Gemaskerd Bal. SunliöIV BOOMEN Het geval Gielen in de Kamerzitting Onverdraagzaamheid en Spioenerij. IV u, Morgen, niet. Op Zondag 2 Maart 1913 (Halfvasten). Football. Men zegt er zooveel goeds van. N ieuwsti j dingen A. MOREL Burgerstand van Dixmude MARKTPRIJZEN. Zeep lifjpisiiï yss li De Rugpijn. Te Koop Bericht aaD de Dames en Jufvrouwen Te bekomen Notaris Tiburce Proot Notaris WAUTERS VENDITIE Deurwaarder CLAEYS Notaris DELAHAYE Instel met premie Schoon WOONHUIS DELAHAYE te Merckem en BONTE te Thourout. 150 Eiken BOOMEN Notaris GOULIER 50,000 zware Taillie en Snoekbusschen. werpen. Zij wil liever het land ten prooi aan onlusten zien dan toe tegevenaandenwenscli tot herziening. Woeste heeft de taal van eenen dwingeland gesproken en de Broqueville heeft gebogen omdat hij onder den dwang staat van zijne meerderheid. De regeering en de rechterzijde hebben goed gesnedendat de katholieke partij nu goed wete te naaien zegt het verder. De regeering heeft gevliemd, zeggen wij, barbaarsch alle goede meeningen afgesne den, die bij liberalen, socialisten ea zelfs vele kamerleden rechts ontstaan waren na de rede van M. Hymans. Zij heeft ze afge sneden omdat Woeste het gebood. En de klerikalen zullen niet goed weten te naaien, maar voortgaan in hunne boosheid. Het zou dwaas zijn geweestons de wet te laten stellen door eene uitgelaten en muitzieke minderheid. Zoo lezen wij nog. Dat is weeral de taal van den hoogmoed. De klerikalen zien met verwaandheid neer op de linkerzijden en,sterk door hunne 16st. gestolen meerderheid, durven zij hunne tegenstrevers voor uitgelatenen en muiters uitschelden. Dat verwondert ons niet. Zij hebben gekropen voor de kiezers en durven zich alles veroorloven, nu zij door laagheid, laster en bedrog weer aan 't bewind ge kropen zijn. u De katholieke partij heeft anders prikke lende vraagstukken opgelost. Welke De legerhervorming van 1909 toch zeker niet Wie zou over drie jaar geloofd hebben dat de rechterzijde zich zoo vroeg tot den algemeenen dienstplicht zou genegen ge toond hebben Geen mensch. Zelfs nog korts voor de Junikiezingen niet. De klerikalen zijn ten strijde getrokken onder den kreet van Geen man, geen kanon meer en gedeeltelijk op die ma nier hebben zij gezegepraald. Zij hebben het volk bedrogen. Dat ze 't maar in gemoe- de aan hunne kiezers vragen. Hunne ge negenheid voor den algemeenen dienstplicht is wel oppervlakkig, en de XX* Siècle weet beter dan iemand ten welken prijze die bekomen is. Wij stippen nog aan Wat de tegenpartij betrefthet spreekt vanzelf dat zij vrij isden weg te kiezendie kaar aanstaat. Wij hebben haar hoegenaamd geenen raad te geven. Gaat zij den verkeerden weg op, zooveel te slechter voor haar. Wij hebben haar nu doen zien dat zij niet in staat is, ons schrik aan te jagen. Waarom is het blad dan met zijn artikel verschenen Alleen om ons hoovaardig te kunnen zeggen dat de klerikalen, met hunne 46 stemmen meerderheid niet bang zijn van ons. Voor de Junikiezingen spraken ze zoo niet. In hunne wanhoop waren hun dan alle middelen goed, als ze maar boven bleven. Daags na de kiezingen waren ze zelf ver bluft over hunne 16 stemmen meerderheid. Wij herhalen het heel het artikel van de XX* Siècle is niets 4an bluf en slecht ver holen vrees voor hetgeen komen kan door hunne schuld. De liberalen zouden ongelijk hebben daar eene vingerwijzing voor hen in te zien, zoomin als eenige hoop tot toe nadering. Van de klerikalen is voor het openbaar welzijn niets te verwachten. Het vrije volk gaat hun niet aan. Zij kweeken en begunstigen alleen slaven, die bang en gedwee voor hunne voeten kruipen. van 0 Februari Een die't er heeft kunnen voor doen in de Kamer is de heer Gielen, de nieuwe kle rikale volksvertegenwoordiger van Tonge ren, die vroeger als onafhankelijke, altijd alleen streed voor de Kamers en verleden jaar op de klerikale lijst gekozen werd. In de zitting van Donderdag, 6 dezer, riep de man Frankrijk is eene rotte repu bliek Die uitroep werd met eene algemeene uitjouwing beantwoord. Links roept men Tot de orde 1 Tot de orde 1 Het getier was verschrikkelijk. De voorzitter schudde geweldig met de bel. Af. Fumémont. Ik vraag dat M. Gielen tot de orde geroepen worde. Af. Gielen. Mijne onderbreking doelde op het bestaande kiesstelsel in Frankrijk. (Uitroepen links. Heel de linkerzijde roept Leve Frankryk 1 Leve Frankrijk Af. Schollaert.Daar M. Gielen verklaard heeft dat zijne onderbreking doelde op het Fransche kiesstelsel, kan ik hem niet tot de orde roepen. (Getier). M. Destree. Het is dus verstaan dat men ia Vlaanderen Frankrijk voor eene rotte republiek mag uitschelden. (Het ge rucht duurt voort). Af. Schollaert. In Vlaanderen zoowel als in 't Walenland beminnen wij Frankryk. En ik roep ook Leve Frankryk (De beide linkerzijden staan recht en juichen opnieuw ter eere van Frankrijk. Het openbaar hulde betoon houdt aan en vele leden der rech terzijde juichen ook. M. Gielen staat recht. Hij wordt uitgejouwd). M. de Broqueville. Ik vraag het woord. AI. Destree. Eindelijk Af. de Broqueville. Ik stem in met de woorden van onzen achtbaren voorzitter en vraag aaD M. Gielen dat hij zijne woorden zou intrekken. (Toejuichingen links). M. Gielen. Ik heb mijn gedacht uitge legd. (Rumoer. Uitjouwingenj. Af. CrickTrek eenvoudig uwe woor den in. AI. Destree. Mijne onderbreking was er noodig, vermits zij den voorzitter der Kamer en den voorzitter van den minister raad verplicht heeft, aan Frankrijk eene hulde te brengen die ik bijtreed. (Toejui chingen links) M. Gielen, die onderbroken heeft, zegt niets meer. Waarlijk, eene schoone aanwinst voor de klerikalen, die M. Gielen 1 De Gazette van Dixmude klaagt er over dat M. Renkin, Minister van Koloniën nog geene maatregelen genomen heeft tegenover de heeren Leclercq en Wangermé, die in Kongo meer zorg dragen voor den goeden" gang van 't bestuur der kolonie dan voor de belangen der zendelingen. Zij zou hen daar willen weg hebben daar ze denkt dat het t rij metselaars zijn en tegen 't geloof inwerken. Minister Renkin moet dus door vrij metselaars omgeven zijn, die hem in moeL lijkheden zullen brengen, {«egt ze in haat nummer van Zondag 1.1. «even als zij het deden met Minister Thonissen destijds en met prins de Chimay. Ja, ja, Gazette, het zou wel kunnen ge beuren dat er nog al vele vrijmetselaars onder de klerikalen zijn, niet alleen in de ministeriel, maar in alle rangen. Dat is een bewijs dat de vrijmetselarij zoo slecht niet is als gy het wel wilt doen gelooven. De zendelingen kunnen dus geen beroep meer doen op dit Ministerie om beschermd te worden zegt de trekmuts verder. zij zullen hunne toevlucht nemen tot een bij zonder komiteit, in Belgie gesticht onder voorzitterschap van M. Hanquet, om de waarheid over de toestanden in Kongo te doen kennen. Er is dus in Belgie een spioenendienst ingericht met vertakkingen in 't Zwarte- Land om daar alle raenschen te verdrukken, die uiet slaafs voor de klerikaleu kruipen, 't Is wat schoons. Nu, het klerikalism hangt aaneen met spionneering en verklikkerij. Daaruit put het zijue macht. GROOT Kaarten te bekomen in het Lokaal alle Zondag van 40 tot 12 ure voor de leden. Wij vernemen dat de Dixmude F. C. die zoo dapper vooruit gaat opnieuw een match aanvaard heeft tegen de spelers vau Nieupoort. Ditmaal op Zondag 16 Februari op hel nieuw terrein aan de pers van Willem Teil Leegeweg Kick-off om 2 i/a ure juist. Ingang voor het terrein 25 cm. Iedereen zal gaan zien 't zal er spannen. Kick of wil zeggen eerste schop. gediplomeerde Tandmeester Weststraat, 13, Dixmude. SunH£1?t-Zeep bevat §een eoljel prcdislft dat de banden zou If innen rood malden of doen ber- sten. De banden bebou- den bunne zacbtbeid, zelfs na den weljeïijl*- scben wascb. Zelfs de fijnste stof fen mc§cn steeds in al le seberbeid met Sun- litjbt- Zeep (>ewasscben worden, zonder vrees dezelve te beschadigen. mlm* "ÖÜÉT" Een mekanieken orgel met 56 platen in de Rethorica, Groote Markt, Dixmude. Alphonse Bolle, Statiestraat. beste Aardappelen, Erwten en Wille Boo- nen in den Olifant, bij Hip. Hesscheiitier, Eessenstraat. KANTOOR van den TE WOUMEN Vrijdag 91 Februari 1913 om 2 1/2 ure namiddag te WOUMEN in het Gemeentehuis, van op De 10 7„ conptant te betalen XAÜTTOOR van den TE DIXMUDE. van 3000 Ameloozen. 5000 zware Tailliebusschen. 3000 Snoeibusschen, Widouw, Persen, Sparren, Larixen Eiken Boomen te Vladsloo Op Dinsdag flft Februari 1913, om 1 1/2 ure stipt namiddag iu het beluik van het kasteel van M. Baron Ch. de Crombrugghe. Vergadering in de dreef naar't kasteel. Gewone voorwaarden. Ambt Notaris Wauters voornoemd. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Uit oorzaak van faling. Op Manndas 94 Februari Kruidenierswaren, Dranken, Bloem, Togen, Loketten, Bakkershalaam, Meubels en mobilaire voorwerpen, Peerd dtl Kar enz. Gewone voorwaarden. ZAir?cc?. van den TE MERCKEM. flaantla^ 11 Februari I9B3 om 2 uro namiddag, te BEERST, ter her berg den Tra?isvaal (Plaatse) benevens Werkmanswoonst en winkel en 7 aren 49 centiaren erve zijnde de herberg De Transvaal te Beerst op de Plaats. Gebruikt door Karei Viaene a 120 fr. 's jaavs en 't ander huis door August Maertens a 80 fr. 's jaars vallende 1 Mei. Gewone voorwaarden. KANTOREN Donderdag 90 Februari Schoone Venditie van nagenoeg verdeeld in Koopen. Onder deze boomen zijn er verscheidene lang en sohoon, hebbende tot 4m35 omtrek en tot alle gerieve dienstig. Gewone voorwaarden. STUDIE TE THOUROUT. Op Donderdag 90 Februari 1913, om 9 ure stipt zal de Notaris COUIilER openbaarlijk verkoopen in het Domein van Wynendaele, Verdeeld in koopen 't elks gerieve. Zes maanden tijd vau betaling. De talrijke zieken door de Pink Pillen genezen die hun genezing aankondigen, vermeiden in hunne brieven welke omstandigheden er hen toe gebracht hebben de Pink Pillen te gebruiken. Meestentijds is het de dokter die ze heeft voorge schreven, andermaals is het de apotheker, som tijds ook is men aangespoord door de genezing van een vriend of een buurmun. Eindelijk makeiK »«l»l briefschrijvers gebrtrilt van een meer uitdrukking en zeggen dat zij de Pink Pillen hebben genomen omdat men er zooveel goeds van zegt. De Pink Pillen zijn inderdaad het geneesmiddel waarover men spreekt, waarvan uien zooveel goeds zegt, en, niet waar, men spreekt alleen over geneesmiddelen die genezingen geven? Het is omdat men zooveel goeds van de Pink Pillen zegt, dat Mevr- Pujoi. wonende te Parijs, 59. rue Ganneron, ze beeft genomen. Als allen die zich tot de Pink Pillen gewend hebben om de gezondheid weer te vinden, is Mevr.Pujol genezen. In Memoriam. Eene groote deeling van koekeu werd gedaan in de Gemeente scholen der stad in nagedachtenis van den heer Dokter Van dör Heyde, Een tweede deeling zal in 't kort plaats hebben voor de leden van de Liberale Werkmansbond. De moord te Cletnskerke. Iu acht nemende verzachtende omstandigheden heeft de rechtbank Frans Lems slechts ver wezen tot 7 jaar opsluiting. Migraine, hoofdpijn, en draaiïngen Indien al de andere geneesmiddelen u niet geholpen heb ben, wendl u naar do slijmverdrijvende Walthery- pil die u zekerlijk zuil genezer., want gij geneest alle ziekten die voortkomen van gal en slijmen 1 fr. Zaterdag avond is te Meenen een pijn lijk ongeluk gebeurd. Emile Vanblaere, dienstknecht bij M. Pardoen, burgemeester der stad en geneesheer, verliet rond 9 ure de woning van zijn meester. Terwijl hij de Repelstraat overstapte werd hij verrast door A. Vansuypeene, die aldaar per velo afge reden kwam en op Vanblaere hotste. De twee mannen rolden ten gronde. Het rijwiel van Vansuypeene werd gansch verbrijzeld, hij zelf bekwam lichte kneuzingen. Met VRDhlae«-e> was bet erger gesteldDe man was het linkerbeen gansch verbrijzeld De splinters van het heen staken door het vleesch. Men droeg den ongelukkige in de woning zijns meesters, waar hij verzorgd werd. Mevrouw Pujol. «Ten gevolge van zekere verplichtir.gen.schreef ons Mevr. Pujol, hebben wij, de heer Pujol en ik, het Zuiden van Frankrijk, waar wij geboren zijn en woonden, verlaten om naar Parijs ie komen. Is het aan de verandering van klimaat dat ik de slechten gezondheidstoestand waartoe ik vervallen was, moest toeschrijven,dat ik hoogst waarschijn lijk. Hoe het zij, ik ben ongeveer zes maanden geledeD bloedarm geworden. Ik was teneerge- slagen en zelfs verstijfd het ontbrak mij aan opgewektheid en ik had wel altijd willen blijven zitten. Ik had mijn eetlust verloren en de spijzen waaraan Ik hield waren mij onverschillig gewor den. Ik gevoelde mij overmatig vermoeid zoodra ik het minste werk verrichtte. Ik was zeer bleek geworden en iedereen zeide dat ik er slecht uitzag. Mijn man bracht mij versterkende en opwekkende middelen mee men legde zich er op toe een krachtig en tegelijk licht voedsel voor mij te bereiden; men zocht afleiding voor mij. Alles was verloren moeite, mijn toestand bleef,ondanks al die zorgen, even beklagenswaard. Men kwam mij opzoeken, men praatte over mjn gezondheid en ieder had zijn meening.Men heeft mij toen zoo veel goeds van do Pink Pillen gezegd, dat ik een proef met die pillen heb willen doen. Dadelijk heb ik mij veel beter gevoeld en naar mate ik de Pink Pillen nam, kan ik zeggen dat ik mijne krachten en mijn gezondheid voelde terug komen.In weinig lijd ben ik zeer goed genezen. De Pink Pillen kunnen niet anders dan goed doen. Zij geven bloed en krachten en versterken het zenuwstelsel. De Pink Pillen geven eetlust en een goede spijsvertering, zij bezorgen een kalmen en herstellenden slaap, regelen de stonden, doen de schele hoofdpijn verdwijnen en geven een gezonde kleur. Zij worden verkocht in alle apotheken en in het depot Apotheek Derneville, 66, Waterloolaan, Brussel. Fr. 3-50 de doos Fr. 17-50 de zes doozen franco. Men kondigt de verloving aan van prinses Louise, eenige dochter van keizer Wilhelm, met prins Ernest vanCumberlaud. Men herinnert aan de lezers dat de uiimiin- lende borstpasiille Wallhery d>e zoo bijzonder goed is legen verkoudheid, hoest en keelpijn, 1 fr. de doos verkocht wordt'in al de apoiherijen. Naar men meldt zou kapitein Scott, met vier zijner gezellen den dood gevonden hebben in eenen sneeuwstorm, toen hij terugkeerde van de Zuidpool welke zij be reikt hadden den 48 Januari 1912, Mej. Rosa Sarto, zuster van den Paus is overleden in den ouderdom van 72 jaar. Opgepasl! Versterkt u legen alle slechte en doodetijkeioinlerxiekten; maakt regelmatig ge bruik vin Standaertspillen die'lbloed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmen, galen alle slechloochtenDe doos fr 150 apoiheek llonoré *tfin Iaerl,Sleenstraat 53, Brugge te Dixmude, bij Verwaerde en Crhyssaer! apothekers. GEBOORTEN 8 Feb. "Wilhemina Geldof, dochter van Jules en Anna DeSmel. (Oostvesten). 10 id. Gilbert Blontrock, zoon van Sidon en Rachel Vanblaere. (Eessenslraat) HUWELIJKSBELOFTEN 9 Feb. Remi Roose, winkelier, gehuisvest te Dixmude, vroeger te Brugge met Louisa Coquel, z. b. gehuisvest te Dixmude OVERLIJDENS. 8 Feb. Carolns Van der Heyde, geneesheer, ge- t boren le Dixmude den 17 Oogst 1826, ongehuwd zoon van Petrus en Maria Moens (Borticrlaan). 13 id. Henri Rosseeuw, geboren le Dixmude den 12 Oogst 1912, zoon van Louis eo Bertha Hoornaert. (Verkensmarkt). 13 id. Virginia Lelong. kantwerkster, geboren le Voormezeele den 20 Januari 1838, dochter vau Joannes en Joanna Hollebeke, weduwe van basile Gareyn. (Kasteelstraat). 13 id.Arthur Ver Eecke, z. b. geboren le Dix mude den 17 Maart 1887, ongehuwd zoon van Leon en Julie Aernoudl. (Wilgendijk). DIÏMUDB, 10 Feb. Tarwe, per hectoliter yr. 17-75 tot 0-00 Aardappels de 100 k. 5 00 tot O-O) Boter per kilo 3-50 tot 3 75 Eieren per 26 2-85 tot 2 95 TSIRN3. Boter— per kilo. 3 00 a 3 40 Eieren per 26, 2,60 a 2,80 9 Nieropdrang. Wij bevoordeelen het uitbreken der ziek ten door onze verwaarloozing. Een der gevaarlijkste is zich eenen slech ten onafgebroken staat der uriuewerkingen te laten inplanten, 't is alzoo dat langzaam en geveiust de nierziekte (gew. lenden) aangroeit. Men kan eenen algemeenen staat van goede gezondheid bemerken en nochtans door nierknagingen aangedaan zijn, eerst onbeduidend en veroorzaakt door ongemak ken die nietig schijnen, koude, vermoeid heid, overmaat van alle soorten. De openbaringen van deze knagingeu zijn gedurende langen tijd kalm, komen per oogenblikken, verdwijnen voor eenigen tijd, komen dan opnieuw terug en veel heviger dan ooit. 09 rugpijn kan het eenig verwekkend teeken zijn, zelf3 indien de nierknagingen al zeer vervorderd zijn. De Foster Pillen voor de Nieren (Dixmude Apotheek Verwaerde, 2 Groote Markt) her stellen de goede werking der nieren en doen de voorloopende ziektekeuteckens met hunne gevaarlijke inwikkelingen ver dwijnen. Alle apotheken (3,50 fr. de doos, 6 doozen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post: Alge meen depot voor Belgie Engelsche apotheek Ch. Delacre, 64, Gouden- berg, Brussel. Vraagt en eischt wel de echte Fos ter Pillen voor de Nieren weigert of doet u terug betalen al hetgeen het hiernevenstaande merk MAM niet draagt. Men gelast zich alhier mei hel aannemen van alle soorten van hairwerk, gemaakt naar de laatste mode van Parijs, zooals Branchen (1 koord); tressen in torsade (2 koorden)gekeperde tressen 3 koorden guirlanden, chichis. Irou-frous enz Heeren en damespruiken, pruiken voor poppen. Bewaar uw uitgekamde hair en laat er hair- tooisels van maken Hier koop', men uitgekamde hairen, legen den Itoogsl-mogelijken prijs. 1913, om 10 ure voormiddag en volgende dagen, uoodig zynde ten huize van llenri Broucksou, Négociant te DIXMUDE, West straat, ten verzoeke van Mt,r H. Vancler- ghote, advokaat-pleitbezorger te Veurne jn zijne hoedanigheid vau bezorger der faling van genoemden Broucksou, van van een van de Notarissen 1913, om 2 ure, in de bosschen, ten ver zoeke van de Baron de Crombrugghe de Looringhegrondeigiè&aar teBrugge eu M. de Hennin de Goninck, officier te Brussel, vau den

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1913 | | pagina 2