BOOMEN NOÖRR'GÉSTIGHT A BREUKEN DE PILLEN VAN D8 CODERRE Notaris Tiburce Proot I Notaris WAUTERS VEJVDITIE Deurwaarder GLAEYS Notaris DELAHAYE Instel met premie Schoon WOONHUIS DELAHAYE te Merckem eo BONTE te Tüonront. 150 Eiken BOOMEN Notaris COULIER 50,000 zware Taillie en Snoekbusschen. Renteniershuis, Herberg Kermissen. Groote keus we Deschot-Vantroyen Haarlemmer Bloembollen GESTICHT WINDELIilCX Ziek en Niet Ziek Groote Kleemrwcrij in alle kleuren Edg. Houek-Maseman, Léoh CSiOIJIL Samengestelde Meststoffen BELGIAN RUBBER (S.A) Genezing zonder operatie CREDIT GÉNÉRAL LIÉGOIS Les pains damandes de j. bmnoorjER Grondstoffen voor Meststoffen TE WOUMEN OP STAM. TE DIXMUDE. 3000 Amelooz^n. 5000 zware Tailliebusschen. 3000 Snoeibusschen, Widouw, Persen, Sparren, Larixen Eiken Boomen te Vladsloo Op Dinsdag I* Februari TE DIXMUDE. Op $Iaandag 94 Februari Kruidenierswaren, Dranken, Bloem, dogen, Loketten, Bakkershalaarrq Meubels en mobilaire voorwerpen, Peerd Kar enz. 2A.1T7CC?. TE MERCKEM. Maandag; 9 9 Februari 11»A3 KANTOREN Donderdag 9» Februari Schoone Venditie verdeeld in 92 Koopen. STUDIE TE THOUROUT. Tuinbonw-Etablissement Huis ter Duin, NOORD WIJK bij Haarlem (Holland; HUIS Reeolettenslraat. 43, (tij de Markt), Nieupoort. Ch. Mas.man-Deneckere, Koordstraat Er 48 te Dixmude. SNOiFJi G,J ÜJjQI FABRIEK VAN 70, rue BollinckX; BRUXELLES-AN DERLECHT Téléphone A 1894 Agentschap Oostende Square Marie-José, i. Maatschappelijke zetel LUIK. Loopende rekeningen Kredietbrieven op alle landen. Uitwisseling van vreemde gelden en papieren. Beursorders. Bewaring van titels en weerden. Nazicht der trekkingen op aanvraag der klienten. De Crédit General Liégois geeft obligatiëü uit van fr. 1.000 en meer, uit keerbaar na vijf jaar intresteude aan 4 's jaars. KOSTBARE ONTDEKKING LOO-LEZ-FUR.N'ES sont les meillcurs Medaille dor Paris 1911. KANTOOR van den Vrijdag» 91 februari «913 om 2 4/2 ure namiddag te WOUMEN in het Gemeentehuis, van De 10"!o comptant te betalen. KANTOOR van den van 1913, om 1 4/2 ure stipt namiddag ir» het beluik van het kasteel van M. Baron Ch. de Crombrugghe. Vergadering in de dreef naar't kasteel. Gewone voorwaarden. Ambt Notaris Wauters voornoemd. KANTOOR van den Uit oorzaak van faling. 1913, om 10 ure voormiddag en volgende dagen, noodig zijnde ten huize van Henri Broucksou, Négociantte DIXMUDE, West- straat, ten verzoeke van Mt,r H. Vander- ghote, advokaat-pleitbezorger te Veurne jn zijne hoedanigheid vau bezorger der faling van genoemden Broucksou, van Gewone voorwaarden. van den om 2 ure namiddag, te BEERST, ter her berg den Transvaal (Plaat6e) van een benevens Werkmanswoonst en winkel en 7 aren 49 centiaren erve zijnde de herberg De Transvaal te Beerst op de Plaats. Gebruikt door Karei Viaene a 120 fr. 's jaais en 't ander huis door August Maerlens a 80 fr. 's jaars vallende 1 Mei. Gewone voorwaarden. van de Notarissen 1913, om 2 ure, in de bosschen, ten ver zoeke van de Baron de Crombrugghe de I 'OOKiNGHE grondeigtteaar teBrugge en Mde Hennin DE Coninck, officier te Brussel, van nagenoeg Onder deze boomen zijn er verscheidene lang en schoon, hebbende tot lm35 omtrek en tot alle gerieve dienstig. Gewone voorwaarden. vau den Op Donderflax 90 Februari 1913, om 9 ure stipt zal de Notaris COULIER openbaarlijk verkoopen in het Domein van Wynendaele, Verdeeld in koopen't elks gerieve. Zes maanden tijd vau betaling. zeer dieustig voor handelshuis, gelegen te DIXMUDE, aan de Noordzijde der Groote Markt, met eeue facade van dertien meters negentig centimeters, met groote afhankelijkheden hebbende samen vijf eu dertig meters fa^ ide in twee andere straten alles uit eeneu blok, inhou dende vijf honderd zestig vierkante meters thans onbewoond. Voor inlichtingen zich te wenden te Dixmude, Groótei.dyk, n° 5. jnskaart en vogelplk op zondae 10 februari zijade Apolonia in Petii paris bii Charles Vandecasieele. ,c<L°!Mbaf jf8kaapl ea vloerbol op zofldag tb februari bij Jules Degraeve-Vilain. JaarlIJkgche Sanclasekermls op zondag 16 Februari in de Voorstad bij Remj Amery tessenkalsijde. Den maandag kandeel. Inslellatle der herberg Au Due de Brabant op zondag 16 Februari bij de w Descliot-Vaniroveu Westsiraaii92 J ,fiCa«bal J®sLaari en vloerbol op zondag b febr, m de Nieuwe Koers bij Jerome Decrsmer, Konijustraal. »^#?bal Jaskaarl en V°galplk op zondag 2d februari iu deu Molen bij de wc Cli. Druvnooglie Schoolplaats. Jaarlljksche Krakesmijtlng en combat mei de Jaskaarl op zondag 23 Februari iu de Ware Vlaming bij de w Hillebrar.i Combal Jfaskaarl en Yogelplk 0() ZOudag Fcbruar. de vv- L Leyre, Kle.nendijk CombatJaskaarl en Vloerbol op zondag 23 Februari lo i Vliegende Paard bij Am Bolle, Oostvesten Combal Ja-kanrl en l loerbol op zon.'ag 23 februari bij Eugèoe Blomine, Hoogebrug. •u<p°?,ba' •la8ktt"rl e" vloerbol op zondag ld februari in de Siad Gent bij Julien Dekeyrel. Jaarnjlfdu. saucissekermlK op zondag -3 f ebruari bij Frederik Debruyue Deu Maandag kandeel. €1°m!,?!lJaskaar,< 4'loerbol en Yogclplk zondag .3 Februari in de Sier bij de w' Wouieis- Dedekker, Noordstraal. Combal Jaskaarl en Yogelpik op zondag 2.» februari m d'Eeudracbt bij Gusiaat Vanloo. 0ofn°fl,bal Jasktt®p< e" vogel pik on zondag 23 februau in oe Calé de la Gare bij Ivo Colmau van Palmiers,gesteriliseerde bloemen Fantaisieartikelen voor geschenken bij VAN CU\üK, V isclunarkl, Dixmude. Verandering van Woonsl. tegenwoordig Weststraat ur 92. Magazijn van Hoeden en Klakken in alle prijzen, groote schoone keus,alsook Hoeden voor de Eerste Communie, zeer voordeelige prijzen. Sier uw huis in deu winter, uwen tuin voor de lente met Na ontvangst van postwissel groot fr. 7.75 zenden wij franco door België onze overal bekende Normal-Collekties 30 Hyacin ten voor glazen, of 40 voor potten.of 50 voor den tuin, of eene collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 potten, of eene collectie voor den tuin van 250 stuks, of eene collectie voor kamer en tuin van 240 stuksieder bevattende eene prach tige keuze van Hyacinten,Tulper., Narcissen Crocus, Scillas. Sneeuwklokjes enz. Rijk geillustreerde prijslijst met spe cificatie onzer collecties in het Hollandsch of Franjsch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Duitsch zeuden wij desverlangd gratis en franco. Tö holrnmnn allerhoale Aardappelen 1 C UCA.U111UI1 wiiteblocmen en krügers 1 bij de we Hosien, Eessenstraut. opgericht in .83 Z >o gij aan de nieren lydi z g vermagert, zoo gij algem a zyt, z.»ini moed, sombere gedachten, altijd ver moeid, zelfs 's morgeus bij het opstaan z »o go pijnen in de armen, in de bee- en gevoelt zoo gij hoofdpijn hebt, verlies vau geheugen zoo gij slecht slaapt, u in alle richtingen omdraait zoo gij aan de maag lijdt, krampen, beladen tong, papaclitigen mond, hart kloppingen hebt; zoo 't weet u uit breekt bij de minste krachtinspanning, warmte-opwellingeri, zwarte plekken voor de oogen, oorsuiselingen. steekten in de zijde, dikwijls behoeften tot wateren, brandend water, breuk, enz. indien gij alles te vergeefs beproefd hebt en zoo gij niet genezen zijt, lees de belangwekkende brochuur La Neurasthénie en gd zult begrij pen waarom het Gesticht Winde- lincx, opgericht in 1860, all yd deze droeve kwalen geneest. Toezen ding der brochuur tegen 1 fr in post zegels. Rue des Plantes. 100 derrière le Jardin Botanique, Bruxelles Raadplegingen alle dagen (Zondag inbegrepen) van 9 tot 12 ure. Droogwa-'schenj en Verwerij van alle stoffen van rouwen-, Mans- en Kinderkleeien, zonder ze los te maken. "e' Huis beveelt zich hi jzonder aan voor het In 't nieuw droogwasschen vau Gordijnen. Tafeiklet- rh-ren en Kamerhehangsels, Chals,Zijdeptu-e, Hand schoenen, alsook voor het verwen en wasschen van wollen en katoenen SaryiÖn, Verwani van lederen Handschoenen enz., enz. Zwarte rou wslojTcn worden geleverd in 94 uren. HULPHUIS Alle stukken aan mi.in bijlui ia toevertrouwd, worden binnen de 8 dagen geleverd. Verzorgd werk. Malige prijzen ILULE voor Bleekzuchtige en Zwakke Vrouwkn zijn een geneesmiddel zonder weerga voor alle bijzondere ziekten der vrouw. Kostelooze raadplegingen per brief of mondelings. De Pillen van Doktor Coderre deugen voor vrouwen van allen ouderdom en slag zij bestrijden met goed gevolg de bijzondere ziekten der vrouw, van hunne prilste jeugd tot den meest gevorderden ouderdom. Huismoeders, doet de Pillen van D' Coderra nemen door uwe bloedarmoedige, bleeke, kwijnend» Jineisjos. On<3Nlen invloed van dit weldoend genees- ^middel zullen hun bloed rijker, hunne zenuwen ^.sterker, hunne spieren vaster worden, en zy zullen zonder slechte gevolgen het kritisch tydvak der vorming doorworstelen. Bleekzuchtige jonge meisjes, met gele tint, wier gezicht met brand en puisten ont word is, kleine martelaressen die alle maanden, met de maandstonden, verschrikkelyke pijnen onderstaat, neemt Pillen van Dr Coderre en ge zult den witvloed (leucorrhée), de ©■regelmatigheden en de pynen als bij tooverslag zien verdwijnen en vervangen worde» door een gevoel van welzyn dat u de vreugde uwen ouderdom eigen, terugschenken zal. En gy, ontelbare gekwetsten by wie de moederschap wreede sporen nagelaten heeft, onthoudt wel dat de Pillen van D' Coderre U van het vliem van den ehirurgyn redden zal, want zy genezen de metriet, de eierstokontstekingen, alle slechte gevolgen der baring. En gij, Mevrouwen, die aan het gevaarlijke keerpunt van ouderdom geraakt *yt, plaatst u spoedig onder de hoede der Pillen van Dr Coderre, indien gy draaiingen, duizeligheden, warmte, bloedopdrang, bloedstortingen en andere erger ongevallen wil» vermijden. En op den ouderdom dat het bloed verdikt en zynen loop door het lichaam vertraagt, op laten ouderdom, zullen de vrouwen in de Pillen van Dr Coderre nog een wonderbaren levens- en kracbtliersteller vinden, bekwaam hen nog den indruk te geven der terug gevonden jeugd. Een kabinet van kostelooze raadplegingen, bestuurd door geneesheeren-speoialieten van onbetwistbare ervaring, is gehecht aan de bureelen der Pillen van Dr Coderre, 107, Zennel aan, Brussel. Alle zieke vrouwen, en vooral zij die wanhopen, zij die alles té vergeefs beproefd hebben en zich ongeneesbaar achten, worden verzocht onze genees- heeren-specialisten te raadplegen, 't zij persoonlijk, 't zij schriftelijk zij zullen, zonder een centim kosten, verlichte raadgevingen en verkleefde verzorging verkrijgen. Het kabinet der kostelooze raadplegingen der Pillen van Dr Coderre is alle dagen open, behalve 's Zondags, van 9 ure 's morgens tot 5 ure 's namiddags. PILLEN VAN Dr CODERRE, 107, Zennelaan, Bhussei,. J>e Pillen v»u D' Coderre worden verkocht in alle apotheken van Belgie aan S frank de doos. '3 ton k< vuIkc van nvrdaal, nvortollia w l«, iniulmiik r 5 of vernrii'taaii versciullitse pijiion, hoof«l|"ju.iiraaiTn- fyj g'-n, viTiiioi iems in armen 011 liocnon. in-erslachlig- j hei'i. inoeilnlooslwiil, ihuofgeoitiiKln id, loiióoieer ot inaa«i>ijn. slecht slapen, geen ethist. vermageriog. I versiopilmid. voile toog. hariklnpninKen, zweclen. j knrie ailein, eviiimoiiln id. aliteineene en vioegtij- j (Iikc verzw kkiint. untie v, j alles nutteloos beprofld hebi eu niet gene/. 11 zijl, schrijft ut wendt u tot de f dokiertspeci.-Ji löu «au he.oud onwelgekand JAARGANG) j 102, Nieuwstraat (Brussel-Noordstatie) Rnadidegingen alle dagen en Zondag van 8 tot 13 (Dinsdagen Zaïerdng uilgcnorneo). I EfflQTg&S ïüf "<,TBL ak8J NOR» (Statie) I ilUltl IkSus» raadplegingen door dokters spe cialisten. den en 4,n Zaterdag van de uiaand, van 8 tot 42 ure. Verzending der uitleggende brochuur met getuig- schriften van genezingen tegen fr. 0.70 iu postzegels. Raadgevingen en behandeling door briefwisseling. Mont-St-Jcan, WATERLOO Huis göstloht in 1868 V00RTBRENGST: 150,000 kil. ptr dag voor »Ue gewsisson Vraagt prijxen u lallehtingM Tèliphone Braine-l'AUead 88 (Hóaeau de Bruxellee) Achetez vos fournitures en caoutchouc, en première main, a la Graude Manufacture de caoutchouc USINE, BUREAU, MAGASINS S|>écialiléi) TUYAIIX pour arrosage, brasseries, vinalgreries, disiillerie-s, vapeur, acides. pélrole. air compniné, dragueurs, eic TUYAUX, en clianvre écru, lanué. caoul- cliouié etc TUYAIJY it spirale saillante ou noyée pour aspiration, eci YUIKES a gaz et pour touies industries, JOIYTS rondsel ovales pour cliaudièri-s .11E de chaudières etc. CL.4PETS ronds et reciangulaires pour con.lens-urs. t.Vll t\ |'E en touies ses applications AYYE4UY pour eruch-.s k Ian 44'4'E45J.Y- KAGUES pour tubes lodicateurs EYEMOUE.% pour lonleuscs. pap,.|,.ri-H fihiiun» eic IttADES pour scies ft ruban. KOIÏEE.^ »onr isoupapes EoijBKÏfiOiÊS <-n l>.,|aia. colon iimé Kiain, poil de chameaii, EASIYirE en feuiiles .m bftioes JOIAT.H A 4.1YE4I Y i»onr baraiies etc. JOI.4 I'S Souuée, Lavril. etc. POCIIES pour uioieur# ft gaz, etc KOYOIEELES pour écréineuses. Essavez notre qualité - KIAG'S pour joints ft H AUTE pression. Uaoulcliouc pour («tulcs industries. Inlermédiaires remunérés Elaiis gesticht in i *49 De alom vermaarde Familie Yerdonek. RandagisKm-Orihopëdisien, i maal gel)revetend voor breukbanden zonder siaal en zonder elastiek. Nr> der brevels 75746 117532 161918. Leveranciers van den Slaat, Burger- en Krijgs- hospitaal van Oostende, van VERSCHEIDENE ORTHOPEDISCHE KLINIEKEN VAN HET LAND en vau hei MINISTERIE VAN OORLOG ISreuUijderx weest op uwe hoede Eoal u niet misleideii door ai die verlok kende aankondigingen die wij dagelijk* in alle gazellen aantreffen van personen, die zich als specialisten, breukmeesters of breukbandmakers willen doen door gaan. en die van 'l vak weinig of niet kennen en slechts bandenverkoopers zijn en zelfs nooit een brevcl bekomen heb ben. Zwicht li van rondreizende per sonen, die ii banden willen verknopen, die op voorhand gemaakl zijn. R.aal u nooit zoo behandelen, wnnf geen oen geneesheer zal die behandeling goed keuren. üfiaadploegd iiwcïi geneesheer over ons sysleein en kunde vooraleer u bij een ander Ie begaven. Yrangt honderde adres sen van binders en jongelingen door ons genezen SBreukfijders, wij drukken genezing zon der operatie omdul wij hel werkelijk kunnen, kinderen eu jongelingen worden gewaar borgd genezen, wij geven vijf duizend fran ken aan gelijk wie hei tegenovergestelde kan bewijzeti. Bejaarde lieden door zak-, navel of uitblijvende breuken aangedaan, alsook degenen die (wee en driemaal eene misiukle operatie onder slaan hebben of die door kwakzalvers mei alle soorten van oude stelsels mis- meeslerd zijn geweest, mogen zich altijd komen aanbieden, ougenülikkelijk hulp is bon verzekerd. Bijzondere huizen voor bel maken van buik banden op maat voor vrouwen die lijden aan allerhande dooi zakkingen van den huik, verplaat sende nier enz Wendt u dus naar on/.e ai oud vermaarde hui zen gekend dour alle geneesheeren. alwaar pij Ier trouw, eerlijk eu met waarborg zult bediend wot den MIMGHOEI- IWfiEl Zelfde huis gelast zicli bijzonderlijk niet 't rerht- iii a ken van alle misvormde ledentalen zoo- als misgroei- ïngen der rug graat, armen, beenen en voe len. (Bijzon dere toestellen om den lioogen rug te doen ver dwijnen en de slechte bonding bij binders.On zichtbare Cor set's om de mis- grociïng der ruggraat Ie genezen, noodig in dit gev.tl. Kosteluozp Raadplegingen M. Hoiioré Veröonck, Hendiiic Serrnyslaah 11, by de groote post te Oostende is sprekoliik alle Zaterdagen in het hotel deu Goud'ii Hoorn, Simon St'-veijgplaats. Brugge, var 9 tot 3 ure, ten zijnen huize den Dinsdag. Woensdag en Donderdag van ieder weel:. Op verzoek begeeft Mijnheer Veidonck zich ten huize van eenieder. (Naamlooze Maatschappij). Bij huis BRUSSEL. Agentschappen BRUGGE- CHARLEROI-BERGEN-OOSTENDE en ROUSSELAERE. Kapitaal fr. 30 000.000 Reservefonds fr. 10.098.700.58 Disconteeren en Inkasseeren. Inning van kwittanciën, eflfekten, koepons, titels, enz. Credietopeningen-Leeningen op titels en andere waarborgen. Deposietrekenirigen gelden terugeischbaar met of zonder bericht. Inschrijving op alle leenin»en. VV-.-' -v JL Goedgekeurd door de MaaUchsppij van Gezondheidsleer van België (Zitting vin 24 juli 1907). Migraine, hoofd- en tandpijn, nevral- «ie» plots genezen door een cachet f Gauthier, 1 en 2 frank de doos van 6 en 13 cachetten. Het is het ideaal, Wonder lijk, radikaal middel. Depot in alle goede apotheken. Neemt niets anders! Laat u niet omklappen Indien uw apotheker er geen bezit en u iet» anders aantaa l, schrijf dun aan het alge meen depot Centraal Apoleek J. Gauthier Meckel'en. Telefoon nT 9(i Ook te k .rtn bij M. VERWAERDE te Dixmude en RUYSSEN te Veurne. T j- ;'-Jr

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1913 | | pagina 3