DE PILLEN DE PRAT ERE OPGELET! mSMEHfï MG?®®1 PILLEN H 01 EXCELSIOR Het Mis Vandemaele, Fossé Janssens, T%mTsshELt.PR,l,' In den grooten bazar yan bottine-tigen ?S38 Maagversterkende Zuiverende Pillen! Eenige depot te Dixmude, bij Edm. Lippens. Kasteelstraat. De geïiinstreerde Wonderreizen van Jules Verne Zc UT en Me Meier Hoogste onderscheiding ïsslT-ï"!ïf,dü;'«3? ai» ^<x»^r caamrprnrRo I S o cTfcflD WERT'S 1 0 jgflj FRUITBOOM ER WATERZUCHT. Let wel op! "To.!™. Uit er hand te koopen Wanne er hst winter is! t^^^TX^NootizakeliJkhetü! En indien gij Hoest MAtl&TPIVIJZm BELANGRIJK BERICHT Polit Groote Markt n° 19, Dixmude, zet den handel voort in vodden, been, oud (jzer, haar en vellen, enz. Volledige en zel'.ere ^enexiits Prijs per flesch. fra In Sint Crispinushuis. CH. ACKET-SCHAliUEB Het nieuw purgeermiddel, het beste, het gemakkelijkste, het bestkoopste zijn Alwie Pillen de Pratere genomen heeft, wil geen ander purgeermiddel meer nemen. Het is een waar familiemiddel die iedereen in zijn huis moet hebben, man, -vrouw, kinders, iedereen mag ze gebruiken met goeden uitval. Waarom de Pillen de Pratere beter zijn dan de andere purgeermiddels 1° De Pillen de Pratere zijn met uittreksels van 7 planten samengesteld en op zulke manier dat zij werken op de maag, op de galle. op het slijm, op het bloed en op het slijmgevende gestel der spijsver- teerende pijp. 2° De Pillen de Pratere geven nooit geene ongemakken, noch buikpijnen. 3° De Pillen de Pratere bevatten geene aloë. Zij zijn met salsepareille samengesteld. Zij werken dus rechtstreeks op het bloed. Ook is het daarin dat d6 Pillen de Pratere zich onderscheiden boven alle andere. De Pillen de Pratere werken een nadien. 1" Alle onze gewone purgatien hebben maar beperkte uitwerkselen of veroorzaken ontsteltenissen en ongemakken. De rhu- barbe werkt en keiijk op de maag. Het seneblad veroorzaakt pijnelijke buiktrek kingen het aloë verkrempt de darmen en brengt de speen of bloedstortingen voort, het engelsch zout met zijnen verstoote- lijke smaak veroorzaakt onverdragelijke ongemakken. 2° Al de Pillen die tot nu toe bekend zijn bevatten aloë, of dergelijke stof. Hun februik wordt nadeelig voor de gezond- eicf. Zij veroorzaken buikpijnenen werken maar enkeljjk op de maag en de darmen. 3° Al de gekende purgatien werken maar 4 of 5 uren na ingenomen te zijn. De Pillen de Pratere worden maar verkocht alleenlijk per doos aan fr. 1-50 te Dixmude, bij Ghysgaert; IJperen, Socqubt; Ronsselare, Vbxs; Iseghem, De Stoop; Kortrijk, Hulptau en De Bobt; Oostende, Ód. dePbatere, diejize opzendt tegen een postmandaat van fr. 1-50. uur F 10 Een schoon Woonhuis met magazijnen en grooten hof, gelegen in de Kasteelstraat. Te bevragen bij den bewoner E. Lippens. ONFAALBAAR GENEESMIDDEL TEGEN BALGPIJN VOOR DE DIEREN Buikpijn en overlaste maag lij de menschen blBLËtt^ Algemeen Depot Apotheek Hoaoró STAND ABET, Steenstraat, BRUGGE. Depot te Dixmude bij Vjchwabbdb en GHYgSABaT, apothekers. Voor Flauwe Maagen, en ai Bloedsgebrek,Slechte Teeringen, Maagkrampen, en Maagpijn. Het BESTE en KLOEKSTE geneesmiddel Dst poeierVersterkd de Maag het BLOED, het BEEN ZENUWSTELSEL STANDAERT'S-PILLEN purgeermiddel' STAND AERT'S-MA AGP0EIER Uitgevw EUG. VAN CUYCK. De wel gekende zuivere en gewaarborgde Bloem der Maatschappij u de Vereenigde Molens, te Leuven. Alsook agentschap der kolen van den Flenu. Prijzen zooals in den zetel der maatschappij. MET MEER DAN 2600 GRAVUREN Volledig in ongeveer 110 afleveringen van 48 bladzijden die wekelijks verschijnen ■'HIJS i 50 CEHTIMEIW FRANCO De betaling zal per tien afleveringen geschieden bij middel van post- kwittancie. De nieuwe inschrijvers kunnen naar verlangen de 50 reeds verschenen afleveringen onmiddellijk ontvangen, in dit geval zullen de verzonden afleveringen met maandelijksche kwijtbrieven van fr. 5.10 geregeld worden. bijzondere Chirurgijns Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, Moeskroenstraat 2, KORTRIJK, kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles waj de heelkundige bewerking van den mond aangaat. Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmaehien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wenschen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid goudstopping der holle tanden, kunstmatige emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier.) Fabriek van chemische en technische preparaten, o<pgericht in 1865 te Emmirick aid Rhijn en 's Heerenberg (Nederland). Universeel Zuiveringszout, I pak fr. 1-50, 1/2 pak 80 c., 4/4 pak 45 c.Madicinal. Dorschlovertraan in flesscben, 3 frs, fr. 1-75 en 75 c. IJzerlevertraan in flea- schen, fr. 1-50. Druiven Borstsiroop in flesscben, aan 9U~c.,tr. 1*75 en Irs 2-/ö. Haarbalsem in flesscben, aan fr. 1-75 en 1 fr. Borstpastillen in doozen, aan fr. 1-25 en 75 c., en in zakjes aan 35 c. Emser Pastillen in doozen, aan fr. 1-25. Rhabarber Slijm- en Maagpillen in doozen, aan 75 e. Anatherin Mondwater (Eau de Botot) in flesschen, aan fr. 1-50 c. Muizentarwe gekleurde pakjes aan 30 c., witte pakjes aan 15 c. Boterpoeder in pakjes van fr. 1-25 en 15 c. Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing. Huis Norbert DEKEYN, 49, Wolvengracht, Brussel. Depot bij Hoet-Gbyfeboy, Groote Markt, Dixmude. De pert nemen oj voorhand zondagbis DIXMUDI Frankri sche Kamer bij de onde: Panama-ma dertien hona kleine burg heeft men zien, in wel gingen elka De heer D van het Par hebben; eei leden, zou 4 een dagblad welke opsc! wijnpotten sliste de K derzoek zou DezePana teverwekkei schandaal. Om een g( daalmakeodi loopen, latf van het on den Figaro - Ge baron de Zoo c de veronder heer, u mc antwoorden stellen vast lement bonc zetelen wier bankier de 1 Zijt af te kondig Ja ze best geschil De heere Lesseps, de tane en M. 1 voor het h zal een lang ces zijn, zuil De oorlog dat de Fran werkelijk b geheel en koning Behi de vlucht ge Op deze vi blad Gelria, niet vergete Maar d gevangen g werd nog n dus gel(jk i waagde voc kunnen blij ligt en dat wat vrijer 1 troepen. Al j chauvins di ook neg v Dahomey v 3.000 Boomen voor Boomgaard Appelen, Peren, Kersen, Pruimen, enz., te beginnen aan2frs per stuk. 1,000 Pyramiden Perenboomen op kwee In 250 soorten, te beginnen aan 75 c. 't stuk. 2,000 Leiboomen, Perenboomen op kwee. hoog en leeg stam, in 250 soorten, van af 1 fr. p'stuk. 10,000 Conifères. Rhododendrons, Azalias. buiten gewone schoone SieraAdboomen en Struiken in 500 soorten, prijs op aanvraag. 500 Rozelaars, stikelingen van 3 jaar oud, vrij van wortels en blad, in 100 uitstekende soorten, van af 50 c. 10,000 Doornplanten en 2 tot 3 meters. 30,000 Larixen, Olmen, Beuken zwartp en gewone in alle grootte en verplant extra. Kastanjen, Berken, enz., enz. Te bekomen bij F. PROOT, bouwkundige, hoom- kweekeren aanlegger van hoven te POPÊR1NGE. VIJt medalien tn de prijskampen van teekeuingen van hoven Antwerpen 1877 en 1885, Brussel 1880, Rijsel 1881, IJperen 1886, en zilveren medalie met premie op de landbouwtentoon Hing ran 1886 te IJperen, voor de schoonste verzameling van 175 soorten van fruiten, Katalogen op vrachtvrije aanvraag. van alle rhumatisme flereeijn aeiatiek zoowel pas beginnend als verouderde, door het gebruik van het poil de Bretagne. Depot bij SIMONS- HOORENAERDT in het goedkoop schoenmagazijn, Westst.r., Dixmude tMDRQo otaire Echt. gèneesmiddel tegen de "a'er/.ucht van wijlen Maricq, apotheker te Genappe. Eenige bezitter van het geheim van zijnen ooin, Eufl. Maricq (op gelet naar de schrijfwijze van dien naam.) In eenige dagen verdwijnen de hertkloppingen en trillingen, Bet zwellen der beenen en van het lichaam, de alaap wordt kalm en de ademhaling regelmatig. Vraagt getuigschriften der wonderbare onvpr hoopte genezingen. Eischt het hierboven staande fabriekmerk, in het glas. lak en etiket; alzoo zal men de talrijke namaaksels en nabootsingen ver mijden, welke men in 't publiek verspreidt. ALGEMEEN DEPOT Gustaif DcIieyser-CulTri, Kiekenhlraat, 28, Dixmude, last weten aan de schoenmakers, dat «ijr, winkel voorzien is van een schoon ussortiment Engelsche, Franscheen Duitache Bottine-Tlgen naar het laatste model, zooals in leer en veaumat, vachette, ceauniarin, p-runelle met elastieken en met knopen voor mans. vrouwen en kinderen. Bij hem zijn ook te bekomen een schoon assortiment Leesten. van lid wlntersezoen Mi WesUtrael n" 33, Ie Dlxomde. Met het ratte jaargetijde kwijnen en vervallen vele menschen zonder gekende redens of oorzaken. Let wel op. beste vrienden en vriendinnen, wilt gij de oorzaak daarvan kennen? Niets anders dan koude voeten, is daar de schuld van. Wilt gij dan in dezen winter buiten gevaar zijn koude voeten te hebben, wendt li naar tiet huis Acket-Schallier, eenig huis zonder concurrentie, waargi: de schoonste, kloekste en bestkoopste winterartikels zult vinden, welke tot heden nog in den handel niet verschenen zijn. Ziehier eenige prijzen Extra schoone mans- sloffers in feuter, te beginnen van fr. 1-45 tot 5-45; idem vrouwsloffersvan fr. 1-05, 1-25, 1-45. 1-65,1-85, 2-05, 2-25, 2-45 tot 5-25. Gegalocheerde Vronw- bottinen in laken en feuter, gevoerd in flanelle, te beginnen van 7 frs tot 12-50. Bijzondere keus van mausbottinen en jachtschoenen van 10-50 tot 15 frs. Galoehen voor mans en vrouwen,laatste model, aan fr. 1-95: voor kinders 1-65, alsook een schoon assortiment kinderbot'intjes en sloffertjes in alle kleuren en stoffen. Korken zolen, feuteren en wollen zolen, van 25 ct. tol 1 fr. het paar, enz. Gedurig blijft mijn magazijn voorzien van MEU BELS in alle modelen en kwaliteit,spiegels,tafels, winkeltoogen, stoelen, matrassen, ressorts en lede- kariten in alle prijzen en buiten alle concurrentie, wolie, erin, erin végétal en zeegras, pluimen bedden, kussens, hoofdeinden, matrassen in wolle en in erin, alles aan de minste prijs mogelijk. In afwachting van utv bezoek groete ik u hartelijk f®. n> Ca «t> n> ft o> f" <b (n n s EU (ti O CfQ W (6 O CTQ A XT tr ft N O fl> CD Indien peerden. koeien en kalvers, zoo hevig doorhalgpijn aangetast zijn dat zij op het punt zijn van te sterven, geef hun zoohaast 2 kapperglazen Elixir d'Anvers van M. F. X. De Beukelaer en in min dan 5 minuten zijn ze geheel en gansch genezen. Dit middel heeft nooit gefaald. Hetzelve dient ingeval de maag van het dier door het gulzig eten zwaar overlast is. &:BEI)KEL«£ l5rtLL.1t NVERS is door dit likeur zoogoed van smaak, oogenblikkelijk genezen, met het in nemen van twee druppelglazenvandit zelf de likeur Proeft en niemand zal er nog wil len zonder zi jn.Uitmuntende drank aan voordeeligen prijs. Twintig medalien zijn dit likeur om zijne teste hoedanigheden ten deele gevallen. Eerediploma ter gezondheidstentoonstelling te Bo- logne aan zee, voorzitter D' Pasteur 1887. Let wel op dal gij u niet laat bedriegen door de na maaksels en verschaft u de echte en ware Elixir d'Anvers. Te bekomen bij de voornaamste likeurhandelaars Ie Dixmude. Al de Kwalen, al de Ziekten, al de ongiMteldkeden,voort- komende van een onzui ver bloed, worden onmid- delijk genezen door het gebruik van Btanduftrt'-s D« Doos,Fr. I.50 puien. Deze Pillen maken zich meester van slijmen, Gal, en alle slechte Vochten,zij voorkomen en I genezen alzoo alle winteralekten. Tegen «J|CHT»RHUIHATIS!HUSis er geen heter middel! de noon x, -ii, Indien gij lijdt aan Aamborstigheid of Asthma t Of ook Influenza T v Maakt ter Zelfde tijde Gebruik vanFR j'lo" NTETS OVERTREF!) de STAND AEHT'S-TABLETTEN om den Hoest te verzachten, de XXTTEXiXNB ln de Heel te stillen en den ABBM te herstellen. Aanwasurdt geene andere dozen dan deze omringd van een lloozc papier dat het Fabriekmerk en de name draagt van Hró STANDAERT, Apotheker, Steeaatraat, BRUGGE. OOK VERKRI JOB A AR IN ALLE GOEDE APOTHEEKEN. <D O Cu c3 H H H co 0 a o> pa Ph w 'C? -Q O a B x O o O. <D Q wie onderworpen is aan DE DOOS1fr.50 OPGELET I Wel onderscheiden tusschen STANOAEP.T'S-PILLEN en STANDAERT'S-mAAGPOEIEII. en bij uitmuntendheid het beste om het bloed te zuiveren en de gezondheid te bewaren. is gean PURGEERMIDDEL. Hst is een HERSTELLEND middel voor al wie een* flauwe maag heeft en eene zwakke gezondheid. ALGEMEEN DEPOT: Apotheek HONORÉ STAN D AERT.lb 53 tradSl BRUGGE DIXMUDE, 21 nov. Per hectoliter Tarwe lot Rogge tot Sucrioen tot Haver—.— tot - Boonen tol Aardappels per 100 kil. 4.-~ tot 5.—. BOTER per stuk van 7 hectog. 2.09 tot 2.27 per kilo 2.99 tot 3.24 Eieren per 25 3.25 tot 3.50 KORTRIJK21 nov. Per heet. Tarwe 15.tot 15.25 Rogge 10.50 tot 11.Haver 14 tot 14.50 Aardappelen per 100 kil. 5 25 tot 5.50 Koolzaad olie per 100 kil. 52.50 tol 53.Lijnzaadolie 42 tot 14.75 Koolzaadkoeken 14.tot Lijn koeken 11.75 tot 49.Koolzaad 25.tot Tl. Suikerei tot Suikereiwortelen —tot BERDEN Frankrijk, 2' nov. Middenprijsp' heet. Tarwe 16.22 Roode Tarwe—.— Witte zaaitarwe 'Haver 7.77 Boonen 15.71 Witte Boonen 16.70 Blauwe Erwten—,Vlasper 1 1;2 4«71,75. ItO USE LARF, 22 nov. Per 100 nil. Oude tarwe 19.— tot 20.— Zaai tarwe totRoode tarwe 17.— tot 18.— Rogge 14.— tot 14.50 Haver 15.50 tot 16.50 Aardappelen 4.— tot 5.— Chicorei-boonen 19.50 tol ld. Nieuwe 15.75 tot Koolzaadolie 54.50 tot ----- Lijnzaadolie 43.— tot Boter 2.70 tot 3.20 de kilo. VEURNE, 23 nov. Per 100 kil Oude Tarwe 17.— tot 18.— Sucrioen tol— Haver 14.— tot 16.— Boonen—.— tot Erweten lot Boter de kil. 2.75 tot 3.25 MEN ZEGGE HET VOOBT. Zich Ie bevragen bij alle boekhandelaars en bij de Uitgevers, J. LEBÈGUE en O, Jllagdalenaslraat te Urnssel. Dè gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet, zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden bij het vermalen der hardste spijzen: de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevondenen bestaat in Belgie alleen bij den uitvinderdaar is het mogeliik kunst tanden te leveren te beginnen van 5 fr. en een volledig gebijt aan 100 frs en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van M' en Mm" Meier trotseeren om zoo te zeggen de v/erken der natuur; men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurljke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. N. B. M. MEIER is te raadplegen alle Zaterdagen, van 9 ure 's morgens tot 2 ure namiddag te IJPEREN, bij Madame weduwe Van Kemmel, Groote Markt, n» 5. En den-Woensdag van iedere week van 9 ure 's morgens tot 3 ure nanoen, te OOSTENDE, Langestraat n» 77. Alle kunsttanden komende uit het huis van Mp en Mms Meier zijn gewaarborgd vooi het leven. 1 Hebben den voorrang boven ieder ander middel, ter genezing van alle ongesteldheden der lever en der maag. Zij reinigen het bloed van allo onzuiver heden ea oefenen een heilzamen invloed uit op de werking van het hart en de nieren. Zwakte zoowel naar het lichaam als den geest, door jeugdige on voorzichtigheid of buitensporigheden van welken aard ook veroorzaakt, verdwijnt spoedig en het geheele gestel wordt versterkt, door de verzach tende uitwerking dezer wondervolle pillen. Zij zijn de steun en staf van kranke en gebroken gestellen, daar alle ziekelijke oorzaken der kwalen, uit het gestel worden gedreven, de spijsvertering hersteld, de afscheidingen geregeld, de zenuwen versterkt worden, en het lichaam deszclfs natuurlijke gezondheid en veerkracht terug erlangt. Derzelver genezende eigenschappen zijn heilzaam zoowel voor ouden als jongen, van het mannelijk en vrouwelijk gestae? en in ieder tijdperk van het leven, van af de wieg en later, roeijen zij de zadt^ uit van die kwalen, die ieder jaar duizenden vroeg ten grave doen dalen. Geen middel is ooit door de geneeskundige faculteit voortgebragt, dat met deze wondervolle zalf gelijk staat. In huidziekten en verzweringen faalt dezelve nimmer te genezen. Onder den invloed van derzelver verzachtende en balse mende eigenschappen worden oude wonden, zweeren, gezwellen, kanker, zeere beenen en zweerende borsten genezen. Het is eene onfeilbaar middel voor hoofdzeer, klierachtige zweeren, gezwellen, en alle dergelijke aandoeningen. Lijders aan hoest, verkoudheid, bronchiten, aamborstigheid, lievige hartklop pingen, congestie der lever, jicht en rlvumatiek, zullen dadelijk verligting vinden door de aanwending dezer krachtvolle zalf, indien die op de aangedane deelen goed ingewreven wordt. Be pillen moeten altijd worden ingenomen volgens voorschrift in de gelruiJcs aanwjtingen De Pillen en Zelf worden verkocht in Professor Hrlloway's Etablissement, 633, Oxford-street, Londonen bij bijna iederen voornamen Apothokor mi Drogist door de geheele boscliaafdo Wereld. Te bekomen in de apetbekenj dm Gouden Hert, bij EMïEL VERWAERDE, Dixmude. De beste Amerikaansche hnnrliersteller Geeft aan de grijze haren hunne vroegere kleur weder, bezorgt hen eenel nieuwe groeikracht en doet de velletjes verdwijnen. Verzekerde uitslag. Gemakkelijke en spaarzame gebruikwijze. Zeer groote flesch 2 fr. SO Wordt verkocht bij renkiverkverkoupers, haarkappers en apothekers. VERKOOP IN T GROOT Abor, A It lijks t neer inj loos in Alle gedrukt geplant Men kets ut en ondt -• Vai (het is M. I bestuurders zich parlemi muur zien O] te kunnen 1 geweest is 1 met welke Reinach, d Iers van de; eweest is, eden. Ik l maai ik ven toeval niet i Gij gi Ik g( Reinach wa; te denken...

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1892 | | pagina 4