SNUIF LEUDA Poeders GEDACHTEN «IömfSÖ Het H. Bloed van Voormezele ANTON VERHEYEN IN VLAANDEREN Nationale Legwedstrijd Roeselare LANDBOUWERS Autobussen op den Rechtbank ALLERLEI TIJDINGEN EXAMENS AANBESTEDINGEN BIJZONDERE TRAMS OPHEFMAKENDE UITVINDING |f Tevreden rijn is eene gunst Tevreden schijnen eene kunst Tevreden blijven een geluk Tevreden sterven een meesterstuk. - #.rbeid is de hoogste redelijkheid. Vraagt niet wat een ander zegt van ww doen en laten; handel eerlijk en op recht en laat eenieder praten. De dood ls de weergalm van 't leven. Menschen zonder karakter zijn ge zichten zonder uitdrukking. hetmanneke UIT DE EEN, TWEE, DRIE, VIER!... Onze kalender is weeral eens hier En ik hoop, madammen en meneeren Dat ghem grondig zult bestudeeren. Ik geef U 'n kalender, alle weken Omdat, naarvolgens 't is gebleken Zoo'n ding, gewis Al zoo nuttig is "k Steek het onder bank... noch in nen Als een onderbroek. [hoek, We zijn dus weg! Maandag 31 Juli: St Ignatius. Van week tot week Is 't kermis in de streek. Dinsdag 1 Augustus: Ste Sophie. Geen kwezel, al ls ze ook nog zoo oud Petst: was ik maar getrouwd. Woensdag 2 Augustus: Ste Alfonsine. Met lint en strik behangen Zoeken de meisjes, de jongens te vangen. Donderdag 3 Augustus: Ste Etienne. Hebt gij soms een cent te veel Geeft uw blad daarvan een deel. Vrijdag 4 Augustus: Ste Domini ka. BIJ 't vrijen is 't een engelia Maar koelt de min Dan is 't in d'echten zin Een ware duivelin. Zaterdag 5 Augustus: Ste Yvonne. Kindjes lief, Zijn in 't huwelijk een noodlg gerief. Zondag 6 Augustus: Ste Hedwige. Wat zijt ge weerd Als uw taal niet wordt geëerd? Afgeloopen! Daarmeê ls t gemakke lijkste werksken gedaan, zie! en zit Ik weêrom eens in 't haar van mijn volle maan te krabben, om met de laatste nieuwigheid voor den dag te komen. En mansjiekerie, 'k heb ze mede ook (figuurlijk!) de laatste nieuwigheid, 't Is namelijk een nieuwe soort luizen die de groote beestengeleerden ontdekt hebben. Ze zuigen uw bloed uit (niet de geleer den, maar die luizen) en kunnen ook vergiftigen! Ze heeten de Sebastonapin- das: wat daar allemaal uit te rapen ls weet ik zelf niet, in alle geval roep ik U toe: Opgepast! in alle huizen Voor de Sebastonapindasluizen Want ze zuigen 't bloed uit uwe aderen Er. zouden. U zoo kunnen helpen... naar £'t land uwer vaderen. WIE DAT ook voortaan zal oppassen, dat is Marieken Anneman die te Brus sel dient... maar voor een ander soort luizen, 't Meisken was moederziel alleen op wandel, als ze aangesproken werd door ne schacht, die zegde uit haar streek te zijn. De landsverdediger «telde Marieken voor een dansken te gaan doen, in een groote danszaal van de »tad. Maar de kerel wist Marieken langs Allerhande kleine straatjes tot daar te brengen. En ais hij de kans schoon zag, sloeg hij Marieken tegen den grond, en ging loopen met heur handzaksken. 't Is gebeurd! 't gebeurt nog... en 't zal nog gebeuren. Meisjes die uit dienen gaat In de groote stad Weet ge wat? Opgepast, eer 't ls te laat. Loopt met den eersten den besten niet Gaat uw eigen gangen [meê Maar laat U toch niet vangen. ZATTEKULLEKEN had een agent uit gescholden voor al wat slecht was en zoo ook gezeid: Ge zijt een varkenZat- tekulleken moest nu voor meneer de sjuze komen en Zattekulleken kreeg een boete van 73 frank. Maar meneer de sjuze. zei Zatte kulleken, vóór den oorlog heb ik voor 't zelfde feit maar een boete van 6 frank gekregen. Dat kan wel zijn, antwoordde de •Juze, maar ge weet toch dat het var- kensvleesch sinds den oorlog opgesla gen is. Ja, ja, 1 is geen lachen *t Vleesch van 't vette zwijn Zal weldra mijn vrienden Niet meer kooplijk zijn. WEET GE wie *t schoonste maske van Amerika ls. Hewel dat is Martha Gon zalez, de dochter van een Spaansche Jood, die in Amerika ls getrouwd. Het meisken ls nu in een groot magazijn van New-York In dienst. Ze moet daar vóór «ie pinnen komen in de schoonste kos- tums om de rijke madammekens en Juf- lerkens te laten kiezen. En weet ge, wat ze daarvoor tjrekt per jaar? Duizend dol lar per week. Dat is meer dan zes hon derd duizend frank per jaar. EN DIE van geluk mag klappen Dat is Piere van der Tappen. Die Piere ls leiendekker van beroep. Nu zat hij op den toren van de kerk van Willebroeck te werken, en hij viel er af. Ze raapten hem dood op... zult ge pein zen. Bijlange niet. Daar stonden daar boomkes geplant rond de kerk en Piere kwam in zoo'n boomken terecht. Var *t boompje viel hij op den grond, ston_ recht... en ging "nen druppel drinL n om van de alteratie te bekomen. Zie men schen dat ls nu ne keer niet in Amerika gebeurd, maar wel in ons land. Daaraan «iet ge dus: wie wil kan!!!... SIMPELS wandelde met zijn wijf op de kassei. Zie ne keer, zei de vrouw, daar •taan al knoppen aan de boomen. 'k Wou da'k *t eigenste kon zeggen van mijn hemd en van mijn broek, zei Simpels. Zijn wijf zweeg en keek zuur. T SCHIJNT dat 't er weêr al eens opzit in Marakko. Frankrijk gaat er ne keer rap meê gedaan maken en Spanje ook, zoo zeggen ze, maar 't ls gelijk er in de catechismus staat: Ze kunnen mis sen, en missen dikwijls. Ja, ja, die generalen Die zich duur doen betalen Ondervinden ook te laat Dat *t ln Marokko niet gemak'lijk gaat, 't Spijtigste is dat er zooveel Jonge Fransche knapen ginder de pijp aan Mar ten moeten geven. Frankrijk heeft per tang geen volk te veel. En waarvoor veen- ten ze ginder? Voor een stuksken grond? Maar, verdimraelen, Franschen bhjft thuis, en laat de Marokanen ginder hun potje koken. Maar, 't is waar, mensehen, de Fransozen zijn ginder naartoe gegaan, Jaren geleden, om die menschen te be schaven. We kennen dat beschavingswerk, gewis Als 't voor de brandkast is. NESTOR TEGELSE, van Hoei, die zijn vrouw had verloren, liet de volgende an nonce, ln een gazet plaatsen, ln 't Fransch natuurlijk, maar wij vertalen: Heden Zondag, 23 Augustus, ls overle den, mijne duurbare echtgenoote Celina Paipe, in den ouderdom van 64 Jaar. De begrafenis zal Woensdag, te 10 u„ plaats hebben. Vergadering ten sterfhuize, rue du Botle, waar aan veel verminderde prijzen, alle soorten van kleurgoed te krijgen zijn, en een goede huishoudster wordt gevraagd van 40 tot 45 Jaar, cm onmiddellijk in dienst te treden. Ook nog ne Ford te koop Waaruit ik besluit dat meneer Tegelse die auto Ford speciaal gekocht had om zijn madam zaliger planzier te doen. Wat 'n goeie snul toch, hé! WE ZIJN ln 't land en we blijven ln 't land. 't Is daarom da'k U hier Iets ga vertellen dat te Antwerpen gebeurd is. Mijnheer en mevrouw Cartaya, waren daar op wandel, als madame tot de kon- kluze kwam <iat ze heur handtaschje ver loren had, waarin 25 duizend dollars staken. Dus zoo'n half miljoen franks. Z.S liet dadelijk uitroepen dat de vinder 50 duizend frank zou krijgen. En zie, nog geen twee uren later werd haar het taschje terug gebracht door een vrouw ken dat het op den bollevaar gevonden had. 't Menschje kreeg de 50 duizend patattekens. Haar dag was goed, zeg ik Waarop Marenta antwoordt: dat ze wel wat anders te doen heeft dan op den bollevaar naar taschkens te zoeken, en ze wijst naar de schoone bloes die ons Fientje gekregen heeft van tante Ka- trien, en die nu vol vette vlekken is, niet tante Katrien, maar de bloes die Ma renta nu moet uitwasschen. SLIMMEKEN moest naar de keur, om soldaat te worden, maar hij zou toch zoo gaarne afgedankt zijn. Wat, zei de majoor, ge beweert dat ge doof zijt. Kunt ge dat bewijzen? Ja, majoor! Kunt gij dat muziek hooren ,dat daar buiten ergens speelt. Ja! Hewel! ik niet! DRIE KERELS kwamen te Hal op een bal, en begonnen te dansen, maar ze pro fiteerden van de kansen, om zekeren Wanchie te bestelen, en daarna de som te verdeelen. Maar Wanchie kreeg het in de mot. Hij ging te werk als een zot, en riep: sapper de boeren, zijn me dat toeren. Ze hebben mijn portefuil gepikt, dat hebben die mannen geflikt. Seffens zette het volk hen achterna, en de kerels tot hun verdriet en scha, kregen slagen, meer dan ze konden «iragen. 't Waren twee Brusselaars en een Polak. Nu zitten ze veilig in den bak. STERREKIJKERS zeggen dat de maan 118 kilometer korter bij d'aarde is ge komen. Ge zoudt zeggen waar die men schen dat droomen. Ik zie de maan... nog altijd op dezelfde distancie staan. EN LEENTJE MARKEBROEK ging bij den doktoor. Het meisken had een zweer achter heur oor. Ze hadden reeds ver schillende keeren heur willen opereeren. Nu zat ze met heur mama, voor den vijfden keer, bij den doktoor te wachten. Maar, waar was dat kind met heur ge dachten. Opeens trekt ze een revolver uit haar korset, en voor dat Iemand 't haar belet, schiet ze zich mordicus dood! De droefheid van de moeder ls groot, 't Is te Doornijk gesohied... Ja, Ja, de mal heuren rusten niet. TANTE WIEZE kwam op bezoek. Tante, zei Fonsken, toen hij er mede alleen was, laat uw tong eens zien! Tante Wieze stak haar tong uit. Waar is nu 't vergif? vroeg 't ventje. Vergif? zei tante. Ja, antwoordde Fonsken, vader zegt altijd dat ge zoo'n vergiftige tong hebt. Tante Wieze is 't «iadelijk opgestapt. DE MANDENMAKER Leda Gustje, uit de Vestingstraat te Verviers, was soldaat geworden. Hij had eenen kop met krollen dat 't kurieus was om zien, en zijn lief had gezeid, dat hij die niet mocht laten afsnijden. Maar de sergeant zei tegen Gustje: Ge moet uw krollen laten af snijden. «Nog voor geen hesp», zei hij. Tegen den ossefier had hij gezeid: «Kust m'n botten», en de korporaal die hem den bak moest indraaaien, kretg ook "n doefeling. Gustje heeft daarvoor 6 maand kot gekregen... en van razernij en verdriet zijn al zijn haren uitgeval len, en zit hl] nu met ne kletskop te pronken. Wat zal zijn llefken nu ver tellen? IN AMERIKA stond er een gebouw van acht verdiepingen ergens ln den weg: de straat moest verbreed worden en het huis afgebroken. Maar daar zijn Ingenieurs gekomen en die hebben het huis, met al wat er ln was: meubels en menschen simpliester twaalf meter achteruit ge schoven. Na acht dagen stond het huis op zijne plaats, en geen ruitje was ge broken. Zeg nu niet, dat gebeurt alleen in Amerika. Te Bocholt, in Limburg, zette men over een vijftiental Jaren den kerk toren tien meter vooruit. Ge zijt er wel meê als ge pelst dat ze ln ons Vlaamsche land nlemendalle kennen. Maar in de besturen de franskiljons buiten kegelen, dat kunnen we toch nog niet... maar 't zal beteren. IK WEET NIET of ge de historie kent, gebeurd op den trein tusschen Brugge en Gent: ge moet weten, daar heeft een moeder heur kind vergeten: 't mensch moest overstappen op de lijn naar Sjai- lerwa; ze had nogal pakken meê, commc- ci, comme-ca, maar als ze in den an deren trein was gekomen, zag ze, dat ze haar kind niet had meêgenomen. Ze schrok, maar de trein vertrok. Ze heb ben 't kind dan achterna gezonden, per express. Hier volgt de zedeles.dle alle moeders moeten weten: op reis nooit uw kind of uw man vergeten. EN HIER ne kleine raad voor mijne beste Lezers. Als ge U laat scheren, vraag dan uwen barbier dat hij even het scheer door de vlam van een kaars zou trekken. De baardziekte en baardbrand, maakt lederen dag nieuwe slachtoffers. Het vlammetje van de kaars zal het scheer mes ontsmetten. 't Is een kleine moeite, en als g'er mede zit is t te laat, zei Sjarel, en hij bezag zijn schoonmoeder. MIE had heuren man afgetroefd, en moest vóór de sjuzepee verschijnen. Hewel, Mie, vroeg deze, waart ge dan niet bang dat ge uw man dood zoudt slaan, toen ge met den koterhaak zoo vreeselijk te werk gingt. Bah! neen, meneer, zei Mie, want ik weet precies hoeveel mijn man heb ben kan! TWEE MEISKENS die te zamen, van hun werk kwamen, zagen te Herenthals langs de vaart, een heer te paard. Opeens springt het beest ter zij, en op één twee, drij, lag de heer met zijn gat, in 't koude nat. De meisjes namen een kloek be sluit en haalden hem er uit. De heer om zijn erkentelijkheid te betoonen, wilde de meisjes beloonen; maar die kregen bij 't verdeelen, zoo gaat het met velen, twist met elkander, en sprongen mekander daar in 't haar. Tot mijn verdriet, weet ik het eind van de historie niet. EN DAARMEE, beste Lezers en alder- liefste Lezereskens, zal 't voor vandaag nog ne keer amen en uit zijn met 't epis tel. Ne mensch kan met die hitte zijne geest niet doen werken,... bijzonderlijk als hij reeds een beetje lui aangelegd is, zegt Marenta. 't Manneken uit de Maan. iiBBaMDaasEBEaBssaisHaaxsüB Beste Engelsche PEPERMINT voor Hoofdpijn Neusverstopping Kortademing Zenuwverzwakking enz. enz. Te verkrijgen enkel ln de BESTE WINKELS Vraagt, het doosje met bet haantje. (Vervolg) HET HtJIDIGE SCHRIJN. Menig kunstliefhebber heeft, bij het onderzoeken van het prachtig zilveren schrijn in renaissancestyl, ln de meening verkeerd, dat het slechts dateerde van 1892. Het stuk ls van ouderen datum. Eerw. Heer Van Hauwaert liet inderdaad op de twee benedenhoeken graveeren, links: Van Hauwaert Pastoor rechts: Voormezeele 1892. Vandaar de dwaling, t Was ln 1892 dat hij het prachtig schrijn voor de kerk van Voormezele in geschenk heeft gekregen van de Weledele Familie de Gheus d"Elzenwalle. Dit bestond sedert lang in de familie en bevatte eer tijd allerhande kleine Souvenirs uit het H. Land meegebracht. Bij den dood van Mevrouw Zoë de Gheus ln 1879 (zij stierf ln den ouder dom van 52 Jaar) liet haar echtgenoot Herman Baron de Lochkorst de Souve nirs wegnemen om er de haarlokken zijner overledene echtgenoote ln te plaatsen. Na zijn dood, in eene familie vergadering op het kasteel van Elzenwal- le, werd er besloten het kostelijke schrijn aan de kerk van Voormezele te schenken. Om het te kunnen benuttigen liet M. Van Hauwaert de relikwie van het H. Bloed plaatsen ln een schrijn van zilver en kris taal van Cylendrleken vorm, zooals het ten huldigen dage nog ls. De vier binnen- hoeken van het schrijn, waarin het Cy- lendrieke schrijn ls vastgemaakt, werden in 1892 bijgevoegd, en dragen langs boven de wapens van de famillën de Gheus en de Lochkorst. Van onder, den naam van den Heer Pastoor - Voormezeele 1892. Dit laatste ls min wel gelukt en geeft nood zakelijk aanleiding tot dwaling. IB9 B3B De groote Nederlandsche tooneelkun- stenaar ANTON VERHEYEN zal gedu rende de maand November optreden met gekostumeerde voordrachten van Joost van den Vondel's JOZEF IN DOTHAN Of ADAM IN BALLINGSCHAP of met een gemengd programma dat werken om vat van Verwey, Rodenbach, Vondel, Dos- tojewski en Shakespeare. Rekening houdende met de tijdsomstan digheden blijven de flnancieele eischen binnen het vermogen van tedere ver een iging. Dat ln dezen tijd van techniek en sportmanie, de liefde voor de ware kunst van het tooneel, vooral bij de Jeugd moet worden aangewakkerd begrijpt ledereen die leiding moet geven in Schooi of Ver- eenlging Voor aanvragen van condities en data dringend schrijven naar GERARD DU- CHEYNE, Generaal Lemanlaan, 128, As- sebroek-Brugge. Uitslagen na 252 dagen. Totale eierproduetie van 191 hennen: 28.218 eieren, zij gemiddeld 148 eieren per hen in 252 dagen. 10 Beste loten na 252 dagen: 1. P. Goe- mans, Lichtervelde, W. Leghorn, 1025 gr. en 7 kl. eieren (6 hennen). 2. Baron Yv. de Vinck, Zillebeke, W. Leghorn, 1019 gr. en 63 kl. eieren (6 hennen). 3. M'"° Deschamps, Cambron, W. Leghorn. 1016 gr. en 85 kl. eieren (6 hennen). 4. J. Gathy, Pentisse-Herstal, W. Leghorn, 948 gr. eieren (6 hennen). 5. G. Wegsteen, Kortemark, W. Leghorn, 945 gr. eieren (6 hennen). 6. C. Brancart, Anderlues, Mech. Koekuit, 1099 gr. en 41 kl. eieren (7 hennen)7. E. H. Clysters, Stevoort, W. Leghorn, 937 gr. en 33 kl. eieren (5 hennen). 8. C. Joye, Lichtervelde, W. Leghorn, 1089 gr. en 34 kl. eieren (7 hen nen. 9. Ghysselen, Barry-Maulde, W. Leghorn, 925 gr. en 1 kl. eieren (6 hen nen). 10. Bouhen, Braine l'AUeud, W. Leghorn, 1074 gr. en 88 kl. eieren (7 hen nen). De beste Iegster na 252 dagen: Hen nr 4 van lot 10, W. Leghorn, E. H. Clys ters, Stevoort, 225 eieren. Binst de maand Juni 1933 werd vol gende genoteerd: 1* legw. 2' legw. 3° legw. Gem. eiergewicht 58 gr. 58,5 gr. 59,4 gr. Gem. legcijfer 64,4 60 63,3 Gem. opbreng, p. el 0.57 fr. 0.36 fr. 0.29 fr. Verbruik van droog- voeder per dag en per kop 41 gr. 40 gr. 45 gr. IN UW VOORDEEL Weet dat ledereen dees jaar BESTE LANDKALK kan krijgen op TRAMSTATIE, zelfde trans port dan per trein. Vraagt om eerste keus kalk, vet, zonder steenen, genadige prijs. JOZ. VAN HOUDT BOEZINGE Tel. Elverdinge 10. Autobusultbaters tegen wien proces verbaal opgemaakt werd, omdat ze de wet van 21-3-32 overtraden, verschenen voor de Rechtbank van Kortrijk. Wat zegt de wet? Dat al wie een open baren dienst met Autobussen wii uitbaten de toelating moet hebben van de bevoeg de overheid. Enkel twee uitzonderingen worden toe gelaten: 1) De georganiseerde diensten van een werkgever uitsluitend voor zijn personeel of zijne familie; 2) Naar aanleiding van onvoorziene ge beurtenissen of om te voorzien in de tij delijke ontoereikendheid of de voorloopige of toevallige schorsing van openoare vervoerdiensten. De rechtbank was van oordeel dat het vervoer van werklieden en van vervoer van personen naar de markten als een openbare dienst aanzien wordt en onder toepassing valt van de wet van 21-3-32. Aangezien de wetsbepalingen dienen toegelicht door de verslagen en de be sprekingen die de wet voorafgaan of ver gezellen; dat in het verslag van den Heer Graaf de la Barre d'Erqueilines neerschreef (senaat pari. bescheiden n° 6 vergadering van den 25 Februari 1932 hl. 47) DE ZOO GEZEGDE ARBEIDERS EN MARKT- DIENSTEN VALLEN NATUURLIJK ON DER DE TOEPASSING VAN DE WET. Om aan de wet te ontsnappen leggen de uitbaters dier diensten een lijst voor van personen, beweren dat deze de auto bussen hebben gehuurd cm zich naar hun arbeid of markt te begeven; men staat hier voor een verzonnen middel om de wet te ontduiken. Zekeren bekwamen eene regelmatige machtiging, zij zijn onder worpen aan alle technische en verzeke- ringsvoorwaarden, doch anderen gaan schuil zoeken achter een schijnbaar pri vaat karakter om zich aan alle reglemen teering te onttrekken en daar ze aan geen last onderworpen zijn, kunnen zij voor- deeliger voorwaarden aanbieden dan de andere aan wien zij de bestaansmogelijk heid ontnemen. Aangezien de Minister van Verkeer in senaatvergaderir van 3 Maart 1932 (an nalen pari. 3 Maart 1932 bl. 871) deze zienswijze volkomen bijtrad; Aangezien het spruit uit het onderzoek der zaak dat de betichte zich heeft piich- tig gemaakt aan het misdrijf zich ten laste gelegd; om deze redenen; hervormt het vonnis waarvan beroep, veroordeelt den betichte tot eene geldboete van 10 fr.; Burgerlijke Partij: Ex ceguo et bono 25 fr. iHizsEaBBDQE&aca&aBHKiBdaaaB Henneringen Vliegenvangers aan genadige prijs bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge. DE PRACHTIGE VREDESFILM MET ONZE JONGENS aan den IJZER door het Sekretariaat der Ijzerbedevaar ten, Wilfordkaal, 16, Temsche, samenge steld, draalde op 11 Juli in 3 verschillende gemeenten (Wijgmaal-Sijsele-Meulebeke) waar hij telkens een geweldig sukses oogstte. Deze aangrijpende film geeft, ln 6 groote deele», het leven en lijden onzer Jongens aan den IJzer weer. Ziehier let terlijk wat men hierover schrijft uit Meu- lebeke; men trekke hieruit zelf zijn be sluit: Wij hebben ons mogen verheugen op een zeer talrijke opkomst vanwege het publiek en wij mogen U melden dat de film een allerbeste Indruk gelaten heeft, zelfs waren er echte kinemaliefhebbers die dezen film als oorlogsdokument hoo- uger geschat hebben dan de zoo beroemde film Van het Wester-Front geen nieuws De eenlge wenschen welke wij zouden kunnen vormen ls dat deze film in al de gemeenten van het Vlaamsche land zou moeten afgedraaid worden, want zijn Invloed kan enkel deugdend werken om al het gruwelijke van de menschenslachting te laten kennen en zoo de Vredesgedachte vooruit te hel- pen. V. DE GEBROEDERS VAN RAEMDONCK- HULDE TE TEMSCHE 6 Augustus, in den voormiddag, zal voor Temsche een heuglijke dag zijn. Inder daad wordt dan de gedenksteen onthuld, die gepaatst wordt aan den gevel van het huls ln de August-Wautersstraat (Apo theker M. Hebblnckhuys) van waar uit de twee Gebroeders blijmoedig als vrij willigers ten oorlog trokken en waar rij helaas nooit wederkeerden. Nu dat heel het Vlaamsche land de oogen gericht heeft op deze twee helden figuren, zal Temsche het bewijs geven, dat ook zij hun groote dooden niet ver geten hebben. ZAL MEN DE NEGERS KUNNEN WIT MAKEN? Tengevolge van eene vergiftiging is een neger wit geworden. De geneeskundige faculteit onderzoekt nu dit zonderling geval. MOND- EN KLAUWZEER In Brabant zijn er gevallen van mond en klauwzeer in 26 gemeenten; ln Ant werpen zijn 19 gemeenten aangetast; in West-Vlaanderen 188 gemeenten; ln Oost- Vlaanderen 127; in Henegouwen 68. Over het heele land heerscht de kwaal in 428 gemeenten, met 2557 haarden, waar 27.478 hoornbeesten, 24.952 varkens, 2.496 schapen en 158 geiten er aan lijden. Gevallen van koolziekte zijn vastgesteld te Esschen, Puurs, Battlce, Muizen (Lim burg); varkenspest te Aubel, Gemmenlch (Luik), Halleux en Smind (Luxemburg). Strenge maatregelen zijn getroffen. «ROYALE» BAZEN! De socialistische Journal de Charle roi klaagt erover dat een gérante van een socialistisch Volkshuis 200 frank per mand verdient. En eenige dagen later weer ln zelfde gazet, werd er geklaagd dat een gérant van een winkel van het Socialistisch Koö- peratief Verbond per maand 180 frank verdiende voor alle «lage 8 uren werkl Ze betalen goed... de Socialisten! HOEVEEL HUISELIJK GELUK werd er niet door den drankduivel ge stoord en vernietigd. De man, wiens geest en hart door den drank bedorven is, bekommert zich niet meer om zijn plicht: al te dikwijls wordt hij een dwingeland voor zijn vrouw, en een beul voor zijn kinderen. Kan de vrouw nog een hart hebben voor den man die haar en haar kind niet zelden gebrek laat lijden en zijn huisgezin besteelt door het geld, dat zijn huisgenooten toekomt, aan den drank op te offeren? Kunnen de kinderen eerbied hebben voor het ouderlijk gezag, wanneer zij vader soms zien in een staat waarin zij niets anders dan de diepste verachting voor hem kunnen gevoelen? FAILLISSEMENTEN IN BELGIE FAILLISSEMENTEN. N. V. Van der Graaf C' (Afdeeling: Handelsinforma ties) te Brussel, deelt ons mede: Er werden over de afgeloopen week ein digende 14-7-'33, in Belgie, 37 faillisse menten tegenover 22 voor het zelfde tijd perk van het vorige Jaar. Van 1-1-'33 tot 14-7-'33, in Belgie, 783 faillissementen tegenover 626 voor het zelfde tijdperk van 1932. Detailsbranchgewijze der faillissementen. Gedurende de week Totaal sedert 7-7-'33 tot 14-7-'33 1 Januari 1933 19. Handelaren in verschillende goederen 213 1. Timmerman 10 2. Slagers 9 1. Centrale Verwarming 3 2. Bier (handelaar) 8 2. Aannemers 41 1. Confectiekleeren1 (fabrikant) 8 1. Antiquair 3 1. Wisselmakelaar (niet officieel aangesloten bij de Beurs van Brussel) 12 1. Meubelen (fabrikant) 13 1. Wagenmaker 1 I. Electrische Installaties (Han delsonderneming) 2 1. Bouwer 5 1. Garagehouder 14 1. Kruidenierswaren (handelaar) 2 1. Kachels en Ijzerwaren (hand.) 3 CONCORDATEN. Van l-l-'33 tot 14-7-'33, in Belgie, 432 aanvragen van een concordaat en 214 bekrachtigingen tegen over 349 en 207 voor het zelfde tijd perk van 1932. DE BEVOLKING OP 31 DECEMBER 1932 In het Staatsblad van 12 Juli verschij nen de statistlekcijfers voor de bevolking van België vastgesteld op 31 December 1932. Ziehier de cijfers per provincie: Antwerpen 1.201.261; Brabant 1.716.479; West-Vlaanderen 922.953; Oost-Vlaande- renl.165.444; Henegouwen 1.272.098; Luik 978.308; Limburg 378.462; Luxemburg 221.443; Namen 356.996. Te zamen 8.213.449 inwoners voor het land, waarvan 4.067.Ö56 mannen en 4.146.393 vrouwen. Hooger Technisch Instituut Oostende. A. - Afdeeling Scheikunde. 1* Proef: Met groote onderscheiding: Vieren Valère, van Oostduinkerke; Gunst August, van Ramskapelle. Met onder scheiding: Smessaert Albert, van Middel- kerke; Pecceu August, van Nieuwpoort. Gedeeltelijke proef: Met groote onder- schelding: Vergote Albert, van Roeselare. 2' Proef: Met de grootste onderschei ding: Schubert André, van Nieuwpoort. B. - Afdeeling Werktuigkunde. 2* Proef (theoritlsch gedeelte)Met vol doening: Schapman Karei, van Eesen. Aanvaardigingsproef tot het Hooger Technisch Instituut. Met de grootste onderscheiding: Morel Léon, van Westende. Met onderscheiding: Platevoet André, van Roesbrugge. ZIJT U ER OOK BIJ? Het hoofdsekretariaat van ■ZEDEN- ADEL bond voor openbare zedelijkheid, meldt ons dat op dit oogenbllk niet min der dan 9.000 adressen klaar liggen, aan dewelke het '1 nummer van het bondsor gaan, dat einde dezer maand van de pers komt, moet gezonden worden. Daarom durven wij onze lezers aan raden even te willen nakijken of zij wel zeker zijn dat hun eigen adres mogelijk tusschen die 9.000 kan zitten. Wie begaan is met het doel van dezen bond, die er op uit ls op eigen Vlaamschen bodem, de heropbeuring van de openbare zedelijkheid te bevorderen, zal niet na laten, indien zulks nog niet geschiedde, lid te worden van ZEDENADEL Alle leden om het even of ze als steunlid (5 fr. jaarlijks) of als werkend lid (25 fr. Jaarlijks), of als beschermlid (100 fr. Jaarlijks) aansluiten, ontvan gen regelmatig het bondsorgaan. Waart U lid vóór 15 Juli, (Postcheck- nummer 17837 «ZEDENADEL», Cronjéstr. 16, Borgerhout) reken er dan gerust op dat U het eerste nummer wordt toege stuurd. We vernemen echter dat aan latere In schrijvers dit nummer slechts zal kunnen toegezonden worden, zoolang de voorraad zulks toelaat. Het verhaaltje WIJ zijn Jong en het is schoondat eveneens ln nummer één verschijnt, zal de hardvochtlgsten nog boelen en ontroeren. Gebruikt Chicorei Wyppelier-Taffin, 'V is de beste. IBlBIIHDEBSBlIIIIBiBIlllfllB NOODLOTTIGE VOGELVANGST TE STEENPUT PROTESTEN IN BELGIE PROTESTEN. N. V. Van der Graaf en C° (Afdeeling: Handelsinformaties) te Brussel, deelt ons mede: Er werden over de afgeloopen week ein digende 7-7-'33, ln Belgie, 2041 protesten tegenover 2388 voor het zelfde tijdperk van het vorige jaar. Van l-l-'33 tot 7-7-'33, ln Belgie, 71.004 protesten tegenover 78-353 voor het zelfde tijdperk van 1932. Er werden over de afgeloopen week ein digende 14-7-'33, ln Belgie, 3601 profesten tegenover 2415 voor het zelfde tijdperk van het vorige Jaar. Van l-l-'33 tot 14-7-'33, in Belgie, 74.605 protesten tegenover 80.771 voor het zelfde tijdperk van 1932. DE BEROEMDSTE DOKTERS en vele andere en verder allen die de zaak bestudeerd hebben keren ons: dat de sterke drank ook in den vorm van fijne likeuren, voor de gezondheid het verstand en de «eden (onverschillig heid, drift en zedeloosheid) gevaarlijk is; dat het geringste gebruik, ook van bier of wijn voor kinderen (buiten enkele ziek tegevallen) zeer nadcelig is; dat het zoogenaamd matig gebruik van bier en wijn bij de meesten nog twee of drie maal te veel is. MINDER AMERIKAANSCHE TOERIS TEN NAAR EUROPA De Amerikaansche vakantie-reizigers zullen dit jaar ln veel geringer aantal naar Europa komen, dan dit de laatste jaren het geval ls geweest. Dit blijkt vooral uit een statistiek, die het aantal uitgereikte passen aangeeft. Zoo zijn bij voorbeeld in April slechts 9.744 passen uitgereikt, terwijl het vorige Jaar 18.745 en in 1930 zelfs 33.148 passen werden af gegeven. Tienduizenden Amerikanen, die in be tere tijden ln dén zomer naar Europa zouden zijn gekomen en zich ook thans nog wel een reisje kunnen veroorloven, zullen dit Jaar de wereldtentoonstelling te Chicago bezoeken of 'gaan genieten van het natuurschoon. Door den elcktrischen stroom gedood De 15-jarlge Omer Vandenmeulebroe- cke, wonende op het gehucht Wattre- loste Steenput, was op een paal ge klommen, om een vogelnest te nemen. De Jongen raakte echter een elektrischen draad en werd doodgebliksemd. Men vond zijn lijk ln een beek naast den paal. UBBBBBSSIBBBBSBBBBBHBBflBHBBB DOODELIJK ONGELUK TE DF"*ST NOODLOTTIG SCHOT Zondag morgen waren de twee zoons van onderwijzer Leenaerts, wonende Be gijnenstraat te Diest. in hun kamer aan het gekscheeren, samen met een neef uit Linthout. De twee jongens, hoogstuden ten. wilden hun neef, die bij hun met verlof was, schrik aanjagen. Plots knalde een schot en de neef viel ten gronde. Hij werd namelijk doodelijk getroffen door den kogel. De schoolmeester en zijn vrouw kwa men onmiddellijk toegesneld. De ouders van het slachtoffer werden met alle omzichtigheid verwittigd. De pollclekommissarls leidde het onder zoek en verwittigde het parket, dat wel dra ter plaats afstapte en overging tot de aanhouding van den dader. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB DRAMA DER ELLENDE TE ST MICHIELS BIJ BRUGGE Een echtpaar pleegt zelfmoord. De drankzucht van den man is de oorzaak. Zaterdag namiddag werd door de po litie binnen gebroken in het huls van het echtpaar Wulpaert Georges, te Sint Mlchiels bij Brugge, daar het huis ge sloten bleef en de bewoners zich niet vertoonden. Binnen gekomen ontwaarde men eerst het koude lijk van de vrouw met een kruisbeeld ln de handen vastgeklemd. In zelfde kamer hing de man te bengelen aan eene koord, vastgemaakt aan een ladder. Zijn lichaam was nog warm. Op een tafel vond men een brief geschre ven door de twee echtelingen waarin zij meldden dat zij een einde aan het leven stelden om aan de ellende een einde te stellen. De groote oorzaak van dit drama is de drankzucht van den man. Vroeger bi hun huwelijk erfde de vrouw 80.000 fr. en had de man drie auto's in eigendom cm taxi er mede te doen. Sedert was de som en de waarde der auto's verzwonden door de drankzucht van den man. Op dienst ge nomen werd hij weggejaagd daar hij al tijd dronken was. Ten einde raad en niets meer bezittende om eten te koopen pleegden zij hunne afschuwelijke daad. Hoeveel gezinnen werden reeds door den drank in verdriet en ellende gedom peld? Trouwt nooit met een persoon die zich aan den drank verslaaft. BBBBBBBEaaBBs«GaaBB«as4!aasai VERKEERSONGEVAL TE HAZEBROUCK Nabij Hazebrouck ls de auto van den Ridder de Bormnn, voorzit:tr van de Internationale Federatie van Lawn-ten- nis, uitgeslipt en gestort ln een gracht. Ridder de Borman liep ernstige ver wondingen op alsook zijne dochter die hem vergezelde. IBBBanBüflBBBBBBBHBBBBBBBBBBB POLITIEAGENT MISHANDELD TE MIDDELKERKE Zaterdag 22 Juli LI., in den avond, werd een agent door een voerder van een autocamion aangevallen omdat deze een vermaning van den agent op den hals kreeg. Een andere kerel hielp den voer der, maar belden waren dronken. Gelukkig kwamen twee andere politie agenten ter hulp en korden de woeste lingen, afkomstig van Moeskroen, inre kenen. IBBBaa2BBE3BBBBBSaSISaBIBBBBB EEN NIEUWE JAPANSCHE MITRAILJEUZE ZIJ ZOU 10 a 60.000 SCHOTEN PER MINUUT KUNNEN LOSSEN De Heer Shimigu, directeur van het laboratorium voor natuur- en scheikun dige navorsching te Tokio zou een ma chine ge weer uitgevonden hebben welke 10 60.0C0 schoten per minuut kan los sen. Poeder wordt niet gebruikt en het ma chinegeweer werkt dan ook geluidloos. De kogels worden gedreven door de cen trifugekracht welke door een diskusbe- weglng wordt voortgebracht. Officieele proefnemingen hebben den besten uitslag opgeleverd, Hoogeschool van Leuven. Heer Vandenbroucke Jozué, van Moorslede, kandidaat in de natuur- en geneeskundige wetenschappen, 1* proef, met groote onderscheiding. Heer Gyselen Andries, van Veurne, kandidaat in de natuur- en geneeskundige wetenschappen, 2" proef, met de grootste onderscheiding. Heer Roussel Gerard, van Wervik, kandidaat ln de natuur- en geneeskundige wetenschappen, 2' proef, met onderschei ding. Heer Staelen Alfred, van De Panne, kandidaat in de biologische wetenschap pen, 2" proef, met voldoening. Heer Berquin Karei, van Nieuwpoort, kandidatuur ln klassieke philologie, 1' proef, met groote onderscheiding. Heer Pauwels Joris, van leper, dok- toraat in de genees-, heel- en vroedkun de, 2* proef, met vrucht. Heer Vanadruel Juul, van Waasten, doktoraat ln de genees-, heel en vroed kunde, 2- proef, met vrucht. Heer Philips Arseen, van Handzame, kandidatuur ln de natuur- en genees kundige wetenschappen, 3' proef, met on derscheiding. Heer Ponseele Andries, van Wervik, kandidatuur ln de natuur- en geneeskun dige wetenschappen, 3° proef, met onder scheiding. Heer Desimpel Jan, van Waasten, graad van llcenciaat ln het notariaat, eenlge proef voor dokters ln de rechten, met groote onderscheiding. Heer Van Hee Leger, van Hooglede, graad van llcenciaat in het notariaat, eenige proef voor dokters In de rechten, met groote onderscheiding. Heer Boedts Roger, van Watou, graad van llcenciaat in het notariaat, eenige proef voor dokters ln de rechten, met onderscheiding. Heer Loones Lodewijk, van Oost duinkerke, doktoraat in de genees-, iieel- en vroedkunde, met onderscheiding. Heer Beirens Honoré, van Wenduine, doktoraat ln de genees-, heel- en vroed kunde, met vrucht. Heer Deprez Paul, van Houtem, graad van ingenieur, bij de bijzondere school, met vrucht. Heer Versailles Jozef, van leper, kandidatuur in Germaansche philologie, 1* proef, met voldoening. Heer Brutsaert Maurits, van Watou, kandidatuur in klassieke philologie, met groote onderscheiding. MeJ. Veys Maria, van leper, licen tiaat der school voor opvoedkunde en zielkunde, met onderscheiding. Heer Deschilder Roger, van Pope- ringe, kandidatuur in de wetenschappen voorbereidend tot de artsenijkunde, eer ste proef, met voldoening. Heer Jacob Firmin, van Reningelst, kandidaat in de natuur- en geneeskun dige wetenschappen, tweede proef, met voldoening. Heer Jozef Quaghebeur, van West- vleteren, eerste doktoraat in de rechten, met voldoening. Heer Jozef Nuttin, van Zwevegem, baccalaureaat in Thomistische Wijsbe geerte, met groote onderscheiding, kan didatuur in wijsbegeerte en letteren, met groote onderscheiding. Heer Raoul Butaye, van Stavele, 1* examen van lngenieur-chimist, met on derscheiding. Heer Silvere Liévois, van Poperinge, 3* examen voorbereidend tot de artsenij kunde, met onderscheiding. Heer Westerlinck Roger, van Boezin- ge, doktor ln de rechten, 1" proef, oud re giem, met vrucht. Heer Albert Soetens, Veurne, heeft het 2* examen afgelegd van kandidaat in wijsbegeerte en letteren, met vrucht. Aartsbisschoppelijk Klein Seminarie van Mechelen. Heer Jozef Polderman, van Gelu- we, behaalde de groote onderscheiding bij de cursus van het tweede jaar. Instituut van Kuregem. Heer Henri Clarebout, van Proven, 3» proef voorbereidend tot de veeartse nijkunde, met groote onderscheiding. Heer Hoflack Gerard, van Oostvlete- ren, veeartsenijkunde, 3" proef, met on derscheiding. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB AUTOBUS BEUKT EEN BRUG LEUNING IN EN BLIJFT HAN GEN BOVEN HET WATER Te La Rochelle, in Frankrijk, beukte een autobus waarin 27 personen g?zeten waren, een brugleuning in en bleef met het voorgedeelte boven het water hangen. Een voor een, zonder paniekstemming, elk schokje vermijdend, trokken de inzitten den eruit. Gezien de voorzichtigheid aan den dag gelegd bleef de autobus hangen alhoewel het gevaar om neer te kantelen heel groot was. MORREN OP VRIJE VOETEN De meestergast Morren die de balus trade van de bibliotheek van Leuven ver woest heeft en daarvoor tot een gevange nisstraf van 1 Jaar werd veroordeeld, ver scheen Vrijdag voor de beroepskamer te Brussel. Na pleidooien werd de straf van Mor ren op 2 maand teruggebracht, en werd hij dan ook op vrije voeten gesteld nadat hij aan zijn vrouw beloofd had niet meer te herbeginnen. IBflSSSBBflHiBBBBBBBBBaBBBRBBB 81 Juli. Te 10 u., ten gemeentehuize te ROESBRUGGE-HARINGE, leggen der electrische verlichting in de gemeentege bouwen. Stukken ter inzage ten gemeen tesecretariaat te Roesbrugge. 31 Juli. Te 11 u., ten stadhuize te MOESKROEN, aanbestedingsprijskamp voor het bouwen van een watertoren van 900 m3. Stukken prijs 50 fr. bij bouwm. J. Geldhof te Moeskroen (postch. 214.621), Inlicht. 10-12 u., ten bureele der werken. Aanget. inschrijvingen 29 Juli. 4 Aug. Te 11 u., voor den h. Claeys, hoofdingr van Bruggen en Wegen, Vrij dagmarkt 12, Brugge, aanleggen van den Zuiderweg der Kustlaan van Oostende naar Nieuwpoort, vak begrepen tusschen de Paul Hoyouxstraat te MIDDELKERKE en de Arendlaan tc WESTENDE-Bad. Lastkoh. nr 94 van 1933 (Nedrl. tekst), prijs 10 fr.; plan prijs 22 fr. 11 Aug. Te 11 u., voor den h. Claeys, hoofdingr-best. van Bruggen en Wegen, 12, Vrijdagmarkt, Brugge, herstellen van de oevers der oude vaart, en aanleggen van een afleiding der Ieperlee, te BOE- ZINGE-Sas. Lastkoh. zonder nummer (Nederl.), plan 9 frank. 11 Aug. Te 11 u., voor den h. Mallems, hoofdingr-best van Bruggen en Wegen, Neerkouter 22, Gent, herbesteding der werken tot het bouwen van een sluishuis te KOMEN-aan-de-Leie. Lastkoh. nr 72 van 1933 kosteloos; plan 9 frank. JULI HOOIMAAND 30 Z 8* Zondag na Sinksen. H.H. Abd» en Sennen. Evangelie: Do onrechtvaardige hof meester. 31 M H. Ignatius van Loyola. AUGUSTUS - KOORNMAAND 1D Sint-Pieters-Banden. 2 W H. Alphonsus v. Liguori. PorUuncou 3D Vinding van het lichaam van dfï H. Stephanus. 4 V H. Dominicus. 5 Z O. L. Vrouw ter Sneeuw. NAAR VEURNE PROCESSIE op Zondag 30 Juli. UIT POPERINGE (langs Oostvleteren) heen en teri Poperinge, Statie V. 7.20 10,50 fr. Poperinge, Markt 7.24 10,00 fr Krombeke, Jagershof 7.40 9,00 fr! Krombeke, Dorp 7.49 8,50 fr! Westvleteren 7.55 7,50 fr! Oostvleteren 8.00 7,00 fr! De Panne A. 9.25 UIT MERKEM. heen en ten» Merkem V. 7.15 10,00 fr, Merkem, 3 Grachten 7.22 9,00 fr! Noordschote 7.29 9,00 fr! Reninge 7.32 8,50 fr. De Panne A. 9.25 VOOF DEN TERUGKEER neme men den elektrieke tram om t» Veurne (Stelplaats) den tram te nem»B te 18.40 uur. UIT VEURNE TOT ROESBRUGGE-MOI.ENWAL. Vertrek uit Veurne 20.50 Aankomst Roesbrugge-Molenwal 22.20 (Stilstand aan alle tusschenstaties.) UIT VEURNE NAAR LOO. Vertrek uit Veurne 20.55 Aankomst Loo 21.45 (Stilstand aan alle tusschenstaties.) KEMMEL-VEURNE EN TERUG (langs leper), heen en terug Kemmel, Dorp V. 6.35 13,00 fr. Kemmel, Vierstraat 6.42 12,50 fr. Voormezele 6,50 11,50 fr. leper, Statie A. 7.10 leper, Statie y. 7.30 10,50 fr. Elverdinge 7.45 9,00 fr, Woesten 7.50 8,50 fr, Oostvleteren 8.00* 7,00 fr, Hoogstade Linde 8.14 Loo, Statie 8.22 6,50 fr, Veurne, Statie 9.00 De Panne, Dorp 9.25 Aansluiting uit Poperinge te 8 u. en Merkem te 7.48 uur. VOOR DEN TERUGKEER neme men den elektrieke tram tot Veur» ne om er den tram te nemen te 18.40 u. Te Oostvleteren aansluiting voor Po» pering. Te Kemmel aansluiting voof Waasten. ZONDAG 6 OOGST 1933 Jubelprocessie van O. L. Vrouw van Thuyne en Grootsche Heilige Hartefeesten te leper. Bijzondere Trams met 50% vermindering. Ter gelegenheid der Jubelprocessie va* O. L. Vrouw van Thuyne en der grootsch» H. Hartefeesten te leper op 6 Oogst zul» len volgende bijzondere trams in dienst gesteld worden: LIJN IEPER-VEURNE. Heen Veuma V. 12.29 leper A. 14.00 Terug leper V. 20.15 Veurna A. 21.53 Stilstand ln al de tusschenstatiën. LIJN IEPER - DIKSMUIDE-KOEKEL ARÜ Heen Koekelare V. 12.00 Diksmuide V. 12.40 leper A. 13.50 Terug leper V. 20.00 Diksmuide V. 21.15 Koekelare A. 21.50 Stilstand ln al de tusschenstatiën. LIJN IEPER-WESTNIEUWKERK& DE SEULE-KEMMEL-WAASTEN. Heen Waasten V. 13.00 leper A. 14.00 De Seule V. 12.35 leper A. 14.43 Terug leper V. 20.20 Waasten A. 21.35 leper V. 20.20 W.-Nieuwkerke A. 21.20 Stilstand in al de tusschenstatiën. De reiskaarten der heenreis zijn geldig voor de terugreis. PLEZIERTREIN POPERINGE-OOSTENDE op Dinsdag 15 Oogst AAN HALVE PRIJS. Heen Poperinge V. 7.15 Oostvleteren 7.50 Diksmuide 8.50 Oostende A. 9.50 Terug Oostende V. 19.00 Diksmuide 20.10 Oostvleteren 20.55 Poperinge A. 21.35, Stilstand op alle gemeenten. IBB3BB9flBBBBBBBIlBBBS8BBI«nil Nat Maatschappij van Buurtspoorwegea LIJN POPERINGE-BEVEREN Den tram 1 vertrekkende uit Beveren stelplaats zal Zaterdag 5 Augustus e. k. vertrekken uit Beveren statie om 4.55 u. en dus één uur vervroegd worden. EEN BEIAARD VAN BELGISCH FABRIKAAT VOOR AMERIKA Deze laatste dagen werd een beiaard opgesteld en bespeeld, bestaande uit 36 klokken waarvan dë grootste 500 kilos weegt. Deze beiaard moet geleverd wor den aan Amerika, om eerst de tentoon stelling van Chicago op te luisteren en dan geplaats te worden in don toren van de Vlaamsche kerk van Sint Jans Berch- mans, te Chicago. De proefnemingen werden bijgewoond door verscheidene vooraanstaande perso naliteiten waaronder ook den Heer Jan Vander Ghote, Burgemeester van leper, die de trommel van den beiaard vflw zijne stad was gaan bezichtigen. IBBKBBBBEBBaEBBIIElIBBBBlHIIf DOOR EEN STOOMTRAM VER MORZELD TE TONGEREN De veekoopman Filot Match, 52 jaar, van Bressoux, kwam, een paard leidend, langs de Luikersteenweg- gegaan toen een stoomtram der lijn Villers voorbijstoow- de. Het paard verschrikte en wierp zij® geleider op het spoor, zoodat de onge lukkige onder de wagens van den tre;® vermorzeld werd. Het parket werd ver wittigd. ONMISBAAR VOOR ALLE HUISGEZINNEN. (Heen te verkrijgen ln de Stillen onmiddellijk alle pijnen, APOTHEEK VANDE PLAS als: Hoofdpijn, tandpijn, rhumati C. LEURIDAN me, jicht, lendepijn, enz. OnscliaJ'' Apotheker lijk voor de maag;. 8, Bertenplaats, Poperinge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1933 | | pagina 6