T Koning Leopold III, doet een Oproep tot de Wereld voor den Vrede. DE INTERNATIONALE TOESTAND WORDT UITERST GESPANNEN. De reis naar De Panne afgelast PUROL t !t Uvl Op e/Are wond NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN DUPONT GEBROEDERS tf MODERN VOLKENRECHT POPERINGE PROEFT GASTAR BIER BLOEMEN 19 JAAR, NUMMER 35, WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 27 OOGST 1939. GAZET YAH POPERINGHE ABONNEMENTEN I Jaar, per post16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika30 fr. Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Handschriften worden in geen geval teruggegeven. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen re- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. ONZE KONING SPREEKT OOK IN NAAM VAN HUNNE MAJESTEITEN DE KONINGEN VAN ZWEDEN, DENEMARKEN EN NOORWEGEN DE KONINGIN VAN NEDERLAND, DE GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG EN DEN PRESIDENT VAN FINLAND. Tijdens het diner, dat Woensdag avond ten Paleize aangeboden werd aan de afvaardigingen op de Konferentie der Landen van de Oslogroep, heeft Z. M. Koning Leopold III een rede uitgesproken, welke een ware Oproep tot den Vrede beteekent. f Omringd door Eersten-Minister Pierlot, de heeren Ministers van Buiten- landsche Zaken van Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, en het Groot-Hertogdom, verklaarde onze Vorst De verklaring, waarvan ik voorlezing ga doen, wordt afgelegd in het Paleis van Brussel in tegenwoordigheid van de Ministers van Buitenlandsche Zaken en uit naam der Staatshoofden van den Oslogroep. De wereld beleeft een tijdperk van zoodanige spanning, dat elke nor male samenwerking onder de staten onmogelijk dreigt te worden. Groote mogendheden treffen maatregelen, die bijna gelijk staan met de mobilisatie hunner gewapende macht. Moeten de kleine mogendheden niet vreezen het slachtoffer te worden van een eventueel konflikt waarin zij, tegen hun eigen wil in, zouden worden medegesleept, niettegenstaande hun politiek van on betwistbare onafhankelijkheid en hun vasten wil onzijdig te blijven Zijn ze er niet aan blootgesteld het voorwerp te worden van buiten hen om ge troffen schikkingen Zelfs zonder dat er vijandelijkheden geopend worden, wordt de wereld door een ekonomische instorting bedreigd. Alom heerschen wantrouwen en argwaan. Onder onze oogen vormen zich de strijdkampen, stellen de legers zich op, wordt een afschuwelijke strijd in Europa voorbereid. Gaat ons wereld deel zelfmoord plegen door zich te storten in een ontzettenden oorlog, waar in er noch overwinnaar noch overwonnene zou zijn, maar waarin alle geestelijke en stoffelijke waarden door de beschaving van eeuwen geschapen ten onder zouden gaan De oorlogspsychose dringt alle huizen binnen en alhoewel de openbare meening er zich zeer goed van bewust is welk een ondenkbare ramp een volkenstrijd voor de gansche menschheid zou beteekenen, laat zij zich meer en meer over aan de gedachte dat wij er onvermijdelijk in medegesleurd zullen worden. Het is van belang tegen een zoo noodlottige gelatenheid op te komen. Er is geen volk... wij leggen hier sterk den nadruk op... dat zijn kin- ideren den dood wil inzenden om aan andere natiën het recht op het bestaan te ontnemen dat het voor zich zelf opeischt. Stellig zijn de belangen van alle staten niet allen dezelfde. Maar zijn er wel belangen die niet op vredelievende wijze tot overeenstemming kunnen gebracht worden, en dat kan, oneindig veel beter vóór dan na een oorlog Dat het geweten der wereld wakker worde. Het ergste kan nog vermeden worden. Maar de tijd dringt. De evolutie der gebeurtenissen kan weldra elk rechtstreeks contact nog moeilijker maken. Dat men zich niet vergisse. Wij weten dat het recht, om te kunnen leven lop een hechten grondslag moet steunen, en de vrede dien wij wenschen is de vrede welke berust op den eerbied van alle staten. Een duurzame vrede kan niet gevestigd zijn op de macht maar enkel op een zedelijke orde. Gebiedt niet de wijsheid op dit oogenblik een eind te stellen aan den strijd met woorden, aan ophitsingen en bedreigingen, ten einde te besluiten om over de gestelde vraagstukken te beraadslagen Wij vormen plechtig den wensch dat de mannen, waarvan de loop der gebeurtenissen afhangt, bereid zullen zijn hun geschillen en eischen te onderwerpen aan een onder handeling ingezet in een geest van broederlijke samenwerking. Het is uit deze overwegingen dat ik in naam van Z. M. den Koning van Denemarken, Den President der Finsche Republiek, H. K. H. de Groothertogin van Luxemburg, H. M. de Koningin der Nederlanden, Z. M. den Koning van Noorwegen, Z. M. den Koning van Zweden, En in mijn Eigen Naam, ieder onzer in overeenstemming handelend met zijn Regeering, deze Oproep doe. Wij drukken de hoop uit dat andere Staatshoofden hun steun bij den onze zullen voegen bezield door dezelfde zorg voor den vrede en de veilig heid van hun volkeren. Straks zullen honderden miljoenen menschen van harte met ons zijn om den wedloop naar den oorlog te stuiten. Mogen degenen in wier handen het lot der wereld berust deze gevoelens beantwoorden en den door hen menigmaal uitgedrukten wensch verwezen lijken, de moeilijkheden, die hen scheiden op vredelievende wijze te regelen. En dat de ramp, die de mensdhheid bedreigt, vermeden worde. »R?»aÈKx3jflS«: a s SÜSSSSK3 mSOSm^enasmsaai^Bm» DE GEWESTELIJKE GROEP YPER-POPERINGE VAN DEN ALGEMEE- cNEN BOND DER BELGISCHE BRIEFDRAGERS, IN ALGEMEENE VER GADERING TE POPERINGE, OP ZONDAG LAATSTLEDEN, 20 OOGST a' l« EEN GANSCHE BEVOLKING MOET VERHUIZEN. .rre Zondag 11., 20 Oogst, had te Poperinge de gewestelijke algemeene vergadering plaats Voor de groep Yper-Poperinge, van het Al gemeen Briefdragersverbond van België. De briefdragers uit den omtrek Yper-Po peringe, kwamen bijeen in Ons Huis vanwaar de deelnemers in stoet, met muziek voorop, stoetsgewijze optrokken naar het Standbeeld der Gesneuvelden, waar de voor zitter van tak Poperinge, in naam der ver tegenwoordigde groepen, een bloemtuil neer legde, terwijl de trommels een dof geroffel lieten hooren. Na een poos ingetogenheid, trok de stoet naar het lokaal Het Pavillioen gehouden door den Heer Maurice Deman, waar bij de aankomst van den stoet het muziek een dreu nende Braban;onne aanhefte. Hierop had de feestzitting plaats De Eere- Voorzitter van het Gewest Yper, Heer Kee rinckx, nam er het woord. Na een minuut stilte, ter nagedachtenis van Heer Keignaert, uit Zonnebeke, die zoo pas komt te overlijden, en zoo juist de Gou den medaillie komt te verdienen, voor 35 jaren trouwen dienst aan de Administratie der Posterijen, gaf de Eere-Voorzitter van het gewest lezing van het jaarverslag. Hierop spelde Eere-Voorzitter Keerinckx volgende eereteekens op de borst der geluk kige vereerden Brevet van 25 jaar dienst Butaye Mau rits, Abeele Cappoen Alb., Rousbrugge Roothaer C., Proven Vanspranghe H., Pop Gouden Medaillie van 35 jaar dienst Suffys Cam., Poperinge Dubois Gust. Yper Ossieur H., Yper Vanden Driessche C., West-Nieuwkerke, LIBERALE JONGE WACHT Burgemeester Nestor Lahaye LIBERALE PARTIJ LIBERALE VROUWENBOND De tegenwoordige opvattingen van het volkenrecht druischen zodanig te gen alle vroegere opvattingen in, dat men zich afvraagt of zulk een recht nog wel bestaat in de autoritaire Staten zooals Italië en Duitschland. Men beschikt er over volkeren als over een meubel, en men verhuist ze, als ware het een kudde vee, van de eene hoeve naar de andere. In Zuid-Tirol zijn 200.000 inwoners die in blok van hun verblijfplaats, waar hunne ouders en voorouders ge- eefd hebben, in massa naar een voor ïen vreemd oord verbannen worden. Zulks geschied onder voorwendsel dat de Duitsche regeering, Italië wil helpen Dij de vrijwillige rapatrieering van de Zuid-Tirolers die van Duitsch bloed zijn Of die menschen er goesting vooi lebben of niet, dat gaat de mannen, die over de indeeling der volkeren be schikken, niet aan. Men kan begrijpen welke opschud ding dit besluit onder de Zuid-Tirolers, die met hart en ziel aan hun geboorte streek gehecht zijn, teweeg heeft ge- Dracht. Zij hebben er heel hun leven ge woond, hunne voorouders hebben er gelukkig geleefd hunne kinderen zijn er geboren zij hebben er, in het zweet ïuns aanschijn den grond vruchtbaar gemaakt. En nu worden zij met ge weld uit hun landstreek gezet, om Ita- ie in staat te stellen van Zuid-Tirol, dat na den wereldoorlog aan Italië werd toebedeeld, eene zuivere Itali- aansche provincie te maken. Of nu die zoogezegde vrijwillige andverhuizing der Zuid-Tirolers, naar een land, dat ze van haar of pluim rennen, inderdaad vrijwillig, ofwel ge dwongen zal geschieden, moet men af wachten. Vele Tirolers verklaarden reeds van nu af dat de groote meerderheid zal weigeren het land, waar hun huizen en eigendommen zich sinds menschen- geheugen bevinden, te verlaten. Tot in de verste hoeken van het land, wer den dezelfde verklaringen afgelegd. Boeren, houthakkers en logement- ïouders komen te samen om den toe stand te bespreken, en zij verklaarden Nooit zullen we onze woningen le vend verlaten Een boer, die voor zijn gezin en twee koeien 'n armoedig bestaan vindt op 'n schrale helling der Dolomieten, zegde Ik zal nooit vrijwillig weg gaan. Ze kunnen me komen halen, maar ik kom toch weer naar mijn huis. Het kan mij niet schelen wat ze mij ergens anders beloven hier hoor ik thuis, ik ben geen misdadiger ik heb niets verkeerds gedaan, waarvoor ik mijn land zou moeten verlaten Men kent de praktijken der autori taire Staten. Of gij twee jaar ergens woont of ge verblijft er vier honderd, als de meesters van den dag zeggen dat ge Rijks-Duitscher zijt en dat ge in Rijks-Duitschland moet gaan wo nen, willen of niet, dan kunt ge maar opkramen. We weten wel dat sommigen zich zullen vastklampen aan huis en erf. Maar wat zal hun lot zijn als ze dur ven tegenstribbelen en verzet bieden Een herbergier en een hotelhouder daarentegen wier bedrijf al vier eeu wen lang door hun naamgenooten was geleid, zeiden, dat zij maar zouden heengaan, omdat het leven er hun toch onmogelijk zou gemaakt worden. Die menschen voelen zich zoo veel Duitsch als een Belg zich Duitsch ge voelt ze moeten zich echter maar Duitsch gevoelen en naar Duitschland verhuizen, waar ze niet alleen zich vreemd gevoelen, maar op den koop toe hunne katholieke overtuiging ver gruist en gekrenkt wordt. 't Is er hetzelfde toegegaan zooals in de andere landen die werden inge lijfd eerst een geweldige propaganda en dan het voorwendsel om te zeggen dat de Tirolers niet beter vragen dan bij het moederland terug ingelijfd te worden. Hoe aangenaam is het tegenwoordig een klein volk te zijn en speelbal van het politiek der grooten Ingevolge den ergen internationalen toestand worden, in ons land, bij zondere militaire maatregelen getroffen. Militianen met onbepaald verlof moeten hun eenheden vervoegen. Hierdoor zijn tal van onze leden terug onder de wapens Het oogenblik is ernstig en onze aandacht gaat niet meer naar plezierreizen. Daarom heeft het Bestuur der Liberale Jonge Wacht besloten de reis van heden Zondag af te lasten. We hoeven hierom niet onze koelbloedigheid te verliezen. Laat ons kalm het verloop van den toestand afzien. We danken hierbij ten zeerste de Liberale Heer Burgemeester en Ge meenteraadsleden, alsmede de muzikanten der Liberale Harmonie van De Panne, om het goede onthaal dat ze ons hadden voorbereid. Laat ons hopen dat uitgesteld niet verloren is, en dat we binnen enkele weken aan hun uit- noodiging kunnen beantwoorden. We danken ook onze zoozeer verkleefde leden, die zich zoo talrijk voor deze reis hadden laten inschrijven en we zijn ervan overtuigd dat, zoo de toe stand dit toelaat, ze in 't kort, met zooveel te meer geestdrift aan onze prach tige ontworpen uitstap zullen deelnemen. HET BESTUUR. Opdat het terugbezorgen der ledige zakken en balen met meer stiptheid zou uitgevoerd worden, hebben de GRAANHANDELAARS DER OMSTREKEN POPERINGHE-VEURNE, besloten vermelde zakken en balen aan te rekenen. De kliënten welke in 't bezit zijn van ledige zakken of balen, worden vriendelijk verzocht DEZE TEN SPOEDIGSTE aan den eigenaar terug te bezorgen, om het aanrekenen te vergemakkelijken. DE GRAANHANDELAARS DER OMSTREEK. DE ONDERTEEKENING VAN HET DUITSCH-RUSSISCHE NIET-AANVALSPACT. HET PACT DOOR RIJKSMINISTER VON RIBBENTROP WOENSDAG AVOND TE MOSCOU ONDERTEEKEND. DIT NIEUW PACT ZAL DE BRITSCHE EN FRANSCHE POLITIEK NIET WIJZIGEN. IN GEHEEL DE WERELD ZIJN DE DIPLOMATIEKE KRINGEN ZEER DRUK AAN HET ONDERHANDELEN. Op het eerste zicht beschouwd, kan de zet van Hitler, die al is het ook maar tijdelijk en in beperkten zin, af ziet van zijn anti-komintern-politiek, om met de Soviets een niet-aanvals- pact te sluiten, aanzien worden als een sluwe zet, tegenover de omsingelings- politiek van Engeland, vermits men nu gewoon geraakt is, de verzetactie, door die twee Wester-democratieën ingeluid aldus te bestempelen. Ook was, vast en zeker, de eerste indruk, in al de hoofdsteden, dat Duitschland een magistralen diploma- tischen zet had gedaan, met in de grootste geheimzinnigheid, de eerste onderhandelingen te voeren, omtrent het afsluiten van een pact, dat in ge val van oorlog, de neutraliteit van Rus land voor gevolg zou kunnen hebben. Het anti-aanvalspact zou dus voor zien dat beide partijen elkaar niet zou den aanvallen, maar daar beide lan den geen gemeenschappelijke grens hebben, brengt, zulks niet heel veel sensatie dat ze ook de verbinte nis zouden aannemen, om neutraal te blijven, in geval een der partijen aan gevallen werd, maar ook dienaan gaande hadden de trage onderhande lingen tusschen Engeland en Rusland weinig illusie^ gelaten en ejndelijk, dat elk der partijen voor zich het recht behoudt, om, op elk oogenblik, het pact op te zeggen, indien ze zulks noo- dig acht, in geval één van beide, een derde zou aanvallen. Men ziet al dadelijk met welk zijden draadje heel dit verdrag aaneengewe- ven schijnt, bijzonder wanneer men rekening houdt met de eeuwige dupli- citeit van de Soviets, die, ten slotte, maar één doel kennen, herrie te ver wekken, en den toestand te vertroe belen omdat ze weten, dat daarin het beste middel ligt, om de wereldrevo lutie in de hand te werken. Want elkeen begrijpt toch, dat, met de derde clausulle, indien deze werke lijk deel uitmaakt van het pact, Rus land steeds de hand vrij, zal hebben Laat Duitschland een actie beginnen tegen Polen, ter wille van Danzig, dan heeft Rusland al dadelijk het recht, om zijn nog niet opgedroogde hand- teekening weg te nemen van het pact, omdat het, het recht heeft, dit op elk oogenblik op te zeggen, wanneer een van beide partijen, een derde aan valt De dupliciteit van Rusland komt nog beter op het voorplan, wanneer men een tweede telegram leest, volgens het welk, van officieele Russische zijde, verklaard, dat het afsluiten van een niet-aanvalspact met Duitschland, geenszins de voortzetting in den weg staat van de besprekingen van de Rus sische legeroverheden, met de Engel- sche en Fransche militaire zendingen, die, sedert enkele dagen reeds te Mos- cou onderhandelen. Laten we veronderstellen, dat ook deze besprekingen tot een goed einde leiden, dan is het toch te begrijpen, dat in geval van conflict, het eene of het andere door Rusland met ae voeten zal moeten getreden worden. Dit zal toch ook den heer von Rib- bentrop moeten opvallen, wanneer hij, van uit het venster van de vroegere Oostenrijksche ambassade, waar hij afstapte, in het valk daarnevens gele gen hotel van de Engelsche en Fran sche officieren, het gaan en komen van de onderhandelaars zal gade slaan En wanneer men hierbij nog al de reacties nagaat, die in de verschillende hoofdsteden, niet enkel van Europa maar ook van andere werelddeelen, werden verwekt door het plotseling besluit van Hitier, om heel zijn anti komintern-politiek omver te halen, ter wille van een accoord, dat waarschijn lijk enkel moet dienen, om drukking op Polen uit te oefenen, dan kan men zich afvragen, of hier de sluwe vos want aan behendigheid, elkeen zal 't toegeven, mangelt het den Fuhrer en zijn onmiddellijken raadgevers niet zich niet laat beetnemen door de man nen van hamer en sikkel. Want al jubelt schijnbaar Gayda in de Italiaansche pers wel, om de goede poets, die Hitier aan Chamberlain bak te, dan kan men overal, tusschen de lijnen door, toch lezen, dat de Italiaan sche overheden gansch buiten deze be sprekingen werden gehouden en dat ze er niet méér van afwisten dan de andere niet-bevriende kanselarijen. En in Japan, de mogendheid uit het Verre-Oosten, waarvan men, juist op dit oogenblik, trachtte te bekomen, dat de handteekening onder het anti-kom intern-pact zou omgezet worden in een Dekrachtiging van een militair verbond met de Europeesche as-mogendheden, reeft het bericht omtrent het afsluiten van een pact met Rusland, begrijpelij- cerwijze, een nog geweldigeren indruk gemaakt, dan in Europa. In Japansche politieke kringen zegt men onomwonden, dat deze zet van Duitschland Japan verplicht, gansch zijn buitenlandsche politiek te herzien, en het comiteit der vijf leidende minis ters heeft reeds besloten van Duitsch- and uitleggingen te eischen, over deze ware diplomatische en politieke om wenteling. Mocht ondertusschen de leider van ret Duitsche rijk gehoopt hebben, dat ingeland en Frankrijk, nu ze be paald niet meer schijnen te mogen re- cenen op den Russischen steun, Po en zouden laten vallen, dan schijnen de eerste ontvangen berichten, wel te- eurstellend te moeten zijn. De BritSche ministerraad heeft reeds vergaderd en besloten, dat het voorge nomen accoord, niets verandert aan den onvoorwaardelijken steun, die aan ->olen werd beloofd. En de Britsche regeering heeft ook verder besloten, het Parlement bijeen te roepen, omdat ze oordeelt, dat de rijzondere gebeurtenissen, waarbij ze reloofd had het Parlement te raadple gen, voorhanden zijn. En op de dagorde der beide Kamers staat het stemmen van een wet die aan de regeering volmacht geeft, om den toestand het hoofd te bieden. Het lijdt geen twijfel, dat het parle- men, dat de regeering nog heel wat crachtdadiger tegen de as-mogendhe den zou willen zien optreden, dan de ïeer Chamberlain het gewoonlijk doet, deze wet, na een korte bespreking, met een groote meerderheid zal stem men. Zoodat, in plaats van de oplossing van het vraagstuk gemakkelijker te maken, het afsluiten van het niet-aan valspact met Rusland, deze nog moei- ijker zou kunnen maken. N. G. DE LAATSTE TROEF VAN HITLER Amerikaansche meeningen De New-York Times schrijft De kwestie van den vrede of van den oorlog blijft in dezelfde mate waarschijnlijk. Het antwoord hangt nog altijd af van Hitier. Zijn opperste diplomatische overwinning, bekomen dank zij de hoogste opoffering zijner princiepen, verzekert hem geen andere overwin ning zonder oorlog. De New-York Herald Tribune hulde brengende aan de vastberaden heid der democratieën om te strijden, welke ook de houding van Rusland moge zijn, schrijft Toegeving van de zijde der demo cratieën zou op het oogenblik betee kenen afstand doen van bijna alles. De Polen zijn vastbesloten, Frankrijk en Engeland mobiliseeren en moeten het hoofd bieden aan den diktator, die, met 2 millioen manschappen onder de wapens, thans alles moet winnen of de ramp wagen en die zijn laatsten troef voor een overwinning zonder bloed vergieten uitspeelt. De krachtdadigheid van Frankrijk en van Groot-Brittannië kunnen de we reld nog redden. Men moet het hopen want er is niets meer aan te doen. DAT MAAK JE ZELF I met ons SPECIAAL DUPLEX-KREPPAPIER in 34 natuurgetrouwe kleuren te verkrijgen bij Gebroeders DUPONT - Yperstraat, 2, Poperinghe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1939 | | pagina 1