en Leuven of Gent DE KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Wat wij onze Kinderen moeten leeren DE DOLLAR VEURNSCHF BOETPROCESSIE De Kamer verleent vertrouwen aan de Regeering POLITIEK ALLERLEI VLAANDERENS BEDEVAART bij Wielrijder]1 ZONDAG 3D JULI 1933. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper. Bureel Boterstraat, 17, IEPF3. »*rsm WEEKBLAD35 CENTIEMEN. H 1' JAAR. N' 31. ABONNEMENTSPRIJS VAN NU TOT NIEUWJAAR (per post) Beljie 7.95 fr. Frankrijk, Kongo 15.40 fr. Engeland, Holland, China Afrika 16.30 fr. Amerika 25.30 fr. TARIEF VOOR BERICHTEN: -I Postcheckrekening V 15.570. Tel. Poperinge N' 9. Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperingt Kleine berichten per regel 1 .on fr. Kle'ne berichten (minimum) 4.00fr. 2 fr. toel. v ber. met adr. t. bui Berichten op 1* bl per regel 2.50 Berichten op 2* bL per regel 1.75 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5.00 fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annoncen rijn vooraf t» betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen de Donderdag noen. GEZINSOPVOEDING EERBIED VOOR DE OVERHEID Men moet het kind van jongs af leeren den strijd voeren tegen zijn driften. MeD leert niets zonder werk en moeite, verricht ook het goede niet zonder kracht inspanning, en blijft den goeden weg niet bewandelen zonder aanhoudend den strijd te voeren tegen het kwaad! Maar dat is een kostelijken, voordeeligen strijd, die ons staalt en sterkt in 't leven! Helaas op onze dagen vindt men onder de men- fchen en vooral onder de kinderen veel min wilskracht dan vroeger! Verzwakking van gezondheid zult gij wellicht zeggen? Neen de voornaamste oorzaak ligt voor al te vinden in de VERMINDERING VAN HET GEZAG. Vroeger erfden de ouders als de gave van opvoeding over van hun voorzaten. Bij de ouders vond men een aanhoudende vastberadenheid, gepaard aan passende goedheid en rechtvaardigheid en vanwege de kinderen trof men een zelfs wat vrees achtige onderdanigheid aan! Heden ten dage is het totaal anders, 't is nu om zeggens het regiem van tegen spraak en ongepaste vrijheid! Wie heeft nog geen dergelijke tooneel- tjes bijgewoond als volgen, die helaas zoo schadelijk vallen voor de goede gezinsop voeding Jeanne gaat eens de schaar ha len. Ik weet niet waar zij ligt. Zij berust in mijn werkmandje. Ik weet niet waar dat staat. Het staat op mijn werktafel boven. Ja 't is aan mij niet dat te halen, Marie moet maar gaan. Neen! 't is gij die moet gaan. Ja, later aan moeder, als ik gedaan hebMoe der door tegenspraak overmand, staat op en gaat zelf de schaar halen! Andere malen hoort men zulke gesprek ken zoo nadeelig voor gezag en karakter vorming: Wilt gij dat doen, gij zult twee sous krijgen! Als gij wiltIk zou toch zoo gaarne hebben dat gij maar naar... gingt! dat gij... deedt«Zeg, wilt gij wel dat doen...-. Soms zijn het bevelen die waarlijk on uitvoerbaar zijn, dan zijn het scheldwoor den of beleedigende benamingen, verder bedreigingen al volgens gril of gezindheid. Het kind gansch verwonderd hierover, stelt zich hier tegen en tracht op alle ma nieren aan die bevelen te ontkomen. O zoo dikwijls reeds heeft het hieraan al kunnen weerstand bieden, dat het allicht zegt Wacht maar de barometer zal wel ver. anderen, die slechte luim zal aldra weder voorbijtrekken! Is het wel zoo dat men gezag aankweekt en vooral in oefening weet te stellen? Bij die gezagsverloochening en die al te teedere zwakheid komt zich helaas maar te dikwijls een derde fout voegen: verschil der zienswijze der ouders over al lerhande zaken en dat in 't bijzijn hun ner kinderen. Hoeveel ouders ja geven zich helaas niet over aan verkeerde en tegenstrijdige uitingen, die toch zoo scha delijk zijn onder opzicht van eerbied en gezag! Moeder laat toe wat vader ver. biedt; deze laatste laat heden verrichten, wat hij gisteren stellig verbood of wat hij morgen zal moeten uitroeien en tegen gaan. Ouders laten hun kinderen zaken verrichten wat priesters en onderwijzers verbieden! Vergeet toch niet mijn lieve ouders, dat het kind een ingeboren geest van recht vaardigheid bezit, alsmede in geweten als overheid aanziet, die het tot voorbeeld en leidsman moet verstrekken. Maar bij zul ke verkeerde handelwijze van uwentwege, krijgt het kind hier o zoo rap volle besef van en onzekerheid komt zijn geweten be nevelen. Waar is nu wel het ware, het goede en het juiste te vinden, zoo rede neert het rap, als deze die mij moeten aanleeren zelf niet overeenkomen? Een ander oorzaak van gebrek aan ge zag is het slecht voorbeeld van zekere ouders! Waarom moeten wij zoo steunen cp dat machtig wapen in zake opvoeding namelijk het voorbeeld! Het ouderlijk ge zag heeft toch meer kracht in zoover het steunt op den eerbied welke het inboe zemt. Aanraden van goed te doen heeft bij verre na zooveel macht en aantrek niet, dan wanneer i_en het zelf uitvoert en dat voien aantoont, 't Is wel een af grijselijke verantwoordelijkheid voor de ouders het slecht voorbeeld te durven ge ven, vooral in die jaren waarop de jon- gelingsdriften hevig beginnen te woelen! Die huisgezinnen zijn wel diep te bekla gen, welke hun edele z nding alsdan ver raden! Christene ouders, de oorzaak van gezag- vermindering ligt bij u min te vinden in ongodsdienstigheid en vrijheid dan wel in zekere heerschende gedachten hierover. De geest van onderdanigheid, de be leefdheidstermen zijn verdwenen en ver vangen door een te verre gaande kame raadschap, een al te vrije aanspraak. De drukpers en het straatverkeer hel pen die verzwakking van gezag nog ver meerderen. De letterkunde en vooral de cinema's dragen ook veel bij tot het uitroeien van alle gezag. Ouders weet dus te gebieden en gebiedt wel! Doet uw kinderen handelen en kweekt wilskracht aan! Legt hun den waarom uit van het geen gij hen doet verrichten, geeft hun beredeneerde redens van onderdanigheid, telkenmale het mogelijk valt. Geeft nooit toe en weerstaat kalm aan al de grillen van uw kleine kinderen. Weet en onthoudt wel: alle last of moeite wil len sparen aan wie men bemint, dat is zijne ziele haten en benadeeiigen Regelt en schikt de krachtinspanning welke gij van de groote kinderen vergt Schikt en regelt ook het vermaak, het fpel en de belooningen, want dat ook aan houdend en te veel verschaft doet slechts handelen uit intrest en doet allen moed verflauwen. Eindelijk en vooral heiligt u voor hen door 't goede voorbeeld Ja Ik heilig mij voor mijn kinderen! Welk edeler leuze zouden christene ouders dan wel kunnen kiezen. M. L. IB0B5ISti23H31DHD383aa5iBSB5JH2ES LEENING 5% met LOTEN 1932 17' Trekking van 25 Juli 1933 Uitkeerbaar met 1 milüoen frank: REEKS 278.768. Volgende reeksen uitkeerbaar met 25.000 frank: 257.355 238.806 216.873 243.104 222.274 162.500 256.513 208.694 120.052 157.020 222.183 174.083 293.540 127.874 181.141 193.036 116.590 123.580 245.189 147.707 222.779 269.566 154.572 183.246 198.377 142.165 293.359 186.696 177.89J 213.904 232.543 192.055 269.764 •BBaBaaBBBsisaaaxBiQssaxiaciaa of GENT: het broeinest der Vlaamsche Nationalisten en van den kwaden geest; of LEUVEN: de leerschool der Katho lieke Vlamingen en centrum van katholi'^ geloof. op heden Zondag C3 J ali, te 3 uur namiddag. met 97 stemmen tegen 79 en 6 onthoudingen. led:.- Kathaieke Vlaming kt? VENl T.EU- In zwerm zijn de valsche pronh ;:t. over ons Katholiek Vlaanderen neerge streken om hun onkatholieke en on kris- telijke, noodlottige en verderfelijke pro paganda te voeren voor de n-eutrale- oSicieele Hoogeschool van Gent tegen de vrije-katholieke Hoogeschool van Leuven. De Vlaamsche Nationalisten hebben ook dat duivelsch karweitje aangepakt: ons Vlaamsche volk drijven naar de neutra liteit, voorhof der ongodsdienstigheid. Het Vlaamsch-nationalisme is eens te meer de zeisen waarmede de Loge met forschen zwaai slaan wil om het beste koren van onze Vlaamsche gouwe omver te pikken en in te oogsten in de ruime schuren van geestelijk verval en kriste- lijken ondergang. De Vlaamsche Nationalisten vergenoe gen zich niet meer met de dagelijksche verguizing en bezwaddering van offer vaardige en edelmoedige priesters, met misprijzing en verachting van het hoog ste kerkelijk gezag, met de stelselmatige aankweeking van godsdienstige onver schilligheid en afzijdigheid; in hun dolle vaart naar den afgrond grijpt hun sa tanische verwaandheid met Luciferiscben hoogmoed naar hetgeen waarvoor ons Katholiek Vlaanderen zijn grootste en schoonste offers gebracht heeft: ons Ka tholiek Onderwijs. De kroonhalzende hoovaardij van hun geest en de pochende overmoed van hun ne koppige en ijselijke verstardheid in het booze stuurt er hun toe in blinde ver waandheid te tasten en te steken naar het hoogste en het beste daarvan: ons Katholiek Hooger Onderwijs. En de vraatzucht van den antigods- dienstigen verslindenden wolf verbergen zij in het blanke schapenvacht etner zoogezeide onverknechte en ongedeerde Vlaamschgezindheid. Het is de ijzige en koude, voorbedacn- te en overwogen roofmoord op de ziel van onze Vlaamsche Katholieke Studen ten, en medeen de doelbewuste verwij derde maar vaste en zekere vernieling en uitroeiing van den zuiveren en onge- krenkten godsdienstzin van ons katho lieke Vlaamsche volk. Het is een bewijs te meer ook voor den onzedelijken neerslag en den antikatholie ken gTondslag van het Vlaamsch natio nalisme: men kent den boom aan zijne vruchten. De vruchten van het Vlaamsch natio nalisme worden hoe langer hoe zerper voor het katholiek gemoed en hoe lan ger hoe meer bitter voor het katholiek geweten. Waar zult ge wellicht nog de schei dingslijn kunnen trekken tusschen den openlijk-radicalen Loge-liberaal en den huichelend-vleienden Vlaamsch-Nationa- list? Eén der zeldzame onderscheidingstee kenen ligt hierin dat de Vlaamsche Natio nalist onder den schijn van zijn katho liek-zijn gemakkelijker toegang verkrijgt tot onze katholieke menschen om hunne verderfelijke stellingen te verkondigen. Maar het verraderlijke masker van die farizeïsche, valsche prophetsn moeten wij aftrekken Zij die de heerlijke werking onzer Ka tholieke Actie bij de jeugd, voorgestaan en aangemoedigd door den Paus en den Bisschop, in het geniep tegenwerken; zij die onze priesters dag in dag uit belas teren; zij die de spelbrekers en vertros- belaars willen of pogen te zijn van alle gezonde katholieke werking; zij die met een grijns van veroverden overwinnaar staan te greiten waar zij wanen het ééne en eendrachtig katholiek streven te heb ben gebroken; zij die in protestantsch- lange krantenartikelen met dorre drogre denen valsche leeringen verkondigen met den trotsch van twintigjarige schijn-phi- losophen; zij die het schoone intellekt van onze heerlijke Vlaamsche jeugd wil len vangen in de ragfijne spinnewebben van hunne sophismen om als roofzuch tige kobben dan den echten katholieken geest eruit te zuigen; zij die in de geest driftige harten van onze edelmoedige Vlaamsche jongens alle spontaan-edele gevoelens dooven en dooden met hunne harteloos-koude materialistische gezind heid; zij zijn de Vlaamsche Nationalis ten die bouwen op drijfzand en wier ge weld niets vermogen zal tegen de rots die eeuwig staan zal! We kennen uw behendigheid en uw looze listen ontgaan ons niet: we weten dat gij namen fluistert in het duister van eerbiedwaardige heeren uit wier naam gij geen recht hebt te spreken om uw valsche stellingen met hun gezag te om- kleeden. Maar als dezen uwe stelling in der waarheid steunden dan zouden zij niet zóó laf zijn die waarheid niet in het openbaar te durven verkondigen. Wie waarheid spreekt schuwt het licht niet. Maar gij speculeert op de argeiooze lichtgeloovigheid van jonge studenten: een speculatie van het laagste allooi! Gij die bedekt of openlijk streeft naar de Staatkundige vereeniging van Vlaamseh-Belgie en Noord-Nederland zijt reeds belast en besmet met den killen geest van het doodend protestantisme: gij zijt de boodschappers niet alleen van Loge-zending die bestaat in de vernie tiging van ons Katholiek Onderwijs maar ook de dragers der tijding van een klei nen groep protestantsche en vrijzinnige Hollanders die met de wegvaging van ons door en door Katholiek Onderwijs het terrein wiien voorbereiden voor de actie van de koloniën protestanten die door Holland ook in sommige steden van Vlaanderen worden ingeplant. Dat is de waarheid. Dat is de werke lijkheid. We weten dat gij schermt met de na men van Joe English, Gebroeders Van Raemdonck, Firmin Deprez, maar U be- hooren zij niet toe, maar ons. Hun woorden en daden waren gebed en liefde uw woorden en daden zijn vloek en haat. Scheurmakers zijt ge, spelbrekers, zaai ers van den haat, duistere bewerkers van twist en tweedracht, verguizers van alles wat ons dierbaar en heilig is, beloerders van onze schoone studentenzielen, samen- spanners met de Liberalen om ons Ka tholiek Onderwijs te ondermijnen, peu teraars en speldenprikkers die steken links en rechts lijk stralende bijen en het breede gebaar waarmede sommigen U verklaren de besten onder de Katho- I liekën te zijn kan de schreeuwende te- j genstrijdigheid tusschen uw zeggen en doen niet goedmaken. Indien ge uw blikken wenden wilt naar het Nederlandsche Noorden ziet dan naar Nymegen waar onze katholieke broeders met reusachtige offers eene Katholieke Hoogeschool hebben opgebouwd; en gij, katholieke ouders van Vlaanderen, be denkt dat de eeuwenoude A.ma Mater, de Katholieke Hoogeschool van Leuven, de schoonste j'.rel in Vlaanderens kroon, niet alleen een sieraad is van ons lar.d maar een wereld-centrum waarop onze Moeder-Kerk en heel de katholieke we- red irotsch gaat sedert eeuwen. Daar is de plaats van onze katholieke Vlaamsche jongens: in de katholieke ver- vlaamschte Hoegeschool van Leuven. Ge hebt te kiezen tusschen de twee: (Vervolg vorige kolon). 't Zal Ernest Vanger Hallen geweest I den figurant van zi:t vertolking. Vanaf zijn die gezegd heeft ergens in zijn mys- tiesche droomenEr is op aarde niets dat ik meer bemin dan mijn stad er melancholiesch bijvoegende: «misschien is dit niet goed Hoe 't ook weze: de fijne silhouet van je torens in een bekende lucht te zien rij zen, de vlammenrozsn der zon door de hoog-gotiesche ramen van je kerk over je heen te voelen druipen; de warme Iaaiïng der roode pannendaken over hun «coquette» Vlaamsche trapgevels; de pakjes groen over de bruine vlakte, vaag verdoezelend naar de verre duinen... zoo veel mooiheid die je er vindt, misschien... omdat je er geboren bent... Maar d'er is ook wel een tikje echtheid bij. De stad is fier op haar zeventiend' eeuwsch kader, haar pracht middeleeuw- sche kerk en haar slanke belfort. Schreeuwerig modernisme zou er zich 't milieumaar moeilijk kunnen eigen maken. Neen, "n tintje ouderwetsch op vrome dingen staat altijd goed... en, 'n stille stad is op onze dagen 'n echte nieuwigheid. In dit eenvoudig, rustig middeleeuwsch kader ontrolt zich een pakkende, eener- zijds liturgische, anderzijdsch folkloristi sche gebeurtenis. Liturgische, daar t een eeuwenoude processie geldt, 'n processie waardoor on ze eeuw van tegenheden, hier, gelijk overigens overal elders in Vlaanderen tusschen de groeiende stroom van on godsdienstigheid en lossere teugelviering, in een gunstig daglicht komt te staan. Hoe onwaarschijnlijk: onder de prie mende Julizon, komen sjouwende men schen het boetekleed om hunne lenden knoopen. Folkloristisch, in haar archaïsch uiter lijk, dat haar als een verschijning uit vroege tijden, traag en statig, met om- floerde gestalte door de straten doet wan delen. Gemutst en gerokt in de oud-stedelijke kleuren laten ze de schelle wijdgerekte noten uit de lange halzen hunner koperen bazuinen over de poeisrdroge stèenen vallen. Hoeden deinen, hoofden bewegen zich op de gerokken halzen, geen enkel hart dat niet klopt in blijde fiere ver wachting. Ze trekken voorbij de monke lende monden, voorbij de bewonderende oogen. In 't grijze, roodgebakkerde en door de de iedere oproep vooraans tappende engel, tot de man die zich over de berrie van een wagen kromt, allen weten ze dat ze hier de stadstraditie vervullen: Geloofs uiting en boetedreng! In het bewustzi n eener te dragen eer schreiden de statigdoctoren met gen- dannepassen voorbijOp wie ziu bei: Gij zijt leermeester-in Israël en dan toch kent ge dit niet! toepasselijk zijn. Maar ze gaan de schriftrollen in de hand: wa re Israëlieten bij wien geen bedrog ls. Nog vlindert de kleurenweelde van den Hosannageroep, haar volgt de Christus midden zijn apostelen. Burgerlijk glijdenhoed en klak den hals in der zongebrande menschen. Op 't groen en *t grauw der voortra- telende wagens, snijden af en toe de scherpe lijnen der boetepijen. Van op de moede schouders schouwen de lijdens taf ereelen neder: hoekig en bonkig, ge stijfd tot strakke beelden, uit 't ruwe hout gesneden. Oudheidskundigen gluren, artiesten mij meren. In welken stoet dan ook herinne ren zij zich niet zoo'n passend architisme ontmoet te hebben. Anderen vergelijken met de modernste uitingen van penseel en beitel: of deze Christussen wel iets te benijden hebben aan latere modellen. Of kenmerkt ze niet één der smartelijk- gestolde houding en jagende borst; draagt het gepeupel niet dezelfde lompheid in 't gelaat, dezelfde onbehalpenheid van lijn, en linkschheid van houding door het gansche lichaam? En daar komt ie aangestrompeld de paarsche Christus orider zijn zware kruis. Men vergeet het theatrale van spies-dra gende, toeschietend; soldaten, 't ge schreeuw, t getoet van meerammelende joden. Men luistert te midden van de plots Ingevallen stilte naar 't plompe ploffen van dit ééne zware kruis op het gemartelde lichaam van den vooroverge- storten Christus. Man en kruis zijn één: samen worden ze recht getrokken,samen hobbelen ze De straat vult zich met kruisen. Hier liggen de dwarsbalken cp een forsche mannenschóuder, da: r verraadt een fijne om het houtgefclemde hand een vrouw. Wie vat er het geheim der zwartgapende pijgaten? Waarom drukt eene moeder haar kind dichter, tegenzich aan. Wat weerhoudt een westt.' Se liter de lippen? Of we er allen bewust van zijn dat de Dinsdag li, in eene kalme zitting, werd door de Kamer het vertrouwen in de Re geering gestemd met 97 stemmen tegen 79 en 6 onthoudingen. Na de stemming bewees Minister Van Iiacker dat de werkloozer,ondersteuning in geen enkel land ter wereld zoo hoog is als in ons land en thans veel hooger is dan wanneer de socialist Wauters minister was. Tevens diende de Minister dervelde die een hevigen uitval had ge daan tegen zeker bepaling waarbij de leden van een vereeniging die meedoet aan eene staking, uitgesloten zijn voor het verkrijgen van werklooaensteun. Die bepaling werd door de opstellers van de besluit-wetten letterlijk uitgeschreven uit eene vroegere verordening van den Minis ter Wauters. De Socialisten werden dan kwaad. Van Isacker een gepast woord aan Van- M&a&3&BBIBBBBBSBSBBflBBBflaB»BSBBBBSB»BBaBBBBBBBBSaB9aBB PRINS LEOPOLD SPREEKT IN DEN SENAAT door volksvertegenw. Robert D. De Man. zon witgebcend straatdekor, werpt de kruisschaduw over de soms schaarsch be bonte groep der profeten een helle kleu- j Hchte vlakken onzer wegen glijdt?! renvlek. Een groep vol leven is t, uit Heilig Graf of Hs mei va ar twage n kun- morgenland en oostersche vlam gegrepen! nen vcorbijrollen, de kruisopiocht heeft Traag en gemeten verkondigt een oude Isaïas zijn profetiën; bij een piepjonge Habacuc schijnt, naar zijn drocmoogen te oordeelen, de profetische geest nog niet ingeslagen! De toeschouwers kennen ze, ze kennen koning David en zijn blauwen mantel, wagen den prijs er van te berekenen of fluisteren iets over de kwaliteit van het zilver op zijn zwaard. Van een menigte zingende engels voor afgegaan, schudt de Bethlehem wagen over de steenen... Over de heele groep rust onschuld. Kinderen al dragen ze dan ook het wit der groote dagen, al voelen zij den sierband om het hoofd, kinderen blijven natuurlijk en spontaan in de rol die ze vervullen. Tusschen 't gegons der toekijkende praters blijft 't Gloria een brokje poëzij! Jeugd is het die akteert in de vlucht naar Egypte, rijpere jaren schoeien de laarzen van Herodes en zijn trawanten. aller aandacht met zich meegevoerd. Liet gene pij een kloeke gestalte uitschijnen, of wimpelden haar plooien zich om een tengere houding; over lijning van armen en schouders brugden zij het kruis. Het kruis dat fel den rug doorstreept maar krachtig toch er over schiet en 't hoofd mee opbeurt in zijn steiging naar om hoog. Ze zijn voorbij: menschen stroomen te rug samen. Over zwierende torens en klokgebrom juicht het hart omdat boete werd gebed: een last die vleugels geeft. KRU1SDRAG—7. a Z. Exc. Mgr. Lamiroy ;al de Boetpro cessie in oogenschouw nemen op het ver hoog bij Sint Nikiaaskerk en dan zelf, af wisselend met Mgr. Coppieters, het Aller- Ouderdom noch voorkomen scheldt hier j heiligste in de Processie dragen. Een Indrukwekkende groep Boetelingen. «MHSssBaaaaaaaaBiïAaaasaHaflisosffiasjaaBsairjaaaicnasaaBaMMB HET TRAGISCH EINDE VAN EEN SCHOONE OCEAANVLUCHT Het stoffelijk overschot van de vliegers zal per vliegtuig naar Kowno worden ge bracht. Op het vliegveld te Kowno zal een mo nument worden opgericht ter herinne ring aan de trans-atlanüsehe vliegers Darius en Girenus, die Maandag nabij Soldin zijn neergestort en verongelukt. De weduwe van kapitein Darius, die in Litauen woont, heeft uit alle deelen der wereld telegrammen van deelneming ont vangen. Geëscorteerd door een afdeeling mili tairen zulien de lijken naar de kathedraal gebracht worden, waar Donderdag een dienst voor hen werd opgedragen, na af loop waarvan een begrafenis op Staats kosten met militaire eer zal plaats hebben. Prins Leopold sprak Dinsdag in den Senaat eene belangrijke rede over onze Koloniale belangen. (SQBS2EES£i:sfiaB3sxaai:a2saaasizsaBBaiMssBS3BBB3SKSsafiiSfiB3Si Het vliegtuig Lithu.micauit New-Vork vertrokken, dat in een wou 3 van Fo- meranicu (Builschland) te pletter viel. Van uit mijn Chartreuse (dit is geen likeur maar 't is nog zoeter) werp ik een blik op de wereld, een vluchtigen blik maar, lijk de maan tusschen twee wolken zoo. O Heer, geef mij voor U den coup de foudreen den afkeer voor al het aard- sche. Het ondermaansche ziet er lief uit, den dag van vandage. Het eenige dat nog iets was, de Amerikaansche Dollar, de gouden god van de wereld, is van zijn troon gevallen. In volle daglicht roepen de stervelingen 't Is nachtDit is waar voor den eeneu kant der wereld. Licht en schaduw. Met al die conferentiën en een zak steenen, zoudt gij dragen dat ge zweet. Kce verloopt een conferentie? Man nen komen bijeen met een goede vulpen, veel buigzaamheid, veel speeksel en goën appetijt. Na de academische redevoeringen en byzantijnsche paiabers wenschen de mo gendheden den overwinnenden Japan- schen gezant geluk in de gangen, met zijn overwinning welke zij te voren officieel afkeurden. Dit vergoedt de afkeuring der XIX in de salonvergaring. De Japanner met zijn kleine oogjes glimlacht en zegt: Merci, 't is zeker.De Engelschman vraagt hem: «Hoe is 't? «Wel, en met U? En vijf minuten later ontvangt Engeland een belangrijke bestelling van munitie en kanonnen. Waarheid en leugen. Licht en schaduw. Theater en schermen. De rechtzinnigheid der wereld is sinds lang verloren en werd nooit teruggevon den in de collectie der verloren voorwer pen. De vrede-religie zonder God heeft maar 't vel over de beenen en is maar een ca mouflage van het Evangelie. De economi sche conferentie zonder naastenliefde loopt uit op een fiasco. Ze noemen dat een ver daging in gazettenstijl. Alleen God en zijn Kerk kunnen de we reldorde herzien en herstellen. Alleen zij, kunnen bovennatuurlijke golvingen door het ether laten gaan, zij alleen kunnen door de bekeering der volkeren het veel kleurige tafereel in orde brengen en door die polychromie van alle rassen, de we reld een aangezicht geven. Het geloof en de tiep geboden zijn instrumenten die nog niet uitgediend hebBen. Alleen de Kerk is een moeder die een wereld kan dresseeren, als een droef kind. WAT ZEGT ER DAVID VAN? Ik ben van uw gedacht niet, maar gij kunt toch gelijk hebben in een zin, roept een nette Amerikaan wiens keel zoo droog is als een kalkhoop, Gij, rijke yankees, moogt spreken, gij die scheel kijkt met het eene oog op ons en het ander op uw zaken, gij, Jobmannen, wonende in een wolkenkrab ber, gij hebt de banken en de trusten rijk gemaakt, gij hebt ruïnen gebouwd in plaats van kasteelen, gij verbrandt tar we, gij steekt in de stoof wat ge moet in uw mond steken en de melk voor de zui gelingen giet gij in de straatgreppe. Helaas! Gij hebt Europa de les gespeld, Euro pa ging u niet aan, dat was een andere planeet, maar gij hebt uwen haak gesle gen in alle Europeesche aangelegenheden, zonder deel uit te maken van de verga ringen. Een moeial die thuis blijft op zijn eentje en zijn deel wil hebben in de winsten, dat was John Buil. Europa ging slecht. Ze hadden geen verstand van zaken alhier, de oude wereld draaide verkeerd, gij hadt uwe oplossing voor aile moeilijkheden, hoe komt het dan dat gij-zelf in den put zijt gevallen? Gij waart kriekenrood in uw wezen, gij dacht tenminste drie eeuwen nog te le ven en lijk Mathusalem nog een eerste jonkheid te zijn als honderdjarige, en uw bloeddruk was reeds boven de twintig. Was ik in Europa, zegdet gij, ik zou dit doen en ik zou dat doen. Gij meendet de wereld te redden met checkslijk in de middeleeuwen de wijsgeeren door syllogismen en argumen ten, lijk beschaafde volkeren tegenwoor dig nog denken de moeilijkheden op te lossen met een wetenschappelijke uitvin ding of een ekonomisch stelsel. Zoo spre ken geleerde bollen die willen licht bren gen naar de zon... Voor zieke oogen schijnt het licht der waarheid te straf. Gij wilt de krisis oplossen en gij hebt geen geweten meer. Gewetens maakt men niet als Fordjes. Gij kent uw Catechismus niet; gij weet niet dat Christus de oplossing is van alle problemen. Wat zegt er David van en de andere pref (ten? Dit is een eeuwigheidswaarde welke de Beurs niet kwoteert. Medelijden! Erbarmen! Met mijn inflatie en mijn zakkenden Dollar. Nog nooit hebben wij u dat woord hooren uitspreken, nog nooit riept gij om hulp. 't Is dat ik zelf nog nooit geleden had. C'est ca, gij zit in den dieperik en gij zoudt er anderen willen intrekken. POINT D'AKGENT, POINT DE SUISSE, Met groote onkosten hadden zes en zes tig Staten een honderdtal ministers naar Londen gezonden en een paar duizend pennelikkers en experten in luchtkastee- len, die opdracht hadden een Babeltoren te bouwen. De toren was nog niet haifwege of de Amerikanen wierpen er een bom tegeii, wat niet van aard was om de positie van den toren te versterken. Dat kan toch niet zijn, meende de groo te Amerikaan, dat mijn Dollar zakt en dat een kleine Hollandsche Gulden of een broekventje van een Zwitserscher Frank zich handhaaft. De Hollander zegt koel: Als het tij verloopt, verzet men de ba kensEn de Zwitser lacht: «Point d'ar- gent, point de Suisse De soevereiniteit van den Dollar heeft het verre gehad. Het Amerikaansche woordenboek wordt er rijker door aan een nieuw woord: Sparen! Dat deden onze voorouders reeds, eer Amerika ontdekt werd, ze leefden In de gouden eeuw van den goudstandaard in een wollen kous, toen was 't de echte goê tijd, toen het goud de wereld niet beheerschte. Ons Christen Vlaamsche Volk werd nog niet veramerikaanscht door 't goud, God dank, het is een hoopvol teeken des tijds dat de menschen meer klappen van Beau- raing dan van de Conferentie van Londen. EEN BÉMOL AAN DEN SLEUTEL. Die arme Dollar, men zou er compassie mee hebben. De arme Lazarus had ook compassie met den rijken vrek, toen deze dorst had, den nadorst in 't ander leven, maar hij mocht hem geen druppel water gunnen. De natte Amerikanen Mjden geen dorst meer, wij arme I&zarusatn moeten hen niet laven. Arme Dollar. Niets heeft bestendige waarde. De menschen koefcten Marken en de Mark zonk. Ze smeten zich op Engel- sche Ponden, maar ook die Ponden verlo ren van hun gewicht. De Dollar hield stand en bewaarde zijn evenwicht tot nu. Al het aardsche is ver gankelijk. Och arme, de grootste bankiers zijn he den maar koordecfansers. De Dollar is ook eeil gewicht dat we beter niet aan den voet hebben om naar den hemel te stijgen, men moet er in evenwicht naar toe gaan. daar draagt men niets mee, ook geen Dollars. De Dollar: Hij was nog entwat bij het hoogwater van de naoorlogsche welvaart. De zeesterren zijn ook iets, zoolang ze in 't water zijn, ze blinken in de zon als zeebloemen, maar bij laag water op het strand geworpen verminderen ze in waar de, ze kleven nog een beetje op het natte zand; laat het water afgaan en laat het zand poerdroog worden bij leege tij, de zeesterren verbleeken, verdorren en ver gaan, nevens geernaars en krabben. De Dollar zakte. S. O. S. Amerika, in het algemeen volkenconcert, mag gerust een bémol aan den sleutel zet ten. A. B. IBBBaEB3fiB3BilBRKBRaBBiJBESBB3 NAAR LOURDES SEPTEMBER 5-12: Li- sieux - Mont-St-Michel-Ne- vers. Inlichtingen Secretariaat, Plein, 13a, KORTRIJK. ZonneslagDragen en Stukloopen I van Huid en Voeten, verzacht en I geneest men met I Doos cn 7Yz frank. In alle Apotheken v .ff,*-'■*r-a-ti r.a DE KWESTIE VAN DE VAART IEPER-KOMEN Wij hebben aan den Heer G. Sap, Mi» nister van Openbare Werken, in verband met de vaart Ieper-Komen, volgende vraag gesteld, ten einde eens duidelijk te ver nemen of men in het Ministerie van Openbare Werken het waarlijk ernstig opheeft met het herstel dezer vaart. Onze vraag luidt: Sedert maanden wordt de kwestie van het herstel der vaart Ieper-Komen terug met hardnekkigheid op den voorgrond gebracht door de betrokken middens van het arrondissement Ieper-Poperinge en warm bepleit in de dag- en weekbladen. We vernamen anderzijds door de dag bladen, dat tijdens de eerste week van vier ambtenaars de verwoeste vaart %jn komen bekijken. Mogen we van den Heer Minister ver nemen of het werkelijk in zijn inzichten ligt. de studie van het herstel der vaart te doen hernemen door de bevoegde dien sten van zijn departement? Of er desgevallend mogelijkheid zou zijn, de kredieten vco'- het herstel der vaart Ieper-Komen te begrijpen in de kredieten bestemd voor de politiek der groote werken? We moeten hier niet aan toe voegen, dat het antwoord vanwege den Heer Mi nister op deze vraag in alle middens, die zich deze zaak aantrekken, met belang stelling wordt tegemoet gezien. Laat ons hopen dat het antwoord geen illuzie moet worden voor allen die zich aan het werk, deze vaart te deen her stellen, met zooveel ijver en doordrijvend- heid en hardnekkigheid hebben aange pakt. HET TE WERK STELLEN VAN WERKLOOZEN Zeer dikwijls heeft men in sommige gesprekken, waar het ging over werkloo zen en werkloozensteun, den wensch ge uit dat men de werkloozen zou moeten doen werken voor het geld dat ze als steun trekken. In de reeks besluit-wetten die krach tens de bijzondere machtigingen aan de regeering toegekend, zijn verschenen, is er één dat de tewerkstelling van werk loozen voorziet. Ter uitvoering van dat besluit-wet is er door den Heer Poullet, Minister van Binnenlandsche Zaken, een rondzend brief gestuurd aan de Heeren Gouver neurs en aan de Heeren Arrondlssements- kommissarissen. Die rondzendbrief geeft de modalitei ten van toepassing aan voor het hooger genoemd besluit-wet. Wij kunnen de betrokken gemeentebe sturen, die werkloozen hebben, niet ge noeg aanzetten, deze kwestie ernstig te onderzoeken. Immers vooral de landsche gemeenten kunnen uit deze toestanden veel nut halen. Welke zijn de groote beginselen, die de tewerkstelling beheerschen? Eerst en vooral het feit dat er slechts mogen werken uitgevoerd worden, die niet in aanbesteding kunnen worden gegeven. Ten tweede moeten de te werk gestelde werkloozen, een loon ontvangen dat ge lijk staat mat het streekloon. Hoe zal men die kwestie regelen. We geven een voorbeeld: We veronderstellen een werklooze die 120 fr. steun te weke trekt, de gemeente dis den werklooze aan het werk zet mag tot 10 t. h. bij passen uit de gemeentekas. Dus hier in dit geval 12 frank; zoo bekomt men 132 frank per week. Laat ons nu ver onderstellen dat het streekloon 4 frank is. Om nu te weten hoeveel uren men den werklooze mag laten werken moet men maar 132 fr. deelen door 4 fr. en men bekomt 33. De werklooze mag dus gedurende 33 uren per week worden te werk gesteld. De landsche gemeenten kunnen de werkloozen aldus goed werk doen ver richten door het kuischen van de grach ten en dijken, die noodzakelijk onder houden moeten worden voor de veilig heid en de goede afwatering waarbij heel het dorp belang heeft. We hopen dat de gemeentebesturen naar den geest en de letter der onder richtingen in dezen goed werk zullen ver richten en de noodige initiatieven nemen. HET GEVAL BODART Het geval Bodart is nu bepaald gere geld. In de Kamerzitting van Dinsdag jl. werd het ontslag van den Heer Bodart voorgelezen. We geven in 't kort aan hoe de zaak tot een oplossing kwam. Ds Heer Bodart had op het kongres van het A, C. W. verklaard dat hij zich zou onderwerpen aan de tucht van de groep en het kongres. In zijn arrondisse ment weergekeerd liet de Heer Bodart echter beslissen dat hij, gezien hij de regeering niet kon steunen en gezien hij de tucht van de groep niet wilde breken er hem maar één oplossing open stond namelijk: zijn ontslag te nemen als ka merlid. Aan de Christelijk Democratische Groep liet hij weten, dat hij wel wilde terug- keeren naar de Kamer en dus zijn ont slag intrekken, wanneer hij mocht tegen de regeering komen stemmen. Aldus wilde de Heer Bcdart de ver antwoordelijkheden verplaatsen en het laten voorkomen alsof hij de toelating had van zijn groep tegen de regeering te stemmen en dat hij aldus het geweten gerust kon hebben. Over die kwestie heeft de groep ver gaderd. Een ernstige bespreking werd er aan gewijd en men was met de groote meerderheid der leden van oordeel dat de tucht In de groep en de katholieke partij moest geëerbiedigd worden. Niet aan de groep moest de Heer Bodart ko men vragen wat hij te doen had, hij zelf moest alleen de verantwoordelijkheid nemen van zijn houding. Dit werd hem meegedeeld en het ant woord was niet twijfelachtig: de Heer Bodart verkoos uit het parlement te ver dwijnen. Dat dit heengaan wordt betreurd door zijn vrienden en door de leiders van de heele katholieke partij is begrijpelijk. Doch niet aan hen ligt de schuld, zij hebben getracht Bodart reden te doen verstaan, het is niet gelukt en alleen de Heer Bodart zelf draagt de verant woordelijkheid van zijn houding en van de gevolgen die er kunnen uit voort spruiten. De Socialisten trachten deze kwestie uit te buiten, doch die heeren vergeten, dat nergens meer aan de tucht in de rangen wordt geoSerd dan Juist bij de Socialisten en ze zijn slecht gekomen aan ons Katholieken te komen verwijten, dat we tucht eischen in onze rangen. Het katholieke blok moet gaaf en één blijven. Ieder moet zijn verantwoordelijk heid nemen. Dit is gebeurd bij de stem ming van de vertrouwensmotie in de re geering en daasdoor werd aan het land getoond dat de katholieke eendracht geen ijdel woord is, wat and-ren er ock mo gen over bazelen en zeggen. lannraasa^jïïSissHSBassBDBEBBB Belgische fabriek van Chicorei Wyppelier-Taffin.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1933 | | pagina 1