örooten Afslag Biefintenloonstelling in De Panne KOSMOS-REIZEN notarieële verkoopingen registratiekosten hc,ft te£enov(T andere Iecningen. intresten 4,25 op leeningen van min dan 20.000 frank. Radios=SoIden twee woonhuizen schoon woonhuis een woonhuis eene beste vetteweide eene beste vetteweide eene goede vetteweide eene partij zaailand eene partij zaailand eene hofstede schoon renteniershuis onroerende goederen een blok bouwgrond woonhuis een gerievig woonhuis een gerieflijk woonhuis onroerende goederen. SCHOON HANDELSHUIS hofstedeke landbouwkantoor der algemeene spaar- en lijfrentkas bezorgt geldleeningen aan landbouwers o0r landbouw alaam en schoon hout gerieflijk woonhuis gerieflijk woonhuis een woonhuis werkmanshuis burgershuis wagenmakersalaam en schoon droog hout materialen gemeente woesten hotel casino café-hotel-restaurant beste hofstedeken p0ulien agence de cuman balatum instrumenten voor fanfare en harmonie UIT TER HAND TE KOOP schoon woonhuis AUTOBUSDIENSTEN naar de panne naar beauraing gemeente woesten Garage devos belangrijk bericht naar beauraing BERICHTEN HOOIPRESSEN hopberichten marktprijzen lusthof bericht aller merken Studie tui. i. i: _s yAN CAYZEELE te Poperinge l IT TER HAND TE KOOPEN ONLANGS NIEUWGEBOUWD WOONHUIS en MAGAZIJN stage en 11 aren grond te POPE- glNGHE -Stad. Studie van den Notaris BOUCQUEY te Poperinghe UT TER HAND TE KOOPEN. Gemeente Reninghelst. pjt 5 a. 70 ca. en 6 a. 45 ca. grond en Jof, steenweg Reninghelst-Poperinghe. Gebruikt door Gaston Delestrez en Km. peicourte, eik aan 30 fr. te maande. Studie van den Notaris CASSIERS te Poperinghe I. MAAN DAG 31 JULI 1933 om 3 u. zeer stipt namiddag, to poperinghe, ln de Boeschepestraat, ter jjerberg A la Cour du Roigehouden ,joor M. Maurice Devos-Taffin, OPENBARE VERKOOPING van een pet 95 ca. onder bebouwden grond en koer, staande en gelegen TE POPERINGHE, langst den steenweg naar Reninghelst. Bewoond door den verkooper M. Mar- ael Decrock-Denys. Handslag met de geldtelling. n. DINSDAG 1 OOGST 1933 om 3 uren zeer stipt namiddag, te Poperinghe, in de Trommelaarstraat, ter herberg Den Achterwegelgehou den door M. Deneire, OPENBARE VERKOOPING van pet 1 a. 8 ca. bebouwden grond en. koer GELEGEN TE POPERINGHE, in de Trommelaarstraat. Onvergeld bewoond door den verkoo per M. Leopold Beun tot 1 November a. s. HasaiaBsifgHGaBBSsssiiaasaHH lïantoor van Deurwaarder HANNEBOUW te Poperinghe. Uit oorzaak van Failliet. OPENBARE VERKOOPING van Herberggerief - Menagiegoederen Alaam - Vruchten op st te Zuydschote (Luzern). In uitvoering van een bevelschrift ver leend door Mijnheer den Rechter-Com- missaris der failliet van Sieur Cyrille 6chorreel, handelaar te Zuydschote, voor wie als Curator is aangesteld Meester Wauters A„ Advokaat te Poperinghe, Boescheepstraat, 8. en in nakoming der wet van 18 April 1851. Studie van den Notaris VANDENAMEELE te Watou. OP DONDERDAG 17 AUGUSTUS 1933 om 10 A u. voormiddag, te Loo, ter herberg Het Stadhuisbij M. Jules Matthys, ten overstaan van den H. Vrederechter van het kanton Haringhe OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting van STAD LOO A. - Langs den dijk van den Loo- vaart, benevens de Stopgatbrug. Koop een: groot 98 a. 80 ca., zoo bekend ten kad. sektle O, Nr 311B. Koop twee: groot volgens titels 1 ha. 48 a. 73 ca., bekend ten kadaster sektle O, Nr 312E. B. - Langs den steenweg van Loo naar den Rabbelaer. Koop drie: groot volgens titels 2 ha. 64 a. 25 ca», be kend ten kad. sektle C, Nrs 384 en 385. Koop vier: groot I ha 91 a. 50 ca., bekend ten kad. sektle O, Nr 383. Koop vijf: groot volgens titels 75 a. 72 ca., bekend ten kad. sektle A, Nrs 458A en 459 Alles vrij van gebruik met 1 Oct. 1933. Studiën van de Notarissen WYFFELS te Roeselaere en en TYMAN te Gent St Jansvest, Nr 6. INSTEL: DINSDAG 1 OOGST 1933 TOESLAG: DINSDAG 22 OOGST 1933 om 2 ure namiddag, in het gasthof Au Lion d'Or te Rous- selare, Statieplaats, van Gemeenten Langemarck en Poelcapelle, met prachtige gebouwen, groot in het geheel 10 ha. 93 a. 68 ca. Gebruikt door M. Honoré Van Acker aan 8.800 fr. te Jare boven de lasten zon der pacht. Verdeeld in koopen. Recht van sa menvoeging. A Instelpremie. MAANDAG 24 JULI 1933, om 1 ure namiddag, te Zuydschote, ter woonst van voornoem den Cyrille Schorreel, gehucht (Luzern), zal er door 't ambt van Joseph Hanne- bouw, Deurwaarder te Poperinghe, open baar verkocht worden: HERBERGGERIEF. Toog en buffet 1 met spiegels, zoo goed als nieuw; vier herbergtafels; vogelpik; glazen, enz. MEUBELS. Twee kassen; commode; régulateur; kaders; 6 rieten zetels; stoof; tprsekmachien Polflietmet platen; lustre; spiegels; zetels; kapstok; naai- machien Singer enz. ALAAM. Driewielkar; kortewagen; bee::aapmo!en; steekkar; jumelle; bas- cuh. VRUCHTEN. A Gemet haver; temet suikerbeeten; verschillige reken aardappelen. Comptante betaling en 15 verhoog. liiüBgasasasiasissiBKHHsaaEH Kantoor van den Notaris M. DE GRAVE te Loo UIT TER HAND TE KOOP. MET HOF TE GHYVERINCHOVE kadastraal bekend wiik A. Nrs 4301 en 403m, groot 8 a. 20 ca Zich wenden ter studie vin de Notaris ie Grave te Loo. isassiisaissBsiEssisBasBSiaaHaa Studie van den Notaris LAUWERS te Yper. Studie van den Notaris DEEREN te Nieuwpoort OP DONDERDAG 27 JULI 1933 om 4 ure namiddag, te Keyem, dorpplaats, ter herberg ge houden door Camiel Pollentier, OPENBARE LICITATIEVERKOOPING van TE KEYEM, afhangende der erfnissen van Désiré Sa- myn en Julie Vanhaerent. BIJ PALING. DONDERDAG 3 OOGST 1933 om 4 u. namiddag, te Middelkerke, ter herberg De Tram statie steenweg Nieuwpoort-Oostende, bij Mad. Wed. De Boutte, OPENBARE VERKOOPING van groot 63 a. 85 ca., te Middelkerke, Kerkwijk, verdeeld in 15 loten, afhangende der fa ling van de Naamlooze Vennootschap Crédit Foncier International et Colo nial'), Brussel. OP DINSDAG 25 JULI 1933 om 2 u. stipt nanoen, te Yper. ter herberg In de Nieuwe Post Rijselstraat, 88. OPENBARE VERKOOPING in éénen enkelen zitdag, van Stad Yper, Paddepoeistraat, Nr 22, EEN PAS NIEUWGEBOUWD ®et grond en erve, groot 47 m2. Vrij tan gebruik. Aanstonds handslag. II. OP WOENSDAG 2 OOGST 1933 om 2 A uur nanoen, te Gheiuvelt, in de afspanning In de Nieuwe Kroon bij Jules Acke, INSTEL MET PREMIE "van GEMEENTE GHELUVELT. Steenweg Yper-Meenen, Nr 16. het afhangen en medegaande land, in houdende 9 aren. Gebruikt door den •igenaar Jules Verstraete. AANSTONDS VRIJ. OVERSLAG: Woensdag 16 Oogst 1933. Studie van den Notaris m THEVELIN te Meessen Studie van de Notarissen Ernest DE COCK te Yper en VAN EECKE te Poperinghe OP DONDERDAG 3 OOGST 1933 te 3 uur namiddag, ten koffiehuize «Au Trots Suisses», Groote Markt, te Yper, INSTEL MET PREMIE van thans ten dienste van winkel, met druk kerij, ook geschikt voor bakkerij, voorzien van gas en electriciteit, met 51 ca. grond, TE YPER, ter westzijde der Dixmudestraat, getee- kend Nr 33. Verhuurd aan de gebroeders Garrein, voor 3, 6 of 9 jaren ingegaan 1 December 1929, mits 3.600 fr. 's jaars, betaalbaar per trimester, boven de lasten en premie van brandverzekering. OVERSLAG: op Donderdag 17 Oogst 1933, zelfde uur en plaats. iBaBBBBaaBHBsa&aMaBHiBBBacae Studiën van de Notarissen PIETERS te Reninghe en STROOBANDT te Knocke. OP DONDERDAG 27 JULI 1933 te Yper, om 3 ure namiddag, in het Gast hof De Sultan Groote Markt, OVERSLAG van de volgende Gemeente Zillebeke. De hoeveelheid van 71 a. 90 ca. ZAAI LAND, bekend bij kadaster wijk B, Nrs 442a, 442b en 442c. Gebruikt zonder geschreven pacht dx>r M. Emile Vandenbussche. Slechts ingesteld 3.000 fr. Gemeente Reninghelst. (wijk de Ciytte). De hoeveelheid van 42 a. 60 ca. ZAAI LAND en 30 ca. HUISGROND, bekend bij kadaster wijk C, Nrs 802a en 802b. Gebruikt zonder geschreven pacht door de Weduwe Pauwels. Slechts ingesteld 5.000 fr. Gewone voorwaarden. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OVER TE NEMEN. kunnende dienen voor alle handel, gele gen op de Belgisch-Franse he grens. Geen waren over te nemen, kleine huishuur. Adres ter drukkerij, 15. Gasthuisstraat, Poperinge. UIT TER HAND TE KOOP SCHOON EN BESTE het schoon woonhuis (mansarde) en ge- hevige stallingen, schuur en verdere af hankelijkheden en 78 a. weide en zaai end, gelegen langs een steenweg, bij eene tramstatie, op de dorpplaats, in het Zui len van 't arrondissement Yper. Zetel te Gent Onder waarborg van den Staat Algemeen Agentschap voor West-Vlaanderen 24, DE STUERSSTRAAT, 24, IEPER van onderneming, aankoop van hofste- steden, landen, beesten en landbouwwerktuigen. Ontslagen van pro- portionneele hypotheekrechten en betaalbaar ln jaarlijksche afkortin- h gen op een langste termijn van 14 jaar. 4,75 °P leeningen van meer dan üO.uOO frank. kAlle inlichtingen bij het kantoor: 24, de Stuersstraat, 24, leper. ,Ook kostelooze Inlichtingen te bekomen per briclwisseling;, I Maaaflj^ jjjftjegafog; en Zatej^ag, vaa g tot IS uur, Kantoor van Deurwaarder PAUL FLAMEY Lombaardstraat, 3, Yper UIT OORZAAK VAN VERTREK. Openbare Vrijwillige Verkooping van TE WOESTEN. OP ZONDAG 23 JULI 1933 om 2 uur stipt namiddag, zal de Deurwaarder Paul Fiamey Voor noemd, overgaan ter herberg De Zon bewoond door Gérard Catteeu, te Woes- ten, tot de openbare verkooping van: A. - LAND BOU WAI.AAM, zooals: IJze ren ploeg, jumelle, eegden, aalpomp met goot, aalkarteel, beetraapmolen, éleveuse voor kiekens, legbakken, dubbele eetbak ken, cimenten zwijnbakken van 2 meter ieder, assen, ressorts, enz. B. - Ongeveer 120 koopen schoon HOUT voortkomende van de afbraak eener ba rak, groote hoeveelheid panneelen van alle lengten en breedten, baddena, kepers, spanningen, plancher, vensters, deuren en een hoeveelheid brandhout. Gewone voorwaarden en Comptant geld. Studie van den Notaris THERRY te West-Nieuwkerke UIT TER HAND TE KOOP dienstig voor Beenhouwerij en allen han del, gelegen te WEST-NIEUWKERKE, Yperstraat. Bewoond door M. Leon Van Eecke, beenhouwer. Onmiddellijke ingenot- treding. Zich te wenden tot voornoemden No taris. Studie van den Notaris Alfons VANHEE te Zonnebeke. UIT TER HAND TE KOOP met stal en afhankelijkheden en 9 aren 83 centiaren grond te ZONNEBEKE, Fre- zenbergstraat. n. UIT DER HAND TE KOOP. te Zonnebeke, langs de Moorsledestraat. met schuur, stal en hoenderserre op en met 32 a35 ca. medegaande grond en erve Vrij met 1 October 1933. 1B9BHESBBHBBEBBBHBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te Yper I. Overslag: MAANDAG 24 JULI 1933. te 3 ure namiddag zeer stipt, in het Hótel de France te Yper, R. Co- laertplaats, bij Werner Cornette van EEN SCHOON met 17 aren 47 centiaren land, te Yper, Dickebusche steenweg, Klein Hommelhof Nr 59. Gebruikt door Leon Verhaeghe tot den overslag. Ingesteld 23.800 fr. Ingenottreding met de geldtelling. n. OVERSLAG: WOENSDAG 26 JULI 1933 ,e 3 uur namiddag, in het Gasthof Het ZweerdGroote Markt, te Yper, bij de Weduwe Dolfen. van Stad YPER, Neerstraat, Nr 31. EEN ZEER SCHOON groot 86 ca. Vrij van gebruik met de geldtelling. Na te zien alle dagen van 2 tot 4 ure namiddag. Ingesteld 17.800 fr. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van den Deurwaarder PH. DEFOER Beerststraat, 19, Dixmude. OP ZONDAG 30 JULI 1933 om 1A uur namiddag, TE CLERCKEN (Brikke), bij Heer Henri Darras, wagenmaker SCHOONE KOOPDAG van bestaande als volgt: Alaam: Schaafbank, draaibank, booren, beitels, zagen, enz., enz. Houtwaren: Groote hoeveelheid droog eiken, olmen, esschen en populieren hout en berd van alle lengten en dikten. Verders: allerhande karrewielen en an dere, kortewagens, langwagens, karresnak- ken, liggers, hoenden, eegde en oegelaar- tanden, zwinkels en harnassen, gespleten speeken, kortewagentramen, enz., enz. Op komptant en gewone voorwaarden. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van Deurwaarder TAHON te Yper MAANDAG 24 JULI 1933 om 1 u. namiddag, bij de H. Leon Rosselle, Hoekje YPER, MERKWEERDIGE VENDITIE van waaronder: 40 van alle soorten van schoone deuren en 40 schoone vensters met kassijnen; 10.000 cement en Duit- sche pannen; een cementen muur met staken 30 m. v.; geslepen koelbakken in arduin; duikers in galvanisé; 3 schoone prespompen, waaronder een op wielen in brons met darm; schoonen coffre-fort; vélo, slijpsteen; schaafbank, fornuis in rood koper; hoeveelheid panneelen en baddens. Verders bouwmaterialen, dui kers, enz. Schoonen Brandkoffer. Gewone voorwaarden. Komptant. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB PROVINCIE WEST-VLAANDEREN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN De betrekking van Gemeentesecretaris is te begeven. De jaarwedde vastgesteld (7.500) fran ken volgens barema. Leeftijd tot 33 jaar, voor Invaheden en Oudstrijders 38 Jaar. Aanvragen per aanbevolen brief sturen aan het College van Burgemeester en Schepenen tegen den 10 Augustus 1933. Voor nadere inlichtingen zich wenden ten Gemeentenhuize. IBBSBBBBSaaBSaErBBBBBBBBBSBr) STAD IEPER BERICHT. MAANDAG 14 OOGST 1933 om 3 ure namiddag, ten Stadhuize, OPENBARE VERPACHTING voor negen naeenvolgende jaren, ln te gaan den 1 October 1933, van het Gast hof gelegen op den vijverdam van Zille beke met het recht van visschen in den vijver. Het kohier van lasten dier verpachting la berustende in het Gemeentesecretariaat. BBBBBBB Gemeente Roushrugge-Haringha AANBESTEDING Het Gemeentebestuur van Rousbrugge- Haringhe laat weten dat onder voorbe houd en goedkeuring, den 31 Juli, om 10 u. des morgens, alhier in het Gemeen tehuis door het Schepencollegie zal over gegaan worden tot de OPENBARE AANBESTEDING voor het leggen der ELEKTRIEKE LEIDING IN DE GEMEENTEGEBOUWEN. Het lastenkohier met bijgevoegde stuk ken liggen ter inzage in het Gemeente secretariaat te Rousbrugge. De Schepenen, J. Vandenbussche en Deheegher. OPENBARE AANBESTEDING OP ZATERDAG 29 JULI 1933 om 3 uur namiddag, ln «Café Casino», Statiestraat, leper, OPENBARE AANBESTEDING voor 't bouwen van het op den Zwartenberg. Alle inlichtingen te bekomen bij den bouwkundige Henri Viaenc, Vrarnesteen- weg, 96, leper. Stukken te koop tegen 30 fr. ISlESC»S8S33<SS£<EE,ea&B&Ei3KnZ3 TE HUREN Overname niet verplichtend recht voor de Statie te KOMEN (Belgie). Zich wenden: Brouwerij BAYART- GRYSON te Beselare. IBflSBB3BESHBZ&Ei33!£B33SSS!ÜBHUE3 TE PACHTEN EN OVER TE NEMEN groot tien gemete, in den omtrek van POPERINGE. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. «BBBBBBSBBBBBSBBEEaBSGIHBBSBB WITTE LEGHORNS van 2 tot 3 maanden, te bekomen in de Kweekerij MARCEL BLANCKAERT, Augustinestraat, IEPER. Zeer voordeelige prijzen. Voor alle inlichtingen zich wenden: Slachthuisstraat, 23, leper. Tel. 6. Men bestelt ook ten huize. IBBBBBBasaBBBBBBBBBSB&BBaBBB Waarmede geld verdienen? Met het kweeken van Vleeschkuikens. Doet op tijd uwe bestel ling van MECHELSCHE KOEKOEKS en N. HOLL. BLAUWE, ter Broederij H, WILS, Poperinge. Ook Mechelsche Koekoeks en Witte Leghorns poliën van 2 en 3 maanden, altijd te verkrijgen. IEHBBZ!UBBBHBS3SSaSaBHE83SSaB Schoone Jonge Poulien van heden af te beko men aan genadige prijs. Per 100 tehuis besteld. Bij CAMIEL VAN MOEN Statie - POELKAPELLE. Tel. Langemark 20. IBHBBESSBBBB&IIISBHaaBBBgBBlBBB POULIEN Schoone jonge poulien, te koop aan genadige prijs, ter y Y KWEEKERIJ J. CLAEYS, "i Westroozebeke. IBBEBBB3BaBSBüE3S33BBB3BBBBB Koop en Verkoop van Villas en Gronden. Verhuring van Appartementen en Villas. Geldleeningen. - Verzekeringen. Kostelooze inlichtingen. Leopoldlaan, 4, Middelkerke a/Zee Telefoon 97. TE KOOP 1*wee naaimachienen, per okiasie, bij Alph. Versaevel, Guido Geaellestraat, 10, Vlamertinge. A utomatische orgel, bij Frans Pelik, her berg De Harmonie Wijtschate. Nieuwe auto, binnestuur, merk Opel 6 cyl. 9 P. K., aan voordeelige prijs. Rijselstraat, 25, leper. Auto ln goeden staat, merk Chevrolet bij Gaston Vanhove, bakker, Sint Ju- liaan, Langemark. 7es honderd pannen, 4 deuren en 4 ven sters met glas, bij Gaston Vandermar- liere, 9, Bertenplaats, Poperinge. Motor 10 P. K. i Listerzoo goed als nieuw, voor 1500 fr. Adres ter druk kerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. JnvaJicdenkar in goeden staat en Gra ra of oon met 11 laatste nieuwe platen. Krombekestraat, 44, Poperinge. JJerbergtoog met buffet, bierpomp, darm, 4 herbergtafels, bij Hector Lermytte, Werfstraat, Poperinge. GEVRAAGD Ifind gevraagd om op te voeden bij net huisgezin. Bij de familie Clauw, Vla- mertingestraat, 3, Brielen. LI al ven gast voor schoenmaker. St Jacob- straat, leper neftige meid van 18 tot 20 jaar, voor bur gershuis, 2 personen, Neermarkt, leper. £Jcftige en trouwe meid van 40 tot 50 jaar, goede gezondheid, om huishouden te doen van 2 personen in gemeente rond Diksmuide. Schrijven ten bureele dezer onder letters G. M. C. Meid voor huishouden en kinderen ver zorging. RijseLs teen weg, 58, leper. Meid rond de 20 jaar, goed loon, bij Gru- wez-Benoit, 8, Boterstraat, leper. JZind gevraagd om op te voeden, bij Fa- milie rond Woes ten. Adres ter druk kerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. foede smidsgast, reeds op stiel geweest, bij Alidor Demol, Reningelststeenweg, Poperinge. Doven- en officiemeid, tevens op de hoogte zijnde van keuken, voor hotel te leper. Adres ter drukkerij, 15, Gast huisstraat, Poperinge. jjerlijk meisje, Statieplaats, 10, leper. pekwame en deftige meid. Zich wenden: Elverdingestraat, 13, leper. Bekwame smidsgast, bij L. Baeckelandt, Rijselstraat, 79, leper, colletenstraat, leper. Ooede meid, van 20 tot 35 jaar, bij M. Deneckere, Notaris, Vande Bogaerde- laan, Izegem. P oede meid, van 16 tot 20 Jaar, goed loon, te Poperinge. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. IZind gevraagd om op te voeden, boven 1 jaar. Zich wenden bij Dewilde, rue de Nieppe, 37, Westnieuwkerke. Meid, 17 jaar, zich aanbieden, 15, Groote Markt, Poperinge. gmidsgast bij Adams, Boezinge. Meid van 17 tot 25 jaar, voor hofstede. Goed loon, bij Honoré Masson, Pu- pegalle Rentage. Goede meid voor gesloten huis, 2 perso- nen, hoog loon, bij M. Michel Fache, 10, Ieperstraat, Poperinge. VRAAGT PLAATS yrouw van 55 jaar, bij burger alleen. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Ctil meisje, pas uit school, ta stil huls of klooster. Liefst in of rond leper. Zich wenden, 41, Vier Koningenstraat, Wijt schate. TE HUREN Cchoone herberg met koetspoort, groote stallingen en achtergebouwen, midden stad Poperinge. Dienstig voor allen han del en ambacht. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. IfiBBBaBBBBBBBBBB^BaBflSBBBBSa Gasthuisstraat, 15, Poperinge. met hof, gelegen te MEENEN, Legeweg, 57. Alle dagen zichtbaar. Zich wenden bij gemeld adres. KLEIN WOONHUIS met hof, nog niet gansch opgedaan, dicht bij de grens te KOMEN, langs den groo- ten steenweg. Prijs 8.000 fr. Zich wenden Gehucht Maie-Cornet, 94, Neerwaasten. WEGENS DUBBEL GEBRUIK AUTO BINNENSTUUR TE KOOP Renault6 P4 plaatsen, rem men op de wielen, gansch ta het nieuw gesteld en geverfd met de pistool. Aan genadige prijs. Zich wenden bij Plouvier, 26, Fortstraat, Komen. SCHOON RENTENIERSHUIS dienstig ook voor kleinen handel, goede ligging te leper. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge.- IE333SBE3B2Q9S8BBQSaEgS3SB£l ARTHUR WYLLEMAN, Noordstr., Po peringe, laat weten dat hij iederen Zon dag naar DE PANNE rijdt met zijn auto bus. Vertrek te 12 A uur, aan Popertage- Statie en Markt, prijs 10 fr. heen en terug. Kinderen betalen 5 frank. MAUR. KESTELYN, ROESBRU GGE laat weten dat hij op Zaterdag 5 Oogst met zijn autobus zal rijden naar den bijzonderen Bedevaart naar Beauraing. Prijs heen en terug, 60 frank. Die begeeren mede te reizen moeten hunne kaarten op voorhand vragen te gen 30 Juli. WEDUWE C. KESTELYN. Tel. Roesbrugge 38. De plaats van Sekretaris der Commis sie van Openbaren Onderstand, alsook die van Ontvanger der zelve Commissie is te begeven. Voor beide plaatsen wordt vereischt: den ouderdom tusschen 21 en 40 jaar (voor Oudstrijders tot 45 jaar). De gemeente bewonen drie maanden na de benoeming. De jaarwedde van Sekretaris 350 fr. De jaarwedde van Ontvanger 700 fr. De aanvragen moeten per aanbevolen brief toegezonden zijn bij den Heer Bur gemeester te Woesten vóór 15 Augusti '33. IBBB3SB9BB3BSSBBBZSB39BB3SaS GEMEENTE BIKSCHOTE Nog eenige nieuwe toe stellen en toebehoorten ver kocht in solde en met waar borg aan echte spotprijzen. Profiteert ervan 't zijn de laatste. 32, Casselstraat, POPERINGE. De Oorlogsvrijwilligers 1914-1918 van Poperinge, leper en Omstreken worden vriendelijk verzocht hun naam en adres te willen aangeven ten onzen bureele of aan Baron d'Udekem d'Acoz op het Kas teel Couthofte Proven, of aan Heer Durie Camille, 34, Diksmuidesteenweg, leper. (Medegedeeld). lassBSBBBQSBEiiiaiiaaajiiiaBaBBSia HOFSTEDE TE VERPACHTEN groot 10 Ha., land en gras, alles in goeden staat, op 18 Kim \an Rijsel, bij CAM. LANDBOUWERS OPGEPAST D'HULSTLR, Cultivateur a Cobrieuse, par i Cysning, Nord, France. iBBBSE^aafluaBassasaHBSBiEasBB PHONOS en PLATEN Door het inrichten van een speciaal atelier op dit gebied, heeft het huis op korten tijd een beste naam - rworven voor het in 't nieuw zetten en Telefoon 26L herstellen van alle hout- en kopertastrumenten. MUZIEKHUIS JOS. COUTTENIER, Gasthuisstraat, 50, Poperingo Voor ieder muziekliefhebber het goedkoop en wel bekend «Couesnon--instrument alsook het kwa liteit instrument Van Cauwelaert enz. BEDEVAARDERS NAAR BEAURAING die met autobussen gaat, stopt te BEAU MONT, In Vlaanderen rechtover het park. «O» DESMET-DEKIMPE laat weten dat hij op 25 Juli, met zijn autobus zal rijden naar Beauraing, aan 60 fr. per persoon. Kaarten op voorhand te bekomen bij den eigenaar. Desmet-Dekimpe, Roesbrugge. fSEBBBBBBBBBflBSEBBBBBflUBflEDB Commissie van Openbaren Onderstand. Het Bestuur der Commissie maakt be- kend dat de bediening van Ontvanger der Commissie open valt. De schriftelijke aanvragen moeten ge daan worden aan het Bestuur der Com missie, vóór den 1 Oogst 1933. De Secretaris. De Voorzitter, R. Morlion. J. Sniek. i3SB3BBBBBB9IBBBBSi9BB3i3S3&BS SCHOON BURGERSHUIS nieuw gebouwd, kunnende dienen voor werkmanswoning, nog niet bewoond ge weest. Zich wenden Vreiestraat, 22, Wervik. MEN ZOEKT TE HUREN HUIS TE BOEZINGE. Schrijven J. FRÊRE, Rentage. (B3il3iaCSBBBSB£9BEt3BBBSaBBS!B9 ZWIJNENBEER. LUCIEN DERAEVE, bijgenaamd Ma- thys, bij Den Hert van Braband Westouter, laat weten dat hij van heden af rondgaat met een ZWIJNENBEER. op de Vernieuwde Plantaardappelen uit Holland. Alles ta geloode zakken met keuringsoertifieaat. VERHAEGHE HENRI, Watou, bericht de HH. Landbouwers dat hij op zijn hof, op Woensdag 26 e. k. HOOI ZAL FKES- S5N. Vroege Esterlingen per 100 kilos 70 fr. Geldersche Muizen 65 fr. Donkere Industrie 60 fr. Poolsche en Duitsche Industrie 50 fr. van 23 Juli tot einde Augustus 1S33 in het COSMOPOLITE Hotel, Grocte Markt, PLECHTIGE OPENING door Schepencollege van De Panne. Bezoekt allen deze belangrijke tentoonstelling. Wandel voordrachten gegeven binst de tentoon telling door den Heer A. J. FLORIZOONE, Veuine. Slingeren van honing in het publiek. EENDAAGSCHE REIZEN naar Beauraing op 27 7 - 31/7 - 3/8 - 5/8 - 15/8 - 20/8. Prijs 85 fr. Afreis om 5 uur, Noordstraat, 16, Poperinge. BIJZONDERE REIS naar Beauraing op 4/8. Prijs 125 fr., avondmaal, logies ea ontbijt te Dinant inbegrepen, alsook den lunch die wij zullen uit Dinant mede- nemen om te Beauraing te gebruiken. Afreis om 11 uur, 16, Noordstraat, Poperinge. TWEEDAAGSCHE REIZEN op 26'7 - 1/8 - 8/8 - 12/8 - 15 8. Prijs 200 fr., alia hotelkosten inbegrepen, alook de toegangskaart tot de GROTTEN VAN HAN. Afreis om 7 uur, 16, Noordstraat, Poperinge. DRIEDAAGSCHE REIS naar Beauraing-Banneux-Spa en Grotten van Haa op 13 Oogst. Prijs 350 fr., alle hotelkosten inbegrepen, alsook de toe gangskaart tot de Grotten van Han. DRIEDAAGSCHE REIS naar Parys-Fontainebleau en Versailles op 12 Oogst. Prijs 350 fr., alle hotelkosten inbegrepen. DRIEDAAGSCHE REIS naar Amsterdam en het eiland Marken op 14 Oogst, Prijs425 fr., hotelkosten en bootreis inbegrepen. Vraagt INLICHTINGEN en PROSPECTUSSEN bij onzen vertegenwoordiger M. PAUL VAN BRUWAENE, Noordstraat, 16, Poperinge. laaaBBBa&aaBBlBBSBSSSIlBBSSBSaSSaaBBBBEBSSaflBflBflBBEBflBaBBB De hopmarkt is overal kalm. Het zal nog wel 14 dagen duren vooraleer men met zekerheid over de opbrengsten zal kunnen oordeelen. Een hooge opbrengst schijnt in 't algemeen nie te verwachten. BERICHT AAN DE HOPPLANTERS Thans is het kritisch tijdperk daar ge durende hetwelke er meest moet gezorgd worden voor deugdelijke besproeiingen met bordeleesche of bu idische pap. De bloeiperiode en het ipen zijn van grooten invloed op de „ortbrengst. Het gevaar van aantasting door de roode vlek ziekte moet ten allen prijze afgeweerd worden, wil men bij het plukken wel va ren. Vele landbouwers bereiden, spijts al le aanduidingen, hunnen bordeleeschen pap slecht en daarom is 't verkieslijk nu niets anders meer dan normaal pappoeder te gebruiken. Gedurende den btasi ge bruikt men 1 Kgr. normaal pappoeder per 100 liters water; vanaf begin Augusti, ge bruikt men 1 A Kgr. per 100 liters water en men zorge vooral de toppen der ran ken goed te treffen. De ondervinding heeft geleerd dat het kwaad altijd van boven komt en dat alleen zorgvuldige besproei ing doeltreffend is. Vele hopvelden zijn wat licht gegroeid en hebben een m ger uitzicht; daar kan men, maar daar alleen, een kleine hoe veelheid snelwerkende stikstof toedienen; namelijk b. v. 50 Kgr. kalksalpeter op 't gemet, en niets meer. Hopplanters, brengt zaadvrije hop voort! HET HOPVERBOND. IBSSaSSBSSBSiaaSBBaHHiüS&aiBBK leper, 15 Juli. Tarwe 70-72; rogge 48- 50; haver 75-78; brouwersgerst 80-82; voe dergerst 68-70; erwten 93-95; paardeboo- nen 90-92; aardappelen 10-20; boter 16.50- 17.50; eieren 0.28-0132; tarwestrooi 19- 20; roggestrooi 11-12; klaverstrooi 12-15; gerstestrooi 13-16; weidehooi 35-40; kla- verhooi 42-44; luzernhoo: 46-48; ruw vlas 60 tot 62. Kortrijk, 17 Juli. Tarwebloem 124; inlandsche zemelen 54; gorte zemelen 56; boter 17.50; eieren 0.28-0.32; Turksche tarwe plata 50,50; id. cinquanttao 74; wit te tarwe 82-90; rogge 58-60; haver 70-75; paardeboonen 85; gerst 60-63; hooi 35-40; strooi 18; aardappelen, gele, 8-10; lijn zaadkoeken: inlandsche, 90; Amerikaan- sche 88; nitraat van Chii 98,50; ammoniak sulfaat 78; lijnzaadolie 235; vlas der Leie 0.40-1.30; wit vlas 8.00-22.00; geroot vlas 6.25-7.25; ruw werk 1.85-2.35; fijn werk 2.40-2.85; suikerijboonen, oude, 58; id. nieuwe, 58. VEEMARKT. 255 Stuks: 120 koeien, 4.00 levend per kilo; 92 veerzen, 5.25; 25 stieren, 4,75; 18 ossen, 5.00. Diksmuide, 17 Juli. Boter 17-18; eieren 0.27; aardappelen 20-25; tarwe TO TS; rogge 48-52; gerst 72-74; strooi 8-12; hooi 25-30; beeten 3-4; gerst 62-66. Roeselare, 18 Juli. Tarwe 80; rogge 57; haver 73; maïs 49.50; ld. Cinquanttao 73; boekweit 112; voedergerst 65; Zomer- gerst 70; Win ter gerst 70; erwten 95; paar- denboonen 95; lijnzaad 118; lijnmeel 94; vlas groeiende op stam 3500-5000 per Ha.; ruw vlas 80/90, geakkerd op strooi, 85; aardappelen: eersterlingen 7-8; klaver zaad 900; tarwestrooi 14; roggestrooi 12; haverstrooi 11; weidehooi 20-25; klaver- hooi 25-30; Luzernhooi 25-30; suikerei- boonen, oude, 58; nieuwe 59; tabak 6-7; koolzaadolie 350; lijnzaadolie 235; nitra ten 98.50; ammoniak 76; cyanamide 76.50; kalksalpeter 88.50; Thomasslakken (scoris) op wagon Charleroi 1.60; nitrochoux 81; phosphaten 1.95; fertiphos 86; boter 17- 19; eieren 25-26; oude duiven 5.00 het koppel; jonge duiven 5.25; oude hennen 4.50 de kilo; kiekens 10-11; konijnen 4.00- 4.50; haantjes 6.00; konijnenvellen 7.00. Anderlecht, 18 Juli. VAR "ENS- MARKT. Te koop gesteld: 2713, den kilo op voet 4.50-5.00; geslachte varkens: 882. Anderlecht, 19 Juli. VEEMARKT. 345 Ossen, 4.30-5.30; 189 stieren 3.60-5.10; 1241 koeien, 3.60-5.30; te zamen 1775 stuks. Veurne, 20 Juli. Tarwe 76-80; rogge 56-58; haver 72-76; gerst 66-68; erwten 120-130; paardeboonen 80-85; klaverzaad 5.50-6.00; aardappelen 10-12; vcederbee- ten 3.00; hooi 250-350; strooi 80-110; bo ter 17-19; eieren 0.26-0.30; eieren van eenden 0.30. Anderlecht, 20 Juli. KALVER MARKT. Te koop gesteld: 1790 stuks; den kilo op voet, 3.90-7.60. Binst de week aangekomen: 2055. Wilt U een goed onderhouden Wendt U dan bij VALÈRE SUFFYS, Paardenmarkt, 6, Poperinge. Goede verzorging, stipte gedienstigheid, matige prijzen. Poperinge, 21 Juli. Tarwe 80; rogge 60; haver 65; aardappelen 30; boter 17- 19; eieren 0.26; hoppe ,de 50 kgr., (op brengst 1932) 1200 fr., (opbrengst 1933) 1100 tot 1125 fr. ia9BBBBBB39BB3BBB3DBBBB»a»i Ondergeteekende waarschuwt alle kwaad sprekers hiermede op te houden willen zij zich niet blootstellen aan rechterlijk# vervolgingen. BERTHA BUSEYNE, Poperinge. fl2E3B383SBEBBI!53SSB3i8BElBS&9fll DE TOCHT VAN HET ITALIAANSCH LUCHTESKADER Voorspoedige voortzetting der reis. Het Italiaansch luchteskader heeft zij nen tocht met wêllukken kunnen voort zetten en werd ta alle steden waar het neerstreek geestdriftig ontvangen. Te Chicago aangekomen hebben de be manningen der luchtschepen de wereld tentoonstelling bezocht. Uit alle zijden der wereld werden aan den generaal Balbo, de aanvoerder en aan zijn manschappen talrijke gelukwenschen gestuurd. De Paus heeft per telegram op gedragen aan den Kardinaal Mundelein, aartsbisschop van Chicago, generaal Balbo en dezes manschappen uit zijnen naam geluk te wenschen en hen te zegenen bij hunne aankomst op het Michiganmeer. De Fransche Minister van Luchtvaart stuurde ook zijne gelukwenschen. In Italië is men geestdriftig over het welslagen van den vlucht. Te Chicago heeft Generaal Balbo met zijne 96 manschappen de mis van dank zegging bijgewoond. Woensdag IJ. is de armanda uit Chicago vertrokken voor de terugreis. Deze zal ge schieden eerst over New-York, Shediaa, Harbor (New-Foundand), Valentia (Ier land) Vandaar zou hij, indien zulks aan gevraagd wordt, den tocht voortzetten over verscheidene groote Europeesche steden. De terugtocht bedraagt ongeveer 7000 Km. met een Oceaanvlucht van 3200 Km. Gansch de tocht bedraagt ongeveer 20.000 Kilometers. De wereldvlucht heeft 40 millioen Lire gekost. Naar het schijnt zou generaal Balbo zinnens zijn met een eskader wellicht ook een reis rond de wereld te doen. l3ESBflBHaBBBZHBBS3BBSaS3aBBBB EEN NIEUWE WERELDREIS PER VLIEGTUIG De Amerikaansche vlieger Post heeft gansch alleen een tocht ondernomen om het rekord der reis rond de wereld neer te halen. Hij gebruikt zelfde vliegtuig waarmede hij vroeger, samen met Gatty, soortgelijk rekord klopte. Zijn vliegtuig is voorzien van een auto matische besturing zoodat hij slapen kan in het vliegtuig dewijl het voortvliegt. Zatermorgen is hij te New-York ver trokken en legde bij zijn eerste vlucht de afstand af naar Berlijn. Verders zette hij met welgelukken zijne reis voort over Rusland. Siberië. iBaaMaBBfijgaBaaBaaBaBBBSBiBa DE SENAATVERGOEDING VERMINDERD MET 5% Het bureel van den Senaat heeft voor gesteld de vergoeding der Senatoren te verminderen met 5 De Senatoren moe ten daarover nog evenwel akkoord gaan. Die nieuwe vermindering zou met het verlagingspercent ondergaan door de Se- naatsyergoeöing in 1933, brengen op 15 JB&%£Sifc£ifQa9aBBBEBBBIfflBBEaBB MEISJE GRUWELIJK MISHANDELD Te La Louvière heeft een jongeltag een meisje aangevallen, bewusteloos geslagen en dan haar aangezicht met een penne- mes doorkerfd, in kleine kruisjes. In de wonden heeft hij een scheikundige kleur stof gegoten om daarna heelmiddelen te plakken op de wonden. Toen het meisje tot het bewustzijn te rugkeerde stelde zij met groote ontzetting de verminking vast. De dader werd aan gehouden. igaBaBaiflBBHBBBBseasïaflflasfla Henneringen Vliegenvangers aan genadige prijs bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge. IBaBSBBEBHSBBBBBSIBEEaEBBBBBS GRUWELIJKE MOORD IN GRIEKENLAND VIER MONIKKEN VERMOORD. In bet bekende klooster Dourachanls, in Jannina, werden vier monikken, waar onder de overste, vermoord gevonden. Men vermoedt dat de oorzaak der mis daad de roofzucht is. Ill ECHTELIJK DRAMA TE AARSCHOT Een herbergier van Aarschot heeft zijn# vrouw met een spade plots beginnen af te ranselen. De vrouw kreeg enkele diepe wonden en kon buiten vluchten waar tij ten gronde neerzeeg. De man die meende dat zijn vrouw dood was ging zich nadien verdrinken ln den Demer. Men denkt dat hij plots krankzinnig werd. Voor uwe bestellingen wendt U tot het gekende huis of tot een mijner agenten. NESTOR LIÉTAERT NIEUW van af 5^00 frank Telefoon 261. HERSTELDE OKKASIES laagste prijzen 10 JAAR WAARBORG Het huis bevat het best Ingericht atelier det streek. Alle herstellingen worden er met waar borg, nauwkeurig afgewerkt. Ieperstraat, 100, Poperinge.jMUZIEKHUIS JOS. COUTTENIER, Gasthuisstraat, 50, Poperingt

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1933 | | pagina 5