In cle Pappen Geen elektrische leiding Nieuws uit leper Beschrijvinge van Ypre huis aimé gruwez I e p e r In 't Binnenland O leper, Boterstraat Nr 43, - le Verdiep Boekhouding Fiskale inlichtingen Sociale Verzekeringen muziekschool cinema coliseum de prins der landloopers knock-out MODEN! ?pickh0ut iepep UURWERKEN JUWEELEN Zilverwerk hadden konnen Vrijdag namiddag van 1.30 tot 4.15 u we te Poperinge geen elektriek en dus onze zetmachienen niet in werking stellen. Daarom verschijnen we ONVOLLEDIG en moe ten we verschillige belangrijke artikels (onder ander Brief uit Brussel en vele kleine be richten en aankondigingen staande week. weglaten tot aan- ggurcz reïp:e Depothcuder 9. BiaSSCIIflUil UERSTTTE Brouwerij De Kroon POPEMNGE. Tel. 87. heden opening Apotheek IttaHELRAf.l Sterfgeval ..iinpe SP die goede Oetker-Pudding Bijvoegsel Tan De ïlalleSO-7-33. Beschreven als ooggetuige door JAN-JACQUES LA MB IN 1781-1789 (Bibliotheek Brussel 112 4881.) (1' Vervolg.) Den 8 dito zijn de Gendsche vader landers vertrokken naer Popsringhe ende komende buiten de Tempelpoorte hebben tij de keizerlijke waepens van-de komp- toiren in stukken gekapt, 't geen gezien geweest hebbende van eenen grooten hoop volk die hun uitleiden Is er terstond eene bende van omtrent 400 Jongens geloopei; paer het postkomptOir, van daer naer de andere komptoiren van den Keizer ende aldaer met de allergrootste gauwigheid alle de wapens afgerukt, alsook alle de- gonne <jer komptoiren aen de poorten en lombaerden. t' samen ten get alle van om trent twintig, dewelke zij alle naer de groote markt hebben gebragt, met opzet van dezelve aldaer te verbranden; maar de heer voogd Van der Stichele op de markt komende heeft deze jongeren be vredigd ende hun eenswege bewilligd de zelve waepens naer het stadhuis te drae gen en daermede is dit voorval gestild. Ten zelve daege wierd het magistraet van de landwet ook vernieuwd ende aen gesteld door den hoogballier Bonaert. als schepen Joseph Delimon, Hendrik De Codt, Hendrik De Mey, Karei Huijghe, Michlel Hennesy, Karei Devroe, Karei Liebaert, Petrus Delfortrie, Hendrik Ti- teca ende Ignatius Speelman. Den 10 December heeft men binnen Ypre beginnen eene lijst maeken van alle de inwoonders van de wagt bij wijken op te trekken, niemand wierd vrij gelaeten uitgenomen de oude menschen, het vrouw volk die alleen een huis bezaeten moesten maandelijks betaelen. de rijken gacven in de onkosten van de stadssoldaeten die aen de vier poorten wa-eren. Ten zelvere daege wiegden in de plaetse van de waepens van den keizer die stonden aen de komptoiren, lombaer den en aen de. teekenschool, gesteld de- gonne van Vlaenderen, zijnde eenen zwar ten leeuw op eene guide grond. Ten 15 dito zijn de vaderlandsche Gentenaers naer hunne stad wederge keerd, alleenlijk twee van dezelve het co- miteit alhier verblijvende blijvende bij wonen. Den 17 dito wierd door den heer De Caudt, pastor van St Nicólaes, eenen uitvaerd gedaen voor de zielen der gonne die het vaderland verdedigende, binnen Gend als waere voorstaenders van onze regteri gestorven waeren. Den 19 dito zag men eenen van het Hieuw krijgsvolk van West-Vlaenderen met de nieuwe kleedinge, zijnde als volgt: blauw kleed, witte opslaegers, kleppen en vosringe. roode kraeg, met witte kamisool en broek. Den 22 dito was liet vergaederinge van 't groot gemeene, door dien de am- bagten, het magistraet, de raeden en het notable niet konden eens worden ten op- zigten van de stemmen die dezelfde am- bagten beweerden te hebben in de kle- zinge der aengestelde ter Tresorie van de raeden gepensionaristen en zoo voords, maer de ambagten hebben hunne klag- ten opgesteld bij vertoonschrift, gegrond vest op hunne oude regten, ende op het manifest van den heer Vandemoot. Den 25 dito, ter vergaederinge van hetdepartement van West-Vlaenderen, wierd vastgesteld dat het land van West- Vlaenderen zig zoude vervoegen aen Oost- Vlaenderen maer alvooren met de stae- ten beraemd te hebben hoe deze ver- eeniging zou best kunnen gedaen worden, opzigtelijk tot de vrijdommen, regten, landslasten, enz. wierd ook vastgesteld dat men de koninklijke kweekschool te Meessen zoude in weze laeten, maer dat men aldaer geene soldaetenkinderen meer zoude aenveerden en degonne in staete Tan hun brood te winnen weg te zenden. Den 6 January heeft d'heer Pieter Cardinael, opzigthebber van de burggra- vinn-e van Ypre, kwaed verklaerd de ver- nieuwinge van de wet van de kasselrie, gebeurd zonder haere kennisse, daer zij nochtans het regt heeft, zegt men, fe helft deszelfs leden aen te stellen: De landslieden hebben, zich daer bij gevoegd ende zooveel verkregen dat deze wet we derom wierd vernieuwd. Heeft voldaan: Wenes Marguerite. HOOGERE AFDEELING (Sectie B.) Leeraar: M. Lionel Blomme (Bestuurder). Hebben bekomen: 1* Prijs met onder- derscheiding: Bultinck Yvonne; 2* Prijs met onderscheiding: Masquelier Paula; Herhaling van een 2° prijs met onderscheiding: Morcau Irène; 2' Prijs Ten zeiven daege wierd uitgekondigd Iraet onderscheiding: Eeckhoudt Jeanne; dat men vcortaen geen overloopers onder de vaendelen van onze legers zoude aen veerden, om te onderhouden eene goede eensgezindheid tusschen deze landen en het fransche rijk. Den 30 dito, hebben onze vrijwillige ruiters voor d'eerste mael de wagt opge trokken op de markten en aen de vier De Nolf Emiel. 2* Accessit: Calus Jeanne. KOPEREN SPEELTUIGEN Leeraar: M. G. Van Egroo. LAGERE AFDEELING (2* Jaar). Piston. Heeft bekomen: 2* Eervolle melding: poorten, om te beletten de oneenigheden die men vreesde door de dierte der le vensmiddelen. Zij waren gekleed met I Albert" zwarte kazakken, geelwe knoppen, roode veste en geelwe broek; zij bestonden uit de volgende, te weten: voor kapiteyn Jon ker Mergheiynck, die naederhand naer Bazu-n (Zelfde Afdeeling). Heeft bekomen: 3* Melding: Cardinael MIDDELBARE AFDEELING (2* Jaar). Bugel. Heeft bekomen: 1* Eervolle melding: het leger van Luxemburg is vertrokken, Burggraeve Gérard. Jonker Carton, heere van Winnezeele, Thibault, heere van Boezinge, Pieter Ma- lou, Frangois Luisch, Havin Jan Bouc- quaert, Joannes Smaelen, Joseph Le Long, Benediktus De Coninck, Francois Mer- HOUTBLAASINSTRUMENTEN Leeraar: M. Marcel Andries. MIDDELBARE AFDEELING (2' Jaar). Heeft bekomen: 1' Eervolle melding met ghelynck, De Ghellinck, De Patin, Karei onderscheiding: Vermeulen Maurice. De Mëy, Jacobus Deconinck, Jacques De- hem, Mortier, Annoot, Huyghebaert. Jan Antony, Gerard Calmeyn, Gonthier, Beke en meer andere. Den 11 Februari, heeft het breeder- I schap van de Bloemisten in St Nicólaes SNAARINSTRUMENTEN Cello. Leeraar: M. A. De Vlaemynck. LAGERE AFDEELING (1* Jaar). Hebben bekomen: 1* Eervolle melding kerke eenen uitvaerd laeten deen voor met onderscheiding: Dethoor Antoinette /i'nrörlpHono voHpr onn/src T-Tp r o-raf al- d'overledene vaderlanders. Het graf al daer Etaende was gemaekt op de wijze Wen" van de grafsteden die men voor de hel den opregt; rondom versierd met krijgs- teekenen, boven was er een hoogen zuil aen beide zijden versierd met lauwer kransen, daer op een kruis, tot teeken 2" Eervolle melding; Soete Irenée, dat de dood van de vaderlanders voor Marguerite. Viool. Leeraar: M. R. De Cock. LAGERE AFDEELING (1* Jaar). Hebben bekomen: 3' Melding: Wenes oogwit hadde, het verdedigen van onzen godsdienst. Beneden voor het graf lag eenen leeuw van natuurlijke grootte, waer op de vaderlandsche maegd gezeten was, zoo konstlg gemaekt dat men haer voor een mensch kon aenzien. Den 20 dito, is onze bezetting ver meerderd, door het aenkomen van eenig krijgsvolk geworven te Roeselaere. Den 1 Maerte is binnen Ypre geko men den generael veld tuigmeester Van- dermeersch, opperbevelhebber van de va derlandsche legers, met zijne gezel mede, dewelke ingehaald wierden door de drie LAGERE AFDEELING (2" Jaar). 3* Melding: Van Ommeslaeghe Robert. MIDDELBARE AFDEELING (1* Jaar). 2' Eervolle melding: Masquelier Paula. HOOGERE AFDEELING. Herhaling van een 2" prijs: Verhack Andrée; 1* Accessit: Bultinck Yvonne. KLAVIER Leerares: Mevr. G. De Backer. VOORBEREIDENDE AFDEELING. Hebben bekomen: 1* Eervolle melding id Jules van Wattrelos met /-» I f a i I J Moden-artikelen in 't Groot Kieerstoffen Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. Fourruren - Herstellingen. Tel. 60 Ie— 2-4, BOTERSTR dicht bij de Halle F tch. 37177 lESB5a3^2BHi:EaSB8BES3HB*SEE koninklijke gilden, door onze Ypersche met onderscheiding: Van Puyvelde Con- ruiters, en door omtrent 500 gewaepende stant; 2° Eervolle melding: Soete Ma- mannen van onze bezetting. Hij wierd rie-Thérèse. geleid naer de hoofdkerk alwaer hij door de geestelijkheid met de allergroot ste eereteekenen wierd ontvangen, 's Na- LAGERE AFDEELING (1* Jaar). Eervolle melding: Calus Jeanne; middags dede hij de bezigtinge van het p" Eervolle melding: -Moreau Irène, Buys- krijgsvolk en 's avonds vertrok hij naer se Marie-Madeleine. Meenen, vergezeld door onze vrijwillige ruiters. Den 14 dito wierden door den bis schop met vele plegtigheyd gewijd de I göïange vaendelen van onze bezettinge en nadien 1 wierd van het krijgsvolk den eed van getrouwigheid afgenomen op de groote markt. Den 22 dito zijn uit Ypre vertrok ken 800 mannen van het regiment van West-Vlaenderen, ten groote deele Yper- MIDDELBARE AFDEELING (1" Jaar). 1» Eervolle melding: Couttenier Marie- José; 2e Eervolle melding: Den Exter MIDDELBARE AFDEELING (2" Jaar). 1" Eervolle melding: Brouck Laura; 2" Eervolle melding: Cherchye Elisabeth. HOOGERE AFDEELING. 1* Prijs met drie stemmen: De Jonghe lingen, om te gaen naer Antwerpen, alle Madeleine; 2* Prijs met onderschei in kleedinge en volle wapens, met veld- ^ing: Souvage Béatrix. waegens, krijgsbehoeften, enz. Den 20 Mey is d'heer Pieter Antoine Malou, voorzitter van het vaderlandsch comité alhier, uit Ypre vertrokken met vijf veldwaegens, 46 trekpeerden en 1041 Coussein Gaston, duizend gulden, zijnde het deel van de geestelijkheid van West-Vlaenderen, in de ligtinge tot betaelen der onkosten van den oorlog. Voords een merkelijk deel kleederen en waepens voor ons regiment, ZANG Leerares: Mevr. Ad. Van Gheluwe. VOORBEREIDENDE AFDEELING. Hebben bekomen: 1° Eervolle melding HOOGERE AFDEELING. 1* Prijs: Van Caeyseele Germaine; 1* Acoessit: Pien Hélène. HARMONIE gelegerd in den bosch van Ardennen in Le€raar; M. Lionel Blomme (Bestuurder) het land van Luxemburg. HOOGERE AFDEELING. Hebben bekomen: 1* Prijs met onder- Victor; 2" Prijs Den 26 dito is uit Ypre vertrokken de gewezen ontvanger van West-Vlaen deren, Frangois Bonaert, met vrouw en I scheiding; Legley kinderen om te gaen wonen naer Rijssel. Brouck Laura. Hij was afgeschaft van zijn ambt, om dat hij met het gewezen gouvernement I De Beheerraad is gelukkig te mogen in onderhandelinge was, en aen hetzelve meded-eelen dat volgende onderscheidin had bekend gemaekt alle de bewegingen gen bekomen werden door de oud leer- der vaderlandsgezinde. In zijne plaetse lingen der school: wierd gesteld door het volk Andries Meynne, oud schepen van de stad. ('t Vervolgt.) Expert-Boekhouder en Vereffenaar bij de Rechtbanken Open alle dagen van 9 tot 12 en v. 2 tot 4 u. Onderhoud en nazicht per|pi^°; per abonnement. 1. - Aan het Stedelijk Muziekconser vatorium te Brugge: Ossleur Maurice, 1" prijs met onderscheiding voor Hobo Coffyn Fernand, 2" prijs met onder scheiding voor Fluit; Duponselle Ger maine, 2' prijs met onderscheiding voor Piano; Legley Victor, 1* prijs met groote onderscheiding voor Altoviool. 2. - Aan het Koninklijk Muziekconser vatorium bekomt Decaöt Jean eene eerste eervolle melding met onderscheiding voor t-ia Bedrijfsbelasting. Over dracht- en Wppldptaksen Iva" onuerwijzem araent; en weeiaetaKsen. hare vlljtige leerlingen. Ook stuurt de Beheerraad zijne oprech te wenschen van geluk aan die Laureaten Tijdens het laatste schoolbezoek door den Heer Opziener der Muziekscholen mocht de Beheerraad vernemen dat de Muziekschool van leper in 1* Categorie gerangschikt wordt. Dit alles strekt tot eer van de school van haar onderwijzend personeel, van Krisisbelasting. Pensioenwet voor Werklle- 1 den en Bedienden. - Gezins vergoedingen. STAD IEPER UITSLAGEN der PRIJSKAMPEN voor het Schooljaar 1932-1933 NOTENLEER (Knechten) LAGERE AFDEELING (Sectie A.) Leeraar: M. G. Van Egroo. Eï waren 16 punten te wihnen: Hebben bekomen: 14 punten: Coppe Jar: Edgard, Eeele Raymond; 13 p. Ar.jries Roger, De Vos Julien; 12 p.: Scheirs Alberic; 11 p.: Bastil Jules, Coffyn Roger, Leleu Georges, Neirynck Germain; 10 p.: Salomé Rudolf, Wer- rebrouck Gilbert, De Bruyne Alexander, De Haeck B-enoni, Joos Gilbert; 9 p.: De Cleire Freddy; 9 p.: Deleu Roger, Andries Daniël, De Langhe Léon, Forrier André; 8 p.: Geerardyn Albert, Si mons Clauds; 8 p.: De Vrieze Joseph, Buysse Daniël, Duyck Emiel, Adam An tiré, Van Hee Frans, Van d.e Maele Noël, Beele Michel. Zijn toegelaten over te gaan: Stals Raoul, Stals Willy, Opdabeeck Frans. LAGERE AFDEELING (Sectie B.) Leeraar: M. G. Van Egroo. Hebben bekomen: 1* Eervolle melding met de grootste onderscheiding: Michiel Prosper; 1" Eervolle melding met groo te onderscheiding: Michiel Roger, Merle- vede Fernand; 1" Eervolle melding: Somers Jan, Soete Antoon, Wildemeersch Joseph; 2" Eervolle melding: De Vos Arthur; 3" Eervolle melding: Vande- putte Jean. Zijn toegelaten over te gaanVan Over- tcheide Daniël, Van Puyvelde Frans. Bouchaert Gérard, Donck Adrien, Des- lamault Roger, Lelong Edouard. MIDDELBARE AFDEELING. Leeraar: M. E. Ryckelinck. Hebben bekomen: 1' Eervolle melding tiet groote onderscheiding: Van Puyvel- Constant, De Nolf Emiel; 1" Eer volle melding: Huberty Alexandre, Anne Albert; 2' Eervolle melding: Platteeuw André, Fiers Hubert, Sinnaeve Adolf; Eervolle melding: Meul Pierre, Bus- •chaert Albert. HGOGERE AFDEELING (Sectie A.) Leeraar: M. De Cock. Hebben bekomen: 1" Eervolle melding: andevoorde Abdon, Vermeulen Maurice; 2' Eervolle melding: Cardinael Albert, leioy fimtst, Versaiil.e Albert. HOOGERE AFDEELING (Sectie B.) Leeraar: M. Lionel Blomme (Bestuurder). Heeft bekomen: 1» Accessit: Van Om meslaeghe Robert. NOTENLEER (Meisjes) LAGERE AFDEELING (Sectie A.) Leerares: Mej. I. Verhack. Er waren 16 punten te winnen. Hebben bekomen: 16 punten: Van de Kerckhove Marie; 15 p.: Defoort Agnès; 14 p.: De Vrieze Marie-José; 14 p.: Loose Lucienne; 13% p.: Slembroeck Marie-Thérèse; 12% p. Lalous Andrée; 12 p.: Fiers Dorothée; 10% p.: Sapyn Louisette; 10% p.: Busschaert Martha; 9 p.; Van de Kerckhove Godelieve; 9 p.: Slembroeck Godelieve; 8% p.: Slembroeck Cécile; 8 p.: Timperman Irène. Zijn toegelaten over te gaan: Boudry ZATERDAG 29 JULI, te 8 uur. Jeanne, Desramault Annette, Desramault ZONDAG 30 JULI, te 2, te 5 en te 8 14 u. De inschrijvingen voor het schooljaar 1933-1934 zullen plaats hebben in de Mu ziekschool den 13, 14 en 15 September aanstaande, telkens om 6 uur 's avonds De leergangen hernemen den Maandag October, De Beheerraad vestigt de aandacht op [den leergang van Vlaamsche Voordracht. Deze cursus kan gemakkelijk gevolgd worden door de jongelingen en jufvrou wen die hunne lagere of middelbare stu diën geëindigd hebben. De Heer Bestuurder en de Heer G. De cruyenaere, leeraar, zijn altijd ter be schikking der belanghebbenden voor het geven van al1» nuttige Inlichtingen. iBnaassBBBiigiBaaisasaBifiBaaiiBS Gewaarborgde permanenten aan 50 Frank. Zonder electriek of doom. Laatste nieuwigheid. Goede uitslag verzekerd. G. NUYTTENS-CROMBÉ Kalfvaart, 25, leper. Vraagt uur en dag op voorhand, a.u. b IBaEBBBSBt>EBa3BBQBSSB93BSaat' STAD IEPER, Christen Volkshuis, Sint Jacobstraat, 30 Denise. LAGERE AFDEELING (Sectie B.) Leerares: Mej. I. Verhack. Hebben bekomen: 1" Eervolle melding met de grootste onderscheiding: Steyaert Bertha; 1" Eervolle melding met groote MAANDAG 31 JULI, te 8 uur. (Le Prince des Gueux). onderscheiding: Banckaert Denise en Ver- I Prachtige volksfilm in 6 deelen die over- faille Elisabeth; 1" Eervolle melding al een machtig succes oogstte. In dit roe met onderscheiding: Boudry Jacqueline, rencj drama volgen de verschillende she- Merlevede Denise. Provoost Georgette; 1" Eervolle melding: De Haene Denise, Knockaert Allee, Van Gheluwe Irène; 2" Eervolle melding: Den Exter Elisabeth, Van der Meersch Simone, Neirynck Irène, Verstappen Béatrice; 3" Eervolle mel ding: Cherchye Godelieve, Sapyn Mar celin-e, Desramault Godelieve, Schmidt Léna. Worden toegelaten over te gaan: Loua- gie Cecile. MIDDELBARE AFDEELING. Leerares: Mevr. Ado Van Gheluwe. Hebben bekomen: 1* Eervolle melding met onderscheiding: Buysse Marie-Made leine; 1" Eervolle melding: De Haeck Marie-Antoinette, Sinnaeve Josephine; 2' Eervolle melding: Deleu Simone, Ver- rue Paulette; 3- Eervolle melding: Jeal Simons, Qulsthoudt Jeanne. Wordt toegelaten over te gaan: Leu- ridon Germaine. HOOGERE AFDEELING (Sectie A.) Leeraar: M. Robert De Cock. Hebben bekomen: 1° Eervolle melding: Couttenier Marie-José, Dethoor Antoinet te; 2* Eervolle melding: Pien Héiène, ma's der oude volksmelodrama's elkaar op. De vrienden van den - Prins hebben hun eenvoudige manieren maar verma ken ons toch in het kader van het onge lukkig leven van alle dagen en in de weel derige sfeer van een nieuwen rijke. De hoofdartisten zijn: MARY SAYANNON-KATSELH STELLA CHRISTOPHORIDLS en PIERRE EPITROPAKIS. Boeiende avonturenroman in 6 deelen met Elmire VAUYHIER en Gaston JACQUET. Nieuwste Leerfilmen en Berichten waaronder de Ritten der Ronde van Frankrijk. Aanstaande week<- DE OPPERSTE PARADE (La suprème parade) en HET ROODE MASKER (Le masque rouge) Prijzen: Balcon, 5 fr.; Benedenzaal. 3,50 en 2 fr. Kinderen tot 14 jaar: Balcon, 2 fr.; Benedenzaal 1 fr. Kindéren altijd HH toegelaten. Fyck Denise, Wenes Martha, Mahieu Re- I Kostelooze kleerkamer. née, Pt.n Gaby. Kostelooze bergplaats voor 200 velos. IEPER. Dienstdoende Apotheker. Heden Zondag alleen open A p o t h e e HOUTEKIER. Meenenstraat. HET O. L. VROUWBEELD OP HET BELFORT Boven de waterlijst der Donkerpoort tusschen de twee middenvensters, werd bij het optrekken van ons eerste Belfort, een verhemelte, waarschijnlijk in zachten steen aangebracht, daar wij in de stads rekeningen zien, dat dees in 1377 reeds hersteld werd. Dit doet onr met reden ver onderstellen, dat het Lieve Vrouwe beeld ditzelfde Jaar, door Andrieu Biauvenue gebeiteld om in dit tabernakel opgesteld te zijn, insgelijks een ander verving. Het beeld der Moeder Maagd, staande op de eereplaats van het Belfoort toont ons dat zij steeds de beschermheilige der stad was, ook de in ijzer gesmeede lantaarn later er voor gehangen, wijst er op hoe groot de vereering was, welke de Ieperlingen haar toedroegen. Een verder bewijs dier al gemeene godvruchtigheid vinden wij in den door Lodewijk van Daisten gebor duurden panen hoed, welke ten jare 1483 door het magistraat O. L. Vrouw ter Halle aangeboden werd om haar op de groote feestdagen te sieren. Eeuwen lang was dat beeld daar blijven prijken, vereerd en begroet door de gan sche bevolking. Doch toen kwam de geu zentijd en het heerlijke beeld van Onze Vrouwe van Thuyne, staande boven de halletrappen, zooals de kronieker Pieter Rarnaut zegt, werd door de beeldstormers stuk geslagen. Ook tijdens de Fransche Omwenteling vonden de mannen van het Nieuw Evangelieaanstoot aan dat eeuwenoude Mariabeeld, 't Werd neerge haald en verbrijzeld. Doch wanneer die droeve dagen voorbij waren, kwam een nieuw Mariabeeld de plaats van het oude innemen. En nu kwam de wereldoorlog, Het eeuwenoude Belfort met onze be roemde hallen gingen in de vlammen op, Ook het beeld der Moeder Maagd lag in puin. Maar het vernielingsorkaan is voor bij, het Belfort is uit zijn puinen opge staan en wederom lijk voorheen, daar boven de Donkerpoort staat en lacht het beeld der Zoete Lieve Vrouw. 't Is dat nieuwe beeld, een mersterwerk van De Beule, dat op 5 Oogst aanstaande 's avonds om 8 ure, door den Heer Bur gemeester zal onthuld en door den Z. E, H. Deken Vermaut zal gewijd worden. Nooit zal de Lieve Vrouw een heerlijker Tuindag gekend hebben. Haar harte- wensch is voldaan: In een weergaloos feest zullen duizenden en duizenden Moe der en Kind komen huldigen. DAMES, wilt gij met snjaak en aan genadigen prijs eenen Hoed gemaakt hebben, neemt dan goed nota Van dit adres: MODES MARGUERITE Koeimarkt, 5, leper MEN GELAST ZICH MET ALLE VERANDERINGEN. Voordracht. De werking der nieu we pensioenkas voor gemeentebedienden ingericht den 1 Januari 1930 is door het meerendeel der belanghebbenden maar weinig gekend en daarom heeft het pro vinciaal Bestuur goed gevonden ons Za terdag laatst om 3 ure een spreker naar het stadhuis te zenden om voor de ge meentebedienden van het heele arrondis sement de werking dier kas eens klaar voor oogen te stellen. En wij mogen het zeggen, spreker heeft zich nieesterlijk van zijne taak gekweten en het gewensch- te doel bereikt. Klaar en eenvoudig werd het heele stelsel uiteengezet en voor het meerendeel der toehoorders is er een nieuw licht opgegaan. Ook werd de voor drachtgever dankbaar toegejuicht en 't was verdiend ook. Verhecler. Verleure Louis, steen kapper had aen velo gekocht voor 75 fr. en om zeker te spelen ging hij naar ver deren uitleg vragen op het politiebureel. Hij zegde aan wien hij den velo gekocht had. De verkooper wierd ontboden, deed een anderen verkooper kennen die zekeren Lefèvre was. Tot nog toe is het niet uit gemaakt van waar de velo gekomen is. In alle geval is het uitgelekt dat de fiets het gestolen rijwiel is van Dassonville Pieter. De velo werd eenige dagen geleden ge stolen aan den Café de Brasseurs, 's nachts om 11 ure. J. Lefèvre zal vervolgd worden voor heeling van gestolen voor werp. juist en goed ■ieriijk en mooi. allerhande Botsing. Zaterdag namiddag wil de Martijn Charies, oud 4J jaar, statie- ,/erkman, wonenae in de Capucijnenstraat, .net zijn veiO langs oen Lzerweg naai -mis. Gekomen aan het bar, eel van den ^/ikkebusensteenweg moest hij stil houden voor den trein die vertrekken moest. Toen iu de baree,en opengingen reed hij voort .naar kwam te rc.'at op een auto die v„n ae statie naar Dntkebuscn toewilde. Het voertuig was gevoerd door Va,ère Vande- eastee-e, 22 j„ autoge.eider, wonende te vVijtschate. Het rijwiel is heelefnaal be schadigd. Geiukklg.ijk kwam de man er /an af met uen scar ik. Een onderzoek werd ingesteld om ue gebeurlijke verant woordelijkheid vast te steden. Aangehouden. Dinsdag om 11 ure werd door de politie zekeren Garreyn Achiel, afkomstig van Z.aebeke, aange- nouden, daar hij hier zonaer vaste woonst ronddoolde en nog eene ge.angzittlng van 7 maanden uit te doen had wegens mis bruik van vertrouwen. - Aangeslagen. De Chinees Chin-Fi- Tjuan, oud 25 jaren, a-aier veraajvende met twee zijner landgenooten, stond Za terdag alhier m:t een kraamt je op de markt en verkocht loten voor 1 fr. Een lot op zeven moest wmnen en de geluk kige kreeg dan het een of het ander voor werp in Chineesch porcelehi. Daar lote rijen enkel toegelaten zi.n voor goede werken werden de twee vauezen vr.n den Chinees aangeslagen en verbeurd ver klaard. Binnen afzienbaien tijd zal alies op de griffie verkocht worden. - Botsing. Zondagmorgen omstreeks -9 ure kwam Tiberghein Jules, oud 24 ja ren, wonende in de Diksmuidestraat, met «ijn maat in velo naar de Neermarkt ge reden. Daar er cp de groote maikt zoo vele autos stonden kwamen zij langs de Halle aangehold. Op een zeker oogenblik kwam Legrand Jules van Wattrelos met j zijn auto uit de noodige groote nen tengevolge van de vele daar staande autos konden het maar moeilijk zien en zoo kwam het dat Julien, gegrepen door den schokbreker. medegesleept werd. Ge- lukkiglijk kon de menner dadelijk stop pen. anders hadden wij hier een vreese- lijk ongeval te betreuren gehad. De velo die langs achter aangereden werd is na tuurlijk heelemaal kapot. Het vereischte onderzoek werd dadelijk gedaan. Wie is de gelukkige winnaar? Bij de laatste trekking der tombola van de Tentoonstelling Brussel 1935 is Nr 541900- 9, verkocht te leper, uitgekomen met een lot van 50.000 fr. Allen dus eens de gekochte lotjes na zien. OPGELET!! in het koopen van uw Goud en Diamant. Koopt het ter trouwe bij VAN LEDE, Goudsmid, Boterstraat, 6, IEPER. Ongetwijfeld vindt gij er de groot ste keus aan de goedkoopste prijs. 'SEaiiaaasEai Prijsdeeling in St Vincentscollege. Op 28 Juli had de plechtige prijsuitdee- ling plaats in de feestzaal van het zoo gunstig gekende St Vincentscollege. Ze was voorgezeten door Z. E. H. Kanonik Coucke, afgevaardigde van Mgr Lamiroy en Heer, Van der Ghote, burgemeester der stad, omringd door een groot getal E. H Geestelijken en overheden van stad, staat en provincie. In de beste voorwaarden werd de zoo moeilijke cantate uitgevoerd. Grooten bijval verwierven de tooneelspe Iers van het Eerste Communiekantje en overgroot was de belangstelling voor de 18 o hernieuwersallen in K. A. kos tuum die met kracht en geestdrift het spreekkoor De Ridderritvoordroegen. Onder de laureaten van hst schooljaar dienen vermeld: Oudere Humaniora: 1. André Buyse; vijfde: Wüly Houtman; vierde: Jozef Deconinck; derde: André Burgraeve; Poësie: Albert Dehem; Rhe- torika: Gerard Huyghe. Het eeremerk geschonken aan den laureaat der Rheto- rika wordt toegekend aan Mijnheer Ge rard Huyghe van Dikkebusch. Dezelfde won den prijs door de Iepersche afdee ling van het Davidsfonds verleend aan den leerling in de Rhetorika die de eerste plaats behaald heeft In de Vlaamsche taal, alsmede den prijs door de Vlaamsche Akademie verleend aan den leerling die achtereenvolgens in Poësie en Rhetorika de eerste plaats behaald heeft in de Na tuurwetenschappen. In den jaarlijkschen wedstrijd onder al de geestelijke colleges van het Bisdom be haalden onderstaande leerlingen de vol gende onderscheidingen Rhetorika. 1) Latijnsche Redevoe ring: Gerard Huyghe. 2° Naprijs. 2) Vlaamsche Verhandeling: Ger. Huyghe, 2Naprijs; Marcel Vandeplassche, 13" Na prijs. 3) Fransche Verhandeling: Ka- rel Gadeyne, 2' Naprijs. Vierde Latijn. Latijnsche Thema: Etienne Poot, 5' Naprijs. Versie: Jozef Deconinck, 4° Naprijs; Albert Deknudt, 11" Naprijs; Gilbert Deleu, 26" Naprijs. Vierde Handelsklas. Gerard Crocquey, 5" Naprijs in Wiskunde. Voor de West-Vlaamsche Jury heeft Jules Vandenberghe uit de 4" Handels klas zijn examen voor hulpboekhouder met vrucht afgelegd. Indien gij tot hiertoe alles geprobeerd nebt zonder voldoenden uitslag of gene zing te bekomen, wacht niet langer en neemt uwen toevlucht tot MARTIN TOMS. Voor verouderde en ingewortelde gevallen volgt de volle iige serie van zes weken, 185 fr. voor Asthma speciale serie. Martin Toms, 112, Weststraat. Brussel. Tentoonstelling. Inrichting der Heilige Familie, G. de Stuersstraat, 32, leper. Zooals de vorige jaren zullen de handwerken der leerlingen worden tentoongesteld in de groote feestzaal van af Zaterdag 5 Augustus tot Woensdag 9 Augustus. De ingang is vrij en niet alleen de- ouders ma^r alle liefhebbers van ;choone handwerken zullen er aan houden de voortbrengst der handige leerlingen te gaan bewonderen. Vraagt Waarborgt Uw gezondheid PAHELEKD WATER SPA-CITROH niet gashoudend diuretisch POPERINGE STADSNIEUWS - Zondagrust. Alle Apotheken open tot den middag; heden Zondag namiddag alleen Apotheek NOTREDAME. IepersUaat, 93, POP£RINGE Alle Binnen- en Buiteniandsche Specialiteiten Stipte en trouwe uitvoering der voorschriften der HH. JJokters Croostrijlte Gezinnen 5°,o afslag. ONS BISSCHOPPELIJK COLLEGE PRIJSUITDEELING op Donderdag 27 Juli 1933. DE LAUREATEN VAN HET SCHOOLJAAR 1932-1933. Voorbereidende Afdeeling. I" Studie jaar A., 41 leerlingen: Dezegher Albert, operin^e. 1» Studiejaar B., 46 leeriin- en: Vanpetèghem Juul, Poperinge. Studie.aar A., 27 leerlingen: Delfosse èan, Popennge. 2" Studiejaar B., 25 eer lingen: Ruant Etienne, Poperinge. Studiejaar A., 23 leerlingen: Halfmaer- ,en Hoger, Poperinge. 3" Studiejaar B., 2 leerlingen: Verbcks Lucien. 4" Stu diejaar A., 32 leerlingenGeorge André. 4* Studiejaar B., 23 leerlingen: Stae- ens Amoon. 5" Studiejaar, 54 leerlin gen: Delfosse Luc. 6" Studiejaar, 53 .eerlingenVansevcnant Je: ome, Poperin ge. 7' Klas A., 31 leerlingen: Lebbe André, Poperinge. Christelijke Leerir.g (Eere-Communie) Outtier Daniël. Kleuwe Humaniora. 7" Klas B., 24 leerlingen: Deccninck Daniël, Reningelst. 6* Klas, 22 leer.inge.i: Dcbaene Eduard, eningeist. 5" Klas, 11 leer.ingen: Hou wen Lucien, Poperinge. 4' Klas, 3 leer lingen: Cappoen Georges, Westvieteren. Vrije leergangen vaar machienschrij- ven: Cappoen Georges, Westvieteren. Oude Humaniora. 6" Klas, 23 leer lingen: Out..er Michel, Sint Jan ter Elc- n. 5" Kias, 17 leerlingen: Duhou Al- bert, Vlamertinge en Vandenberghe Mi chel, Sta vele. 4" K.as, 16 leerlin gen: Hameeuw Germain, Westvieteren. 3* Kias, 20 leerlingen: Bi.iiau Lucien, Vlamertinge en Verhaeghe Emiel, Po- r.nge. 2" Klas, 11 leerlingen: Touquet Kenri, Diksmuide. Klas der Rhetorika, 12 leerlingen: Vandooren André, Pope- Academie werd behaald door den Heer André Vandooren, van Poperinge. Het Eeremerk verleend door de stad Poperinge aan den leerling uit de Rheto rika d'e den Eersten prijs in uitmuntend heid behaald heeft is toegekend aan den Heer André Vandooren, van Poperinge. Aan de Eerweerde Heeren Leeraars en Leerlingen onze beste gelukwenschen! UITSLAGEN VAN DEN WEDSTRIJD tusschen de Colleges van 't Bisdom. College Poperinge. RHETORIKA. Latijnsche Redevoering (183 mededingers) Prijs: Vandooren André. 5" Naprijs: Quaghebeur André. 11" Naprijs: Delanote Michel. Fransche Verhandeling (206 mededingers) 2" Naprijs: Cherouter Marcel. 8" Naprijs: Vandooren André. 4" LATIJNSCHE KLAS. Latijnsche Thema (239 mededingers) 2" Prijs: Hameeuw Germain. 14" Naprijs: Debergh Gilbert. 21" Naprijs: Peperstraete Julien. 24" Naprijs: Staelens Alfons. Grieksche Vertaling (239 mededingers) 2' Naprijs: Staessens Albert. 4" MODERNE HUMANIORA. Eerste taal (91 mededingers) 1" Prijs: Cappoen Georges. Tweede taal (91 mededingers) 3* Naprijs: Cappoen Georges. Handelskennis (85 mededingers) 7" Naprijs: Cappoen Georges. Over deze heerlijke uitslagen, die wel een nieuw bewijs zijn van het degelijk onderwijs van ons College, bieden wij aan de Eerweerde Professors en aan de Stu denten onze beste gelukwenschen aan. Belangrijk Bericht. Vraagt overal en altijd de MONOPOEDERS, zij stillen, onmiddellijk en genezen altijd alle hoofd pijn, schele hoofdpijn, zenuwlijden, hevige tandpijn, rheumatiek, griep, enz. Daarbij zij zijn gansch onschadelijk voor de maag en door de voornaamste geneesheeren aanbevolen. Te verkrijgen Dij H. Notredame, Groo te Markt, Poperinge. De 21 Julifeesten. We drukten verleden week in ons kort verslag over de 21 Julifeesten dat onder meer, den Vrijdag avond een ballon moest opgaan. Er was veel volk op de Markt, maar de ballon was van kwa wil en wilde niet omhoog. Wat er aan scheelde weten we niet? Portiuncula. Het feest van Por- tiuncula wordt gehouden op Woensdag Oogst. De volle aflaat eraan ver diend is te winnen in het klooster der Zusters Penitenten en in O. L. Vrouw Gasthuis en dit vanaf Dinsdag 1 Oogst 12 uur tot Woensdag zonondergang. De Warmte dezer laatste dagen is ondraaglijk. Donderdag brandde de lichte wind laaiend in het gezicht. 's Nachts kregen we wat onweer, toch niet boven stad. Opgelet van zonneslagen en zwemmen, 's Is in zulk weder dat tevens ongelukken aan te stippen zijn. Erge val. Twee jongelingen keer den Zaterdag avond per moto naar huis te Abeele. Toen zij rond 8 uur aan het Rood-Kruiskwamen moest de moto een gespan voorsteken. Bij het zwenken heeft H..., die langs achter zat, het evenwicht verloren en is ten gronde gestuikt. De voerder reed nog een honderdtal meter verder vooraleer het ongeval te bemerken. Toeschouwers kwamen onmiddellijk toegeloopen om den ongelukkige op te ne men. Deze bleef een tiental minuten bui ten kennis en kon zich moeilijk verge wissen van zijn eenzelvigheid en het on geval hem overkomen. Hij was licht ge kwetst aan het hoofd. Door een voorbijrijdende auto werd hij naar huis gevoerd. Onderscheiding. Mijnheer Hector Lebbe komt door Z. M. den Koning ver eerd te worden met het eereteeken van 1" Klas voor bewezen diensten gedurende 30 jaar als Voorzitte- der Pensioenkas De Voorzienigheid Hertelijke gelukwenschen en nog meni ge jaren aan het hoofd dezer bloeiende maatschappij. Brand. Woensdag in den vroegen morgen, rond 2 uur, brak brand uit in de pannenfabriek van Heer Verelst-Dupont, op de Kleine Markt. H. en Vr. Verelst- Dupcnt hadden van op hun kamer een verdacht gekraak en knetteren gehoord en bemerkten een rooden schijn. Een ramp vreezende duwden zij de venster luiken open en bestatigden met ontzetting dat het gebouw waar hunne kolen onder gebracht waren en de pijpen gemaakt werden, in vuur stond. Onmiddellijk wer den de geburen gewekt die de eerste hulp boden en het politiebureel verwittigden. Korts daarop weerklonk de alarmklok over de stad vanuit Sint Bertinustoren en deden de pompiers-klaroenen hunne ronde om de pompiers op te wekken. Inmiddels had het vuur eene snelle uit breiding genomen en was het gebouw waar de pannen en pijpen gedroogd wa ren, ook in licht laaie gekomen en zette het vuur zich verder uit tot het gebouw waar de oven en machienen stonden. Hooge vlammen en wolken vuursprenkels stegen de lucht in. Rond 2 uur kwamen de pompiers aan met hunne twee motorpompen, weldra werden verscheidene lansen in werking gezet en werd het vuur met kracht be streden. Toch kon men niet verhinderen dat de aangetaste gebouwen waar groote hoe veelheden latten, gebruikt voor het dro gen van pijpen en pannen, opgestapeld waren, alsmede 20.000 kilos kolen en die een goede prooi voor de vlammen uit maakten, totaal afgebrand werden. Alleen de muren bleven recht staan. De nevenstaande gebouwen der kleine sectie van het College werden ook be dreigd," een deel der dakgoot brandde af en het dak begon ook reeds vuur te vatten. Door het krachtdadig optreden van de pompiers alsmede van de H.H. leeraars uit het College, die het vuur van binnen bestreden, kon een verdere ramp vermeden worden. In het College waren die leerlingen wel ke ter ruste waren in het meeste bedreig de gedeelte van de gebouwen gewekt en vertrekkens gereed gehouden. Rond 8 uur 's morgens was alle gevaar geweken. In de pannenfabriek kon de machien- kamer alsmede de nevenstaande gebou wen van brand vrijgehouden worden. De schade is aanzienlijk. Men hoopt binnen kort het werk te kunnen hervatten in de fabriek. In het College werd, buiten het af branden van de dakgoot en de schade aangebracht door het begin van brand in het dak, nog veel schade aangebracht door het water aan de plafonds der klas sen, gelegen onder de plaats waar het vuur dreigde. Gelukkig was de wind omzeggens nul. zooniet had een niet te oerekenen ramp Ons pompierskorps dient waarlijk ge- lukgewenscht om zijn moedig, rap en kranig optreden in deze gelegenheid. De EK. H.H. Principaal en Leeraars van het Bisschoppelijk College houden er aan hulde te brengen aan den moed en de toewijding der leden van de ste delijke brandweer en betuigen hierbij hun besten dank aan allen die zich in gespannen hebben om het C ege te vrij waren. Pectoral Dupuis. Al die om zijne gezondheid bekommerd is, gebruikt ze om met goed gevolg te bestrijden: Hoest, val ling, ontsteking der luchtpijptakken, griep, influenza, asthma, benauwdheid, heesch- heid, keelpijn. De doos 6 frank, bij H NOTREDAME, Groote Markt. Poperinge. VOORMEZELE. Jaren ondervinding zijn de zekere waarborg dat Ap. Verman- dere's POEIER 4200 het beste geneesmid del is tegen zwarten kam, gezwollen kop, etterende oogen, enz. Alle ziekten der in gewanden worden er door genezen. POEIER 4200 voorkomt alle besmettelijke ziekten. Een snuifje per hen en per dag is voldoende. Gebruikt MAR VOL tegen snot en ARSYLOL tegen pokken. Let er wel op: al deze remediën dragen 't merk HANEKOP. Te bekomen Te POPERINGE, bij Apoth. Notredame en Kestelyn. Ta IEPER, Apoth. Snoeek, Van Robaeys, Weckesser. BESELARE. De opschriften die uit hingen ter gelegenheid der inhuldiging van den Heer Burgemeester, geven wij aanstaande week. HOlTTEM-bij-Komen. Wanneer krij gen wij den electriek. 't Is nu al 4 maanden geleden dat de inwoners van Houtem 120.000 fr. gestort hebben om ta voldoen aan de begeerte der electriek- maatschappij. Daarna werd de laagspan- ning gelegd en sedert twee maanden reeds is zij voltooid. Dit ziende, vele inwoners deden vakmannen komen om de electriek- installatie in hunne huizen te doen leg gen. Middelerwijl kwam het goede nieuws toe dat de verlichting met begin Oogst ging aanvangen. Iedereen was erop ge vierd. Jammer genoeg, de maatschap pij heeft in Houtem alles stop gezet; de schoone beloften aan onze inwoners ge daan worden niet verwezenlijkt; de stroom blijft ten achteren en binnen weinige da gen begint de maand Oogst. Sommige ge meenten der bergstreek hebben de ver lichting reeds bekomen. Mocht onze ge meente ook welhaast dat geluk hebben. Uitstap van het muziek. Op Zon dag 27 Augusti, onze muziekmaatschappij zal een uitstap doen naar Blankenberge, per autobus. Iedereen mag medereizen. De vervoerprijs is 12 fr. per persoon. D« baas van 't stadhuis ontvangt het geld en neemt de namen op. Wie reist mede naar Beauraing op 5 Oogst De speciale trein Poperinge- Beauraing zal stil staan in Houtem om reizigers op te nemen. Bij den terug keer zal de trein drie uren stil houden in Dinant om de reizigers gelegenheid te ge ven de stad te bezoeken. Men kan in schrijven bij Louis Leterme en bij den Heer Statieoverste. Bij die twee personen kan men alle inlichtingen bekomen. TOMA? boven t lo- ~-d. BOEZINGE - KERMIS m BOEZINGE. Kemiisprogramma. ZATERDAG 28 JULI: Prijsbolling me. de trabol, 200 fr. prijzen. ZONDAG 30 JULI: Groote Duivenprijs- vlucht uit Clermont en Arras, 3.000 14 prijzen; Wonderbare Kermiietoe* 2o<* De Gezworen Vrienden Fnjskaar- ting voor alle liefhebbers 100 fr. prijzen; Buitengewoon Vuurwerk, te 9 ure op de Vaart. Heden Zondag, 30 Juli 1933, heeft de groote Kermisstoet plaats, Ingericht door de Maatschappij De Gezworen Vrien den met medehulp van den Weledelen Heer Burgemeester en het Gemeentebe stuur. HET BESTUUR: De Voorzitter, M. Sandyeck. De Schrijver, De Schatbewaarder, M. Van Caele. Th. Coene. t Mijnheer Guillaume Camer- Iynck, Burgemeester van Rousbrugge- Haringe, is op 24 dezer, na een slepen de ziekte, in den Heer ontslapen. Zijn afsterven brengt een groote leemte zoowel op de Gemeente als in zijn eigen Familie. De begraving zal plaats hebben op Maandag 31n dezer te 10 1/2 uur. Ter gelegenheid voorde Begrafenis van den Heer Burgemeester n ous brugge, Maandag 31n speciale Autobus ven- peringe te 9 1/2 uur. Autobusdienst L Uitbaici o Feper-Roesbrugge. en '0- inge. De Prijs voor de Natuurwetenschappen zich kunnen voordoen. De afgebrande ge- verleend door de Koninklijke Vlaamsche bouwen zijn verzekerd. \jf?L Zit gij krap in het huishoud geld, aan tafel zal niemand aat merken, want deheerUjke, voedzame Oetker-puddings zijn de vreugde van iedereen* Gij zult goede recepten vinden voor het bereiden van fijnn nagerechten en crèmes in one boek Bakken maakt rrei' de Het beslaat CO blad* z jJen met tal rijk© gekleurde illustraties. Prijs; fr. 1.1/0. Bovendien ki jgt U een kost©* lnos staal d-nïs- bloem Gust in Gij zult ons recep* t tii hoek omvan gen bij l*w ge wone.1 icveranrier of, zoo HH niet voorhanden is, te verkrijgen franco tegen - op- van fr. 1.D0 iu postzegels aan x Dr. A. Oetkcr's Fabrieken, Brussel 3 teluntbeek) ..a

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1933 | | pagina 3