Radios-Solden Garage DE VOS Kunstkroniek Tuindagplechtighedéa en der JUBELPROCESSIE ZOOEVEN VERSCHENEN: CAFÉ-HOTEL-RESTAURANT LANDBOUWERS OPGEPAST 1 MARIUS~LAüWERS TIJDSCHRIFTEN ü^UKiiyqnlZujiml wilr Yyirié'i'hcnttitt.aaihct niet en coinme m hfdemaL PCULIEN v*jV^r7 Schoons jonge pouhen, te VfSw-y koop aan genad.ge prijs, ter KWEEKERIJ J. CLAEVSi - Westroozebeke. iaLB2S2*GT359VBBaa333ES33:i2Z es.ienis van i uinaar; Iden van O. L. Vr. van Tuin rn Schoone Jonge Pouli n 1 f C van heden af te beko- (Lyijpe 1 men aan genadige prijs. \JZ. j? Per 100 tehuis beste"! TA -■"- P'j C AMIEL VAN MOT N -itSSr; statie - POFLTAPELLE. Tel. Langemark 20, iiBHUBaBaaBEBssaBBBBaaBHisa #1 WITTE LEGHORNS fgat v?n 2 tot 3 maanden, te "i bekomen in de Kweekeri] 'if* MARTEL BLANCKAERT, Augustinesiraat, LEPER, titf Zeer voordeellge prijzen. Voor alle inlichtingen zich wenden: Slachthuissiraat. 23, leper. Tel. 6. Men bestelt ook ten huize. ff-"I Nog eenige nieuwe toe- Pï|§jj stellen en toebehoorten ver- PClj kocht in solde en met waar- pJ borg aan echte spotprijzen Kïjj Profiteert ervan SfcJI 't zijn de laatste. 32, Casselstraat, POPERINGE. NIEUW FRANSCH-NEDERLANDSCH NEDERLANDSCH—FRANSCH WOORDENBOEK tevens uitspraakwoordenboek v. beide talen 2* herziene en verbeterde druk door D' L. GROOTAERS Hoogleeraar in de phonetica aan de Uni versiteit te Leuven, Lid van de Konink lijke Vlaamsche Academie. Het Nieuw Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch Woordenboek, zal zijn plaats vinden op de schrijftafel van Professoren, Leeraars, Onderwijzers, On derwijzeressen, Studenten, Schrijvers, Journalisten, Advokaten, Pleitbezorgers, Zakenmenschen, Stenotypisten, in allo openbare en particuliere beheeren, enz, enz. Het Nieuw Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch Woordenboek vormt een prachtig boekdeel van 1232 blz, formaat 28 x 18 cm., gedrukt op prima velyn papier en gebonden ln Imitatiele der. Het wordt verkocht tegen 180 frank contant. Te verkrijgen: Boekhandel Sansen-Vanneste, Poperinge. l2S3HKSaKBEü!!BSi23EZa3BS'33BBSa Belgische fabriek van Chicorei Wyppelier-Taffin. sagsaBBaajsaiBaafiaaaaaaaaaB» TE HUREN Overname niet verplichtend recht voor de Statie te KOMEN (Belgie). Zich wenden: Brouwerij BAYART- GRYSON te Beselare. IB3aaBBHBajaiatyES33ZBffl3BBBEaa op de Vernieuwde P'antaardappelen uit Holland. Alles in geloode zakken met keuringsoertificaat. Vroege Esterlingen per 100 kilos 70 fr. Gëldersche Minzen 65 fr. Donkere Industrie 60 fr. Poolsche en Duitsche Industrie 50 fr. Voor uwe bestellingen wendt U tot het gekende huls of tot esn mijner agenten. NESTOR LIÉTAERT Ieperstraat, 100, Poperingew IN DE LILAS Coiffeur voor Dames en Heeren Groote Markt, 8, Poperinge Groote keus van alle COIFFEUR- en REUKARTIKELEN zooals reuken, poeders en Eau de Cologne van de meest gekende mer ken: L. T. Piver, D'Orsay, Houbigant, Bourgeois, enz. Crème Tokalon, Houbigant, Slmon, Dada (met pre mie), Chardain, La Velouty de Dixor, enz., enz. De Dépilatoire Samson en alle merken van Haarverwen. Ook te verkrijgen: de beste Scheer messen en Haarmachicncn met ga rantie. Voor uwe nuttige geschen ken zooals: Saccochcn, Portemon- nais. Colliers, enz., wendt U tot het zelfde huis. Ook alle herstelling. Komt zien en vraagt onze prijzen, zonder eenige verplichting. BRETEUIL, van 21 Juli 1933. Af stand 138 Km. 180 Duiven los te 6.01 uur. Aankomst eerste duif te 7.54.46 u., met een snelheid van 1213,56 m. Aan komst laatste prijs te 8.05.54 u., met een snelheid van 1111,43 m. 50 Prijzen. UITSLAG: 1. Devos A., 203 fr.; 2. In- tervuyst D., 75 fr.; 3. Handtpoorter H.f 152 fr.; 4. Hoflack L., 75 fr.;; 5. Vande- voorde 30 fr.; 6. en 7. Vermeesch A., 15 en 15 fr.; 8. Deraedt M., 5 fr.; 9. Clabau L., 30 fr.; 10. Legrand C., 98 fr.; 11. en 12. Werquin J., Watou, 15 en 30 fr.; 13. Desender J., 30 fr.; 14. Lenoir O., 114 fr.; 15. Desender J., 30 fr.; 16. Werquin J., 15 fr.; 17. Lenoir O., 50 fr.; 18. Lietaert F., 50 fr.; 19. Devos J., 30 fr.; 20. Pou- seele M., 30 fr.; 21. Decoker J., 30 fr.; 22. Vandevoorde C., 5 fr.; 23. Lenoir J., 57 fr.; 24. Amez A., 15 fr.; 25. Vermeesch A., 15 fr.; 26. Dobbelaere J., 15 fr.; 27. Van- denbroucke L., 30 fr.; 28. Rofïiaen J., 74 fr.; 29. Debeir J., 15 fr.; 30. Vermeesch A., 70 fr.; 31. Debeir J., 15 fr.; 32. Lamond G.. 30 fr.; 33. Intervuyst D„ 13.50 fr.; 34. Vermeesch A., 5 fr.; 35. Geldhof C., 30 fr.; 36. Desmadryl M., 30 fr.; 37. Lenoir J., 30 fr.; 38. Denut G., 13 fr.; 39. Rofïiaen J., 5 fr.; 40. Deheegher A.. 5 fr.; 41. Denut G., 5 fr.; 42. Debyser J., 5 fr.; 43. Èarbry C., 5 fr.; 44. Vandevoorde L., 5 fr.; 45. Keignaert H., 5 fr.; 46. Vandevoorde C.; laaaaaaBSEaaaaEiaBaaHBaiSEiaBHa Dan snokt hij aan de leidsels van den ezel en: Dju! Grijze, Dju! Zoo langs 's Heeren wegen verdient Musch zijn brood. Hij zit er warmtjes in. Hij heeft zijn eigen huls met stal en schuur; een boomgaard wel drie bunders groot waar honderd witte leghorns hun voedsel scharrelend zoeken, bij den No taris geld en titels. Vroeger was dat niet zoo. Vele magere jaren heeft Musch door worsteld. Tot ln 1914 was het armoe sta bij. Maar de oorlog bracht mirakuleuze dingen. Het geld werd hem ln den schoot geworpen gelijk trouwens vele boeren. Het was niet meer noodig dat hij zijn graan en zijn aardappelen naar de stad voerde, de stedelingen kwamen het zelf halen en betaalden fenomenale prijzen. Voor Musch was dat een mirakel, gelijk de wonderbare vischvangst of de verme nigvuldiging der brooden. De boeren had den het zoolang slecht gehad dat God me delijden met hen kreeg en hun die vele vette jaren toezond, die nu nog nasleep ten... Iets na den middag wanneer de klien- ten bezocht zijn, keert Musch op zijn kar- reke gezeten huiswaarts. Het geld rinkelt ln de lederen tasch. Dat stemt hem droe vig. Wat kan ik er mee doen? bevraagt hij zich mismoedig. Voor wie heb lk ge werkt? Indien het eenlg kind dat mijn vrouw me destijds schonk nog ln leven was zou dat heelemaal anders zijn! Wat een kerel zou dat nu reeds geweest zijn! Niet aan denken, Musch, niet aan den ken, anders wordt ge zot. Oh, Grijze. Op de kruisbaan. niet ver van zijn huls, houdt hij eiken dag stil, iets wat hij vroe ger nooit deed en treedt binnen in Het huls ten halve Steeds aan dezelfde ta fel, voor een venster met verscheurde gordijntjes, neemt hij plaats. Geen ziel is in de herberg op dit middaguur aanwe zig. Hij hoort het gekletter van vorken Heden Zondag, 30 Juli, DOURDAN (oude duiven), bij Maurice Devos, en BRETEUIL (jonge duiven). lESSBBBSSBSBBBBBBBBBBBBBSaBBB THE STUDENTS' HOME CHAT Juni-nummer. Het Juni-nummer van dat maandblad is in hoofdzaak gewijd aan de Britsche Koninklijke Familie. Immers zoowel de Britsche Vorst als de Prins van Wales hebben hun geboortedag in die maand. The Students' Home Chatis zooals zijn naam zegt een tijdschrift vooral bestemd voor hen die Engelsch kennen of het stu- deeren... of het gestudeerd hebben. Het is rijk geïllustreerd en bevat allerhande begrijpelijke nieuwsjes en vertellingen die den lezer met het leven ln Engeland ver trouwelijk maken. Abonnementsprijs: 16 frank per jaar. Proefnummers kunnen bekomen worden op het adres: The Students' Home ChatDeken Delaere- straat, 1, leper. iBBBBasauBBBBiaBBBBsaBBBaaajab in de steenen borden. De familie is aan het noenmaal. Eh! Bazin! roept Musch. Hij hoort het verschuiven van een stoel, het sleSen van twee loshangende of te wijde sloefen en een struicche vrouw ver schijnt in de deuropening. Muschke, groet ze lachend. Een export, Bazin. Ze veegt haar handen af aan haar blauwen schort. Goê weer, eh? tracht ze telkens een gesprek aan te knoopen. Maar voor alle antwoord knikt Musch slechts efkens met het hoofd. Hij drinkt, drie, vier glazen bier kort achtereen uit en zijn oogen staren naar buiten. Niet naar den ezel, die met han genden kop en gelaten in zijn lot langs de straatkant staat niet naar het huise- ke schuins over waar in het zand een paar kinderen aan het spelen zijn niet naar de auto's die af en toe over den steenweg voorbijsoezen, neen, zijn oogen blikken weg over de velden die breed open liggen ln heete zonnezegening. naar den plom- ben vierkantigen kop van den kerktoren die boven de boomen uitkijkt en in welks schaduw zijn vrouw rust voor altijd. Nog een export, Bazin, bestelt hij. Ja, Muschke. Half nanoen haalt Musch 'n handsvolle rinkelend geld uit zijn lederen tasch en regelt zijn verteer. Dan waggelbeent hij de deur uit, onder de herhaalde dankbe tuigingen van de vrouw. Zoo ging het weer vandaag. Maar bui tengekomen schemeren zijn oogen van het felle zonnelicht dat tegen den gevel der herberg uiteenspetst. Dag, Muschke, groet hem een vrouw- mensch die haastig voortstapt, een bundel aan haar hand. Een oogenblik staat Musch verwonderd stil. Zijde gij dat Liza? Van waar komde gij? Dju, Grijze.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1933 | | pagina 7