VETTE WE II) EX STADSKRÖNIJK. Notaris WAUTERS Overslag- Schoon Woonhuis Instel en Overslag Op Donderdag 15 December 1892 Op Maandag 19 December 1892 Notaris VALCKE, Eindelijke Toewijzing OVERSLAG Eiken-, Elzen- en Kastanjen Deurwaarder Aerlebout 14 hectaren 20 aren Yetteweiden, toestand te verbéteren, maar men heeft er een handje van om hem het dubbel en dik af te halen, zoogezegd voor strydpenningen, pro pagan der ei zen. penningeu voor alge- meene en gedeeltelijke werkstakingen, dek king van talrijke proceskosten, enz,, enz. Uitslag, onder zedelijk oogpunt eene massa valsche leerstelsels welke 's werk man s geest op hol brengen. Onder stoffelijk oogpunt meer uil dan in den zak Ondertusschen lachen de leiders in hunne vuist. TerschPIIïaïc Ifoiiwsüjdingeii üSurjjerstaïid van Dixmude STUDIE van den TE HEXAIUHE! i. 1 OpiTlaandaj;; SS November 1892, om 3 ure namiddag, in de Bourgondi sche Schild^ Woumenstraat te DIXMUDE, van een met H. 0—0390 C. erf, hof en serre, te DIXMUDE, in de Woumenstraat. Gebruikt het woonhuis door den heer Alois De Decker en het hof en de serre door iufvr. wed" Acket, Ingesteld frs 5000. IX Dinsdag 13 !?«*ceml»pr 1892, om 3 ure namiddag, in 't Vredege- rqcht, ten Stadhuizg, te DIXMUDE, Openbare Verkooping van 1 Een woonhuis met winkel, bakkerie en achtergebouwen in de Weststraat te DIXMUDE met erf en hofgroot H. 0-03-55 C. Gebruikt door den heer Charles Muiier. 2, Een woonhuis met II. O0309 C. erf enhof, te DIXMUDE, in de Weststraat, Gebruikt, het huis en deel erf door den heer Kenri Vandevoorde en het hof door den heer Ch. Muiier. 3, Een woonhuis, zijnde smis, in de Stovestraat te DIXMUDE, groot H. 0-00-70. Thans ongebruikt. Ten overstaan van den heer Vrederechter, Inlichtingen bij den Notaris Wauters voornoemd. in WOUMEN DORP. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot aldaar. Bfonderdag 8 ïïeccinberI898 ten 3 ure juist namiddag in navermelde herberg. Van eene herberg genaamd Paviljoen Estaminet en groot stal en H. 0-01-98 C. erf in- Woumen-dorp, in 2 koopen. Bgwoond door Aloise Bulcke tot 1 mei 1893 mits.90 franks 'sjaars. inslelpenning te minnen. TE WOUMEN Vrijdag 9 Hecember 1193 ten 3 ure juist namiddag, bij Picter Taeyman, naby 't dorp, Van een clriewoonstig huis en H. 0-35-48 C. erf te WOUMEN, langs den steenweg naar IJperen; gebruikt koop Idoor Petrus Deburghgrae.ee en Louis Van- slechelman tot 1 Mei 1893, en koop 2, zaailand, ongebruikt. 1/8"/» inslelpenning te minnen op eiken koop. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot, te Wouraen. Qt Winnlsac ia hel ™aSaï,.in van Ouders, gij die nuttige en leerzame geschen ken begeert, iets leerrijk voor uwe kinderen begeeft u in bovengenoemden winkel, en gij zult er een prachtigeD voorraad vinden.Men zou waarlijk zeggen dat de kindervriend er een depot gezonden heeft. te VLADSLOO, langs den steenweg van den Wikkelaar naar Leke, in den wijdvermaarden Praatbosch, ten verzoeke en in behoeve van mher baron Van Zuylen van Nykvelt-Van Caloen de Basseöhem groot grondeigenaar te St Andries, OPENBARE YEIEXNG van 50 koopen allerschoonste TAILLIE op stam en eene groote hoeveelheid zware SNOEIBUSSCHEN. De vergadering om 1 i/2 ure namiddag, ter herberg den Ouden Wikkelaar, bij Louis Vlaemynck. Op gewone voorwaarden en tijd van beta ling, mits goede borgstelling, betaalbaar ten kantoore van Emile Van Dromme te Eessen. TE VLADSLOO. langs den steehweg van den Wikkelaar naar Leke, voor de heeren Güyot, grondeige naars te Antwerpen, OPENBARE VEILING van 55 koopen schoone TAILLIE op stam en 500 zware SNOEIBUSSCHEN. De vergadering om 1 1/a ure namiddag, ter herberg de NachtegaalbijPieter Dekien, Gewone voorwaarden en tijd van beta ling, mits goede borgstelling, betaalbaar bij Emile Van Dromme te Eessen. STTTZDlïc van den TE DIXMUDE. Op Maandag 8S Noveanber 1892, om 2 ure namiddag, in het hotel de Casino, te DIXMUDE, van Een zeer schoon en groot Woonhuis te Dixmude,inden Wilgendijk,geteekend Nr51, met groote stallingen en 11 aren 70 centi aren erf. Zeer dienstig voor het uit^ oefenen van alle slach van nijverheid. Maar ingesteld frs 15,000. TT Op Ponderdag 0 ik'écmber 1892, om 2 ure namiclrtag, m het hotel dv Casinote DIXMUDE, van 1° Een Woonhuis te Dixmude in de Beerststraat, met uitgangpoort op het Oud-Kerkhof, bewoond door sieur Ed. Doom, Ingesteld 5IOO frs. 2° Een Woonhuis te Dixmude in de Weststraat, bewoond door jufvrouw Ernestine Salbe. Ingesteld'9950 frs. 3° Vijf aaneenhoudende Woonhuizen te Dixmude, in de Weststraat en den Wilgendjjk, bewoond door de heeren Coppens, Morel, MasureComeyn en een onbewoond. Wiet ingesteld. III Op Vrijdag 9 EBectimbttrv 9 «793 om 2 ure namiddag, ter herberg St Joris nabij EESSEN-dorpplaats, OPENBARE VERKOOPING van 1° Een huis van twee woonsten te EESSEN, langs de Zuid-Billestraat, bekend bij kadaster sectie G, nummers 315b en 315c, met 4 aren 40 centiaren erf. Gebruikt door Augusts Beernaert en Pieter Ver Eecke, mits 85 frs 's jaars. 2° Een huis van twee woonsten te EESSEN langs da, Zuid-Hülestraat, bekend bij kadaster sectie C, nummer 314 en 313j, met omtrent 5 aren erf. Het eene bewoond door Karolina en Rosalia Boussemaere, en het andere l verpacht aan de weduwe Vanblaere mits 30 frs 's jaars. 1X7" Op Dinsdag ft Deccmher 1892, om 2 ure namiddag in het hotel de Casinote DIXMUDE, van 1° Een hofstedeke met vetweide te Caaskerke, groot H. 439—22 C. Gebruikt door Francis Hosten te Caas kerke, mits 800 frs 's jaars. Verdeeld in twee koopen. Ingesteld 19,000 frs. 2° Eene Vetweide te Caaskerke groot H. 2—05—90 C.Gebruikt door Karei Louis Huyghe. Ingesteld 10.500 frs. 3° Eene Hofstede te Caaskerke, groot II. 15—15—15 C., daarin begrepen n° 2 hiervoren. Gebruikt door Karei Louis Huyghemits 2750 frs *s jaars. Maar ingesteld 55,000 frs. 4° Eene partie Maaigras te Caaskerke, groot 42 aren 40 c. Verpacht aan Engel Pysson, mits 53 frs 's jaars. Ingesteld 1050 frs. 5° Eene partie Maaigras, te Caaskerke. groot 59 aren. Verpacht aan Francis Lust. Wiet ingesteld. 6" Eene Vetweide te Lampernesse, groot 85 aren 10 centiaren. Gebruikt door Engel Dezwarte te St Jacobscappelle, mits 100 frs'sjaars. Ingesteld £000 frs. 7" Een Hofstedeke te Loo groot H. 19530 C. Verpacht met het volgende. Ingesteld IOOO fra. 8° Twee partien zaailand te Alveringhem. groot H. 1—48—70 C. Ingesteld 3000 frs. Verpacht het voorgaande aan Louis Riviere te Loo, mits, 512 frs 50 c. 'sjaars. 9° Eene partie Zaailand te Eessen, groot H. 58290 .C. Verpacht aan Déêiré Wynthein mits 585 frs 'sjaars. Ingesteld 13,700 frs. AT* Op Dinsdag 30 Oecembcr 1892, om 1 ure namiddag, ten verzoeke en in behoeve van den heer F. Maes-Van Damme, grondeigenaar te Iseghem, van omtrent 3 hectaren TAIIj LIKHOUT op stam wassende in den Valentijnbosch te VLADSLOO, Vergadering aan koop één, bij het hof van den hoschwachter Constant Casier te Vladsloo, KAXTOOR van den TE OINIWUDU. 1° Op Doiidenlag f Oecembcr Sint Eloi, om 1 ure juist namiddag, te EESSEN dorpplaats, ten sterfhuize van Angela Packet weduwe Jan-Baptiste Theu- nynck, koopdag van Meubels, JVIenagie-gocderen, Strooi en' 'Aardappelen 2° Donderdag a December 0 te WOUMEN, langs den steen weg van Dixmude nffar Yper, op de eigendommen van M. Camiel Dedeckeb te Dixmude en me vrouw de weduwe Fbédéricq- Woets te Gent, Koopdag van 47 KOOPEN Populieren, Olmen en Eiken Boomen, 3° Nog op dcnzclfdcn ülag« te WOUMEN (naby de herberg de Warande op de landen gebruikt door d heer Edouard De Coene en Louis Lemahieu, koopdag van 2© KOOPEN schoone Olmen en Eikenboomen. N, B. De vergadering om 12 ure's middags juist ter herberg Rootte- Verdrietbewoond door Aloïs Wallyu, Openbare Verkooping van te EESSEN en WOUMEN. De Notaris Martens te Olsene, zal open baarlijk verkoopen gelegen te Eessen en Woumen, wijk Woumenbrouckant, bekend ten kade ster van Eessen sectie B, nummers 671, 672, 677 en 678 en te Woumen sectie D nummer 134, palende aan de Burgerlijke Hospitalen van DixmudeMevr. de Ruysscher en andere. Gebruikers Pieter Oosterlynck aan 475 frs tot 1897, Rene' en Alfons Vanthuync aan 650 frs tot 1897 en Pieter Syoenaan 850 fr. 's jaars tot 1893, en Ed. Debemt aan 500 fr. tot 1893. Zie verders de plakbrieven. Eenige Zitclag voor beslissende Toewijzing Dinsdag 13 December 1193, om 2i 1% ure namiddag (onmiddelijk na de aankomst van de treinen van Dixmude eu Gent) in het hotel bewoond door Mr Bien- venu te DEINZE, bij de statie. Voor verdere inlichtingen wende men zich tot genoemden Notaris Martens. Door overvloed van slof zijn wij genood zaakt den brief van onzen Anlwerpscben correspondent lot de aanstaande week uil te stellen. Heden zondag 97 November, viert de Muzikale Kring Sle Cecilialeest. Om 2 ijt ure namiddag uitstapje door de stralen der stad. De 50 spelende leden, vooralgegaan van vier trom melaars, zullen de nieuwste pas-rerloublés uit voeren, De eerleden worden verzocht den Fanfaren- kjtng te vergezellen. Om 7 ,ur'e lekker avondmaal in hel lokaal waar op een honderdtal deelnemers zijn ingeschreven. Gisteren vrijdag-avond woonden wij de laatste algemeene repetitie bij voor het avondfeest van dezen zaterdag bij den Muzikalen Kring. W\) rhogen verzekeren dat de leden een aangenamen avond zullen doorbrengen. De maatschappij De Vereenigde Hoveniers, te Dixmude, zal heden zondag 27 en maandag 28 november, in 't lokaal het Paviljoen, eenen prijskamp geven voor tabak in bladeren. Er worden 15 franken prijzen uitgeloofd voor de langste, de zwaarste en de schoonst gekleurde bladeren, Zes prijzen van 3 en 2 frs. De liefhebbers worden verzocht de tentoonstelling met een bezoek te Wderen Zij zullen hunne moeite niet beklagen, daarvoor spreken wij borg. as Donderdag heeft te Gent, de echtvereni ging plaats gehad van den heer Avanzo, kapitein bevelhebber bij bel lc regiment der gidsen, met mojufvrouw Laure Frédéricq, dochter \an mevrouw Frédéricq-Woets. Onze stadgenoot M N,' Devos, 1° bediende bij het poslbestuur te Brugge, is benoemd tot out- vanger der brievenpost te Veurne. De correctlonneele rechtbank van Veurne beeft den 3 en 4 november veroordeeld Jules Vandeohroucke, werkman te Crombeke, 16 dagen gevang voor jacht. Marie-Therese Noyé, werkster te Staden.l maamd gevang en 26 frs boel, voor diefte. Amand Keifschieier. herbergier te Clerken, 40 fr. of 3 weken gevang, voor slagen. Jules Fassqel en zijne vrouw Louise Delmeire, werklieden te Morckem, elk 10 frs boet, of 3 dagen gevmtn*; -sniVr "ÖïfeetngThgên, de 1" nog 10 dagen gevang rle 2' 26 frs boel. voor slagen. Justin Nyssens, werkman te Alveringhem, 8 da gen gevang, voor lasterende aangifte, Emiel Vansteeger, werkman te Lombarlzijde, een maand gevang en 26 frs boét, of 8 dagen gevang, voor zedenschennis; 5 frs boel, of 1 dag gevang, voor dronkenschap en 5 jaar ontzeg zijoer burger rechten. Hippoliét Arnoys en August Arnoys, werklieden Ie Oostduinkerke. elk 50 frs boet, of 16 dagen ge vang, voor diefte. Charles Goriru, schipper te Dendermonde, 26 frs boet, of 8 dagen gevang, voor overtreding aan het reglement over de scheepvaart. Engel Lepeire, Karei Ryssen en Engel Bedert, visschers te Oostduinkerke, de 2 eerste elk 50 frs of 16 dagen, voor slagen den 3" 26 frs of 8 dagen en 10 frs of 3 dagen, voor slagen en beleedigingen. Vtlslag der aanbesteding van den steenweg van Coxvile naar de zee. Lengte 2201 meters 60 centimeters. - Restok fr. 81,225-27. Hebben aangeboden MM. Declerck, Rousgelaere, 92,725 Oh. Hindryckx, Thouroiit, 89,374 P. Lootens, Brugge, 89,312 Debusscher'e, Rousselaere, 88.445 J. Lambert, Ooslcainp, 83,840 Etn. Deeloedt, Brugge, in porphyrsteen, 79,600 en in zandsteen, 77,000 Al. Roelandts, Gent. 78,200 Deze laatste is aannemer verklaard. Op zaterdag 3 December, om 40 ure 's mor gens, zal in hel pruviqciaal gouvernementshotel te Brugge de aanbestedingplaats hebben voor 't draai en der bruggen op de bevaarbare watergangen van den Staat in de provincie Westvlaanderen, gedu imde een tijdbestek van drie jaren, te beginnen den. 1 Januari 1893. De borgsuin te storten voor iedero brugisbepaald op 25 frank. 78. Drocsheke, chirurgijn-tandmeester, wo nende in de Wulvengrachtstraat n° 59, Brussel, kan geraadpleegd worden te Dixmude in 't hotel de Casino, den eersten Dinsdag van elke maand, van 9 ure's morgens tot 's middags. Mijnheer Astier enC»., Kleher Laan, Parijs. Mijnheeren. Heb dank voor de goede uitwerking van uw voortreffelijk geneesmiddel, de St. Jacobs Olie. Ik leed sedert tien maanden reeds van pijn in de schouders; na eenige inwrijvingen met de St. Jacobs Olie, heh ik eenen heilzamen invloed ondervonden ik hei) de.verpleging voortgezet. Ik ben nu gansch genezep; en werk als voorheen-. Ik bid u mij eene nieuwe flesch St. Jacobs Olie te zenden vooE>eenei) gebuur. E. ARNAUD. Werktuigmaker. 11 Solférino straat, Orléans (Loiret). In twee dagen tijd» zijn te Brugge, in liet Kaltepoortje, dertien personen aan de cholera bezweken; het eerste stachlojFer was een werkman, die een vaartuig had helpen lossen, waarvan de schipper voorteekeris van cholera gaf. Van de acht hui2en iu hel Kallepporlje zijn I-vee niet aange tast geweest, onmiddellijk heeft men de woningen doen ontsmetten. Later is het vaartuig in de Gent- Mvm» sche vaart opgehouden, omdat er drie sterfgevallen aan boord waren. Dinsdag is eene vrouw die (laags te voren in liet hospitaal gebracht was geweest, aar, de cholera bezweken. Woensdag hebben zich drij nieuwe ge vallen voorgedaan. Woensdag namiddag, heeft men uit de vaart, aan de Fijntele, het lijk opgevisclu van het doch tertje van Ph Gysels, te Rousbrugge, dat sedert cenige dagen verdwenen was. Woensdag is in de statie te Moescroen een schrikkelijk ongeluk gebeurd, Bij de aankomst van den trein uit Frankrijk is een 15jarige jongeling uit een wagon gevallen en onder de wielen gerold. Men spelde den ongelukkige ter hulp; hij was erg gekwetst aan hel hoofd en de zijde, en men droeg hein builen kennis-in de statie. Het slachtoffer had 205 frs op zich. Woensdag hebben tweedouaniers te Watlrelos, op de vaart van Roubaix, twee belgisclte schepen aangeslagen, bevallende voor ongeveer 50,000 frs tabak. Dinsdag morgend is het paatd van Deceuninck, van Hooglede, langs de Hooglodekaisijde door den tram getroffen geworden. Het werd zoo goed als gedood, zoodat men hel heeft moeten afmaken. ilBgr Duniont, gewezen bisschop van Doornik, is maandag op zijn kasteel van Villers-Perwin, waar hij stil en ingetogen leefde, overleden. Het is do bisschop Dumont die over eenige jaren schreef voor 't welzijn van 'l land wenscb uk dat de katho lieke partij nooit meer aan 't bewind kome. De doivenroelLersmaalscliappiJ leRamier van Brussel had zondag eene internationale tentoon stelling van reisduiven ingericht, die een groolen bijval heeft bekomen. Er waren ongeveer 300 dui ven van verschillende soorten tentoongesteld, uit Belgie, Holland, Frankrijk, Duilschland en Spanje. Onder de móest bekroonde duivenmelkers van Belgie moeten wij melden MM Fierens, van Ant werpen, Verfaillie, van St Nikolaas, More!, van St Gillis, Deimotie van Mariakerke. Bovendien is vastgesteld geworden dal de belgische duiven de kloekste van al zijn. Een schrikkelijk ongeluk is zaterdagavond te Statte, nabij Hoei, voorgevallen. De geneesheer Farcy, die tijdens de laatste Kamerkiezing liberale kandidaat was, reed met zijne vrouw en een koetsier over den weg van Hoei naar Vinalmonl. Die weg loopt lusschen overhangende rotsblokken en eene'bet li. Op 'l oogeublik dal hij de rotsen van Statte voorbijreed geraakte er een der blokken los, viel op bet rijtuig, verbrijzelde dit en verpletterde M. Farcy. Hij bleef op dén slag dood. De dame en ook den koetsier werden erg gewond, zijn toe stand wordt voor hopeloos gehouden. De paarden, door den schok verschrikt, rukten den voortrein van liet rijtuig en holden er mee voort tot nabij de kerk, waar men hen tot slaan kon brengen. De" oorzaak van dit ongeluk wordt toegeschreven aan den overvloedigen regen der laatste weken. Aankom»! van Cainmerman. De aioom- boot Makelyne, der Lamport en Holtlijn, is giste ren namiddag, rond 4 ure van Buenos-Ayres in Antwerpen aan de Plantynkaai gaan liggen. Aan boord bevond zich de genaamde Cammer- man, de gewezen bestuurder eener suikerfabriek en katholieke kiesdraver te Calloo, die. zoo als men weet, een jaar geleden de vlueijt heeft geno- men na talrijke oplichtingen te hebben gepleegd, en die zich in de Argentijnnche Republiek had gevestigd, Eene talrijke menigte bevond zich op de kaaien, om Cainmerman, die goed gekend is te Antwerpen, te zien. Menselieiiversjacherlng. mm Men weet dat er spraak is van eene uitwisseling van dorpen en gemeenten op onze Noordergrens, lusschen Holland en Belgie, dit wil zeggen dal Belgische dorpen aan Nederland zouden gegeven worden in ruiling van Nederlandschc gehuchten die aan Belgie zouden ko men. De bewoners van Baarle-Hertog (Belgie) hebben saar de Wetgevende Kamers een verzoekschrift ge zonden, waarin zij gaar smeeken in deze versjacbe- ring van bevolkingen niet toe te stemmen en hen staalkundig Belg te laten blijven, zooals zij hel van hart en ziel zijn. Van hunnen kant hebben de inwoners van hel gehucht Uncole, hij Baarle-Nassau (Holland) aan (1e Slaten-Genoraal der Nederlanden een rekwest ge stuurd, waarin zij protesleeren legen hel ontwerp hen hij Belgie iu Ie lijven. Wij hopen wel, dal aan deze verzoeken voldoe ning zal worden geschonken, want het zou waarlijk schandalig, wraakroepend zijn, zooveel honderden burgers tegen bunnen dankvan nationaliteit te doen veranderen en hen te versjacheren alsof ze maar vee waren, ■lel invoeren van vee uit Holland is verboden in Frankrijk, omdal de mitilplaager is uitgebroken. Alle soorten van vee, verkens, schapen en geiten zijn er door getroffen. De meierijen van Parijs liehhen van de fami lie Rothschild 100,000 frs ontvangen, om onder de armen verdeeld te worden, die hunne huishuur niet kunnen betalen. Verdronken in jenever. Zondag nacht had eene erge ramp plaats voor de arbeiders der Noitingham Corporation Gasworks. Zekere Robert Allcock en een ander werkman. King geheeten, waren aan het werken over eenen jeneverhouwer, waarbij zij werden bevangen door de gazlitcht. Alieock, die in de jeneverkuip viel, verdronk, maar King kwam buiten de kuip terecht en werd bewusteloos weggedragen. Door spoedige hulp kon hij nog worden terug in even ge roepen. Handel in bier. De heer EREN is voor zijne kalanten sprekeltjk den Woensdag van iedere week, van 1 lol 5 ure namiddag, in liet ffótel de Commerce, bij heer Emiel Billiet, Statiestraat. Ilolloway's Zalf en Pillen. Rhtimaiiek en zenuwpijnen. Geene kwalen komen meer voor, zijn pijnlijker of moeilijker om te genezen dan deze. Voor den aanval daarvan blijft geen weefsel van het menschelijk lichaam vrij; geen ouderdom, geen geslacht, hoe veilig men zich ook wane, fïet is echter een zegen te weten, dat al deze kwalen geheel en spoedig kunnen verdreven worden door Holloway's middelen. De Pillen zijn zeer behulpzaam om aanleg tot rhumatiek en dergelijke pijnlijke kwalen toverbannen: terwijl de Zalf de lokale kwalen geneest, verdrijven de Pillen alle stoornis in het stelsel en regelen zij de onregel matige werking vat) elk orgaan in het menschelijk lichaam. De genezing is noch oppervlakkig, noch tijdelijk, maar bes!endig en volkomen, ende kwaal jjinnt zelden terug, zoo volmaakt is de zuivering „„weest, door deze doordringende artsenij bewerk- ste"'®'1- i ii iiijwswjii jiiiipii ggjgBBB GEBOORTEN. 20Nov. Alice Marie Huvghe, dochter van bode wijk Jozef en van Maria Teresia Gheldhof. (Oost- vesten.) 34 id. Felix Medard Vercriivsse, zoon van August Medard en van Silvia Maria Lutan. (Oostveslen.) HUWELIJKEN. 22Nov. Theofiel Medard Vroome.weduwaar van Sofia Ludovika Laroche. kuiper, oud 40 jaren, 10 maanden en 3 dagen, van Dixmude, met Octavia Barbara Billiet weduwe van Karei Lodewijk Beyen, zonder beroep, oud 38 jaren, ,11 maanden en 11 dagen, geboren Ie Beerst en wonende te Dixmude. 2( id. Jeroom Leon Ranson, jongman, klakken- snijder, oud 30 jaren, 3 maanden en 25 dagen, inel Lucia Maria Begrem, jonge dochter/naaister, Oud 17 jaren, 9 maanden en 26 dagen, beide van Dixmude. 24 id. Hendrik Geldof, jongman, dagwerker, oud 31 jaren, 11 maanden, van Eessen, met Leonia Rosalia Rosseeuw, jonge dochter, vod- densorieorster. oud 20 jareu, 2 maanden en 26 dagen, van Dixmude. OVERLIJDRNS. 23 Nov. Juliana Franciska Van Alderweireldt, zonder beroep, oud 72 jaren, 2 maanden en !6dagen, van Dixmude, ongehuwde dochter van Bernard Karei en van Regina Franciska Anlonia Papegay. (Molenstaat.) 24 id Alberie Benoni Vyane, oud 18 dagen, van Dixmude, zoon van Leonard en van Eugenia Pauwels. (Stovesiraat.) 25 id,Maria Vanhulst, kantwerkster, oud 31 ja ren. 10 maanden en 12 dagen, van Dixmude. dccbler van Karei en van wijlen Rosalia Alle- waen, echtgenoote van Lodewijk Dewu|f. (Hos- pi taa.) je-ean*.*-"-V.'.'WTDeiBriMVW»"" fXirw.YfflST»' Ol luLUlaao fanfnisie-nrtikelcn bij Wan Cuyclt, hoek dar Vlscliuiarkl.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1892 | | pagina 2