Een praatje met den heere Pol de Polemieker. Peper en zout. van 1. BUIL, Een en ander. Prachtige keus van postkaarten Kerstdag en Nieuwjaar Aan de bejaarden. Nieuwstijdingen. Stadsnieuws. Burgerstan Notaris Ti IJST Woonhuis en H. 0 Notaris Til VBJ Boomen, C. Colaer doen doorgaan als den grootsten slechterik. Maar liegt en bedriegt, brast en tiert, vloekt en steelt en tpeelt den kiesdraver voor de tjeven en gaat zelfs nooit naar de kerk zij zullen u doen doorgaan als een braaf en godvruchtig man. Er is bijua geen dorp in Vlaanderen ot men treft er van die walgelijke kerels aan, algemeeu gekend als brassers en die noch tans in de bovenste schuif liggen in de pastorij De heer Volksvertegenwoor diger Buyl zal den eersten Maandag van Januari zijn gewonen verhoordag niet houden te Dixmude Daar Nieuwjaardag valt op den eersten Zondag der maaad, zal M. Buyl te Veurne te spreken zijn, den eersten Woensdag, 't is te zeggen, den 4 Januari. Pensioen van 1 fr. daags. nat, beste Polleken, zullen de liberalen doorvoeren als zij meester zullen zijn in het land. Zulks weten de klerikalen maar al te wel, en schijnen dit niet te willen geloven, om dat zij binnen 3 jaren het pensioen niet meer zullen betalen. Wij herdrukken tot staving van ons ge zegde Balangrijkeberiohten. Al degenen zoo mannen als vrouwau.die in 1843,1844 en 1845 geboren zijn. Willen zij eenige aanspraak kunnen maken op het pensioen van 65 frs, zoo moeten zij op 65jarigen ouderdom id bezit zijn van een lijfrentboekie waarop minstens 18 frs zijn ingeschreven bij Help VZelve slechts 12 frs, gedaan in stortingen van ten minsten 3 frs per jaar. Bezitten zij zulk boekje niet, dan hebbea zij volstrekt geen recht op eenig pensioen. De afgevaardigden van 't Ministerie, die op den buiten propagande moeten maken voor de Lijfrentkas, en 't klerikaal ministe rie, spreken in denzelfden zin. Storten moet gij, werklieden, zeggen zij, of anders geen pensioen meer. De liberalen immer bezorgd voor den ouden dag der werklieden, hebben in de Kamer een wetsontwerp neergelegd, ten einde aan de werklieden een pensioen van 365 frs te schenken. Hier zullen wij onze lezers doen Opmer ken, dat de klerikalen nog meester zijnde van de staatsgelden, er niet van hooren willen, een degelijk pensioen aan de oude werklieden te zien uitkeeren. Daarom moe ten wij hier stap voor stap, dus stillekens aan, alles trachten af te smeeken. Daarom ook heeft M. Warocqué, M. Buyl «n anderen een wetsontwerp op de pensioe nen neergelegd, dat als overgang zou dienen tot wanneer de liberalen meester zijn van 'l land. Houdt het u voor gezegd, Pol heere de Polemieker, wij zullen aan den werkman 1 fr. daags pensioen geven en geld, ja. geld zullen wij genoeg vinden. Jaarlijksche Staats-inkomsten. in 1904 529 miljoen voor 1905 642 miljoen Wij zullen op die gewichtige kwestie nog dikwijls terug komen Pol de Polemieker zit met de poepers. De kloosters loopen met al ons geld zeere, zeero weg. Door de hulp der liberalen, genieten de toude werklieden in 1907 het pensioen, dit verzekert u den heer Buyl. Aan U werk 3 koorkerken en kloosters iser altijd geld. Men gaat te Koekelberg bij Brussel eene Basieliek of hoofdkerk oprichten, die een lOtal millioener. zal kosten en die er zooeeel noodig is als het vijfde wiel aan den wagen. Maar voor den ouden afgesloofden werk man 9 eenten daags 1 Da Belgische schulden, in 1884 1 miljard 128 miljoen in 1904 3 miljard 351 miljoen Dat zijn ware geldverkwisters, die kleri kalen De kapelaan komt juist binnen de sacris tie na zijn sermoen, en hij zegt tegen den koster Koster, hebt gij ooit zulke ezels gekend als ons volk van Dixmude ""k Heb daar juist den predikstoel bijkans in stukken geslagen, om hen te doen ver staan dat zij den Dixmudenaar niet mogen lezen, en zij kunnen dat niet begrijpen. Ik word gewaar, hoe meer ik preek, hoe meer deu Dixmudenaar gelezen wordt. De koster. Ja, Mijnheer, ik heb het ook zoo verstaan, dat het allemaal ezels zijn, die in de kerke waren, want gij hebt zelf gezegd Beminde Broeders. Uit de sacristij. Als er nog veel van die menschen zijn, die voorde liberaleu stemmen, dan moet dat toch eens ophouden. De klerikalen zijn de grootste vrienden van de herbergiers. Na de kiesklopping van 29 Mei schreven onze twee hellemoeren dat de katholieke regeering de geneverwet moest intrekken of dat ze zou verpletterd worden. Nu de kle rikalen kunnen die wet niet intrekken. De vijftig miljoen die zij alle jare aan geneverbelasting door het Belgisch volk hebben doen betalen, hebben zij noodig om aan ditzelfde werkvolk 9 centen daags en om de soldaten te betalen. Ze melken de koe en laten haar, wanneer zij van honger schreeuwt, diezelfde melk uitdrinken. Daar voor moet ge charlatan zijn. Nu geven wij het woord aan hel Nieuws van den Dag Was men te lui om te werken, of wist men niet meer van wal hout pijlen maken, gauw eene flesch genever gehaald... op den poef, een spel kaarten, een vogelpik, en eene nieuwe herberg werd geopend. Kamerzitting van 16 December.) De Grondbelasting. De heer Buyl. Ter zitting van 29 No vember laatstleden, stelde ik den heer minister deze vraag De Regeering deed eene nieuwe kada strale indeeling of herschatting verrichten, die honderdduizenden frank kostte en, vol gens hare ontwerpers, de grondbelasting op. billijker voet moest vaststellen Is de heer minister van pi; geven aan deze nieuwe indeeling Zoo j wanneer kan hij daarover voorstellen in dienen Waarop de heer minister dit heel korl antwoord gaf Ik kan enkel verwijzen naar mijn anl woord daarop, aan deu heer Bertraud den 11" Maart laatstleden gegeven. In onze Handelingen spoorde ik op welk antwoord de heer minister mij verzond en ziehier wat ik vond De beer Bertrand zoo sprak het acht baar kabinetshoofd vroeg hoe verre het staat met de toepassing van de nieuwe ka dastrale indeeling. Zooals ik het reeds zegd< zal de aanslag maar veranderd kunnen worden den dag dat de Kamers eene nieuwe inriohting8wet voor de grondbelasting zal stemmen. Of de heer minister wilde hier slimmer handelen dan la Palisse, ofwel heeft hij eens te meer den draak gestoken met de Kamer die overigens begint beu te worden over 't algemeen minachtende manier waarop h&t kabinetshoofd antwoordt op de vragen,inzenderheid uitgaande van de leden der oppositie De heer de Smet de Naeyerminister van financien en openbare werken. 0 101 De heer Buyl. Wij wisten dat de a: slag maar zal mogen gewijzigd worden., aen dag dat de Kamers eene nieuwe inrichtings- wet zullen stemmen voor de grondbelasting. Maar 't is de heer minister die, overeen komstig zijn herhaalde beloften, aan de Kamer die nieuwe organieke wet moet voor stellen, welke voortdurend op al de banken der Kamer geëischt wordt. De middenafdeeling, mot het onderzoe' der begrooting van 's lands middelen voor 1902 belast, had aan de Regeering g< ttJwWiku ü'fjii du uui'^BP! Luiheid verarmd, arbeid verwarmd, want werken verrijkt. Geen werk, geen brood die niet werkeD wil moet niet eten wilt gij brood hebben, leg u op den oven niet te slapen die vuur wil hebben moet den rook verdragen. Niettemin,meu moet werken met verstand want twaalf stielen, dertien ongelukken. Te Weenen in de groote drukkerij van den keizer, heeft men de honderste verjaring der drukkerij gevierd. Er werken 1,732 personen in de drukkerij waaronder 197 bedienden, 440 letterzetters, .108 drukkers. 37 proeflezers en 70 boek binders. De drukkerij heeft twee stoomraachienen met acht ketels, twintig elektrische motors, zes dynamos, vier rolpersen, drij en vijftig andere drukpersen, 242 machienen van allerlei aard. -mcagfi neerleggen van het wetsontwerp betreffen* de grondbelasting tegenhouden De Regeering heeft er zich bij bepaald te, zeggen, dat zij in den loop der behandelin, van de begrooting antwoorden zal. Welnu die behandeling is afgeloopen zonder dat de minste uitlegging gegeven is, men wt wel waarom. Nochtans werden, vóór tien jaar reedi uitdrukkelijke verbintenissen aangegaan. Sprekende van de kadastrale indeelin, zegde de heer minister van financien indei^ daad ia de zitting van 19 December 1894 De voorbereidende werzaamheden zulle op 31 December 1895 gedaan zijn en van n af neem ik de verbintenis in ten hoogste dri of vier jaar do werkzaamheden der perceels gewijze expertise ten einde te brengen. Dat was een uitdrukkelijke verbintenis welnu, wij wachten nog altijd 1 In December 1894 zegde de heer minister van financien nog dat, eeas de indeelings- werken gedaan, hij het bedrag der grond i belasting van 7 op 5 t. h. van 't kadastraalj inkomen hoopte te verminderen. De kadastrale indeeling moet sedert lang gedaan zijn, maar de heer minister laat ze maar slapen. Overigens belooft de minister zoo gemak kelijk en zooveel. (Gelach Beloofde hij niet de rechten op suiker af te schaffen of tot 15 frank te vermiuderen En zegde hij toen aan de Kamer niet dat de dag, waarop het premiestelsel zal verdwijnen, de suikerbe lasting geen enkelen verdediger in deze Kamer meer zou vinden Welnu, het premiestelsel is verdwenen, en de heer mi nister bevestigt het bedrag van 20 fr. Wordt voor tg nel, David Teniers was op zekeren dag met zijne verfdoos onder den arm Den Boer opgegaan. Hij kreeg honger, ging eene herberg binnen, at naar begeeren en ont- lekte toen eerst, dat hij geen geld bij zich Toen de waard met zijne rekening kwam, stófid juist een bedelaar, op een doedelzak blazende voor de deur, Teniers opende zijne verfdoos, nam zijne penseelen en teekende in enkele vlugge trekken den muzikant op het doek. Een vreemdeling, die in dezelfde herberg was en in de nabijheid van den schilder zat te eten, was verrast door de vlugheid waar mede het portret werd geteekend, kocht het en betaalde eene som, waarmede Teniers ruimschoots zijnen maaltijd kon betalen en tevens dien van den kooper, terwijl er nog eene flinke fooi overschoot voor deu kas telein. De heer Paul Hymans, de talentvolle Brusselsche volksvertegenwoordiger, heeft deze week op een vergadering der Ligue Libérale gewezen op de stevige verstand houding tusschen progressisten,gematigden en werklieden. Het is geen gelegenheids- koalitie welke wij begroeten, zegde spreker, maar eene innerlijke gevoelde en rijp over wogen eenheid, beantwoordende aan de noodwendigheden van den politieken toe stand. De volkomen vrijheid aan elk der liberale groepen gegeven, te ijveren voor de grondbeginselen die hem lief zijn, verzekert aan onze partij eeue kranige werkzaamheid Het liberaal programma heeft den invloed der nieuwere denkbeelden ondergaan. Het is niet overlast met formulen noch holle deklamatienmaar biedt het volk de zekerste en doelmatigste middelen aan zich zedelijk te verheffen door het onderwijs van allen, de afschaffing van alle voorrechten, de vol komen gelijkstelling in staatkundige rechten Dit programma is breed en solied genoeg trot- f renuruete^^ff evers, bewust van (Ie echtmatigheid onzer eischen, pogen zelfs niet ze te beknibbelen maar vergenoegen zich met de bewering, als zou de liberale partij, eenmaal terug aan het bewind geko men, onmachtig zijn om haar programma it te voeren Die taktiek zal niet lukken. Door haar verleden, hare staatkundige (overleveringen en vooral door hare bewezea diensten is de liberale partij aangeduid om de nalatenschap over te nemen van een gehaat Gouvernement welks dagen geteld zijn. Wanneer voor haar het uur der be stuurlijke verantwoordelijkheid zal slaan, zal ze die zonder vrees op de schouders ladeu en de natie, haar edel inzicht keuneude, zal haar toejuichen. Voor de uitvoering van een programma dat, alhoewel beantwoordende aan de recht matige en beredeneerde verzuchtingen der demokratie, toch de openbare orde en de stoffelijke welvaart van het land verzekert, zal in de Kamers eene meerderheid gevon den worden. De logische kant der toestanden schrijft de oplossingen voor. Ten overstaan van het verwonnen kleri kalism hunkerend naar wederwraak, zal het voortbestaan van een liberaal Gouvernement zich opdringen als de onmisbare borstwe ring van de burgerlijke maatschappij. De loyale naleving harer verbintenissen zal der liberale partij den steun der antiklerikale groepen verzekeren. Magazijn van Fanlaisie-artikelen Hoek der Vischmarkt,Noordstraat, Dixmude Openbare en kostelooze leergangen van GROENSELKWEEK TE DIXMUDE, door M. K. DEMUYNCK, hofbouwkundige te Eerneghem. Stof der Lessen Zondag 8 Jan 1905 Kweek van kolen en bladgroensels. Maandag heeft eene treinbotsing plaats gehad op de lijn Gent-liuinkerke, tusscben de statiën Maltebrugge enSt Denys-Weslrem Reizigers werden licht gekwetst. De reizi gers van Dixmude kwamen om 3ure's nachts in onze statie aan. Geschiedenis van een bejaard persoon Men heeft ongelijk zich te oud te gelooven om verlichting en genezing eener ziekte te bekomen en er kan van de waarheid dezer bevestiging geen beter bewijs gegeven wor den dan de verklaring door dewelke een persoon, die Dixmude bewoont, geiuigt dat de verzachting en genözing der kwalen uit eene schrandere verpleging kunnen voort- kómen. Mm? w4 Bolle, 30, Oostvesten te Dixmude, zegt ons 't Is sedert tien jaren dat ik altijd van de nieren kloeg ik had rheumatieken, en 't is met de grootste moeite dat ik mij kon bukken of buigen, ik had bedwelmingen draaiingen, zweetingen terzeltdertijd dan huiveringen, ik was zeer koorsachtig, had maagzuren, 't was slechts met moeite dat ik gaan kon en ik dacht, dat er, ter oorzake van mijne een-en-tachtig jaren, niets meer aan te doen was, want de zorgen eu de middelen bleven zonder eenen uitslag, toen ik van de Foster Pillen voor de Nieren hoorde spreken wilde ik eene laatste proef tot genezing wagen en haalde er eene doos in de Apotheek Verwaerde, te Dixmude. De uitslag overtrof alle hoop, want reeds van den zesden dag was ik gansch anders, het scheen mij twintig jaren verjongd te zijn, ik sliep beter, ik had reeds eetlust herkregen, mijne pijnen waren minder hevig, en in minder dan veertien dagen was ik teeneraaal hersteld, tot mijne gelukkige tevredenheid. Ik verklaar het bovenstaande waar en machtig U het kenbaar te maken. Hoop voor de Bejaarden. Honderde men schen" op den leeftijd tusschen de 70 en 90 jaren zijn volkomen van pijn in de nieren en de blaas door het gebruik der Foster Piilen vernezen. Deze modecijn verlicht en geneest op eene aanhoudende wijze de zieke irieren der oude zoowel als die der jonge menschen. 't Is een bijzonder genees middel voor de nieren. Verzekert U dat men U de Foster Pillen voor de Nieren geve van dezelfde soort als die welke Mme Bolle gehad heeft. Men kan ze in alle apotheken bekomen tegen 3 fr.50 de doos of 19 fr.de 6 doozen of vrachtvrij per post als men de vraag stuurt aan de Èngelsclie Apotheek van Ch. De lacre, 50-52 Gouden bergstraat te Brussel Al gemeen Depothouder voor België. in letters volmaakte nabootsing van steen-| druk, aan genadigen prijs. fcTooneelnieuws. De rhetorica Heden dorghen nyet zal rond half Februari ^eelvertooningen geven. Later deelen op te voeren stukken mede. De loting voor de nationale milicie in |zal in onze provincie plaats hebben op sdag 8 februari. Zondag nacht, rond een ure, had er bij 'deNoordbrug een schrikkelijk gevecht plaats Twee Beerstenaars vielen een Dixmudeling aan met messen en staken hem dat hij bijna uitbloedde door zijne wonden. Dr Denaux uit zijn bed opgeroepen heeft de wonden vermaakt. Men heeft het slachtoffer naar het hospitaal overgebracht. Het parket van Veurne heeft woensdag het onderzoek begonnen, en om 9 ure werd een der Beerstenaars naar Veurne overge voerd. 3 a 400 stadsgenooten stonden den heelen avond voor het policiebureel om al de bij zonderheden te trachten te wete te komen. Openbare en kostelooze leergangen van hoefsmederij door M. Van Biesbrouck, veearts te Nieuport, zullen gegeven worden te Dixmude. De reeks lessen beginnen den Zondag 15 Januari. De belanghebbenden ■werden verzocht de affichen te lezen. De burgerlijke rechtbank van Gent heeft uitspraak gedaan in de zaak van Centu-s^rouckaerts, ^3\vezen hèdiende van Vooruit, dïe tegen de Samenwerkende Volks drukkerij, die hem beschuldigd had, een proces had ingespaunen om schadevergoe ding te bekomen. Mr Van de Vyvere, advo caat bij het beroepshof, vroeg voor hem 3,000 fr., eii bovendien 500 fr. om, bij mid del van strooibrieven, op den laster te antwoorden. De rechtbank heeft de Samenwerkende Volksdrukkerij veroordeeld tot 1000 frank schadevergoeding, en bevolen het vonnis bij middel van strooibrieven te verspreiden ten koste der Samenwerkende Volksdrukkerij tot een bedrag van 300 frank. Te Wevelgem was M. C. Pattyn, Zon dag namiddag op den koer zijner woning bezig met zijn geweer te kuischen, toen eensklaps een schot afging en de lading terecht kwam in het hoofd van G. Declercq, oud 17 jaar, knecht van den huize, die als neergebliksemd ten gronde zeeg. De onge lukkige gaf weldra den geest. Een metser, in dienst van de haven werken te Oostende, die eenige dagen zijn werk had laten staan, word Zondag namid dag door zijn meesterknecht berispt. Woe dend geworden trok hij zijn mes en plofte het tweemaal in de borst van den ongeluk kige. De baldadigaard werd aangehouden. De wonden van den gekwetste zijn niet doodelijk. Maandag nacht zijn dieven gedrongen in de fabriek van MM. Taylor Brothers te Brugge. Zij hebben het koffer/ort op den koer gedragen, opengebroken en|geplunderd. De lessenaar van den meestergast werd eveneens geruimd. De stoutmoedige dieven worden ieverig door de politie opgezocht. en half boter gekamd maar de gewenschte teit bezit. De ingenie de nieuwe constructs moet zijn. Er heeft zi gevormd, die de ui wil. Het volgend jaar nen in den handel ko: nog niet verkregen nog geheim. Ede rechtbank v kanion Dixmude heefi d volgende vcroordeelinge Verfaillie Charles, voorw. wegens overtredi Vandersteene Cyriel den te Caeskerke, elk 1 f woordelijke beleediginge Geldhof Sylvie en jDep Eessen, elk 20 fr wegens Vangilluwen Henri, lat »oorw. wegens zijn plu hebben ge'.aten op een a Decaestecker Philip, voorw. wegens 't zelfde Desmet Emiel, koopm 1 fr. voorw. wegens zond mans toebereide grond Vercruysse Cyriel voe broeck Istdoor voerman en de 2' voorw, 25 fr.. m der bevoegde overheid, dienst te hebben ingeric Mulle Medard, landwe wegens openbare dronke De carrcctioneele heeft den 1 en 2 Decet deeliogen uitgesproken. Harteel Pamfiel, mol 50 fr of 15 dagen, Deruyter Justin, leurder te Clerckcn voor smaad Devincke Henri, den en 52 fr. of 16 dage Wullaert Emerence, herbergierster te Loo, slagen Verschoore Isidoor, en 26 fr. of 8 dagei slagen en dronkenschap Clabau Ferdinand, fr 105-90 c. of 1 maand middelen. Morlion Cyriel, werk en 26 fr. of *8 dagen, Valcke Remi, werk 26 fr. of 8 dagen voo Pynte Jsidoor mets lijk 100 fr. of 8 dagei Deman Arthur, wei delijk 100 fr. of 8 dage Viereu Alfons en Vier Admkerke, voorwaan 12 dagen, den tweede Jileca Arthur, mt 15 dagen, 20 fr. of 4 da Mijnheer, u felijk ook verzoek ik i 10 doozen Waltherypill keelpijn, op te siuri Waltherypillen Dank op Flor. Qpgepasl Ve doodeiijke winferziekte bruik van Slandaerts en verkloeken; zij z\\e slechte vochten Elonoré Silandaert ude, bij Ve Hhcke BEnisvaders ei geerende pil van D"- Wal gezondheid steeds bij u 21 dec. Rachel Desp 14 oct. 903, dochte Muylle. 23 dec. Augiisi te Loplicm den 14 n van Virginie Wanck Vanthuy'p.e ,g avond, wanneer de trein, gaando van Namen (jnaar Charleroi, geko men was tusschen de statiën van Rovet en Florette, klonk eensklaps de noodbel. Aan stonds stond de trein stil. In een kompartiment vonden de bedien den vier mijnwerkers die, na hun meester knecht te hebben afgerost, op het punt stonden hem door het portel, dat reeds ge opend was, te werpon. Gelukkig dat de meestergast na zich hardnekkig te hebben verdedigd, het nood signaal had kunnen doen werken. Devier kerels zullen vervolgd worden. TeMonceau-sur-Sambre was een ^ja rige Franschman, Gabriel Renaux, verliefd geworden op de vrouw van zijnen patroon, den koffiehuishouder D. en hij werd zoo dringend, dat mevr. D..., hem moest af danken. Woensdag bepiedde hij het oogenblik dat de patroon uitging en drong dan in huis, ge wapend met eenen revolver. Mad. D. vluchtte en verwittigde de politie. Toen deze aan kwam heeft de jongeling zich door den kop geschoten. De dood was oogenblikkelijk. Uit Amerika korat het bericht, dat een karn uitgevonden is, waarmee iu een minuut TE Donderdag ten 3 ure namiddag Desodt Movent. Gebruikt door Ser TE W Os» E53s?sfla 1904, t« VVO: ME ter gebruiken Aloi\ ClaeysLouis Maddel Zaakwaarnemer, Venditien koop en domraen, Pachten,e en ontvangst van got Groote en kleine op goede hypotheek. Verzekeringen.-- te koop.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1904 | | pagina 2