Voor uwe ZEKERHEID ies foss<Serie§ bruxelioises w PLAATST UW GELD BIJ DE ZICHT - TERMIJN - SPAARKAS en In 't bijzonder Obligaties aan drager van 5 en 10 jaar tegen 5 t. h. netto SPORTNIEUWS DOODELIJK ONGELUK TE GELUWE CRITERIUM DER HOPPESTREEK HAREN-BIJ-BRUSSEL GENTSCHE AUT0SCH00LI De Ronde van Belgie IN DEN KAS METS RAAD INVALIDITEITSPENSIOEN^ Voor de Vaart Ieper-Komen Vergadering van Burgemeesters ZIEKTEN BIJ VEE Landbank fcaüBUJNSMIji Naamlooze Vennootschap 1 AGENTSCHAPPEN POPERINGE, Gr. Markt, 30. - Tel. 264. - Agent Maurice Vallaeys. NIEUWPOORT, O. L. Vrouwstraat, 16. - Agent P. Huilmand. VVATOU, Groote Markt, 17. - Agent Albert CorteeL DIKSMUIDE, Groote Markt, 10. - Agent Achille Kindt. ZANDVOORDE (Oostende). - Agent Vercruyce Camille, Gem.-Sekr. OOSTENDE, Henri Serruyslaan, 18. - Agent Soete Maurice. PERVIJZE, Dorp. - Agent Mevr. Nestor Cornells. WIJTSCHATE, PL, - TeL Kemmel 72. - Agent Gerard Vandelanoitte. OUDENBURG, Capellestr., 3. - Agent: Herman Montmorency. Kostelooze terugbetaling of herplaatsing van alle Obligatien en Kasbons van Staat- Gemeentekrediet van Belgie, Grondkrediet van Belgie, enz. enz. enz. RUSSISCH- POOLSCHE VERBROEDERING Op het militaire vliegplein Okecie b van den Sovjet-vlieger E. Ingaunis bij ij Warschau, drukt kolonel Rayski, hoefddiens landing. Links, kolonel Lepin, Rus v mi den militairen viiegdienst, de trrdsische krijgs-geattacheerde te Warschau. iL jigsiisiisBvazsLBuasaBBssi uaaB»»aii3B«aBaiaBaBBBaaaBBB3a« ll.fSELE. Versieringen voor instel- lati-s in alle kleuren zijdepapier, bij H. Lyion-Bourrieau, te Leisele, waar men zich ook gelast met het drukken van op schriften en jaarschriften. (Keus van gedichten in huis). VVOUMEN. Algemeene Vergadering. - Op heden Zondag, 30 Juli is er alge meene vergadering voor de leden van den Ziekenbond Troost in Nood Deze bij eenkomst zal plaats hebben te 3 uur 's namiddags in de parochiale zaal. De schrijver van het Verbond zal de verga dering bijwonen en handelen over het nut en de voordeelen eener ziekenkas. Ook niet-leden worden op deze verga dering vriendelijk verwacht. Al de werk lieden, kleine landgebruikers en kleine burgers van Woumen zijn welkom. Ook de vrouwen zullen er aan houden de ver- tw gadering bij te wonen. 8°L HOESTEN. Hoerengilde. Heden zuivhndag om 6 ure, algemeene vergadering natuu Hoerengilde en Spaar- en Leenkas, bij bouwsel Hoedt In den Voerrr n cien DAGORDE: Goedkeuring der slot- en Haiansrekening. - Herkiezing lid van Toe s' zichtraad. - Deelname aan staiprijskamp. - Voordracht door Ingenieur Meerschaert. - Bestelling plantaardappels, potasch, kalk en voeders. Uitdeeling verslag 1932. Al de leden der Gilde en Spaar- en Leenkas worden dringend ter vergadering verwacht. HET BESTUUR. VINKEM. Verkeersongeval. Za terdag 22 Juli, rond den avond, op het grondgebied van Alveringem, kwam de landbouwer Houtteman Henri, wonende te Vinkem, wijk Het Zwart Peerd huiswaarts gereden met eene lading kla- verhooi. Een auto wilde vorensteken. Het peerd verschrikte, sprong tegen den auto en werd zeer zwaar gekwetst aan borst en schouder. De wagen liep de gracht in en de voerder zat er met een been onder. Hulp daagde seffens op en men moest met een klik het voertuig oplichten om Houtteman er van onder te halen. Van been en bil was het vleesch opengereten en een haastig ontboden geneesheer, dien de het slachtoffer de eerste zorgen toe. Deze klaagt ook nog van inwendige pij nen. De plaatselijke politie deed het noo- dige onderzoek. OOSTNIEUWKERKE. Nieuws? Ei- wordt verteld dat onze gemeente bin nen kort een zonderlinge plechtigheid zal zien. Eenige aanhangers van DINASO zullen ingelijfd worden in de DINASO- MILITIE. Een opmarch van DINASO- TROEPEN zou te zien zijn in de straten der gemeente. Wij wachten. De lieden hier zijn van oordeel dat dit gedoe een reukje van militarisme heeft en dat Vlaanderen dat best kan missen. LEISELE. Benoemingen. De Eerw. Heer Vandenbroucke, Bestuurder aan de Handelsschool te Brugge en Proost van den Christen Middenstand is door Ziin Hoogw. den Bisschop benoemd ais Pastor te Leisele in vervanging van Eerw. Heer Dsianote, die zijn ontslag heeft genomen na een bestuur van bijna dertig jaar. De plechtige aanstelling van den nieu wen Herder is steld op Zondag 6 Augus tus, te 3 uur namiddag. De Eerw. Heer Degryse. sedert om trent 20 jaar onderpastor dezer parochie, wordt benoemd als pastor te Gijzelbrech- tegcm. De Eerw. Heeren Delanote en Degryse dragen de algemeene achting mee van hun gewezen parochianen. RENINGELST. Mededeeling. Heer Dokter-Veearts Devloo heeft de hofstee van Heer Schaf Jacob vrij verklaard van p'aag en toegankelijk voor de koeibeesteil. AUTOBUS BOTST OP TWEE WIELRIJDERS Een Doode en een Gekwetste Vrijdag 28 dezer werd de rustige ge meente Geluwe in opschudding gebracht door een vreeselijk ongeluk. Rond 4 uur in den morgen kwam de autobus der Wed. Baelde van Krombeke met Bedevaarders van Beauraing. De zcon Baelde zat aan het stuur. Gekomen langs de Meenenstraat botste de autobus op twee jonge lieden die per velo naar hun werk reden, Verschaeve Cyriel, 21 jaar. van Beselare en Desmedt Oscar, insgelijks van Beselare. De schok was zoo hevig dat de eerste wielrijder op den slag gedood en de twee de erg doch niet levensgevaarlijk gekwetst werd. De autobus werd niet bescha digd, alsook geen der reizigers werd ge kwetst. Het parket stapte ter plaats af om een onderzoek In te stellen. IBBKtóiBBB9BSBSBBBBBBB93ES9SülZ DOODELIJK ONGEVAL TE VEURNE Zaterdagnamiddag 22 dezer, rond 4 uur kwam een auto uit de richting van Adin- kerke naar Veurne langs den Duinkerke steenweg. Twee wielrijders, waaronder een Abbé, van Boulogne aan Zee gingen in tegen overgestelde richting. De jongste, 16 j., met name Gaume ton, zwenkte in eens naar links en werd gevat door den schokbreker en kwam te recht op gemeld voertuig, toebehoorend aan den Heer Smith, Engelschman, wo nende te Diksmuide, vertegenwoordiger van de C. B. T. A. M. A. Het slachtoffer had inwendige kneuzingen bekomen en werd in allerhaast naar de Kliniek van Veurne overgebracht, alwaar het rond 20 uur overleden is. DOOR ZONNESLAG GEDOOD TE NOORDSCHOTE Donderdag namiddag, rond 4 uur, was Viktor Dsman, 51 j., gehuwd en va der van vijf kinieren, aan het pikken op het veld van den landbouwer Oscar Ver- burgh. Door een zonneslag getroffen zeeg hij plots ten gronde. Dadelijk liep men om heelmiddelen maar vooraleer men te rug was had hij reeds den geest gegeven. Zijne vrouw was tegenwoordig bij het droevig afsterven. IE3HBI9SBB3flBBBBE3BBEBBB3£flE39 OPSLAG der POTASCHPRIJZEN De potaschprijzen zullen den 31 Juli aanstaande merkelijk opslaan. Koopt dus onmiddellijk om ran de voordeelige zo- merprijzen te genieten. IHBSflBBaflBBSHflSaaagSBaiBSBSS RUSLAND TIEN MILUOEN RUSSEN ZOUDEN VAN HONGER OMGEKOMEN ZIJN De «Reichspost maakt een verslag be kend over den toestand in Rusland dat op liet Congres van de nationaliteiten werd uitgebracht. Volgens dit verslag zouden tijdens de laatste zes maanden 10 millioen Russen van honger omgeko men zijn. De hongersnood zou het gevolg van den misoogst zijn in 1932 en ook van de mislukking van het collektivistisch stelsel. De menscheneterij zou er op groote schaal bestaan. WIELRIJDEN Gaston Rebry ran Wevelgem Is van zin dit jaar nog een poging te doen om het Belgisch uurrekord van Gerard Lon- cke te verbeteren. Gaston aarzelt nog tusschen de velodrom van Sint Truiden en die van Amiens. Onze beginnelingrenners hebben de laatste dagen zich duchtig laten hooren. Allen doen om ter best. Vooral Georges D'Alleine van Poperinge, die reeds het heele seizoen goed rijdt, komt nu ieder koers op het voorplan te staan. In Oost- ende-Moeskroen den 21-7-33, was hij 16', na een val. In Haringe 4*. In Westrooze- beke 1*, na vijf ronden alleen weggeloopen te zijn en daar -waren al de beste renners van West-Vlaanderen tegenwoordig: als men zegt dat de Kampioen van West Vlaanderen, Vandenbroucke uit Harel- beke daar ook bij was, dat alleen is ge noeg om te oordeelen welk een schoone koers Georges daar geleverd heeft. Nu dat Georges tweede staat in "t algemeen klas sement van 't Criterium der Hoppe- streek en dat hij de goede forme ge vonden heeft, zal Morent die leider is, goed moeten opletten, of hij zou in 't kort zijn leidersplaats kunnen kwijt geraken. Achlel Morent uit Langemark, de leider van 't Criterium der Hoppestreek ver genoegt zich in ieder koers, geheel de groep in de sprint te vloeren. In Brielen, den 18-7-33, klopt hij de gansche groep en is 3\ in Boezinge den 23-7-33, klopt hij de groep en is 3*, in Westroozebeke den 24-7-33, klopt hij de groep en is 2*. Ik geloof dat hij ter dage de rapste sprin ter is van de streek. Zonder ongelukken zie ik hem het Criterium winnen. Jef Moerman uit Woesten is er eindelijk ook in gelukt zich een proef van 't Kri- terium ^oe te eigenen, waarmee hij nu derde komt in 't Criterium der Hoppe streek hij wil kost wat kost in de vijf eersten eindigen, daardoor wil hij geen proef onbetwist laten voorbij gaan. Jules Hosdey uit Poperinge, klasseert zich zoo altijd te midden der prijzen, maar ge raakt nooit heel dicht bij den winner, toch! Jules is het daar dat er veel punten te verdienen zijn en om uw vijfde plaats in 't algemeen klassement te kunnen be waren, zult ge moeten goed stand houden. Ik hoop dat ge in de V proef u zoo gauw niet zult verloren geven, want daar zult ge te midden uwe supporters rijden en daarom geef ik Jules Hosdey favorie voor de zevende proef van 't Criterium der Hoppestreek Een die in korten tijd veel vordering gemaakt heeft is Maurice Lacante uit leper; ik weet niet wie er Be kwaam is hem regelmatig te lossen en in de sprint kan hij altijd zijn woordje mee praten; voor mij is het de beste Iepersche beginneling. Degene die vele onkans heeft in de koersen is toch wel Valère Spetebrood; moet hij een tijd ge spaard blijven van ongelukken, dan zul len zijn supporters nog dikwiJTs mogen victorie kraaien gelijk in de Bruggestraat te Poperinge waar hij reed zonder onge lukken en zie, met zijn stadsgenoot D'Al leine waren ze de-besten uit koers. Waarom wordt het RIJWIEL «DEBERDT» door kenners gekocht? Omdat het: een licht loopend een sierlijk een licht een sterk en een goedkoop rijwiel Te verkr. bij de Gebroeders D: DT, Contpernolle, POPERINGE. IB3SBBIBI9BBSB Wij hebben aan de gas- cuisinieres en braado- vensvan de Reeks L.F.B.- 1933 belangrijke ver beteringen gebracht, onder andere gebreve- teerde regelbare inspui ters die, bij gelijk verbruik, de werkingskracht der bran ders verhoogen, kraantjes met iekerheidskle>; ruime en volledig uitneembare ovens; buitenge woon schoone lak. Ondanks al deze merkelijke verbeteringen blijven de prijzen van de UNICA's der Reeks L.F.B-1933 verbazend laag IBSSISaflBBKBIBBBBBIlBSBBB Braadoven n' 3 verlakt vernlkkald fr, 660 -• verchroomd -* h". 695 Jef Moerman uit Woesten wint de Zesde Proef van 't Criterium de- Hoppestreek Vooraleer te spreken over de koers zelf, wil ik er op wijzen dat meerdere gekende renners zonder, voor deze maal, iemand te noemen het als een gewoonte ne men, zich in sommige koersen eene ronde in het gras uit te rusten om dan de vol gende maal weder met de eersten mede te gaan. Ik neem het mij als een plicht, in dien zulke dingen zich nog voordoen, van die renners, in 't openbaar bekend te maken, want zulke onrechtveerdige ren ners stelen het duur bevrochte geld van eerlijke renners. Zoodus renners zijt eer lijk, en doet gelijk ge wilt gedaan worden. Nu een woordje over de renners die de 6" Proef van 't Criterium der Hoppe streek betwist hebben. Zelden heb ik een koers meegemaakt met zooveel draal en als te Haringe, daarom dat Desmet van Alveringem daar in zijn schik was, want in ieder draai demarreerde hij en het mag gezegd worden, zonder de hulp van Desmet, had Moerman nooit kunnen winnen. Ik wil daarom niet zeggen dat Moerman niet goed gereden heeft, neen, want om zoo vier rondetjes alleen stand te houden tegen de groep, moet men iets meer kunnen dan aan de wielen hangen, maar toch is Desmet de beheerscher en de beste man uit koers geweest. Lacante reed niet gelijk het moest, hij kan beter. D'Alleine was in een slechte dag en toch heeft hij zich goed weten te klasseeren Jules Hosdey die altijd bij de ongelukki- gen is, viel plat, maar liep juist weer de groep in, om aan de eindsprint deel te nemen, waarin hij zich nog vijfde klas seerde. Boutez heeft een schoone koers gedaan, maar viel wat te licht in de sprint. Boone verbeterde van dag tot dag en in t kort zie ik hem met den hoofd groep aankomen. Desmet (Antwerpen) kon zijn kans niet naar behooren verde digen door talrijke ongevallen. Couwet reed op 't laatste veel beter dan In 't be gin, maar rijn achterstel was te groot om op inloopen nog te rekenen. Knockaert Abel die altijd een moedige renner ge weest is, kan er dees jaar niet opgeraken, misschien dat hij de forme vindt op 't laatste van 't seizoen. Spetebrood viel plat in 't begin van de koers en achter volgde nog vier ronden maar zag het onmogelijke van nog bij te komen en gaf op. DOLIE. Uitslag van de Zesde Proef van 't Cri- teruim der Hoppestreek te Haringe. 1. Jef Moerman, Woesten; 2. Jéröme De smet, Alveringem; 3. Maurice Lacante, leper; 4. Georges D'Alleine, Poperinge; 5. Jules Hosdey. Poperinge; 6. Boutez A., Poperinge; 7. Boone A., Krombeke; 8. Gustaaf Desmet, St Pauwels; 9. Maurice Couwet, Poperinge; 10. Abel Knockaert, leper. ALGEMEEN KLASSEMENT van het Criterium der Hoppestreek na de 6" Proef. 1. Achiel Morent, Langemark 33 punten. 2. Georg. D'Alleine, Poperinge 26 punten. 3. Joseph Moerman, Woesten 23 punten. 4. A. Parmentier, Langemark 21 punten. 5. Jules Hosdey, Poperinge 19 punten. 6. Maurice Lacante, leper Durand, Moorslede-Slyps 18 punten. 8. Val. Spetebrood, Poperinge 11 punten. 9. Vandekerkhove, Eesen Six Val., Rollegem-Kapelle 10 punten. 11. Maurice Pattyn, Komen Denys, Jonkershove Masschelein, Geluveld Jéröme Desmet, Alveringem 9 punten. 15. Defevre, Wervik Verstraete, Oostnieuwkerke 17. Lauwers, Reninge 18. Tack, Komen 19. Meeuw, Westvleteren Boutez A., Poperinge A. Pattyn, Komen 22. Robert Dewilde, Brielen Vandecandelaere, Beitem Boone A., Krombeke 25. Leon Devos, Wervik Popelier, Ledegem 27. Couwet Maurice, Poperinge Delobel, Wervik Decorte, Hooglede 30. Prance, Whtou Abel Knockaert, leper 1 punt. 8 punten. 7 punten. 6 punten. 5 punten. 4 punten. 3 punten. 2 punten. KOERSEN REEDS GEREDEN: 1* Proef: Westouter, Zondag 18 Juni. 2' Proef: ï'oeikapehe. Zondag 2 Juli. 3' Proef: Sint Juliaan. Dinsdag 11 Juli. 4' Proef: Poperinge, Maandag 17 Juli. 5* Proef: Brielen, Dinsdag 18 Juli. 6' ProefHaringe, Zondag 23 Juli. NOG TE BETWISTEN PROEVEN: 7* Proef: Poperinge, Zondag 6 Oogst. 8* Proef: Poperinge (Brabanthoek)Zon dag 27 Oogst. 9* Proef: Reninge. 10* en laatste Proef: Poperinge. (De data der twee laatste proeven rijn nog vast te stellen). We vragen aan de Inrichters dezer koersen ons na de koers seffens den uit slag te zenden: naam, vcjrnaam en ge meente. Aan den overwinnaar van ieder koers deelnemend aan ons Crite rium, vragen we ons zijne loto te willen zenden. «o» Uitslagen van Baankoersen Ronde van Aliier. 1. Louviot, 260 Km. in 8 u. 04 min.; 2. Svlveer Maes (Belg), op 14 lengte; 3. Salazard, op 14 wiel; 4. Buse, op lengte; 5. Sieronskl, op 1 leng te; 6. Concato; 7. Dumont; 8. Thallinger; 9. Batel; 10. Bissëron. Uitslagen van Juniorskoersen Te Bissegem. 1. Vandepltte, Hoogle de, 110 Km. in 3 u. 05 min.; 2. Van Hout- te, op 1 lengte; 3. Lowie, op 20 meters; 4. Vanden Driessche, op 10 sec.; 5. Boelaert, op 1 min. 03 sec.; 6. Decleroq, op 1 min. 30 sec.; 7. A.-Vandaele; 8. Maes Maurice; 9. Descamps; 10. Vandeweghe; 11. Rem- merie; 12. Hei-mie; 13. Deschepper; 14. Demasure; 15. Kindt. (Schaal «Sportwe reld aan Sint-Eloois-Vijve) Te Izegem. 33 Vertrekkers: 1. Gerard Desmet, Desselgem, 100 Km. in 2 u. 52 min.; 2. Vandepitte, Hooglede, op 1 min.; 3. Boone, op 10 meters; 4. Weiome, op min.; 5. Davld, op 3 min.; 6. Busschaerts, op 3 lengten; 7. Desmet C.; 8. T'Jollyn; 9. d'Olieslager; 10. Schoutteten; 11. Voet; 12. Demasure. Uitslagen van Stratekoersen Oostende-Moeskroen (Risquons-Tout) 90 Km., 69 vertrekkers; 1. Verselder, Waarschoot; 2. Huysse; 3. Samyn; 4. Sae- lens; 5. Durant; 6. Vanhaelst; 7. Desmet; 8. Hoste; 9. Vercouter; 10. Wallaert; 11. Vandemeulebrouck; 12. Landuyt; 13. Vangeluwe; 14. Feys; 15. Roan; 16. D'Al leine, Poperinge; 17. Hanssens; 18. Lava; 19. Soete; 20. Kortvriendt. Te Vlamertinge. 1. Defever, Wervik; Pattyn, Komen; 3. Everaerts, Voorme- zele. Te Boezinge. 1. Vandekerkhove, Eesen; 2. Verzelter, Zomergem, op 500 m.; 3. Morent, Langemark, op 3 min.; 4. Van Aelst, Wevelgem, op 2 lengten; 5. Vergote, Lichtervelde; 6. Van Steenkiste, Durand, Dumond. Schaal voor Constructeurs gewonnen door Cycle Verhack, Boezinge. Schaal voor interclubs gewonnen door Jong maar moedigBoezinge. Aan al deze die onzen koers geldelijk hebben gesteund onzen innigsten dank. DE INRICHTERS. Te Izegem. 1. Riethave, Lendelede; 2. Beheydt; 3. Samyn; 4. Parmentier; 5. Dejonghe; 6. Decoutere; 7. Boone; 8. Pat tyn; 9. Deprez; 10. Dochy; 11. Tack. Te Komen. 33 vertrekkers; 1. An- noot; 2. Demey; 3. Vercamer; 4. Van Steenkiste; 5. Deseur; 6. Florette; 7. Gee- raert; 8. Ferret; 9. Pannecoucke; 10. Dumont. Annoot won met voorsprong. Te Reningelst. Voor Parochianen: 1. Robert Bafcop, 35 ,n. in 1 uur; 2. Al- bert Bafeop, op 1,30 m 3. Touquet, op 30 meters; 4. Barby; 5, Otto; 6. Ver- cruysse; 7. Derycke; 3. Ozeel. Te Westroozebeke. 1. Georges D'Al leine, Poperinge; 2. Achiel Morent; 3. Verstraete G.; 4. O. Valcke; 5. G. Denys; 6. C. Bruwier; 7. U. Depraetere; 8. De- jonckheere; 9. Scha,echt; 10. Sioen. Te Geluveld. 1. Vanaelst Michel, We velgem; 2. Durand Gerard, Slljps-Kapel- le; 3. Vansteenkiste Alf., Dadizele; 4. Six Valère, Rollegem-Kapelle; 5. Vansteen kiste Alb., Dadizele; 6. Geerard Michel, Meenen; 7. Degeite Gilbert, Komen; 8. Samyn André, Geluwe; 9. Masschelein Marcel, Geluveld. Te Geluveld (25-7-33). 1. Woedts Al- bert, leper, met 500 meters voorsprong; 2. Masschelein Marcel, Geluveld; 3. Lecluyse Albert, Wervik; 4. Degraeve Maurice, leper; te samen, Spruitebrood, Saelens, Dujardin; Mulle, Degeijter, D'Alleynes, Vansteenkiste, Lacante, Depraetere. Te Boezinge (27-7-33). 1. Denys Gas ton, Jonkershove; 2. Lengier, Wijnendale; 3. Moerman E., Woesten; 4. Paepens, Moeskroen; 5. Samyn, Mooreeele; 6. Bar- be, Moeskroen; 7. Soenens, Lichtervelde; 8. Riethave, Lendelede; 9. Boone, Sint- Elooi-Winkel; 10. Lefevre, Wervik; 11. Craco, Roeselare; 12. Gouwy, Staden; 13. Wullaert, Moeskroen; 14. Lacante Mau rice, leper; 15. D'Alleine Georges, Pop. Schoone koers van Denys die aan de 4* ronde wegliep en met meer aan 3 mi nuten voorsprong eindigde. ,,o» prijzen. Inschrijving van 1.30 u. tot 2.30 u. in het Gemeentehuis. TE IEPER. 99 Km. voor Juniors en Beginnelingen B. W. B.; 2003 fr. prijzen Inschrijving bij M. Debceuf Café Ri chardStatiestraat, 44. Aankomst «A la Ville de Courtrai OP ZONDAG 27 OOGST 1933: TE POPERINGE (Brabanthoek). voor beginnelingen, oud-juniors uitgego ten. 600 Fr. prijzen. Deze koers dient als Proef voor liet Criterium der Hoppestreek in ONGEVALLEN BIJ HET KOERSEN Edgard De Caluwé van Denderwin deke, die het kriterium van den regelma tigsten Onafhankelijken wint, komt den koers te Ninove zoo erg te vallen dat hij moest opgeven. Onmiddelijk na zijn val werd hij onderzocht, doch gelukkiglijk stelde men geene erge verwondingen vast Hij liep slechts enkele kneuzingen op aan den arm, vast en zeker zal hij toch kun nen aanzetten In de Ronde van Belgie, hetgeen ons genoegen doet. De jonge Waalsche Onafhankelijke Oscar Joly, die rich per velo naar Auve lais begaf, deed in een afrink een ergen val, doordat zijn stuur brak. HIJ stuikte met zijn hoofd voorover op de borduur van de baan en brak hierbij zijn kinne bak. Hij zal daardoor langen tijd moeten rusten en alleszins ln de Ronde van Bel gie niet kunnen aanzetten. HOOFDZETEL: Bestuur: R. Mortier GENT, Lange Meire, Nr 2 (Kouter) I BIJHUIS: Theorie - Praktijk - Lessen op den auto zelf - Rljoefenlngen Gemak van betaling KOKTRIJK. Gentschensteenweg, 21 j Vakantieleerjangen, DER ONAFHANKELIJKEN GROOTE WEDSTRIJD IN 9 RITTEN van 29 Juli tot 6 Augustus 1933, De Wegwijzer: 1* Rit, Zaterdag 29 Juli: BrusselBeau mont, 186 km. 2' Rit, Zondag 30 Juli: Beaumont Aat, 178 km. 3* Rit, Maandag 31 Juli: AatDe Pan ne, 176 km. 4° Rit, Dinsdag 1 Augustus: De Panne Genk, 265 km. 5" Rit, Woensdag 2 Augustus: Genk Luik, 184 km. 6° Rit, Donderdag 3 Augustus: Luik Aarlm, 180 km. 7' Rit, Vrijdag 4 Augustus: AarlenJe- melle, 170 km. 8" Rit, Zaterdag 5 Augustus: Jemelle Pont de Loup, 172 km. 9' Rit, Zondag 6 Augustus: Pont de LoupHofstade, 165 km. De Ronde door onze streek. In den 3* rit, Maandag 31 Juli, trekt de rit langs Kortrijk (12.17 u.), langs Ge luveld, Zillebeke, leper (om 1.28 u.), Dik- kebusch, Loker, Roodenberg, Reningelst, Poperinge (om 1.58 u.), Westvleteren, Oostvleteren, Elzendamme, Veurne (2.46 u.), Adinkerke, De Panne (aankomst om 3 uur.). In den 4* rit, vertrek uit De Panne, Dinsdag 1 Oogst te 9.30 u., langs St Ides- baldus, Koksijde, Oostduinkerke, Groe nendijk, Nieuwpoort, Lombardsijde, West- ende, Middelkerke, Oostende, Brugge naar Baasrode. Over onze Bergen. Op Maandag 31 dezer, tusschen 1 uur en een kartier en 2 uur en een kwartier, rijdt de Ronde van Belgie voor Onafhan kelijken de derde rit, komende uit leper langs over de Roodenberg, Zwartenberg, Molenberg, Westouter. Reningelst, Pope ringe. De sportliefhebbers zullen genoe gen vinden de rit na te gaan in den lasti- gen klem van den Roodenberg evenals ln den moeilijken daal van den Molenberg. -«o»- 21* RONDE VAN FRANKRIJK Rit: La Rochelle-Rennes, 266 Km. AANGEKONDIGDE KOERSEN OP ZONDAG 30 JULI 1933: TE RENINGELST. Voor beginne lingen; 50 km. 1000 Fr. prijzen: 200 fr. en bloemtuil, 150, 120, 100, 80, 70, 60, 40, 30, 20, 10, 10, 10. Schaal Sigaretten Belgavoor Clubs; Trui «Het Nieuws blad aan overwinnaar. TE DEERLIJK. Groote Prijs van Deerlijk voor Juniors B. W. B.; 128 Km., 3500 fr. prijzen. Inschrijvingen ten laat ste tegen Zaterdag 29 Juli. TE BESELARE, gehucht Kortekeer. Groote Velokoers voor beginnelingen zon der licence. 375 Fr. prijzen: 80, 70, 60, 50, 40, 20, 10, 10 en vele Premiën. TE WERVIK (Kruiseekestraat). Om 3 uur; 65 km. voor beginnelingen; 800 fr. prijzen. OP MAANDAG 31 JULI 1933: TE LEDEGEM (wijk Groene Jager). Voor onderbeginnelingen, 600 fr. prijzen, om ure, bij Cools In Denderbelle TE KOMEN. 60 Km., voor beginne lingen; 500 fr. prijzen en schaal; om 4 u., bij Parys, Café de la Lys. TE ZWEVEZELE (wijk Montaleux). Voor onderbeginnelingen onder de 20 jaar, 700 fr. prijzen. TE DEERLIJK. Te 3.30 u., 50 Km., voor beginnelingen onder de 20 jaar; 500 fr. prijzen; «In de Meerschbloem TE MOORSEELE (Ieperstraat). Te 4 ure, 60 Km., voor beginnelingen; 850 fr. prijzen; «In St Antonius». OP DINSDAG 1 OOGST 1933: TE MOORSEELE (Rozestraat). Te ure, 65 Km., voor beginneingen800 fr. prijzen; In Ons Huis OP WOENSDAG 2 OOGST 1933: TE MOORSEELE. Te 2.30 ure, Groo te Prijs Sema; 1500 fr. prijzen en premiën, verdeeld als volgt: 250, 200, 150, 125, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 25 fr. Schaal voor con structeurs. Inschrijving bij M. Dejaeghere in 't Wit Peerd TE VEURNE. 100 Km. voor Juniors; 2000 fr. prijzen. Inschrijving in 't lokaal De BeursGroote Markt. Vertrek om 3 ure aan de herberg De Stad Gent OP ZONDAG 6 OOGST 1933: TE POPERINGE. 670 Fr. prijzen en premies; 60 km. Inschrijving tot 3.30 u. bij Georges Deneire, Trommelaarstraat. Schaal Belgate winnen voor de 3 best geklasseerde renners van zelfden club. Deze koers dient als Proef voor Het Criterium der Hoppestreek OP DINSDAG 8 OOGST 1933: TE MIDDELKERKE. Voor Juniors B. W. B„ 90 km. (8 ronden); 2000 fr. op Vrijdag 21 Juli. Al de renners komen samen. In den Ve lodroom volk ongehoord. In den sprint wint Le Grevez, maar Guerra huilt dat Le Grevez hem gebalanceerd heeft. Het volk overrompelt den ordedienst en bezet den velodroom. Guerra dient bij den in richter Heer Desgrange eene reclamatie in tegen Le Grevez en beslissing zal ge nomen worden tegen 7 H uur 's avonds. Dus is volgende uitslag maar voorloopig voor wat de eerste plaats aangaat. 1. Le Grevez, in 9 u. 12 min. 04 sec.; 2. Louyet; 3. Aerts; 4. Guerra; 5. Cornez; 6. Leducq; 7. Le Calvez, allen zelfde tijd. Al de overige renners zijn achtste ge klasseerd uitgenomen Bettinl, die later toegekomen is. Vrijdag avond, 20 uur. De beslissing van Heer Desgrange luidt als volgt: 1. JAN AERTS (6* overwinning) tegen gehouden in den sprint door Louyet wordt eerste geklasseerd; 2. Guerra, tegengehouden in den sprint door Le Grevez, wordt tweede geklasseerd 3. Cornez; 4. Leducq; 5. Le Calvez; 6. Le Greves; 7. Louyet. 22' Rit: RennesCaen, 169 Km. 28 Renners kwamen samen toe aan den Velodroom. Ze vonden er de poorten ge sloten en mochten niet binnen. Om te vermijden wat gebeurd was daags te vo ren, moest elk der 28 rijders een ronde op den velodroom rijden en die het snelst deed, zou overwinnaar verklaard worden. De rangschikking was: 1. Le Grevès, in 4 u. 56 min.; 2. Cornez; 3. Lapebie; waren ook in het 1* peloton: Deloor, Decroix, Schepers, Archambaud, Lemaire, Guerra, Martano, Speicher. Aerts was in het tweede peloton, 1 mi nuut later. De laatste Rit: CaenParijs, 222 Km. wordt gewonnen in den sprint door Guerra die zoo de tweede plaats van het algemeen klassement inneemt. Te Parijs waren 50.000 menschen in den velodroom samengeperst om de moedige renners na hunne lastige reis te Parijs te zien terugkeeren. Met 20 kwamen ze samen den velo droom van het Prinsenpark binnengere den. Archambaud verschijnt eerst op de piste. Dan volgen Guerra, Stoepel, Aerts, Leducq, Magne en Speicher. Guerra heeft de leiding behouden en Stoepel zit hem op de hielen. Jan Aerts die de laatste rit ook voor zich wilde ne men, vliegt vooruit, maar... Guerra die kost wat kost dezen rit wilde winnen, liet Aerts niet begaan. De Italiaan die de tweede plaats der algemeene rang schikking wilde veroveren of liever Martano als afzonderlijke wilde verdrin gen, de schande ware echter te groot ge weest, had zijn voorzorgen genomen en een groot verzet geplaatst en zege vierde. De Aankomst: 1. Guerra, in 6 u. 53 min. 2 sec.; 2. .Tm Aerts; 3. Leducq; 4. Stoepel; dan 15 1- ners: 5. ex-sequo: Lemaire; Rebry; Ber- gamaschi; Giaccobe; Geyer; Archam baud; Speicher; Magne; Le Calvez; Dig- nef; Decroix; Martano; Bettini; Trueba, Guerra uitgejouwd. Martano, Trueba en Speicher gehuldigd. De uitslag van dezen rit viel echter niet in den smaak van het publiek en Guerra werd uitgefloten als hij zijn eere ronde deed. Ook werd hij overladen... met bollen papier. Integendeel viel Martano en Trueba een ware ovatie ten deel, terwijl Speicher luid werd toegejuicht. Uit de handen van Trousselier, overwin naar van de Ronde ln 1905, ontvirg Speicher een ruiker. algemeen klassement. 1. SPEICHER (FrJ 147 51 87 2. Guerra (It.) 147 55 38 3. Martano (It.) 147 56 45 4. Lemaire (Belg) 148 07 22 5. Archambaud (Fr.) 148 12 59 6. Trueba (Sp.) 148 19 14 7. Level (Fr.) 148 26 56 8. Magne (Fr.) 143 28 14 9. Aerts Jan (Belg) 148 34 3D 10. Stoepel (D.) 148 37 05 11. Fayolle (Fr.) 148 47 48 12. Geyer (D.) 148 58 41 13. Buchi Albert (ZW-) 148 59 36 14. Rebry (Belg) 149 11 53 15. Rinaldi (Fr.) 149 13 49 16. Le Goff (Fr.) 149 16 36 17. Le Calvez (Fr.) 149 30 21 18. Schepers (Belg) 149 31 26 19. Le Grevès (Fr.) 149 40 08 20. Buchl Alfred (Zw.) 149 41 40 21. Bettinl (Fr.) 149 43 28 22. Decroix (Belg) 149 44 23 23. Thierbach (D.) 119 47 38 24. Brugère (Fr.) 149 58 21 25. Bula Alfred (Zw.) 150 04 21 26. Dignef (Belg) 150 07 07 27. Deloor (Belg) 150 07 24 28. Giacobbe (It.) 150 20 56 29. Lapébie (Fr.) 150 22 14 30. Blattmann (Zw.) 150 23 22 31. Leducq (Fr.) 150 29 13 32. Louyet (Belg) 150 34 11 33. Gaillot (Fr.) 150 43 37 34. Bernard (Fr.) 150 46 02 35. Cornez (Fr.) 150 50 26 36. Pipoz (Zw.) 150 56 07 37. Pastorelli (Fr.) 151 06 19 38. Cloarec (FY.) 151 10 07 39. Bergamaschi (It.) 151 34 26 40. Neuhard (Fr.) 151 40 21 LANDENRANGSCHIKKING. 1. FRANKRIJK 444 32 50 2. BELGIE 445 53 45 3. DUITSCHLAND 447 13 24 4. ZWITSERLAND 448 45 43 5. ITALIË 449 51 00 De Rangschikking der Ritten-Winners. 1. Jan Aerts, won 6 ritten; 2. Guerra, won 5 ritten; 3. Speicher, won 3 ritten; 4. Louyet, Leducq en Archamb' ud, elk 2 ritten; 7. Schepers, Cornez en Le Grevès, elk 1 rit. Donderdagmorgen werd in den netsraad besloten enkele wijzigingen t brengen aan het uitbetalen der invalid;, teitspensioenen. Op alle invaliditeitspensioenen, bthalw voer de invalieden met 40 invaiditei: wegens wonden, en 60 voor dezen w». gens ziekte, zal een vermindering taege. past worden. Deze vermindering wordt op progrej. sieve wijze toegepast, volgens den gewezen graad der invalieden. Deze verminderinj schommelt voor de soldaten tusscher 2 li en 5 volgens hunne ir.deellng, os op te klimmen voor de generaals tot eem vermindering van 20 tot 30 Het spaarboekje van 100 fr. voor Hu. deren van invalieden wordt afgeschaft vanaf 30 Juni 1933. Door de Handels- en Nijverheidskamet van leper werd besloten op Zaterdag 2S Juli, een bezoek aan het kanaal leper-Ko. men in te richten voor Volksvertegenwoor- digers, Senatoren en Pers. Allen noodiger uitleg zou verstrekt worden door de H.H, Ingenieurs CISeys, Dewulf en door der Heer Conducteur Pockelé. Het programma voorziet een bezoek aar gansch de lengte van het kanaal, een ont vangst door den Handels- en Nijverheids kamer en door het Stadsbestuur. ARRONDISSEMENT IEPER Martano won eigenlijk de Ronde. Zooals men weet kregen de eersten en tweeden van eiken rit een zoogenaamde tijdsbonificatie, die afgetrokken werd van hun werkelijken tijd. Er wordt over dit stelsel ln 't algemeen geklaagd en men doet opmerken dat Speicher, die overwinnaar werd, niet den afstand in den koristen tijd afgelegd heeft. Zonder deze bonificaties zou de af zonderlijke Martano de ronde gewonnen hebben, tot groote schande van alle ge- groepeerden. Immers zonder rekening te houden de zer bonificaties zou de eindstand geweest zijn: 1. Martano G. (It.) 1« Afzon. 147 2. Speicher G. (Fr.) 147 3. Guerra L„ (It.) 148 4. Lemaire G. (Belg) 148 5. Trueba V. (Sp.) 2* Afzon. 148 6. Archambaud M. (Fr.) 148 7. Level R. (Fr.) 3« Afzon. 148 Onder voorzitterschap van den Heer Arrondlssementskommissarls, vergaderder, Woensdag namiddag te leper, de Heem Burgemeesters en Secretarissen van ons arrondlssemen t. Er werd naar middelen gezocht on: werk te verschaffen aan de werkloozec zooals dit nu door de Hoogere Overheid opgelegd wordt. 8. Magne A. (Fr.) 148 9. Stoepel K. (Duitsch.) 143 10. Aerts Jan (Belg) 143 11. Fayolle Fern. (Fr.) 4# Afz. 148 12. Geyer L. (Duitsch.) 148 13. Buchl Albert (Zw.) 148 14. Rebry Gaston (Belg) 149 «o< 58 59 06 08 19 19 27 29 38 48 48 58 59 11 Almé Llevens uit Torhout, die derde was ln de ronde van Vlaanderen en die de laatste tijden ln volle forme zit en beslist een der beste Onafhankelijken Is van het seizoen 1933, doet de Ronde van Belgie voor Onafhankelijken mede voor rekening van het merk Securltas «o» JAN AERTS MAG GEEN DEELNEMEN AAN HET WERELDKAMPIOENSCHAP Als gevolg van een eerste onderzoek van de verscheidene Incidenten der Ronde van Frankrijk, heeft het Sportkomitelt geoor deeld dat de renner Jan Aerts de verbim tenia van ploeggeest niet heeft geërbie digd en besluit dat de renner tot nader bevel, geen deel meer zal uitmaken van officieele aanwijzigingen. Bijgevolg werd de aanduiding van Jan Aerts, voor den selectiewedstrijd van het Wereldkampioenschap, die Vrijdag 1.1. te Monthlery plaats had, opgeheven. (■BBaflflSaHHfiBBHBBHIHHBBHBK HET ONWEDER DONDERDAG NACHT HOFSTEDE AFGEBRAND TE HOUTEM-VEURNE Door den bliksem werd de hofstede Decrock in vuur gesteken. Niettegen- staan hulp der geburen ln groot getal, de schade aanzienlijk. TE DIKSMUIDE Een hevig onweder met geweldige blik sem en stortregens brak in den nacht van Donderdag op Vrijdag 1.1. los over onze streek. BRAND TE EESEN Op de hoeve vdh Remi Duch&teau ls de bliksem gevallen op de dorschmachien die licht bedekt was met strooi. De dorsch machien werd ln brand gezet en erg be schadigd. IBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBHBB Een kleingeestig antiklerikaal be< sluit van den Gemeenteraad van Antwerpen In 1921 werd door den gemeenteraad van Antwerpen aangenomen, met eenpa rige stemmen, de O. L. Vrouwprocessie op het programma der gemeentefeesten te vermelden. Nu dat de Socialisten, samen met de Liberalen, het bestuur in handen hebben gekregen, hebben zij de Processie van het programma geschrapt. Tegen dit besluit werd door de Ant- werpsche Katholieke gemeenteraadsleden een protestmotie Ingediend, die verwor pen werd door de Socialisten, samen met de Liberalen. In Antwerpen komt men dus tot eene enggeestige antiklerikale dorpspolitiek, zoo lief aan Socialisten en Liberalen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB EEN BOMAANSLAG VOORBEREID IN DE BORINAGE In de Bortnage werden twee kerels aangehouden op het oogenblik dat zij bin nendrongen ln de opslagplaats van ont plofbare stoffen eener mijn. Men ver moedt dat belde kerels zinnens waren een bomaansag voor te bereiden. In de wo ning van een der aangehoudenen werd een helsche machien ontdekt alsmede duizende revolutionnaire vlugschriften. ■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB PROVINCIE WEST-VLAANDEREN PROVINCIALE COMMISSIE TOT BEVORDERING VAN TUINBOUW EN KLEINVEETEELT Er wordt ter kennis rclracht van de Boeren- en Tuinbouwgilaen, de Hoen der-, Konijnen- en Geitenkweeksyndika- ten, de Werkereverbonden, de landenaars- vereeniglngen, enz. dat de Provinciale Commissie tot Bevordering van den Tuin bouw en de Kleinveeteelt ln West-Vlaan deren, evenals vorige jaren, gedurende het winterseizoen 1933-1934, in de lokali teiten waar zulks nuttig geoordeeld wordt en voor zooveel de beschikbare credieten het zullen toelaten, kostelooze voordrach ten zal laten geven over tuinbouw (moes- en fruitteelt) en kleinveeteelt (hoender-, konijnen-, geitenkweek, enz.) De aanvragen voor het bekomen dezer voordrachten moeten bij de Provinciale Commissie (Pro-'nclaal Bestuur) inge diend won' i vöór 1 September 1933. De ze verzor 'cschrif'. u moeten de namen ver melden vau de v xirgestelde voordracht gevers. Priesterlijke Benoemingen Z. H. Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop rar Brugge, heeft benoemd tot: Leeraar aan de Hoogeschool te Leuvet Z. E. H. Dondeyne, Ph. D. en S. T. B. Leeraar van dogmatische godgeleerdhelc aan het Groot Seminarie te Brugge. Godsdienstleeraar aan het Koninklijk Atheneum te Brugge, Z. E. H. Van ét Walle, Kandidaat in Wijsbegeerte en Let teren, Leeraar van Rhetorlka aan Sint- Amandscollege te Kortrijk. Onderpastoor: Op SS. Petrus en Paulus te Oostende: E. H. Matthys, Onderpastoor te Molen- dorp. Te Swevegem: E. H. Creupeland. S.T.B. Student aan de Hoogeschool van Leuven Te Diksmuide: E. H. Depuydt, Onder pastoor te Hoogstade. Op St-Pieters te leperE. H. Van Isacker, onderpastor te Westnieuwkerke. Op St-Rochus te KortrijkE. H. Demeesler, onderpastor te Ledegem. Te WatouE. H. Vandenweghe, onderpastoi te Oostduinkerke. Te Komen E. H. Gryspeerdt, S. T. L. stu dent aan de Hoogeschool te Leuven. Te Ploegsteert E. H. Van Hoenackere, Lee raar aan het College te Kortrijk. Te Ledegem E. H. Vermersch, onderpastor te Moen. TeZonnebeke: E. H. Butaye, Leeraar Ib 't Pensionaat te Avelgem. Te LeTuquet: E. H. MuTer, Onderpastor te Waasten. Te OostduinkerkeE. H. Vande Moortels, Leeraar aan het College te Meenen. Te Eesen E. H. Valère Pollet, Onderpastor te Beveren-aan-Yzer. Te Waasten: E. H. Landrleux, Onderpastor te Le Tuquet. Te St-MIchiels-bij-Brugge E. H. Van Lers- berghe, S.T.B., Leeraar aan het Gesticht w Doofstommen, te Brugge. Te Contredam rstende)E. H. Suykeri, Leeraar aan het Co :ge te Diksmuide. Te Vyve-St-Eico: H. Coucke, Onder pastor te St-Mlchlels-biJ-Brugge. Te Moen: E. H. Coucke, Leeraar aan lie! St-Lodewijks College te Brugge. Te Westnieuwkerke: E.H. D'Hondt, Leerast aan het College te Waregem. Te Marialoop: E.H. Viane, Leeraar sat het College te Veurne. Te MoereE. H. Syoen, Onderpastor t< Ploegsteert. Te Beveren-aan-Yzer: E. H. Vanden Bronckg Leeraar aan het College te Izegem. Te Molendorp: E. H. Deschryvere, Onder pastor te Moere. Te Hoogstade: E.H. Nys, Onderpastor t< Izenberge. iBBBBBBBBBBBBBBBBflaSElSIBaill NOG DE ONBEWAAKTE OVERWEGEN AUTOCAMION DOOR TREIN VERRAST TE PERUWELZ Te Peruwelz werd aan een onbewaakter overweg een autocamion aangereden dooi een trein.De voerder van den camion wert gedood; zijn gezel werd erg gekwetst. 17-JARIGEN JONGEN DOODGEREDE* Te Mortsel, aan een onbewaakten over weg der lijn Antwerpen-Lier werd doo: een trein een triporteur aangereden. O) den triporteur, gevoerd door een bakkers- gast, had ook nog een 17-jarigen jonget plaats genomen. De jongen werd een 100-tal meter doo: het lokomotief meegesleurd en ijselljl verminkt. Hij was op den slag gedood De voerder bekwam slechts lichte ver wondingen. IBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBSSIHU KIND IN EEN PUT GEVALLE!1 Te Nieuwrode is een 2-jarig kindje li een waterput zonder deksel gevallen ei er deerlijk in verdronken. De ouders wer den door dat droevig ongeluk ten zeerst aangedaan. ■■aiaiiaiiiBiHEBiBHHiiun BELGISCH MOTORKAMPIOEN VERONGELUKT BIJ een oefening op den omloop var Francorchamps ls de motorrenner Ro bert Grégoire, kampioen van Belgie, ter gronde gestuikt ten gevolge het slipps' van mijn moto op de glibberige baar Alsdan reed hij aan een snelheid vai 132 km. per uur. Door de snelheid waar aan hij reed werd hij over een haag ge worpen. Op den slag werd hij gedood. OOSTENDSCHE STOOMSLOEf IN DEN GROND GEBOORD OP DE DUITSCHE KUSTEN DE BEMANNING GERED Dinsdag kwam te Oostende het spl"' nieuws toe dat de stoomvisscherssioe; O 71, van Oostende, in den grond geboor werd niet ver van de Duitsche kuit# Patroon Huys en de vier koppen der f manning konden gelukkig gered won» en zijn ontscheept te Hamburg. Verder bijzonderheden ontbreken. Landbouwers voorkomt de ziekten uw vee of helpt uwe dieren wanneer aangetast zijn. Koopt het nqttige boek; De voornM". ste besmettelijke ziekten bij het en het Paard door Dr M. Sobry, y. arts te Diksmuide en Leeraar aan a «J" male Landbouwschool t« Nieuwpoort 10 Frank. Te verkrijgen: Boekhandel saw»j Vanneste, Poperinge. We zenden franco tehuis tegen storting van op ons postchecknummer 15.674

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1933 | | pagina 4