, Oude Tarwe 19.— tot 21.— Sucrioen tot— Haver tot Boonen—.— tot 1 Erwetentot Boter de kil. 1.90 tot 2.40 AwBaiKELtfS STILLATE NVERS MEN ZEGGE HET YOORT. Zich Ie bevragen bij Alle boekhandelaars en bij de Uitgevers, J, LUBEGUE en C', Magdalenastraat te Rrnssel. kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaat. Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmaehien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar hetlaat niets te wensehen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid goudstopping der holle tanden, kunstmatige emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier.) De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaiing der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden bij het vermalen der hardste spijzende klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevondenen bestaat in Belgie alleen bij den uitvinderdaar is het mogelijk kunst tanden te leveren te beginnen van 5 fr. en een volledig gebijt aan 100 frs en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en Mmt Meier trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurljke zijn of niét. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. N. B. M. MEIER is te raadplegen alle Zaterdagen, van 9 ure 's morgens tot 2 ure namiddag te IJPEREN, bij Madame weduwe Van Keramel, Groote Markt, n° 5. En den Woensdag van iedere week van 9 ure 's morgens tot 3 ure npnoen, te OOSTENDE, Langestraat n° 77. Alle kunsttanden komende uit het huis van M1- en Mu» Meier zijn gewaarborgd voorhetleve». Hebben den voorrang boven ieder ander middel, ter genezing van alle ongesteldheden der lever en der maag. Zij reinigen het bloed van allo onzuiver heden. en oefenen een heilzareen invloed uit op de wfcrking van liet hart en de nieren. Z wakte zoowel naar het lichaam als den geest, door jeugdige on voorzichtigheid of buitensporigheden van welken aard ook veroorzaakt, verdwijnt spoedig en het geheele gestel wordt versterkt, door de verzach tende uitwerking dezer wondervolle pillen. Zij zijn de steun en staf van kranke en gebroken gestellen, daar alle ziekelijke oorzaken der kwalen, uit het gestel worden gedreven, de spijsvertering hersteld, de afscheidingen, geregeld, de zenuwen versterkt worden, eu het lichaam deszelfs natuurlijke gezondheid en veerkracht terug erlangt. Dtrzelver genezende eigenschappen zijn heilzaam zoowel voor ouden als jongen, van het mannelijk en vrouwelijk gestaclit, en in ieder tijdperk van het leven, van af de wieg en later, roeijen zij de zaden uit van dio kwalen, die ieder jaar duizenden vro eg ten grave doen dalen. Geen middel is ooit door de geneeskundige faculteit voortgebragt, dat met deze wondervolle zalf gelijk staat. In huidziekten en verzweringen faalt dezelve nimmer te genezen. Onder den invloed van derzelver verzuchtende en balse mende eigenschappen worden oude wonden, zweeren, gezwellen, kanker, zeere heenen en zweerende borsten genezen. Het is eene onfeilbaar middel voor hoofdzeer, klierachtige zweeren, gezwellen, en alle dergelijke aandoeningen. Lijders aan hoest, verkoudheid, hronchiten, aamborstigheid, hevige hartklop pingen, congestie der lever, jicht en rlmmatiek, zullen dadelijk verligt.ing vinden door de aanwending dezer krachtvolle zalf', indien die op de aangedane deelen goed ingewreven wordt. De pillen moeten altijd woruen ingenomen volgens voorschrift in de gelruiks aanwijzingen. De Pillfn en Znlf worden verkocht in Professor Holioway'a Etablissement, 638, Oxfi.rd-strret, Londonen bij bijna iedoien voornamen Apotheker en Drogist door de geheeje beschaafde Wereld. No. 1, Te bekomen in de apothekerij den Gouden Hert, bij BMTEI VERWAKRDE, Dixmude

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1892 | | pagina 4