VETTEWEIDEiV MUM'S Mill!. 8 IMIISTPILL! YAN I.YIMAIM' •v Eiken-, Elzen- en Kastanjen Deurwaarder Aerlebout 14 hectaren 20 aren Yetteweiden, Schoone Venditie Notaris Arthur Vaoden Berghe Notarissen Fraeys te AlYeringhem en Vanden Berghe te Pervyse. M"" Fraeys, Notaris, Pr. Blorame-Fabry^ v Een welbekalaute Bierbrouwerij Hendrik Deschot, Kolen van den Leunt dn Flénii, Ed. Doom-Tempelaere, Prijskamp op het gaaibard NAAIMACHIENEN Meer dan twee honderd eerste Onderseheidingeq. Directie voor Belgie Brussel, Boudewijnlaan, 30, Huis van vertrouwen. - Wed' Craceo-Planeke, wT8t0^K»■^DÊ!,,, Oyergroote keus van 200 Boas of katten, Moffels, Vélocipèdes Rival-Coventry. Openbare V er hooping Open ba re Ve rh oop ing Definitieve Toetvijzing Qi; Herbergvermakeii. li0 2 hiervoren. Gebruikt door Karei Louis Huyghemits 2750 frs 's jaars. 4° Eene partie Maaigras te Caaskerke, groot 42 aren 40 c. Verpacht aan Engel Pysson, mits 53 frs 's jaars. Ingesteld 1050 frs. 5° Eene partie Maaigras, te Caaskerke, groot 59 aren. Verpacht aan Francis Lust. Hiel Ingesteld. 6° Eene Veïweide te Lampernesse, grout 85 aren 10 centiaren. Gebruikt door Engel Dezwavte te St Jacobscappelle, mits 100 frs 's jaars. Ingesteld 2000 frs.' 7° Een Hofetedeke te Loo groot H. 19530 G. Verpacht met het volgende. 8° Twee partien zaailand te Alveringhem. groot H. 1—48—70 C. Ingesteld iïOOO frs. Verpacht het voorgaande aan Louis Riviere te, Loo, mits, 512 frs 50 c. 's jaars. 9° Eene partie Zaailand teEessen, groot H. 58290 .C. Verpacht aan Déêiré Wynthein mits 585 frs 's jaars. Ingesteld 13,700 frs. Op Oinsdng 9© December 1892, om 1 ure namiddag, ten verzoeke en m behoeve van den heer F. Maes-Van Dammë, grondeigenaar te Iseghem, van omtrent 3 hectaren TAIIiïil EEEOETT ogï stam wassende in den Valentijubosch te VLADSLOO, Vergadering aan koop één, bij het hof van den boschwachter Constant Casier te Vladsloo. KANTOOR van den TE DIIOIUDE. 1° Op Donderdag fl December Sint Eioi, om 1 ure juist namiddag, te EESSEN dorpplaats, ten sterfhuize van Angela Packet weduwe Jan-Bapliste Theu- nynck. koopdag van Meubels, Menagie-goederen o er ooi en' Aardappelen Blonderdag 8 December fl 899 te WOUMEN, langs den steen weg van Dixmude ngar Yper, op de eigendommen van M. Camiei, Dedecker te Dixmude en me vrouw de weduwe Frédericq- Woets te Gent, Koopdag van 47 KOOPEN Populieren, Olmen en Eiken Boomen. 3° op denzelfden dag, te WOUMEN (nabij de herberg de Warande) op de landen gebruikt door d'heer Edouard De Coene en Louis Lentahieu, koopdag van 3© KOOPEÏT schoone Olmen en Eikenboomen. N, B De vergadering om 12 ure's middags juist ter herberg ,l Roone-Verdriet, bewoond door Aloïs Wallyn. van te EESSEN en WOUMEN. De Notaris Martens te Olsene, zal open baarlijk verkoopen gelegen te Eessen en Woumen. wijk Woumenbrouckant, bekend ten kadaster van Eessen sectie B, nummers 671,672, 677 en 678 en te Woumen sectie D nummer 134, palende aan de Burgerlijke Hospitalen van Dixmude, Mevr. de Ruysscher en andere. Gebruikers Pieter Oosterlynck aan 475 frs tot 1897, Eene en Alfons Vanthuyne aan 650 frs tot 1897 en Pieter Syoenaan 850 fr. s jaars tot 1893, en Ed. Beheerst aan 500 fr. tot 1893. Zie verders de plakbrieven. Eenige Zitclag voor beslissende Toewijzing Dinsdag 13 December 1899, om 2 i/ï ure namiddag (onmiddelijk na de aankomst van de treinen van Dixmude en Gent) in het hötel bewoond door Mr Bieu- venu te DEINZE, bij de statie. Voor verdere inlichtingen wende men zich tot genoemden Notaris Martens. te VLADSLOO. Dp Woensdag 14 December 1892. om 12 i/2 ure namiddag te Vladsloo, in den Vijverbosch, bij d'herberg den Opzet, ten verzoeke van den wel edelen heer Ridder Eua. van Outeyve ti'Yde walle de Serret, grondeigenaar te Ituddervoorde van 70 jKLOOIPiEilsr zware Taillie op stam, 3000 zware drooge Eiken- en Achtkanten Snoeibusschen, 2500 boonpersen en 2000 groene Sparrebnsschen. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot te Woumen en betaalbaar aan den Notaris Alidar Vercruysse te Rudder- voorde, op zitdag te houden te Vladsloo. IKLZVTTTOOIR, van den S3 F33RVTS3 Woensdag 39 November 1892, om 3 ure nanoen bij de weduwe August Der,at, te PERVYSE, ten overstaan van den bevoegden heer Vrederechter, van Gemeente Pervyse (in het dobp. Koopt. Schoon woonhuis met afhang- selen, erf en hof, bij kadaster sectie B, nummer 359b, groot H. 0—02—84 C. Bewoond door Norbrechl-Frans Zwaene- poel. Koopen 2 en 3. H. 2-22-00 C. zaailand, sectie C, nummers 243a, 221, 222 en 223. Koop 4. II. 1-77-00 C. weide, sectie A nummers 269, 270 en 271. Gemeente Veurne* Koop 5. Vetweide, sectie Anummer 347, groot H. 1-69-90 O. Koopen 2, 3 en 5, gebruikt door Victor David, molenaar tePervyse; het zaailand totl October 1893 en de weide tot 11 Novem ber daarna, samen mits frs 624-40 's jaars boven de lasten. En koop 4, gebruikt door Hendrik Declerck, landbouwer te Coxyde, tot U November 1893, mits 260 frs bij jare, boven de lasten. ZAXTTCEUIT vwue r^~r: Maandag 2G December 1899 (2^ Kerstdag), juist met de middaguur, op de hofstede van Hendrik Demolder te EGGE- WAERTSCAPPELLE veiling van 88 koopen boomen, bestaande in Olmen, Hollan ders en Eiken. Betaalbaar ter studie van den Notaris Vanden Berghe voornoemd. SÏ-J3I3 yan te Alveringhem. Woensdag 7 December 1892, om 3 ure namiddag, in het hötel La Noble Rose, Noordstraat, VEURNE, van Gemeente Alveringhem. H. 14—24—50 C Zaailand, Maaigras en Vetteweide, alles t'eenen blokke, kadaster sectie B, n" 232 tot en met 236 2582 259 260, 261 262b, 267,277,282, 283, 284 en 285. Verdeeld in 7 koopen met recht van samenvoeging. In massa slechts gebracht op frs38,IOO. Gebruikt door Pieter Verbiest tot 1 Octo ber 1901, mjts 1465 frs 's jaars, boven de lasten. Zwitsersche Horlogiemakerij. DOOR. STERFGEVAL. Voortleclig over te nemen staande alleen in eene gemeente van 3500 zielen, en gelegen op eene halve uur- afstand van de meesthandeldrijvende stad van Westvlaanderen. Adres te nemen bij den Dicmudenaar. r- Opgepast voor die toil van de occasie pro/iteeren, komt en ziet in het gekend huis 10QQ Papiermagazijn Van Cuyck lOifu Hoek der Vischmarkt. 16 nureu grootèn bof, te Keyem, bij de is»} ft 2, - 3 *6 =- - I S' (Si 9 9 B 9 ft BERICHT aan de bakkers en winkeliers. I 0 160, Anspachlaan, 160, Brussel Elke doos wordt franco verzonden tegen een postmandaat van 1 fr. 60 of 16 postzegels o van 10 centiemen. Te DIXMUDE bij Verwaerde en Ghyssaert, apoth. Stoven stoven stoven JI ECHTE SENG KR zijn gefabriekeerd en verkocht geweest. ■lulpliuizen en depots in pile steden t IÏKUGGE, 20, Noordzandstraat, 20, EjRUGGe. Titoukotjt, Beerplaats, ,25. Oostende, Dsyarsstraat, 9. T^ieut, Statieplaat^, 88. Eischt het hierboven- Staande fabriekijierk. enz., in alle slach van vellen aan buitengewone lage prijzen Zwarte boas, lengte 2™50, 2P75 te beginnep vtin 5 frs 25 c. tot 75 franks Boas in (issevel in alle lengten 25 tot 45 franks. Boas in fluwijnevel in alle lengten 50 tot 100 franks. Moffels iq alle slach van vel 1 fr. 75 c. tot 35 franks. Cols in zwart vel §5 centimen tot 4 franks. Groote keus van zijde fiehus en foulards aan ongelooflijke prijzen. - Schoon assortiment zwarte rokken in Orleans en satjjn te beginnen van 4 fr.'25 tot 14 fr. Gekleurde laken rokken yan 6 fr. tot 12 frs. -- Flanelle-rokken van 2 fr. 10 tot 4 fr 50, Iedere machien is gewaarborgd Bicycletten Prijs der Pneumatiquen te beginnen van 375 frank- fle la fabrique WARMAN ét IjAZLEWOOD. (Capital 1.7qQ,ÓO0 francs). Pneumatiquen Damlop Clincher Miclieliu Silvertown (onberstbaar) pnj5. enz. Werkplaats voor vermakingen en veranderingen. Kostelooze lessen. Huis VALCKB, Kapellestmat 84, Oostende. Maar Ingesteld 55,000 frs. Ingesteld IOOO fra. 'S Hee BWILLEMSCAPPELLE Weslsiraai of Venro- f» ambachlstraat 92 v/ Si Dixmude. Ik heb de eer het publiek kenbaar te maken dat ik mij alhier als Horlogiemaker kom te vestigen en alle herstellingen aanvaard, die ter trouw en ten spoedigste zullen afgewerkt worden. Dgar ik mijnen stiel in de grootste werkhuizen van het land aangeleerd heb, mag ik het geëerd publiek verzekeren dat alle werken mij toevertrouwd tegen waarborg' zullen uitgevoerd worden. Ook heb ik een winkel geopend voorzien van een schoon assortiment gouden, zilveren en nickelen raopters. régulateurs, reveillien en slaghorlogien agn de genadigate prijzen mogelijk en met 2 jaren waar borg. Ik beveel mij in de gunst van iedereen. Prosper Itloiiime-Fabry Dnwïplvf Prancls Blomnie-Durle, UCliUlt. Noordbiug, Dixmude, laat het geëerd publiek weten dat er bij hem aangekomen is, voor den aanstaanden gevierden St Nikolaasdag een zeer schoon assortiment kinderspeelgoed, zeer frisch en nieuw voortsko- mende uit de grootste en beste werkhuizeu van Frankrijk en Duit»chland, aan de voordeeligste prijzen mogelijk. Gaat zien en gij zult u overtuigen van de schoon heid en frischheid zijner artikelen. Zijn huis blijft ook voortdurend voorzien van lste kwaliteit kruidenierswaren, suikergoed, zoete- koek, chocolade, erigelsche beschuiten, borstels, enz. Schoone keus van pijpen, porte-cigaren, tabac en cigaren, cigaretten, alies van lsw hoedanigheid. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. V nilie TubVoOIH 'toml 'lcl publiek kenbüar UUUla iai/&U0« maken dat hij van dit jaar nogmaals zijn magazijn voorzien heeft van goedé gedroogde haring, daarbij heeft hij ook eene eerste kwaliteit van pekel- en spesiehariogy aan goedkoopen prijs. Hij gelast zich ook 'met het roolten van zwijnevleesch. Eessenstraat 12, in dpn Witten Beer, Dixmude, qvergroote keus van Boas of katten en moffels, dewelke zij zullen afleveren aan ongelooflijke lage, prijzen. Zwarte boas Lengte 2ln?-0 te Heg inn en van 7 frs. Moffels in alle slach van vel en in alle kleuren van 2 frs 50 te beginnen. De winkel is altijd voortien van eene schoone keus Klakken in alle stoffen en kleuren. Hoeden in feutre, in zijde, laatste model en hoogste nieuwigheid. Schoon en grool assortiment van almanakkon. Vaderlandsche vlaamsche en fransche Calenders om te ontbladeren.— Calendrier Commercial et administratif, Agendas en Memento journalier.-— Agenda de dames Fantaisie-postpapier aan lage prijzen. Nieuw jaar prachtprintjen. Porte-monnaies, Engelsche penmessen en scharen. Porte-lcttros In laqué en papier. Pèse lettres. Registers.— Porte feuilles. Carnets. Copies de lettres. Timbres en caouchoü Tampondoozen. Doorschijnend lijnwaad en papier. Alle slach van post papier. Verfdoozen. Vloei-' bare lijm. Speelkaarten van 10 c. tot 11r. het spel.— Albums voor portretten van 2 frs tot 30 frs. Zak- inktpotten. Prachtinktpotten. Porte-musique. Enveloppen mei Posttimbers. Portrefkaders. Besten inkt In alle kleuren. Potlooden van alle hoe danigheden en kleuren. Gebreveteerde lijnwaad- spelden. Papier voor Bloemen en Danseusen, Prachtige gemaakte bloemen, met de modellen Feest- en Nieuwjaargeschenken. Visietkaarten. Facturen. Kwijtancieboekjes. Afdrukpapier,enz' Tn ltnnAft de afspanning St Hubert, met zeer kerk. Ingenottreding 1 mei 1893. Conditiën bij den eigenaar J. Ehen, tandmee fer, Langestraat 86 Oostende of iederen woensdagna middagbij Emicl Billiet-Derycker te Dixmude. prijzen als in den zetel der Maatschappij, vertegenwoordigd te Djxmude door Kj. Vermenlen-Ghysbrecht, Woumepsirqal 5* r+- 5 cr <sS i O; '3 5) a o O 5 ro E 5 --5 "d cS O 3 ■O i Ca O 2.» B I ft ft C V- I' t, opend heeften beveelt zich aan de gunst van een ieder. Als voortijds is bij voorzien van alle slftch van beste Bloem Remy Leuven, Timmermans en Devolder Detnze, graan 2' en 3' soort, alles gewaar borgd op facture. Het HUIS dat hij bewoont in de Beorst- of Noord straat, zal te pachten zijn om in gebruik te komen met 15 Maart aanstaande. Bericht aan de liefhebbers. Bij hem uit er hand te koopen eenen onlangs nieuwen TILBURY met verlakte harnassuring en eenen welgemaaktén CAMION dragende 3500 kilos met harnassuring, hoepels en wijte, Tegen Hoeut,Vepkeii(llicitl,Ast)ima, llroiichlctHcuchlield, Kink- Hoest, Tering:, enz. 3 Gouden hjedaden en een Eerediploma te Parijs, 1880 De pastillen van een zeer aangenamen smaak mogen door eenieder genomen worden zoo wel door de kleinste kinderen als door de oudste menschen zij bevatten geene stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn. Do yei-ffatiweii'a l'aMtllfon ver zachten onmiddelijk den hoest en alle kort- borstigheden. Zij zijn onmisbaar voor de men schen die hunne stem vermoeien. De nor-Mt|>Mlen van F. Vci-ftau. wen hebben hunne proeven al lang gedaan en zijn liet strafste geneesmiddel tegen de borstkwalen. PRIJS VAN IEDER DOOS 1 FR. 50 DEPOT APOTHEEK VAN DEN BIJSTAND F. VERGAUWEN APOTHEKER Met het heerschende wintersezoen is BUGEEN BLOMME. in deiBotermijn, Groote Markt, voor zien van een groot assortiment stoven, die hij aan buitengewone goedkoope prijzen aflevert; bij voor beeld stoven voor boerehoven en werklieden aan 60 cent. de kilo. Gaat, ziet en gij zult koopen. Maatschappij-Gaaibolders Vereenigde Vrienden Dixmude. GEWONE JAARLIJKSCHE GROOTE in de overdekte bolbaan der Tafelronde, ter gelegenheid van St Niklaasfeest, OP 10IDA6 «I DECEMBER 1893 PRIJZEN P Prijs, Eene lekkere hesp, 2' Eert grooten vetten turkenhaan, 3" Een groot koekenbr.ood mét rozijnen. 4* n Een schoenen schapenbout, 5e Een koppel wjlde konijnen, 6° Ben koppel vette kiekens, 1' n Een vet konijn, 8" B Een koppel vette kiekens, 9" Een groot koekenbrood, 10" B Eene schoone koeitong, Jl° Ben kilo lekkere saucissen, 12c n Een stelsel verkepspooten en ooren. 13" Een vet konijn, 14» B Een groot koekeubrood, ■15* B Eon.groot kalfskop. 16" Eene groote lekkere taart. De bolling zal stipt om 3 ure heginnen. Inleg oO c. en 5 c.- bóirqpersgeld; Er zullen twee ron den gebold worden, ieder van 3 bollen. Van heden af inleg bij al de leden. De herbergkermisseo der niet gefihonneerden op den Dixmudenaar moeten op voorhand betaald worden, zoo plet, e.r wordt niets aangekondigd. Jnurlljksche «uittcisKeltermU op zondag 27 nov. in \ta Campagne bij Eug. Bruynooge langs de Eessen kalsijde. Den maandag kandeel. Eomlint met deJasknnrlen vloerlnil en een koriijp t« winnen op zondag 27nov. bij A. Opsomer (Stnvestraat.) ('ombol mei de .{afkaart op zondag 2T nov. in de Stad Antwerpen bij de Wed. Depdnyver. Te winnen een vet konijn aan 10 cent. het )ot, ombat met de vloerbol op zondag 27 nov. bij Désiré Vanblaere. (Keizorhoek.) ('ombat met de jaskaart en krakeschie- ling op zondag 27 nov, mr herberg Au Paradis bij Th. Poublon Montanusstraaf. Combat mei de Jaskaarl en Vloerbol, op zondag 27 nov. in den Tonkin, bij G. Barzeele. Combat met de jaskaarl en de vloerbol op zondag 27 nov. in het Bierhuis bij H. D'Hulster. (Kleinen Dijk.) Combat met de Jaskaarl en Vloerbol op zondag 27 nov. in het Kranene-.v.rqbij Charles Tackoen (Kleinen Dijk). Vriendelijk onthaal. Combat met de Jaskaart en'de vloerbol en saucisse kermis op zondag 27 november bij P. Lesy. (Noordstraat.) Vriendelijke uitnoodigiog. Combat met de Jaskaart en de Vloerbol op zondag 27 nov. in den Rooden Hert bij L. Coquel. tStatiestraat). Vriendelijke uitnoodiging. Combat met de jaskaart en'de vloorhot op zondag 27 nov. in Amerika, bij Th. Tourlouse nabij de Hooge Brug. Te winnen een schoonpn turkenhaan op St- Eloidag bij Pieter Van Houcke. Te winnen een schoonen turkenhsan op Sl- Eloi, 1 december in 't Gouden Paard bij P. Weyne. Saucisse bolling op zondag 4 december in de Boos bij A. Wijckaert. Combat met de jaskaart en de vloerbol op zondag 4 december in de 'Slerre bij EdMistiaen Combat,met de jaskaart op zondag 4 dec. bij J. Dekeyrel. Kleinen Dijk. Combat met de jaskaart en de vloerbol op zondag 4 december in den Nachtegaal, bij Adolf Deschepper. Oostvesten. Combat met de jaskaart en de vloerbol op zondag 4 dec. bij Em. Bolle. Schoolplaats. Buitepgewoone coiubaIntel de jaskaart en de Vloerbol op zondag 4 december in den Sreeden Steiger bij Ch. Leyre Alle liefhebbers worden uitgenoodipd, Groote combat op den toplafel en de vloerbol op iondag 4 dec. in de Groene Wande ling bij de wed. Onbekend. Weststraat. Daarna concert. Vriendelijke ultnoodiging. Combat met de jaskaart en de vloerbol op zondag 4 dec. inParnassushof, bij Ch. Vieubled. Weststraat. Jaarlijksche combat met de Jaskaart en de vloerbol on zondag 4 dec. in de Noord Brug, bij H. Claeys. Goed verzet en goed bier Combat inet de jaskaart en de vloerbol op zondag 4 dec. in den Vlaamschen Leeuw, bij Eng. Geldhof. Montanusstraat. Bier n° 1. Prijskamp.Tmet de jaskaart te Zarren op zondag 4 dec. in Barisdam, bij Ed. Dely. 15 frs prijs en 2 koekebrooden. Inleg 25 cent. WCan'Et7»«sa»v*i»sjft#i,ni(H|j'||iim»|ii m'MM. f. MhztirmMwn \«Ur «-tnvr.vJïPiMSj, ,v

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1892 | | pagina 3