w\p \h <1? THERMOGENE VER VAMT DE KRIST ALSO DA Zenuwziekten - Vatóle ziekte GENEESHUIS WINDELINCX, BRUSSEL. GRIJS HAAR RHUMATISM 1 SO 7. besparing. Vereenigde Zeepfabrieken. Brussel. 5ehezinq ni ZEfiüWZWAüTE Papier magazijn VanCuyek, Dixmude. Drukkerij Van Cuyck Bankhuis J.-J. Staesens, Vfirgrooting, Yergrooting VELOS en Toebehoorten A. Coppel de Luxe Edg. Van de Putte-Pieters Obligatien ^Spaarkas i^Y'sleS«P leeningen Lr: Ski E^Up: co i m a Standaert s tabfetten Stempeis in Gaoutcl Zenuwziekte Ziekten der bid en der waterorganen DOCTOR DELBÜYIER Raadpleging per briefwi rurgnemie BloemmyersiiUs menie FR. ROMAN sseling. Emile DeCuyper, Woumen straat, Dixmude. OPGELET I Mistrouwt o van Hamaakssls >m§*m VALLINGEN RilCPUd. STIJVE HALS im5uiu1iiiiiPUK«.»TnEi«zu,£ Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 SODEX Een pakje van 10 c. zal u meer voldoening geven dan 2 kilos der beste„KriiMakoda of 3 pakken van alle namaaksels, die alleen door verpakking op onze SODEX gelijke IIKLlUniClJH BKMCHT. Bespaart zorgvuldig de briefjes die zich in de pakken SODEX bevinden. Consult alle dagen van 10 tot 1 imr. ook op Zondag van 0 tot 12. «m ciektcu die er nlt voorlkoweu. Vf le oiaansn hobben ronder hot te weten zaadver- i lies. Vele vrouwen zijn ook onderhevig aan witvloed. 1 Du verliezen, wanneer rij lang duren, verwekken s z >lf* bij de kloekate mensehen eene vroegtijdige ver- gsiappiue. cone uitputting der natuurlijke genees- j kracht, liet eien smaakt dan niet, en verteert niet goed De slaap it, onruBtig en vol droomen. Men voelt 8 zich altijd moede, vooral in de beenen, en s morgen» I ala men opstaat is men roo moede als s avonds als 1 men slapen gaat. Vele personen hebben draaiingen, I hartkloppingen, oorruisachingen, congestie en pijnen aan het hoofd, maaglendeu of niorpijnen, verlies van het geheugen en van het haar, verslapping van de I ontren, enz. Als de verheien nog langer blijven duren 1 en vooral uit oorzaak van veel verdriet, buitenspo- S f ighoden, overspanning In het werk, menigvuldige kraambeddon of besmettelijke riekten looals drol-jïr Mryi SJg 7RB0FR OPERATIE pingen, influenza, typhu», enz., dan neemt de ler tUWSJLn UI MMIIb zwakking nog toe en ontstaan ergere ziekten, zooals iI h noHnrifT- zwaKüing nog iue eu usivawu.tu ——•-•-z --- maagkwalen, blaaBziekte, bloedarmoede, bloedader- breuk, waterbreuk, breuken, ontsteking en zakking der baarmoeder, gezwellen der eierstokken, onmacht, klierziekte en zelfs kanker. K ;„.~i„n Indien gij een of meer van d,e ziekteverkehijnaelen gevoelt en vruchteloos allerlei remedien beproefd hebt of nutteloos electriekscbe banden hebt gedragen, let>l dan het nieuw en belangrijk boekje \De Zenuwzwakte, gij zult daarin dé geredeneerde uitlegging uwer kwaal viuden en tevens de ecnige en ware middelen die u kunnen genezen. Gij zult dan ook begrijpen waarom de zenuwzwakte, en hare menigvuldige verschijnselen niet kunnen genezen worden noch door medecijnen, noch door elektriesehe banden, en waarom die ziek ten genezen door de behandeling van het Geneeshuis. Deze kan geschieden door slechts enkele bezoeken van tijd tot tijd en vereischt noch verblijf in het genees huis. noch verlet in het gewoon werk, noch groote kosten. Het Viaamsche boekje over de zenuwzwakte wordt op aanvraag tegen 1 frank in postzegels ver zonden van Ranker, kerpuistjeB dé in den hals, ziekte, Fistel» en andere gef1 gezwellen, Ad in den neus, klieren, Gezv ziekten en Zie Het-fchep' steld door D operatie van zieke weefsel; zalven en plei geen bloedve geene pijnlijk Men tracht zwakken ma; door alle na behandeling i ken van tijd E lieren en Gezwellen in de borst, Kan r lip, Gezwollen en gebarsten klieren Verzweringen in het aangezicht, Been- Gezwellen of verstijving der knieen wrichten. Wonden der beencn. Speen- grspat. Aderbreuk, Waterbreuk. Polypeu Zwelling of verzwering der amandel ellen der baarmoeder, Breuken, lluid- iten der watt'roig.inen. ïfttitHghüis'Wiudelincx is in 1860 im:o- A. Windelincx voor de Genezing zonder verschiilige ziekten, vooral Kanker. De i' i worden stilletjes aan, zonder pijn. door •i sters verdroogd. Dus geene uitsnijding. -lies, geen chloroform voor in te slapen e noch gevaarlijke behandeling, dc natuurlijke geneeskracht niet te ver- jr deze integendeel te versterken en haar tuurlijke middelen te verkloeken. Deze geschieden door slechts enkele bezoe- tijd aan 'net Geneeshuis. Een verblijf 1 fan S N' 2, BOLWERKLAftN, BRUSSEL. tegen den Botanieken hof, op eenige stappen afstand van de Noord6tatie. is alleen noodig in zeer erge gevallen. Een ieder kan met zijne gewoone bezigheden of werk voort gaan. Voor nadere inlichtingen vraagt en leest de volgende belangrijke Viaamsche boekjes 1* OverKanker en Klieren. 2° Over Zenuwzwakte. 3° Over het Zaadier lies. 4° Over Speen 5* Over l esmettelijkc ziekten der uraterorgnnen. 6° Uitlegging der makwaardigste genezingen van Kankerenz.bevestigd door honderden afdruksels van eigenhandige brieven vrijurillig geschreven uit dankbaar heid door genezen zieken. Die boekjes leeren kennen hoe men cue ziekten geneest, hoe men ze kan herkennen en voorkomen. De lezers begrijpen dan ook waarom kanker, breuken, speen. enz., niet genezen en terugkomen na de bloedige operatie, waarom besmettelijke vloeiing niet volkomen geneest door inspuiting of balsemcapsulen. en waarom bovengenoemde ziekten genezen door de I beroemde behandelingen van het Geneeskundighuis Windelincx. Elk boekje wordt verzonden tegen 1 frank i in postzegels en de zes te zanien tegen 3 frank m I postzegels onder vergezegeld omslag zonder firma.» Extra schoon assortiment van cahiers in alle grootten en diktenaanbuitengewone lage prijzen. Studenten schrijfboeken. Pen- en verfdoozen. Porte-musi- que. Keus pracht inkt potten. Alle slach van printjes voor naamfeest en souvenirs, enz. Briefwegers Albums voor posttimbers, poësien en handwerk. Fantaisie postpapier en enveloppen. Oostende en Veurne. De Bank te Veurne, gevestigd Appelmark a° 7, staat onder 't beheer van M. HisLionoK.fi db Spot. Aankoop en verkoop van belgische eu vreemde weerden Uitwisseling van koepons, cheques en vreemde munten Kosteloozo inschrijvingen aan alle lee- gen Eskonipteering van wissel* en mandaten; (ieldleeniugen op waarborg. Spiurlus, onder de persoonlijke verant woordelijkheid vau M. J.-J. Staesens, aan de i i ntrest van 3 jaars, uitbetaalbaar met eene waarschuwing van acht dagen. 8 j/i ®/0'jaars, uitbetaalbaar met eene Waarschuwing van drie maanden. van liet oudste en liestgekcnde IInis van Itelgië SOMNGEN (Duiisclilaud) Echte A. C. S. gezegd BALANCE R. J. de Luxe de beste der wereld IN 'T GltOOT Henegouwstraat, Ibis Kruisstraat, 10 Korte Kruisstraat, 4 In 't klein bij alle Vclomakers. lVTcirroTivit van zuivere inlandsche Monsche iflcigaZiJll Kolen. De beste Anihracite- kolen. Bij Van Cuyck, Hoek der Vischmarkl. Oudaan 24, Antwerpen. {Maatschappelijk kapitaal Jr 5,000,000 Reserven frs 1,501,309-11 Miliier toegestane leeningeu op eersie reut. i3-25°j.opiijdclijke uogen r rtingeh voor geruimen emak alle verdere inlichtingen zich gen b i den agent A. Claeys 11 lor N >oidstraat u'1 40, te O-IEIEInJ A MEER! y f De Nieuwe London JL t doel de K»"» IfKaL. kele daKen verdwijnen, n»e*l 1 het haar glanzend en zacht, b*- S'/xk lpt het ottvaHen en neem» 4* X4 pelletjea van het hoofd weg. Het besje en zekerste ge- Si S Borst-Tabletten. neesmididel tegen al de >S borstziekten, verkoudheden, longziekten, hoest en m de keel IJ! influenza. I Zekere hH.pm.dde. ASTHMA ""l-SO. M CQ 0. f-1 2 03 Cd M X3 M cd AangenTsmTan smaak, zij vergemakkelijken het uitbrengen der slijmen en genezen den ergsten koest. v,„,taat in Voor aamborstigheid of asthma de beste liul]J 3 of 4 StandaerVs tabletten in den mond te Eaten smelten, zj herstellen aanstonds den adem. i Algemeen depotbij Honoré Standaert. Verwaerde 61, Brugge. —Te Dixmude, bij G.hyBsaert;en Verwaerae, apothekers w- C91 apothekers. I Hoek der Visch- markt, Zekere en goedkoope geuezing, door eene eenvoudig! behandeling, zonder schadelijke geneesmiddelen, die slechts twee bezoekeü maandelijks vereiscnt Bijzondere Geneeswijze van Talrijke getuigschriften van volledige genezing Geneeskundig Gesticht bestuurd door Doictors-specialisten, «O», ISmiJ W STBAAT, lïKt'SSKG-SOOKS»* Nieuwe opmerkenswaardige genezing.— De,jonge juffer h Dehond, van St Gillis, 9 jaren oud, sints haar 5d' jaar aan vallende ziekte onder hevig, is thans volkomen genezen door de bijzondere geneeswijze. le bij de weduwe endijkstraat. ELG. V VN CUYGK, Dixmude IN Apofbelier-Sohsiltusidigw t« DENDERMONDE Werken ZACHT, tonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen «Ie SLIJMEN WEG Zij genMm VlHSTOPTHEiU MAAGPIJN Btrttio noen FRANS ROMAN De Doos I fr. 25 ff rif tri allé nomakingtn I O» ALLB APOTHBKBH ZILT brTnd JICHT. LEVERZIEKTEN GEELZUCHT, DRAAIINGEN, WE* Vraagt het boekje met getuig schriften, gratis versondeo op asa vraag door Fr. Roman, apotheker DENDERMONDE Hst keel iskeeia purgeer ee auivsrinssinlldel voor allerlei gebruiken Automobiels, braseeren, kuisschen. Te bekomen bij de wielrijders rollen met de het Belgisch Alle go banden v EetrigerH tejrot bif <40^ .^vO> melijk te purgeeren. Mae Sb daarom moet het purgeermiddel Sm ^Le^V'WEL GEKOZEN ZIJN en het mag uit z.ch zeiven geene y oorsuhe zijii v*n ver flapt ing oj zitlte.ijpr Deze goede purgeermiddel j bestaat, hij is den dag van Fr. I.50 I 36 Pillen. MÜABVERSTFRKEflDE en ZUIVERENDE PILLEN ag de wer y rond gekend. Overal wordt hij aanzien ST-** «JDA6Ft7'S* STA Beftï&st® Banoc Ziekten en bijXoöd ^eacide alunseaiekte. STA ND A ERT'5-PIL .j8toptliei«,X.erer*ieltt'— slechte Spijsv "",B",a'"!nbUT ïsvrieiiu EhumfttlSK, BerBafcionm, STAND AERT'S-PILLENw maalMW Vi.nnen nooit dc ïninsie DAS IT'S-PtLLLN ilddel uB-ii a.le ijk da Influenza "het Hoofdpij) Puisten W m.n,;!r;--nTeVnöoi^r,T.ÏÏ,Y,oï^rm^: toegea«e«ld dat het labrl^merk draagt en de firmaSTANDAERT.SUmttti al.c Vclzlekten. -.keur genomen met een goede hol lichaam te weeg brengen. anvaardt geene andere dooian den deze Wq mringd »an een rooskleurig druksel BRUGGE. Tfrtrijtkiar in tl\t goedeitertrkn. is de best werkende en terzelfdertijd de gemakkelijkste remedie om te genezen plooien van het blad watte en het gg de hui(f houde) dlt 1S g eenige voorzorg die men moet di men eene sp0edige en energischer WTSffifSS men de^vatte besproeien met azijn of lauw water alvorena ze op te leggen. Qgf_AF{GR|JK BERICHT (I Laat niet toe dat ®e" °°£^e"desee1eby voorbeeld' dat voor 5 sing geve, onder het slechte heeft lndien deze weinig het oogenblik geenen THBRMOt-a namaaksel te doen a aanneme^hebt'GXJ er belan^ bU? voor uw geld, het echte produkt De doos', fr. 1.50de halve doos, fr. 0.80. Wordt verkocht Huis OU* Koentges, St. Jacobs!ra»t, 18, Briiss* Soecialiteit in het verwen van zijden stoften (Au ienüeur) V DROOGERIJ EN VERWER1J van alle itoffen, *1» vrouwen-, mans- en kinderkleederên gordijnen tafelkleeden en kamerbehangselschals; handschoenen, pane enz. MEN WASCHT EN ZWAVELT OOK WOLLEN SARGIEN. Verwen en wasschen van handschoenen. De zwarte rouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Alle stukksn aa mijn bij huis toevertrouwd, worden binnen 15 dagen geleverd. Verzorgd werk. «elBallgo prijzen. Depot bij Pietkk DeCock. Wilgendijk, 19, Dixmude.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1904 | | pagina 4