e Bieëntentooostellifig in De Panne KOSMOS-REIZEN Nieuwe Uitvinding f'DTAR1EËLE VERKOOPINGEN Voor de Landbouwers De Firma Stevens Gebroeders FIRMA STEVENS GEBROEDERS twee woonhuizen een woonhuis een gerieflijk woonhuis meubels en mobilaire voorwerpen y/agenmakersalaam en schoon droog kout gemeente woesten eene beste vetteweide eene beste vetteweide eene goede vetteweide eene partij zaailand eene partij zaailand een schoon woonhuis hofstede vruchten op stam renteniershuis een gerievig woonhuis gerieflijk woonhuis een woonhuis veldvruchten. eene hofstede een blok bouwgrond schoon renteniershuis landbouwkantoor der algemeene spaar- en lijfrentkas bezorgt geldleeningen aan ™ouv/m o°r uitbreiding registratiekosten hcift tesen0ver andere leenirgen. intresten 4,25 °P leeningen van min dan 20.053 frank. een blok grond 24 a. 52 ca. bouwgrond woonhuis en 89 ca. erve hofsteden renteniershuizen BERICHTEN gemeente woesten balatum belangrijk bericht UIT TER HAND TE KOOP schoon woonhuis agence de cuman marktprijzen i AUTOBUSDIENSTEN naar de panne verlofreisjes! bernadette s0ubir0us KRIOELT HET ONKRUtD het fortuin ieders bereik! komt deze week proeven te doen met een nieuw stelsel voor GEVALLEN VRUCHTEN. De proef heeft buitengewone uitslagen geleverd. Enkele toestellen zijn nog te verkrijgen. Inlichtingen te bekomen bij M. Gaston Brutsaert, Watou M. Buyzer, Westouter M. Goudezeune, Westouter. Deze landbouwers bezitten reeds het toestel en zijn a uiterst tevreden over. Poperinge --- leper r. De Poperinsenaar - N-1-U. Studie vaij j yAN CAYZEELE te Poperinge VIT TER HAND TE KOOPEN ONLANGS NIEUWGEBOUWD WOONHUIS en MAGAZIJN -et stage en 11 aren grond te POPE- jj'lSGHE-Stad. iaSSSEBB»BBB9BB8ESBaSBB&aB3 Studie van den Notaris BOUCQUEY te Poperinghe UIT TER HAND TE KOOPEN. Gemeente Reninghelst. jaet 5 a. 70 ca. en 6 a. 45 ca. grond en jjof. steenweg Renin ghelst-Poperinghe. Gebruikt door Gaston Delestrez en Em. pe'.couite, elk aan 30 fr. te maande. Studie van den Notaris CASSIERS te Poperinghe DINSDAG 1 OOGST 1933 om 3 uren zeer stipt namiddag, te Poperinghe, in de Trommelaarstraat, ter herberg Den Achterwegelgehou den door M. Deneire, OPENBARE VERKOOPING van met 1 a. 8 ca. bebouwden grond en koer GELEGEN TE POPERINGHE, in de Trommelaarstraat. Onvergeld bewoond door den verkoo- per M. Leopold Beun tot 1 November a. s. IIIIBBBBflBSBBaBBBBBBSBBBBtaflB Studie van de Notarissen Ernest DE COCK te Yper en VAN EECKE te Poperinghe OP DONDERDAG S OOGST 1933 te 3 uur namiddag, ten koffiehuize Au Trois Suisses Groote Markt, te Yper, INSTEL MET PREMIE van thans ten dienste van winkel, met druk kerij, ook geschikt voor bakkerij, voorzien van gas en electriciteit, met 51 ca. grond, TE YPER, ter westzijde der Dixmudestraat, getee- kend Nr 33. Verhuurd aan de gebroeders Garrein, voor 3, 6 of 9 jaren ingegaan 1 December 1929, mits 3.600 fr. 's jaars, betaalbaar per trimester, boven de lasten en premie van brandverzekering. OVERSLAG: op Donderdag 17 Oogst 1933, zelfde uur en plaats. IIBiBSIBBSIBBBBBEBilBBlSBISSBIISBB Kantoor van Deurwaarder ARTHUR VANCAPPEL te Yper 6, Oude Houtmarkt. Groo'e openbare en vrijwillige verkooping van zeer schoone TE POPERINGHE Vlaamsch HuisGroote Markt. De Deurwaarder Arhur Vancappel, Oude Houtmarkt, Nr 6, te Yper, zal OP VRIJDAG 11 OOGST 1933 om 9 u. voormiddag, In de groote feestzaal "Vlaamsch Huls», Groote Markt te Poperinghe overgaan tot de openbare verkooping van allerhande SCHOONE HUISMEUBELS, bevattende namelijk 1 EETPLAATS in eiken hout, bestaan de uit 2 buffetten. 6 stoelen, tafel en spiegel. Verschillige volledige SLAAP KAMERGARNITUREN in acajou, note laren en eiken hout, bestaande uit bed met ressort. lavabo, nachttafel en spiegel kas. - 1 EETPLAATSGARNITUUR In mas sief acajou, bestaanade uit buffet-étagère, canapé en 6 stoelen. Coulissetafel met planken. Verders nog bedden van één en twee personen, lavabos, nachttafels, kleerkassen. Bijzonder schoone zuiver WOLLEN MATRASSEN, en andere ma trassen, lange en kleine hoofdkussens. Eiken SALONBUFFETTEN, lijnwaad- en keukenkassen, secrétaire in acajou, chif fonnière met 7 schoven in acajou met marmerblad, commoden. canapé en ge bourreerde stoelen, en zetels, acajou en andere zetels, café en andere stoelen, aca jou, notelaren, olmen en andere ronde tafels, coulissetafels met planken, groote en kleine spiegels, kapstokken, naaima»- chien, kaders, vazen, posturen en veel andere voorwerpen te lang om te melden. Met gereed geld en gewone voorwaar den. Tentoonstelling van 8 tot 9 uur 's morgens. IJBBaDBBassaBilBaBasSBBSBaOBB Kantoor van den Deurwaarder PH. DEFOER Beerststraat, 19, Dixmude. OP ZONDAG 39 JULI 1I3S om 1 A uur namiddag, TE CLERCKEN (Brikke), bij Heer Henri Darras, wagenmaker SCHOONE KOOPDAG van bestaande als volgt: A'aam: Schaafbank, draaibank, booren, beitels, zagen, enz., enz. Houtwaren: Groote hoeveelheid droog eiken, olmen, esschen en populieren hout en berd van alie lengten en dikten. Verders: allerharde karrewielen en an dere, kortewagens, langwagens, karresnak- ken, liggers, hoenden. eegde en cegelaar- tanden. zwinkeis en ha-nassen, gespleten speeken. kortewagentramen, enz., enz. Op komptant en gewone voorwaarden. uu^zaaBBSBSgariiiBSBBHSB&aBB P.-OVINCOE WEST-VLAANDEREN De betrekking van Gemeentesecretaris is te begeven. De jaarwedde vastgesteld (7.500) fran ken volgens barema. Studie van den Notaris VANDENAMEELE te Watou. OP DONDERDAG 17 AUGUSTUS 1933 om 10 A u. voormiddag, te Loo, ter herberg Het Stadhuis bij M. Jules Matthys, ten overstaan van den H. Vrederechter van het kanton Haringhe OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting van STAD LOO A. - Langs den dijk van den Loo- vaart, benevens de Stopgatbrag. Koop een: groot 98 a. 80 ca., zoo bekend ten kad. sektie C, Nr 311B. Koop twee: groot volgens titels I ha. 48 a. 73 ca., bekend ten kadaster sektie C, Nr 312E. B. - Langs den steenweg van Loo naar den Rabbelaer. Koop drie: groot volgens titels 2 ha. 64 a. 25 ca, be kend ten kad. sektie C, Nrs 384 en 385. Koop vier: groot I ha 91 a. 50 ca., bekend ten kad. sektie C, Nr 383. Koop vijf: groot volgens titels 75 a. 72 ca., bekend ten kad. sektie A, Nrs 458A en 459. Alles vrij van gebruik met 1 Oct. 1933. ■BHBHHBBHHBBBSHBSHHBSSHBHBB Studiën van de Notarissen VANDENAMEELE te Watou en D'HUVETTERE te Yper VRIJDAG 11 AUGUSTI 1933 om 2 A namiddag, ter Gehoorzaal van het Vredegerecht, 2* kanton te Yper, Groote Markt, OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting van Gemeente ELVERDINGHE, Dorp. (Langsheen den stw. van Yper n. Veurne) MET STAGIE inrijpoort, smis, stallingen en verdere af- hangelijkheden, alsmede 4 a. 70 ca. van bebouwden grond, erf en hovenierhof, be kend ten kad. sektie C, Nrs 14m2 en 14n2. Bewoond door Mevr. Wed. Henri Bul- ckaen-Merveillie te Elverdinghe tot 1 Ja nuari 1934. Studie van dea Notaris EM. THEVELIN te Meessen OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE WYTSCHAETE. X. EENE SCHOONE EN BESTE bevattende woonhuis met mansarde, ge rievige stallingen, schuur en verdere af hankelijkheden en 75 a. 27 ca. grond, hof en land. Kunnende dienen voor boerderij, herberg of handelshuis. Gelegen langs de Kemmelstraat, op eenige meters van de tramstatie, en op 5 minuten van de dorp plaats. Ingenottxeding 15 dagen na de verkooping. n. 250 Planten tabak, 2 aren koeibeeten, 9 aren suikerbeeten, 18 aren tarwe, 17 a. haver, 10 aren aardappelen, 8 a. erwten. Gesteld in één zitdag op MAANDAG 7 AUGUSTI 1933 om 2 uur namiddag, in de herberg "A Ma Campagne», bij Marcel Vanpeteghem te Wytschaete Kemmelstraat) IBHBBBBBBBBBBBHBHBBBBBEBBBIB Studie van den Notaris DEEREN te Rousbrugge STAD POPERINGE VRIJDAG 18 OOGST 1933 om 2 u. namiddag (zomeruur) ter herberg 't Gemeentehuis», bij den Heer Jules Dedrie ter dorpplaats van Hoogstaede, Openbare Licitatie Verkooping van Gemeente HOOGSTAEDE, dorppl EEN SCHOON EN GERIEVIG met verdiep en verdere afhankelijkheden en 3 aren bebouwden grond, erve en ho venierhof daarmedegaande, sectie B, deel van Nr 343b. Sterfhuis der echtgenooten Louis Feys- Rooryck. IBB3SSiaBSB39SBBB9BBBBElB9BBS Kantoor van Deurwaarder MERLEVEDE te Veurne Zuidstraat, 84. GEMEENTE WATOU Studie van den Notaris LAUWERS te Yper. OP WOENSDAG 2 OOGST 1933 om 2 A uur nanoen, te Gheluvelt, in de afspanning In de Nieuwe Kroonbij Jules Acke, INSTEL MET PREMIE van GEMEENTE GHELUVELT. Steenweg Yper-Meenen, Nr 16. met afhangen en medegaande land, in houdende 9 aren. Gebruikt door den eigenaar Jules Verstraete. AANSTONDS VRIJ. OVERSLAG: Woensdag 16 Oogst 1933. Studie van den Notaris Alfons VANHEE te Zonnebeke. Leeftijd tot 33 jaar. voor Invalieden en Oudstrijders 38 jaar. Aanvragen per aanbevolen brief sturen »a.i het College van Burgemeester en Schepenen tegen den 10 Augustus 1933. Voor nadere inlichtingen zich wenden ten Gsmeentenhuize. Md! UIT TER HAND TE KOOP met stal en afhankelijkheden en 9 aren 83 centiaren grond te ZONNEBEKE, Fre- zenbergstraat. II. UIT DER HAND TE KOOP. te Zonnebeke, langs de Moorsledestraat. met schuur, stal en hoenderserre op en met 32 a. 35 ca. medegaande grond en erve Vrij met 1 October 1933. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaBBB Studiën van de Notarissen WYFFELS te Roeselaere en en TYMAN te Gent St Jansvest, Nr 6. VERKOOPING BIJ RECHTSMACHT van INSTEL: DINSDAG 1 OOGST 1933 TOESLAG: DINSDAG 22 OOGST 1933 om 2 ure namiddag, in het gasthof Au Lion d'Or te Rous- selare, Statieplaats, van: Gemeenten Langemarck en PoelcapelJe. met prachtige gebouwen, groot in het geheel 10 ha. 93 a. 68 ca. Gebruikt door M. Honoré Van Acker aan 8.800 fr. te jare boven de lasten zon der pacht. Verdeeld in koopen. Recht van sa menvoeging. A Instslpremie. IBBBZflSBHaSBEaMSSBBBEBBBSaaa Studie van den Notaris DEEREN te Nieuwpoort BIJ FALING. DONDERDAG 3 OOGST 1933 om 4 u. namiddag, te Middelkerke, ter herberg De Tram statie steenweg Nieuwpoort-Oostende, bij Mad. Wed. De Boutte, OPENBARE VERKOOPING van groot 63 a. 85 ca., te Middelkerke, Kerkwijk, verdeeld in 15 loten, afhangende der fa ling van de Naamlooze Vennootschap Crédit Foncier International et Colo nial Brussel. IBBBBflBBBBBBEBHBBBBBflHBBBBB Kantoor van den Notaris M. DE GRAVE te Loo UIT TER HAND TE KOOP. MET HOF TE GHYVERINCHOVE kadastraal bekend wijk A, Nrs 4301 en 403m, groot 8 a. 20 ca. Zich wenden ter studie van de Notaris 'de Grave te Loo. IBBBBaBflBBSBBBBBBBflBBBBIBBBBS&SflBBB Zetel te Gent Onder waarborg van den Staat Algemeen Agentsckv tf» ft»* We«t-Vlaanderen 24, DE STUERSS TRAAT, 2-1, .SPER van onderneming, aankoop van hofste- steden, landen, beesten en landbouwwerktuigen. Ontslagen van pro- portionneele hypotheekrechten en betaalbaar in jaarlijksche afkortin- h gen op een langste termijn van 14 Jaar. 4,75 °P leeningen van meer dan üO.uOO frank. Alle inlichtingen bij het kantoor: 24. de Stuersstraat, 24. leper. .Ook kostelooze inlichtingen te bekomen per briefwisseling. "Xqe&sdag en Zffirtjagt yg& 8 tot J.3 OP ZONDAG 6 AUGUSTUS 1933 om 10 ure voormiddag, Abeelestraat, nabij hst dorp, op de lan dan dar hofstede gebruikt door de echt genooten Camille Deheegher-Roetynck, te Watou en ten hunnen laste; En ten verzoeke van de echtgenooten Abel Markey-Roetynck, landbouwers te Qua-edyper (Frankrijk); Zal er door het ambt van Deurwaarder Merlevede overgegaan worden tot de ver kooping bij rechtsmacht van veldvruch ten, bestaande in: 1. - Fartij aardappelen, groot ongeveer 11 aren. 2. - Partij haver, groot ongeveer 90 a. 3. - Partij witte boonen, groot onge veer, 5 aren. 4. - Partij hooigras, groot ongeveer 90 aren. 5. - Partij witte boonen, groot onge veer 30 aren. 6. - Partij aardappelen, groot ongeveer 45 aren. 7. - Partij tarwe, groot ongeveer 2 hect aren 20 aren. 8. - Partij gerst, groot ongeveer 90 a. 9. - Partij witte boonen, groot onge veer 7 aren. 10. - Partij paardeboonen, groot onge veer 1 hectare 50 aren. 11. - Partij hooigras, afgemaaid, groot ongeveer 35 aren. 12. - Partij haver, groot ongeveer 90 a. 13. - Partij haver, groot ongeveer 90 a. 14. - Partij haver, groot ongeveer, 2 hectaren 20 aren. 15. - Partij suikerbeeten, groot onge veer 1 hectare 10 aren. 16. - Partij hooigras, groot ongeveer 45 aren. 17. - Partij hommel, groot ongeveer 1 hectare 50 aren. Gewone voorwaarden. Onmiddellijke betaling zonder verhoog. ssEB^aHSBBHaaaaa Studiën van de Notarissen DEEREN EN PERLAU te Nieuwpoort OP MAANDAG 7 OOGST 1933 om 3 ure namiddag, te Nieuwpoort, ten Stadhuiza OPENBARE VERKOOPING van groot 11 a. 50 ca. te NIEUWPOORT, Kaaistraat. Verdeeld in 9 loten. Eigendom van de Commissie van Openbaren Onderstand der stad Nieuwpoort. ISaflSaBHBaHBBBBBBBSBBBHBSBBD Studie van den Notaris DEEREN te Nieuwpoort COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDERSTAND Oproep aan de Schilders bazen v. Poperinge OP DONDERDAG 3 OOGST 1933 om 2 A u. namiddag, te Nieuwpoort in de gewone Gehoorzaal van 't Vredegerecht, OPENBARE LICITATIEVERKOOPING van TE LOMBARTZIJDE. Verdeeld in 3 loten. Eigendom der Wed. en Kinders Winocus Berteloot. II. BIJ GEDWONGENE ONTEIGENING. OP MAANDAG 21 OOGST 1933 om 3 uur namiddag, te Middelkerke, ter herberg De Tram statie», steenweg Nieuwpoort-Oostende, bij Mevr. Wed. De Boutte, OPENBARE VERKOOPING van 713 m2 75dm2 bouwgrond TE MIDDELKERKE. Eigendom van den Heer Albert Van- deputte. ni. OP DONDERDAG 24 OOGST 1933 om 3 uur namiddag, te Nieuwpoort, in de gewone Gehoorzaal van 't Vredegerecht, OPENBARE LICITATIEVERKOOPING van te NIEUWPOORT, Valkestraat. Sterfhuis van den Heer Pieter Duflou. 1BReBSB8aSBBBHBB*BaB3KSBkaail PROVINCIE WEST-VLAANDEREN BERICHT Het Bestuur der C.O.O. zal drie ge stichten in stad laten schilderen, per aan besteding en zal de liefhebben ontvangen den Maandag 7 Oogst, om 6 A ure 's avonds, in een der zalen van 't Stad huis (op 't verdiep) en hen de voorwaar den kenbaar maken. IBBBBi OVER TE NEMEN IN DEN OMTREK VAN YPER HOF van 24 ha„ veel beesten, wel ge monteerd, beste vruchten, gelegen tegen stad en statie. HOF van 13 ha., besten eigenaar, alles in eerste orde en sterken oogst. HOF van 9 ha., gronden van tweede kwaliteit. Voor nadere inlichtingen zich wenden of schrijven aan GEKARD DECONINCK, 27, Mondstraat, YPER. iflEBBiBEsaaxasasBsaBBEaB&aaB MINISTERIE VAN FINANCIEN. BEHEER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN. OPENBARE VERKOOPING van twee schoone te Nieuwkapelle, Diksmuidestw. De Ontvanger der Registratie en Do meinen te Veurne zal overgaan, ten Ge meentehuize van Nieuwkapelle, OP DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1933 om 3.30 u. (wettig uur) nanoen, tot de voorbereidende toewijzing en OP DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1933 zelfde uur, tot de eindelijke toewijzing bij opbod, van Gemeente Nieuwkapelle. 1* Dot: EEN HUIS staande en gelegen langs de Diksmuide steenweg, in 't dorp, bekend bij kadaster sektie B, Nr 90 L4, voor een grootte van 2 a. 20 ca. Vrij van gebruik. 2» Lot: EEN HUIS staande en gelegen langs de Diksmuide steenweg, in 't dorp, bekend bij kadaster sektie B, Nr 90 M4, 90 02, voor een groot te van 1 a. 88 ca., palende aan lot 1. Vrij van gebruik drie maanden na toewijs. Voornaamste Voorwaarden: Kosten 16 Betaling binnen de twin tig dagen der goedkeuring. Genot vanaf den 1" der maand vol gend op de betaling van den koopprijs. Goedkeuring voorbehouden. Voor inlichtingen en andere voorwaar den zich te wenden ten kantore van voor noemden ambtenaar, Gilde Beestenmarkt, 2 A, te Veurne sleutels van lot één zijn voor het bezoek van dit huis, ter beschikking bij den brigadier veldwach ter te Nieuwkapelle. ISSaSBSPBiBBBaBBBBBEaBBBBBBBB Ondergeteekende waarschuwt alle kwaad sprekers hiermede op te houden willen zij zich niet blootstellen aan rechterlijke vervolgingen. BERTHA BUSEYNE, Poperinge. ZWIJNENBEER. LUCIEN DERAEVE, bijgenaamd Ma- thys, bij Den Hert van Braband Westouter, laat weten dat hij van heden af rondgaat met een ZWIJNENBEER. JUBELPROCESSIE VAN O. L. VROUW VAN THUYNE TE IEPER OP ZONDAG 6 OOGST 1933 Plaats voor Velos en auto's in Maga zijn Boerenbond, leper. OPENING VAN NIEUWEN WINKEL Een nieuwen winkel van kruidenierswa ren komt geopend te worden bij JULIEN SUFFYS-DEPUYDT, Veurnestraai, 27, Poperinge. Huis van vertrouwen. 100 FRANK BELOONING aan dezen die een bruinharigen schapers hond, met plulmsteert, pilooren, witte teenen aan de voorpooten, genaamd Fa ro sinds acht dagen weggeloopen, kun nen terug bezorgen bij Hubert Dellefor- terie, bij 't Hooghof W'ulveringem. J. BRAET-VANUXEM, Ieperstraat, 32, Poperinge, heeft de eer het geacht pu bliek ter kennis te brengen dat hij vanaf 2 OOGST, zal BROOD BAKKEN aan 1,40 frank en 2,10 frank. Hij bedankt op voorhand. KLEERMAKER Germain Goudenhooft, Couthoflaan, 8, Proven, heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat hij zich bij zijne ouders komt te stellen als GEDIPLO MEERD KLEERMAKER-SNIJDER. Hopende door zijn degelijk werk met ieders orders vereerd te worden dankt hij op voorhand. KIEKENTJES Bourbourg en Rhodes-Island, uitkip ping op 2 Oogst. Beschikbaar aan lage prijzen, bij DE CAESTECKER, Brugge- steenweg, 121, Roeselare. - Tel. 318. De plaats van Sekretaris der Commis sie van Openbaren Onderstand, alsook die van Ontvanger der zelve Commissie is te begeven. Voor beide plaatsen wordt vereischt: den ouderdom tusschen 21 en 40 jaar (voor Oudstrijders tot 45 jaar). D* gemeente bewonen drie maanden na de benoeming. De jaarwedde van Sekretaris 350 fr. De jaarwedde van Ontvanger 700 fr. De aanvragen moeten per aanbevolen brief toegezonden zijn bij den Heer Bur gemeester te Woesten vóór 15 Augusti '33. ïgis:i3233aasaaaasBHHB9SQESH Gasthuisstraat, 15, Poperinge. BERICHT Van heden af zijn te verkrijgen bij CAMIEL UZEEL, Bceschepestraat, 98, POPERINGE, alle slag van KRUIDENIERSWAREN aan voordeelige prijzen. Op aanvraag woeden de bestellingen ten huize geleverd. (BBSIBB3BBBRBSSBBBB33313ES33B9 De Oorlogsvrijwilligers 1914-1918 van Poperinge, leper en Omstreken worden vriendelijk verzocht hun naam en adres te willen aangeven ten onzen bureele of aan Baron d'Udekem d'Aooz op het Kas teel Couthofte Proven, of aan Heer Durie Camille, 34, Diksmuidesteenweg, leper. (Medegedeeld) met hof. gelegen te MEENEN, Legeweg, 37. A.ie dagen zichtbaar. Zich wenden bij gemeld adres. WEGENS DUBBEL GEBRUIK AUTO BINNENSTUUR TE KOOP Renault6 P. .,4 plaatsen, rem men op de wielen, gansch in het nieuw gesteld en geverfd met de pistool. Aan genadige prijs. Zich wenden bij Plouvier, 26, Fortstraat, Komen. WOL VAN TROEPSCHAPEN ruw 9 fr. de kilo, gewasschen aan 20 fr. de kilo en gewasschen en met de hand geplukt aan 22,50 fr. de kilo. Op aan vraag worden matrassen gevuld en opge maakt gratis, zulks in tegenwoordigheid van den kooper. Wol gewaarborgd op factuur. - >fe bekomen bij BENÉ VANDE VOORDE, schaper, VVilgendijk, 13, Diks muide. TE KOOP Automatische orgel, bij Frans Pelik, her berg De Harmonie Wijtschate. Auto in goeden staat, merk «Chevrolet», bij Gaston Vanhove, bakker, Sint Ju- liaan, Langemark. Motor 10 I'. K. Listerzoo goed als nieuw, voor 1500 fr. Adres ter druk kerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Invaiiedenkar in goeden staat en Gra- mofoon met 11 laatste nieuwe platen. Krombekestraat, 44, Poperinge. Auto Kamionette «Ford» draagvermo gen 1500 Kgr., van het jaar 1928, in zeer goeden staat, zoo gocc. als nieuw, aan zeer voordeellgen prijs. Schrijven onder letters M. H. ter drukkerij, 15, Gasthuis straat, Poperinge. giijard, merk Touletmet 12 stokken, reglement, telraam en drie billen. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Proote Camion, draagvermogen 4 tot 5 ton. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuis straat, Poperinge. GEVRAAGD tZind gevraagd om op te voeden bij net huisgezin. Bij de familie Clauw, Vla- mertingestraat, 3, Brielen. Ms id rond de 20 jaar, goed loon, bij Gru- wez-Benoot, 8, Boterstraat, leper. Vind gevraagd om op te voeden, bij Fa milie rond Woesten. Adres ter druk kerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. goede smidsgast, reeds op stiel geweest, bij Alidor Demol, Reningelststeenweg, Poperinge. goven- en officiemeid, tevens op de hoogte zijnde van keuken, voor hotel te leper. Adres ter drukkerij, 15, Gast huisstraat, Poperinge. goede meid, van 20 tot 35 jaar, bij M. Deneckere, Notaris, Vande Bogaerde laan, Izegem. Vind gevraagd om op te voeden, boven 1 jaar. Zich wenden bij Dewilde, rue de Nieppe, 37, Westnieuwkerke. J^jeid, 17 jaar, zich aanbieden, 15, Groote Markt, Poperinge. goede meid voor gesloten huis, 2 perso nen, hoog loon. bij M. Michel Fache 10, leperstraat, Poperinge. Jongeling, in pasteibakkerij, reeds een tweetal jaren op stiel geveest, kost en inwoon. Zich seffens aanbieden Au Mo- ka 25, Grand'Place, Hazebrouck. JJeftige meid, Statieplaats, 9, leper. Meid vanaf 18 jaar, om huishouden te doen in burgershuis te leper. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. goede en deftige meid van 20 tot 30 jaar, om te helpen in huishouden en winkel bij zeer brave menschen te Beauraing. Goed loon. Familieleven. Best ware een weinig Fransch te kennen. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. goede halve-gast voor coiffeur, zoo spoe dig mogelijk. Huis Marcel, Boterstraat, 20, leper. Meid, in gesloten huis, twee personen, Neermarkt, 1, leper. VRAAGT PLAATS Meid, 19 jaar, liefst te Poperinge. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Po peringe. yrouw van 55 Jaar, bij burger alleen. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. TE HUREN Cchoone herberg met koetspoort, groote stallingen en achtergebouwen, midden stad Poperinge. Dienstig voor allen han del en ambacht. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. IJuis of Herberg, met 22 aren land, gele gen te Woumen. Zich wenden bij Mme Proot, Kasteel, Hoekje leper. VERLOREN Autowiel, verloren op Donderdag 20 Juli, langs weg van Steenvoorde, Abeele, Watou, Sint Jan-ter-Biezen, Poperinge. Tegen goede belooning terug te brengen: Poperingestraat, 111, Watou. J|aIssnoer in platina, met hangertje en camée50 fr. belooning aan dege nen die het terug brengen bij Emiel Bruy- nooghe, Casselslraat, 144, Poperinge. Armband, in goud, terug brengen tegen belooning, 18, Priesterstraat, Poperinge. iHSnasasisBaBszaBBËiaBBHBBaBaB Koop en Verkoop van Villas en Gronden. Verhuring van Appartementen en Villas. Geldleeningen. - Verzekeringen. Kostelooze inlichtingen. Leopold! aan, 4, Middelkerke a/Zee Telefoon 97. IBS2S3!29E363Z!S3EBBBQS£!3B!ZSB3 leper, 22 Juli. Tarwe 70-72; rogge 48- 50; haver 73-76; erwten 92-95; paardeboo nen 90-92; aardappelen 10-20; boter 18- 19.50; eieren 0.30; tarwestrooi 19-20; rog- gestrooi 11-12; klaverstrooi 42-44; vlas 60 tot 62. Kortrijk, 24 Juli. Tarwebloem 120; inlandsche zemelen 54; gorte zemelen 56; boter 19; eieren 0.28-0.34;" Turksche tar we Plata 51; idem Cinquantino 74; witte tarwe 80-86; rogge 58-60; haver 70-73; paardeboonen 80-82; gerst 60-65; hooi 30; strooi 18; aardappelen gele 8-9; vreemd lijnzaad 130; inlandsch lijnzaad 114; in landsche lijnzaadkoeken 90; Amerikaan- sche lijnzaadkoeken 89; lijnzaadkoeken coco 95; lijnzaadkoeken arachide 95; ni traat van Chili 98; ammoniak sulfaat 17; lijnzaadolie 227.50; vlas der Leie 0.40-1.30; wit vlas 7.75-22.00; vlas op den grond ge root 6.25-7.00; ruw werk 1.85-2.35; fijn werk 2.40; suikerijboonen, oude, 57; sui- kerijboonen, nieuwe 80. VEEMARKT. Te koop gestelde die ren 255: 115 koeien, op voet 4.00; 92 vaar zen, 5.25; 22 stieren, 4.75; 24 ossen, 5.00. Diksmuide, 24 Juli. Boter 17-19; eieren 0.30-0.33; aardappelen 10-15; tar we 78-80; rogge 50-55; haver 65-70; strooi 12-14; hooi 30-35; brouwersgerst 76-80. Roeselare, 25 Juli. Tarwe 80; rogge 59; haver 70; idem cinquanto 60; boek weit 112; voedergerst 62; zomergerst, oud en nieuwe 60; wintergerst, oude en nieu we 60; erwten 95; paardenboonen 95; lijn zaad 115; lijnmeel 94; vlas, groeit 1933 op stengel per Ha. 3500 5000; ruw vlas 80-90; geakkerd in strooi 85; aardappe len, eerstelingen 7-8; geldersche muizen 8-9; klaverzaad 900; tarwestrooi 14; rog- gestrooi 12; haverstrooi 11; weidehooi 20- 25; klaverhooi 25-30; luzernhooi 25-30; suikerijboonen, oude, beschikbaar 58; nieuwe 59; tabak 6-7; koolzaadolie 340; lijnzaadolie 228.75; nitraten 98.50; ammo niak 76; cyanamide 72; kalksalpeter 88.50; thomasslakken (scoris) op wagon Charle roi 1.61; nitrochoux 81; phosphaten 1.90; fertiphos 86; viggens, markt verboden; boter 19-20; eieren 0.30-0.32. Veurne, 26 Juli. Tarwe 80-82; rogge 54-56; haver 70-72; gerst 56-58; erwten 120-130; paardeboonen 78-80; klaverzaad 5.50-6.00; aardappelen 15-20; voederbee- ten 3.00-4.00; hooi 250-350; strooi 80-110; boter 18-20; eieren 0.32-0.36; eieren van eenden 0.35; konijnen 5.00-6.00 den kilo; oude hennen 3.00-4.00; jonge kiekens 8.00- 9.00 id.; jonge eenden 18-20 het koppel; jonge duiven 8.00-9.00 het koppel; oude duiven, 4.00-5.00 id. Anderlecht, 26 Juli. VEEMARKT. Te koop gesteld: 383 ossen, den kilo op voet 4.30-6.30 116 stieren, 3.60-5.10; 1065 koeien, 3.60-5.30. Te zamen: 1564 stuks. Anderlecht, 27 Juli. KALVER MARKT. Te koop gesteld: 1.628 stuks, gemiddelde prijs per kilo op voet: 3.90- 7.70. Aangekomen gedurende de week: 1.687 stuks. Poperinge. 28 Juli. Tarwe 78; rogge 60; haver 62; aardappelen 20; boter 18- 21; eieren 031; hoppe de 50 kilogrammen (opbrengst 1932) 1200 fr, (opbrengst 1933) 1050 fr. EENDAAGSCHE REIZEN naar Beauraing op 31/7 - 3/8 - 5/8 (Afreis Westouter, om 3 uur, Poperinge, om 3 1/4 uur). - 15/8 - 20/8. Prijs 85 fr. Afreis om 5 uur, Noordstraat, 16, Poperinge. BIJZONDERE REIS naar Beauraing op 4 8. Prijs 125 fr., avondmaal, logies es ontbijt te Dinant inbegrepen, alsook den lunch die wij zullen uit Dinant mede- nemen om te Beauraing te gebruiken. Afreis om 11 uur, 16, Noordstraat, Poperinge. TWEEDAAGSCHE REIZEN op 1/8 - 8/8 - 12/8 - 15 8. Prijs 200 fr., alle hotel kosten ïr -grepen, alook de toegangskaart tot de GROTTEN VAN HAN. Afreis om 7 uur, 16, Noordstraat, Poperinge. DRIEDAAGSCHE REIS naar Beauraing-Banneux-Spa en Grotten van Han op 13 Oogst. Prijs: 350 fr., alle hotelkosten inbegrepen, alsook de toe gangskaart tot de Grotten van Han. DRIEDAAGSCHE REIS naar J'arys-Fontainebleau en Versailles op 12 Oogst Prijs350 fr., alle hotelkosten inbegrepen. DRIEDAAGSCHE REIS naar Amsterdam en het eiland Marken op 14 Oogst Prijs 425 fr., hotelkosten en bootreis inbegrepen. Vraagt INLICHTINGEN en PROSPECTUSSEN bij onzen vertegenwoordiger M. PAUL VAN BRUWAENE, Noordstraat, IS, Poperinge. van 23 Juli tot einde Augustus 1933 in het COSMOPOLITE Hotel, Groote Markt. Bezoekt allen deze belangrijke tentoonstelling. Wandel voordrachten gegeven binst de tentoonstelling door den Heer A. J. FLORIZOONE, Veuine. Slingeren van honing in het publiek. MEN ZOEKT TE HUREN HUIS TE BOEZINGE. Schrijven J. FRÈRE, Reninge. iaaisBaaBHiaBBSnaBi[i»BisscB ARTHUR WYLLEMAN, Noordstr., Po peringe, laat weten dat hij lederen Zon dag naar DE PANNE rijdt met zijn auto bus. Vertrek te 12 uur, aan Poperinge- Statie en Markt, prijs 10 fr. heen en terug. Kinderen betalen 5 frank. BEDEVAARDERS NAAR BEAURAING die met autobussen gaat, stopt te BEAU MONT, In Vlaanderen rechtover het park. suiBBBBs&igfiHansBB&xaaBZBSsas STAD POPERINGE V.T.B. - Afdeeling Poperinge DOET UW KEUS. 30 Juli. Deelname aan den eersten V.T.B.-sterrit ingericht door den Lands bond. (Zie Toerisme van 15 Juni en 1 Juli.) Per fiets naar AALST, 110 km, al waar het eerste V.T.B.-fietserscongres ge houden wordt. Aan de deelnemers die te Aalst op het Stadhuis toekomen tusschen IA en 2 uur zal een kunstdiploma afgeleverd worden. Vertrek om 5 uur 's morgens. Zijn naam en lidnummer aan geven vóór 20 Juli. Inschrijvingsrecht 5 frank. 30 JulL Per fiets naar VEURNE PROCESSIE en DE PANNE. Vertrek om 8 uur van de Markt. 20 Oogst. Per fiets en met speciale tram naar DIKSMUIDE (Ijzerbedevaart). 27 Oogst. Naar LONDEN: met spe ciale V.T.B.-mailboot naar Folkestone. Van Folkestone met speciale trein naar Londen, alwaar aankomst te 7 uur 's mor gens. Ontbijt. Te 8 uur groote autorit door Londen: de bijzonderste verkeer- aders, Withehall, St Jamespalace, Buc- kinghampalace, Westminster abdij, Parle ment, St Paulskathedraal, Londenbridge, enz. Bezoek aan den Tower (kroonjuwee- len, wapenverzameling), aan de St Pauls kathedraal met krypte en graf van An- toon Van Dyck, aan de heerlijke, gotbi- sche Westminster abdij. Middagmaal. Ver trek uit Londen rond 4 uur 's namiddags. Per spoor terug naar Folkestone en per boot naar Oostende, alwaar aankomst rond 8 A uur. Vertrek 26 Oogst, om 7 uur 's avonds, daar de boot rond mid dernacht vertrekt uit Oostende. Deel- nemingsprijs: voor de leden 210 fr, voor de niet-leden 220 fr, waarin alles begre pen, vervoer (boot, speciale trein, auto- •aSmrado,! oSuusdod uba 'uaptaS -sStneSao; ua iBButgeppun 'qfiq^uo '(jbo Inschrijven vóór 30 Juli. Dit ïs de prijs berekend voor minstens 20 deelnemers. Men schrijve in bij de Afgevaardigden de HE. Gaston Feys, Boeschepestraat en Emiel Devos, advokaat, Groote Markt. N. B. De speciale trein aangekon digd voor 6. Oogst naar Dinant en Beau raing is afgelast daar er óp 5 Oogst een speciale trein van uit Poperinge naar hoogergenaamde plaatsen zal loopen. Bij de 75* verjaring van de 18 Ver schijningen in 1858 van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan het veertienjarig volkskind Bernadette Sou- birous van Lourdes, in 't Zuid-Westen van Frankrijk, was het wenschelijk dat een boek verscheen om de bevoorrechte ziel van Bernadette Soubirous, in 1879 gestorven en den 14 Juli 1925 gelukzalig verklaard, te doen kennen, en godsdienst zin in alle herten op te wekken. Willem Guneman schreef dat boek, en het Davidsfonds deed het drukken en uit- deelen aan zijne 70.000 leden. Het is naar de echte geschiedenis, met geloof en liefde en met veel letterkundi gen aanleg geschreven en boeit en ver heugt alwie het leest. Mocht het t'Ieper, ter gelegenheid van het vieren van het 650* Jubeljaar der verlossing der belegerde stad door Onze Lieve Vrouw van Tuyne, de liefde tot de Heilige Maagd en Moeder Gods nog doen aangroeien. IBSBBBE3BBBBSBBBBBBBBBiBS3flBB EEN ECHTE «SNELTREIN» Door een trein met een nieuwe electri- sche lokomotief werd op de lijn Miinchen- Stuttgart een snelheid bereikt van ge middeld 151 km. per uur. De 240 km. tus schen genoemde steden werden afgelegd in 1 u. 26 min. RUSLAND NIEUW KANAAL GEOPEND Witte ZeeBaltische Zee. Vrijdag 30 Juni werd het kanaal van 143 mijlen, dat de Witte Zee met de Bal tische zee moet verbinden, voor de scheep vaart opengesteld. Dit kanaal is het grootste van de we reld. CHILI STAD MET MEER WERKLOOZEN DAN INWONERS In Chili wordt een staatstoelage ver leend aan de werkloozen. Onlangs kwam in het Ministerie een afrekening binnen over werkloozensteun van de stad Anto- sagasta waarin bleek dat aan 41.933 per sonen werkloozensteun was verleend als- wanneer de stad maar amper 36.000 in woners telde. Een onderzoek werd Ingesteld. DENEMARKEN 4.000 BEKEERLINGEN IN EEN JAAR BIJ gelegenheid van zijn jongste be zoek aan de Eeuwige Stad, heeft d« Apostolische Vicaris van Denemarken, Mgr Brems, aan den H. Vader medege deeld, dat in het afgeloopen Jaar in De nemarken meer dan 4.000 personen over gingen tot de Katholieke Kerk. Den dag vóór zijn vertrek naar Rome had Mgr Brems nog het H. Vormsel toe gediend aan 50 volwassenen. VEREENIGDE STATEN DE ANGST VOOR ONTVOERINGEN Het zoontje van den Heer Smith-Rey nolds, dat zich te Rhode-Island bevindt en dat het rijkste kind van Amerika Is, wordt bewaakt door acht politie-mannen, zes burgers en een gansche troep Deen- sehe doghonden, ten einde hét te be schermen tegen het gevaar door gangsters ontvoerd te worden. De moeder van het kind heeft ver schillende dreigbrieven ontvangen. Geen enkel bezoeker wordt in de villa toege laten. DE MULTIMILLIONAIR UKSHELL ONTVOERD. De gangsters hebben den multimiillo- nair Urshell uit zijne woning ontvoerd, op het oogenblik dat hij met vrienden eene partij kaart speelde. Een dier vrien den die door de bandieten met geweld naar hun auto gevoerd werd, word na dien vrijgelaten, nadat hij was geplun derd geworden. laBBlBBBBBBBBBBBSBBBBBEBBBflD LEVEND VERBRAND IN EEN KOKEND BAD In een fabriek te Sint Niklaas is een werkman gevallen in een bak, gevuld met ziedende stof. Hij kon er nog uitgeraken maar tengevolge de gruwelijke wonden die hij bekomen had aan het onderlijf stierf hij korte stonden nadien. H. ANTONIUS V. PADUA zoek mij goe de zielen om mij te helpen patronaat ea school te bouwen tot heil van parochie- jeugd. Postcheck 139.485, Pastoor Reae son te Xhendelesse. IBXBBBBBBBBBBIlBBBB33taBBBBBaB KINDJE BIJ ONGELUK NEERGESCHOTEN Te Chapelle-lez Herlaimont wilde een landbouwer musschen gaan schieten in een weide met een oud Fransch ge weer. Een eerste schot ging niet af. Eer tweede maal ontplofte het buskruid. Et. kindje van 13 jaar dat op een tient. meter stond toe te zien kreeg de vol lading in het hart. Het werd op den sla gedood. IBflBBBBBS0BBBBEBB13SBBB8BBBBï. in uwe granen, zijn deze gelegerd of schijnt de opbrengst U minder waardig, vraagt U af of gij genoeg potaschmesten hebt uitgestrooid. IHBBSXBBBBBBBBBBijaaaaaflSBBaS Met obligatiën te koopen der Verwoeste Gewesten, Nieuwe, Leening 1932, Gemeen tekrediet, 1932, enz. (gewaarborgd door den Staat) betaalbaar met vanaf 10 frank per maand. Ieder maand trekkingen. Verscheiden» groote loten. Iemand moet de gelukkig» winnaar zijn. Waarom gij niet? Gratis verzekering van 30.000 frank. Vraagt inlichtingen aan: Joseph BRA BANT, 19, Tuinstraat, Harelbeke of Silver VAN ELSLANDER, 18, Bellestraat, V!a- mertinge. BBBBS3SBB3 (B3BBBtfBBBBBBBBBBBBBBBB9SBÜSB3SBBSBI

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1933 | | pagina 5