In Memoriam. cacao OEBEUKELAER cn &Mte c\m weield. Blauwsmijters. Komedianten. Beerst. Nieuwe Kamerleden. De Boekerij Nieuwstijdingen. .diefstal R. I. P. Woeste's zetel te Aalst bedreigd. Huidziekten. Speen. A. MOREL Burgerstand van Dixmude MARKTPRIJZEN. Beste Inlandsche, Flénukolen, Anthracieten en Goks Notaris Tiburce Proot Proot te Woumen en Vercruysse te Ruddervoorde. Notaris BAERT Groote Jaarlijksclie Koopdag Notaris BAERT Jaarlijksche Koopdag BAERT te Dixmude en DONCK te Veurne. Notaris VERTÉ IJST STEL Notaris POLLET Notaris DELAHAYE De Notarissen KERKHOFS en TERMOTE te Brugge In den Boekwinkel VanCuyck. Postkaarten Facteur Schoone keus Spijskaarten Almanak van Snoeck U)01V>t€ cuxav: iwx\A&ala&>cfi ntiüctftut Om fclié ^U.-_- A8 ^lÜiaxiAiAtuuxt JbttfwejtH€H eao^m:jfeittu?etj>ia(^c6t ffaxótfg bij de Gebroeders VAN COILLIE, Oostslraat, llousselaere. deze overrompeld van jongens van den buiten, bij zoover dat ze verplicht zijn eeno nieuwe klas bij te maken. En 't is de stad, dus de lastenbetaler3 van Dixmnde die de kosten van dat onderwijs helpen dekken, 't Is het onderwijs van die buitenjongens dat ons alle jaren nog eenige bonderden franken meer zal kosten't Is stichtend niet waar. Ook weten ze wel waarom zij die zaak drij dagen voor nieuwjaar bij hoogdringend heid gestemd hebben. Zij wisten wel dat moest de zaak m voor de pinne gekomen zijn, ze van wege onze drij liberale raadsleden eene hevige tegenspraak zou opgeloopen hebben. Ziedaar, lastenbetalers, hoe men hier met uw geld den aap houdt. Wij zijn benieuwd den uitslag te kennen van het onderzoek be treffende de schandalen uitgeme ten aan de Kerkdeuren den Vrijdag nacht vóór de stemming In de klerikale Gazette van Dixmude liezen •wij het volgende in een jartikel over één 7,423,748 inw. deelt door 40,000 (getal inwoners noodig om eenen volksvertegen woordiger te mogen kiezendan bekom, men 185 Kamerzetels met nog een over schot van 23,748 inw. Over het getal 184 zal men het niet eens zijn in de Kamer. Met enkel 18 vo^®vor' tegenwoordigers meer zijn er nog 6 5,748 inwoners niet vertegenwoordigd. Er zou den er dus moeten 19 zijn. Doch dat getal is onpaar. Hot staatsbestuur, aUyd op zijne kiesprofijtjes uit, zou wel aan Brussel eenen volksvertegenwoordiger meer geven, maat hei getal 23748 inw. versterken tot 40000 en zoo ook eeneu volksvertegenwoordiger meer geven aan de klerikale» van Neut- chateau. Altijd praktisch, die mannen. Zal iedereen in de Kamer het zoo verstaan. X. •y De Vrije Burger is overleden. Wij moeten volmondig bekennen, dat dit verdwijnen ons niet bezeerd. Niet dal het bladje ons in den weg liep, maar enkel omdat het gazetzedens hier bad ingebracht die tot niets behoorden. In het afscheidsilummer van 31 December spreekt dit blad van vrede in den Heere, en vele andere zulke kerkwoorden. Maar binst het 16jarig bestaan van de Vrije Burger hebben de schrijvers van die gazet vergeten wat kristelijke liefde was, en ook de spreuk van Christus poet niet aan een ander enz. Hadde de Vrije Burger zooveel abonnen- ten geteld als tegenstrevers die hij beeft be- leedigd en met modder beworperi, dan zou hij niet moeten verdwijnen hebben. In het nummer van Zaterdag groet de opstelraad iedereen, en doet zijn best om links en rechts eene beet te geven. Aan de Gazette van Dixmude wenscht hij voorspoed, en hij spreekt van de Boterkooper niet. Maar wij meenen niet te missen, met te zeggen dat deze meer op zijne maag lag, dan de konfrater van bij 't kollegie. Aan ons vergeeft bij al het kwaad dat wij gedaan hebben, Overledene Vrije Burgergij zijt bedankt voor uwe goedheid. Maar wij zijn overtuigd dat wij zooveel kwaad niet hebben gesticht dan gij zelf, en dat wij in alle rust het oor deel van allen mogen afwachten. Rust in vrede oude maat, die trachtet soms onafhankelijk te zijn, maar aan wie on middellijk mond en pen gesnoerd werden. Of denken die grrroole vaderlandsvrienden aich te verschansen achter V vel en 7 vleesch onzer boerenjongens en werkmanskinderen wanneer de vijand 7 land zou binnen rukken Wat zullen de boerenjongens en de werk manskinderen er over denkeu 't Is juist helgene de klerikalen gedaan hebben tot den dag van heden En 't is dank aan de liberalen en socialisten dat die onrecht vaardigheid heeftopgehouden. En wie was er onder ander tegen toen men in de Kamer hieraan een einde wilde stellen en rijk en arm gelijk de wapens doen opnemen? Juist onze klerikale volksvertegenwoordi gers Hamman, Pil en Degroote die de Gazelle van Dixmude geheele weken bewierookt en helpt naar de Kamer sturen. Nu de wet tegen hun goesting en spijts hunne tegenwerking, dank aan de liberalen, veranderd is, roepen ze nu ook meê dat het eene schande jis de boerenjongens en de werkmanskinderen in de plaats van de rijken .te doé» optrekken. Vroeger vondt gij zulks nooit in een kleri kaal blad te lezen. O die komedianten De nieuwe meerderheid van den gemeen teraad heeft met eenparige stemmen den heer Karei Avereyn als kandidaat aangewe zen om het ambt van Burgemeester op onze gemeente te vervullen. Wij zijn benieuwd te zien of de Minister van Binnenlandsche Zaken zijn woord zal houden en onpartijdig handelen in de be noeming der Burgemeesters. Zullen er 18 of 19 zijn. Het Staatsblad kondigt den uitslag der volksoptelling af. Daarin zien wij dat Belgie op 31 Dec. 1910, 7,423,748 inwoners telde en dat er 18 nieuwe Kamerleden en 9 nieuwe senatoren zullen moeten gekozen worden. Onze kamer van volksvertegenwoordigers zal 184 leden moeten tellen in plaats van 166. De nieuwe zetels worden verdeeld als volgt Arrondissement Antwerpen 2, arrond. Mechelen 1, arrond. Turnhout 1, arrond. Brussel 4, arrond. Leuven 1, arrond. Den- dermonde 1, arrond. Charleroi 2, arrond. Veurne-Dixmude-Oostende 1, arrond Roese- laere Thielt 1, arrond. Gent-Eecloo 1, arrond Bergen 1, arrond. Luik 1, arrond. Tongeren 1 Maar als men het getal onzer bevolking der Maatschappij Maria Doolaeghe s en II are Van Duyse's Vrienden is open alle Zondagen van 10 1/2 tot 11 1/2 ure. De boeken in te brengen die ten achteren zijn gebleven. De kleine Minerva zonder kleppen, waarvan wij hel ontstaan gemeld hebben, zal voorzien zijn van een motor Knight 12/18 HP, 4 cylenders en'gansch gelijkend aan de andere typen, als grondstoffen, fa- brikatie, bet afgewerkte, kwaliteit en ver beteringen. Door hare afmetingen, lichtheid, prijs, de weinige onderhouds- en verbruik- kosten welke zij teweeg brengt, is zij de ideale type van het praktisch en economisch rijtuig. De 12/18 HP. inderdaad, past den arnstigen zaakman die bovenal verlangt een nuttig voertuig te bereiken en aan den toerist wiens geldmiddels niet toelaten machtigere rijtuigen te gebruiken. Zij beant woordt dus aan talrijke behoeften en het is niet te verwonderen dat van nu af gansch iTöt voorbrengsel 1912—13 genomen is door de agenten der machtige Antwerpsclie firma waar bepaald het goud toestroomt. tcgenktvuur legend Keffertje. Er zijn moeilijkheden opgerezen te Aalst. Men zou M. Woeste willen wegpollen. Nu zou men gaarne M. Melot van eene toekom stige kandidatuur doen afzien om Woeste in de plaats te hebben Hel was reeds ge zegd dat M Melot daarin toestemde, maar nu komt de man te verklaren dat er inder daad voor eene kandidatuur ten voordeele van den groenen paus gezorgd worden, maar van het afstaan van zijn eigen zetel spreekt hij niet. Nu zou men te Luik voor eenen zetel zorgen indien M. Woeste te Aalst in den poll niet werd aangenomen. Te Brussel misschien ook wel. Inlusschen begint de oude klerikale leider zelf bij te draaien. In eene vergadering te Ninove zou hij gezegd hebben, sprekende van zijne tegenkanting tegen het wetsvoor stel Schollaert, dat iedereen kan missen. Deze woorden beschouwen de Aalstersohe katholieken als eene eereboete en zullen den vroegeren leider toch nog maar eens weer op de lijst brengen, Het is toch maar verne derend voor den slimmen en koppigen Oldmanzich te moeten verontschuldigen als men zoo lang het hooge woord gevoerd heeft. X. De personen, die aan eczema of speen lijden, kunnen er spoedig van verlost zijn. Den 14 April 4904 zegde ons Mm° H. Bette 8 mede Mons, te Genappe Sinds een jaar had mijn zoon eczema, vooral op de beenen. De Foster's Zalf verkocht in de Apotheek Verwaerde te Dixmude gelukte, daar waar al de andere geneesmiddelen nutteloos ble ven. Debeternis, die hij van af de eerste toepassingen ondervond, nam spoedig toe. Minder dan veertien dagen later was hij genezen. Den 14 Mei 1910, voegde Mme H. Bette er bij Ik reken het altijd als een plicht het middel te doen kennen dat zoo teenemaal mijnen zoon genas, sinds zes jaar keerde het eczema nimmer terug. De oudste huidziekten en 't speen gene zen spoedig door regelmatige toepassingen der Foster's Zalf, uitmuntend middel, dat verlicht en heelt. (24) In alle apotheken in 't algemeen, 3 fr. 50 de doos, 19 fr de zes of vrachtvrij tegen mandaat Engelsche Apotheek van Ch. Delacre, 64 Coudenbergstraat, Brussel. 7.r.d'Assaut De gezondheidstoestand van Koning Albert betert van dag tot dag. LezersGedenkt u dat eene enkele doos borstpastillen van Waliliery altijd genoeg is voor den hoest hoe oud en hoe pijnlijk te genezen, 1 fr. de doos. Het is toekomende maand dat de nieuwe postzegels, met de beeltenis van koning (Albert, in omloop zullen gebracht worden. Ter gelegenheid van de Nieuwjaar- ontvangst op liet Witte Huis heeft Taft £$92 handdrukken moeten ondergaan. Indien gij slecht bloed hebt (puisten, huid- utslag, roodheid, jeukte), zuivert uw lichaam met dtslijmverdrijvende Wallherypil en gij zuil zeer spedig genezen. 1 fr. de doos. .-JpTEen inwonor van Jemeppe, M. T. heeft "\t0owjaar eene tweede maal peren geplukt. )e boom had herbloeid in September. Op /erschillige plaatsen plukt men reeds made- iefjes in de weiden. Als het zoo voortgaat, wal zal het dan in Mei zijn Nu Marokko onder het protektoraat van Frankrijk gesteld is, za! het Belgisch ge selschap teTanger afgeschaft en vervangen worden door een algemeen consulaat. Het Staatsblad van Donderdag meldt dat M. Van Vfincxtenhoven, die zijn ontslag als bestuur let' in het ministerie van buitenlandsche zaken heeft gegeven, benoemd is tot alge meen consul van België in Marokko. gediplomeerde Tandmeester Weststraat, 13, Dixmude. Opgepasl! Versterkt u legen alle slechte en doodetijke winterziekten; maakt regelmatig ge bruik van Staniaertspillen die'tbloed zuiveren en verkloeken; zij /erd rij ven slijmengal en alle slechleoochlen De doos fr I -fi0 apotheek llonoré Slva Jaer!,Sleenstraal 53, 3rugge tt Dixmude, bij Verwaerde en Ghyssaert polhekers. 3t Dec. Germaine Eugenie Rosseeuw, dochler van Flerent en Celina Dejaegher. (Ooslveslcu) HUWELIJKSBELOFTEN 31 Dec. Cooslani Beydts, smid Ie Beerst en Julie Vermeesch, dienstmeid te Woumen vroeger M ie Dixmude. 31 id. Joseph Vandevenne. werkman te Dixmude en Malhilde Decleire, kantwerkster te Merckem. DIXMUDE. 2 Jan. Tarwe, per hectoliter Sr. 21-00 Aardappels de 100 h. 8 00 tot 0-00 Boter per kilt 4-00 tol 4 20 Eieren per 26 3 50 tot 3-75 rei RN 3. - Boter- per kilo. 3 50 a 4 00 Eieren per 245, 3,50 a 3,60 altijd in magazijn bij R. Vanmaele, Eessenstraat, Dixmude.J Trouwe bediening. KANTOOR van den TE WOUMEN %rrijdag 13 Januari 191? om 2 1/2 ure juist namiddag te DIXMUDE in het Vredegerecht. van "Vs7" OOITHTJIS, Steenen Koornwindmolen en H. 0-58-86 C. medegaande erf TE EESSEN, wijk De Preekboom. Gebruikt door w* René Selschotter-Hïlle- waere tot 1 Februari 1912. KANTOREN van de Notarissen Jaarlijksche Vend it ie IVIaanda^ 15 «Januari 1913 ten 1 ure te VLADSLOO, bij den Opzet, voor d'erven Van Outryve d'Ydewalle de Seeret, van 135 KOOPEN taillie, stoppersen, omgewaaide sparren en drooge snoeibusschen. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Op Dinsdag 9 Januari 191? om 1 ure namiddag, te VLADSLOO, bij den steenweg, aan de herberg De Oude Wikke- laer, in oe bosschen van den heer Joseph VanNaemen, grondeigenaar te Iseghem, van zware Sparren, Stoppersen, Boonepersen, Staken, Sparre- topbusschen Sparresnoei. Met tusschenkomst van den Notaris Le Corbesier te Iseghem. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Op Vrijdag Februari 191? (O.-L.-V LICHTMIS), om 1 ure namiddag te HOUTHULST, in de bosschen van Me", wa Maes-VanDamme, grondeigenares te Merckem. van 80 koopen zware taillie 4000 stop- en haagpersen 1000 hoppepersen kepersrebutsparren en snoeihout KANTOREN van de Notarissen Op Maandag 33 «Januari 1912, om 3 ure namiddag, in de te verkoo- pene herberg, bij de we Cambier-Goes te OAESKERKE, van Gemeente Caeskerke. 1. Eene herberg-boerderij met 68 aren 70 centiaren erf en land, langs de Kwade- straat. 2. 46 areii 20 centiaren zaailand langs de K wadestraat. Bewoond en gebruikt door de medever koopster w" Cambier-Goes. Aanslag met 1 October 1912. i/2 7o Instelpremie. KANTOOR van den TE BRUGGE. Dinsdag 33 «Januari 191? om 2 ure namiddag te HANDZAEME statie bij Arthur Embo, van WERCKEN-PLAATS. Eer.en eigendom bestaande uit 2 woon huizen en hovenierhof te WERCKEN-plaats n" 12 en 13 groot 9 aren 90 centiaren. Verdeeld in 3 koopen. Ingenottreding 1 October 1942. ill °/o Instelpenning. STTTIDIE van den TE BEERST Vrijdag 19 Januari 191? om 21/« ure namiddag (in eene enkele zitting) te BOVEKERKE, in de herberg GildhoJ, (Gemeentehuis), ten overstaan van den heer Vrederechter van 't kanton Dixmude. Open ba re Verkoopt mj van een onlangs nieuwgebouwd herberg, winkel en beenhouwerij Den Bonten Os, met 3 aren 45 centiaren erf, te Bovekerke, plaats laatst bewoond door C. Hindryckx-Bulckethans ledig. Ingenottreding met de betaling. KANTOOR van den TE MERCKEM. De Notaris Delahaye te Merckem ten overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Dixmude, zal Op Woensdag 'O «Januari 1912, om 2 ure ter herberg Sidronius Hosschius te MERCKEM, overgaan tot de van Schoone Weiden, allerbeste Zaai landen en Huizen met erf en land alles te Merckem, dicht bij de plaats. .Samen maar Ingesteld frs 19350 Inlichtingen bij den Notaris Syoen te Loo. Bij Sterfgeval. zullen op Donderdag 1 «Januari 8 91? om 1 ure namiddag te LICHTERVELDE ter herberg De ZwaanGroote Markt, over gaan tot den van I. Gemeente Sta vele. Koop I. Eene Hot fstede, huis, hof, -.-23^20-10 O. land tHi garag ij Ingesteld frs II9500 Koop II. Perceel gars kadaster sectie A, n" 477 480 groot H. 0-88-50 C. Ingesteld frs IOOO Koop III.Perceel land kadaster sectie A, nr' 460, 461 en 465 groot H. 1-79-20 C. Ingesteld frs 7000 Koop IV. Perceel land kadaster sectie A, n" 301a en 302a groot H. 0-26-00 C. Ingesteld frs IOOO Koop V. Perceel land kadaster sectie A, nummer 298, groot H". 0-59 20 C. Ingesteld frs 'IIOD Koop VI. Perceel land kadaster sectie A, nr" 733a en 734, groot H. 4-34 60 C. Ingesteld frs GOOO Koop VIIPerceel land kadaster sectie A, nr 709, groot H. 0-21 90 C. Ingesteld frs IOOO Koopen 1 tot. en met 7 uitmakende eene hofstede groot H 33-29 50 C. gebruikt door M. Jules Lelieur, burgmeester te Stavele tot 1 October 1920 mits 4500 frank boven alle lasten. II. Gemeente Loo Reninghe. Koop VIII. Eene hofstede-huis, hof, land en gars, groot H. 12 -70-30 C. Ingesteld frs 45000 Koop IX. Perceel land kadaster sectie C, nummer 401a, groot H. 0-81-80 C. Ingesteld frs 3500 Koop X. Perceelen land en gars, ka daster sectie C, n" 353, 386 enz., groot H. 8-18-00 C. Ingesteld frs 37000 Koop XI. Perceel gars te RENINGHE kadaster sectie E, nr 479 grootH 2 55 60 C. Ingesteld frs 10500 De koopen 8, 9 en 10 te Loo en 11 te Reninghe uitmakende eene hofstede van H. 24-26-70 C. gebruikt door M Camille Mallhys-VanDammt tot 1 October 1946 mits 3,800 frank, boven alle lasten. Grondplans en inlichtingen te bekomen bij de Notarissen Kerkhofs en Termote te Brugge. met tien schoone zichten uit Dixmude aan 10 centiemen. Fantaisiepapier en Enveloppen laatste nieuwigheid ■v n CL aXtC TARItf VRACHTVRIJ f ÖRUSSEL. W •- -v-.-i. GEBOORTEN -BH ■BHHHB

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1912 | | pagina 2