De eenige Margarine bereid uit Oostersche vruchten. Weigert de namaaksels. COMPTER DES FLANDRES STMIDABrti STANDAERT'S PILLE! AltiM Vrolijk! Altijd wel Metaal Afsluitingen. B CLOTURES ntlAlUOUES A. C. BOURY, Noordstraat, ÜSSSS» GRIJS HAAR PurwreMle BlostislYmde FR. ROMAN ZENUWZIEKTEN! GROOTE STOOM-VERWERIJ VOORBEHOEDMIDDELEN Vrij van ieder dierlijk vet. Wordt uitsluitend verkocht in kartons van 1/4 en 1/2 h' aan fr. I de 1/2 k Naamlooze maatschappij SècHfi au F ova IE PLU3 PUIYÊRUIENT KRUIDENIERS elfde Kloffies luii nGEBh Groote Antwerpsche StoomkofBebranderij jBiireeleii ea Jsriiniizsa Verwersrui 21, ANTWERPEN 1 iï£fiS£RG RU4^«ra^«AHD£mBm ZENUWZIEKTEN! JA! JA! ALBÉRIC MAKEELS, wisseiagent, Weststraat, 22, Indien men zich welverzorgd en goed koop drukwerk wilt aanschaffen,wende men zich ter drukkerij Bank BAERT en HOSTEN Brandgevaar Huis R9BBE-PELZER Fabriek van Bascnls en Balansen «■■Bfles&Ht! DTXMUDE. NIEUPORT BRUSSEL THOUROUT yun—w.,1. 'imwiBim HET BESTUUR. STANDAERT'S-MAAGPOEIER aBDBOOaD 151 OVBB tuig*! Ic - /j fes Négociaot* en ièprais «inii wuhmm HET VLUGSTE gewaarborgd jfkeèt fa nmrèA X roltonêeopffoden v* MorR®n* H LUISTERT EENS VRIENDEN I EENEN OUDEN PQKTOORI INDIEN UWE HAAG ONTSTELD ZS? Verlangt gij altijd VJLN Werken ZACHT, zonder KRAMPEN. Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG Sv6Ïó!öSNT5?rigw. FRAN5 ROMAN ï£5*Ïjn m Dt Doos I fr. 25 Depot bij Verwaerde, Apotheker, Dixmude. Ziedaar do leus der (BLOEDZUIVEREND EN VERKLOEKEND) Ah! die goede Standaert's pil! Dat is nu de Gezondheid I Men neemt ae bij het Eten I Zij vereieoht geen Regiem I Met deze pil geene Verstopping te vreezen Geene Gai of Slijmen meer! G ene Slechte spijsvertering meer! Geene Scheeie hoofdpijn meer! Geene Zwaarte, geene Draaiingen I ieene HuidziekteI geene JeukingenI PQRTES,CHEhH& POULAILLERS, GRILLAGES. TISSU5.CABtfa PAILLASSOm RCNCES. RESSOfSs Pik Iraad, IJzeren Draad voor Afsluitingen, Tralie Draad Hennenhokken, Hondenhokken, Tapijten, Kabels tóa(«Iogiis liostcloo». De wonderbare Poetfers van het Wit Kruis De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, Aankoop verkoop van obligatiën en actiën. Wisselloon i fr. per duizend. Kostelooze uitbetaling van koepons. Inschrijving op alle nieuwe uitgaven. Geldleeningen op titels, enz. DIXMUDE. gesticht in 1876. Huis Otto Hoentges, Depot P. DECOCK, Wilgendijk, 17, Dixmude. NIEUW III Sanitas GEEN MEER TE DIXMUDE. Bewaring vin fondsen "»el 1 plaatsingen oo snaarboekjes. Leeningen op beursweer len en op vaste goederen. Dienst van accréditifs. Beursbewerkingen aan t per°/'00 Agentschap der Kas der Eige naars S oili'ili^c en schere {ccncarjBtjs ERA Aankoop nu Verkoop ran geldweerden aan één frank per 1000 franken. Geldplaalsingen aan 3 1/2, 4 en 4 1/2 per honderd. Bewaring van alle slatI van geldwaarden. islvin Accródilifb, Cheques eo Wissels op '■<i-en vau 'l liinuenlaud en den op spaarboekjes. 'waarden en onroerende Koslelooze uitbelaling van coupons Kosteloos nazicht der trekkingen Kostelooze inschrijving op alle uilgiften. 'r Morgen* voor elen een Pilleken en na ieder maaltijd in een btul glas water een koffielepel van Volgt dezen raad en gU zult altijd gezond zUnl IEDER Dooi l'BO. Apotb. Honoré STANDAERT, Btemntroat, n' 53, te Broooe, - OOKDK APOTMKKBI iMiiosplÉe KUHL1AN1 „■xttmW' '1 P' 'j Plomb de •Ml TOM -X Waarborg lood m «Ki 'ti +*4 i don raad van indien a Jij lijdt van oal, draaiingen in bat hoofd eUchte epijevertering. - Droevige gedachten, een nekera benauwdheid, 'e naohte niet elapen, hertkloppingen, en*. jyf maakt een regelmatig gebruik Apotheker-Scheikundige te DENDERMONDE BEREID OOM hdtoésr tÖ Vft, vrij van alle nadeeligestoffen, samengesteld uit de fijnste soorten, en gei)rand volgens de laatste verbeterde stelsels, vraagt dan stalen en prijs aan de Dl GULDEN BIE de model inrichting van het land. Huis gesticht in 1854.— Belangrijke voor raad van ruwe Hollies. Ontzaggelijke en steeds aangroeiende verkoop Reclu- m tuge 0 üllening. Levert uitsluitend aan winkels. Concurrentie door hoeda nigheid en prijs. Welgtri alk namakingen Dt ALLE APOTHEKEN Vraagt het boekje met getuig- J» schriften, gratis veraonden op aaa- Het bssl isksndo purgeer- vraag door Fr. Roman, apotheker en zuiveringsmiddel DENDERMONDE. vtT 'A/ 5^. VERSTOPTHEID. SLIJMEN MIGRAINE BRAND. JICHT, LEVERZIEKTEN GEELZUCHT. DRAAIINGEN, en». ETi MUdtUwnde NAMAKINQKNI n m r - -T A w «'•2MT DOOS DC FIRMA t. L E Tg B"DQGE' 1,80 d" d°°' - Sf0ed* Apothaken Td+tfff.svi3a e*f Pfüx et autre5 articles en fj| tyUeefraangenomen fort vertachten oogeabHlikehjk én genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN Pijnlijke maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn ^migraine), draaiingen, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd heid op de ren uwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de-keel, rheumatisrae, fleurecijn, jtoht, enz., enz. ze sijn ganseb onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. PRIJS :fi», 1.25 de doos; fr. 3.25 de 3 doozen of de dHe dubbele doos; fr. 6.25 de 6 doozen of de zes dubbele doos. Algemeen depotApolheek F. ÏBYPSNS, Houibriel, 24, Sint Nikolaas, alsook W IKrWaERUE, Apotheker, fiixiuude. en 1» aWegöjde apotheken. WaehtfU van namaakmla, ze zijn zonder waardei St-Jacobstraat, 13, Brugge. Specialiteit in het verwen van zijden stoffen {au tendeur).. Droogwasscherij Verwerij van alle stoffen als vrouwen-, mans- en kiuderkleederen Gordijnen, Tafelkleeden en Kamerbehangel8, chals, handschoenen, pane, enz., enz. Men mascht en zwavelt ook wollen sargïcn. Verwen en Wasschen van Handschoenen. Zwarte rouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen Alle stukken aan mijn Bijhuis toever trouwd, worden binnen de 15 dagen gele verd. Verzorgd werk. Gematigde prijzen. M .taal SANITA8 j of f Fr. .oor Mannan. door SANITARIA,VbT' B K U S S B C I UCDTDAPIMP dor maandstonden l VtnlnAulilU wonderbare ultral 1 "*i""*i*«*riaot de kostelooze inluhtmoe* M Oeiie mliondin| 0«4e miiouding. BETALING NA DE GENEZING. SANITARIA, 70. ANSPACHLAAN BRUSSEL, BEL8IE De Nieuwe London doet de grijze haren binr.un en kels dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht. 11 -iiii- 'n fc- n osi. van fr. 1 60 en tr Q.SO t.ngeiKrkc tl.ar iünctunr aan 2 fr. per Flacon Te 'üoo bij «.pothnkors. nh11e«-r«; f,r> RniVwifik«ti, Dépot te Dixmude by M. BONTE- VEKSCHAEVE, Noordstraat nr 3. De aankoop dezer obligatiën 4 is kosteloos. Het bureel is te Dixmude Weststraat, n° 14, en is open ALLE WERKDAGEN van 8 1/2 ure 's morgens tot 's middags eu van 2 tot 6 ure 's namiddags. van alle rhumatkme flerecijn sciatiek, zoo- welpasbejrinneiide. als vetouderde, doorliet gebruik vnn poll-d Bretagne. Depot by SIMONS-HOORE- NAERTDixmude, goedkoop schoenmajrazijD Westetraat Alwie zijne gebouwen, koop iren, meubelen, vee enz enz., wil doen verzekered ogen brandgevaar,wende zich met alle zekerheid ij f e Antwerpsche maatschappij Securitas, beste en oudstegekende van het land. Hoofdagent te Woumen, Alfons file Graer-Temnielein Men begeve zich ook bij hem voor. Verzekering op hel Leven. Verzekering de rwerk-ongevallen. Verzekering der ongevallen met paarden. Thoiiront gesticht in 1845. in alle soorten. Verwisseling, Vermaking, Erijking

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar | 1913 | | pagina 4