HALTLA! oeiEiiu In il© SCIsine Winst onqemdkken verdwijnen m&chienen KI IENTGES vinden Onmogelijk! Au ftöi du Caoutchouc Matrassen COM I B EL 0KKASIE-AUT0 Het g'oede adres Aan onze Klanten Landbouwers Nijveraars Firma Stevens Gebroeders SPAARKAS I sullen jfabiieli van /llhatcassci 1 9 IA i I 7\ -i BEERINQEN SPECIALE MOTOR E. DOBBELS, Bruggestr. 3, Poperinge VERDONCK-MINNE, ZONEN Banker NAAI MACHIENEN de Beste 1 ff kolen -n* HENRI VANRULLEN SINT LEO'S COLLEGE LANDBOUWERS EN HANDELAARS De Beste Dieselmotor WIJNHANDEL Voor Uwe VERPLAATSINGEN CORNETTE-SABBE Anglo - Belgian Company WIELRIJDERS, OPGEPAST! VROUW We VANDERBEKEf GOEDE PERMANENTE WELLA GELDLEENINGEN SNIJKURSUS ZOMERTRAAN 750 a 3000 frank BELANGRIJK BERICHT PERMANENTEN MET DOOM ftlaalderijen, Houtzagerijen en andere stofferige lokalen schaft Malers (nieuw model op billen en oliebak. IEPER - Tel. 249. POPERINGE - Tel. 94. WERVIK1 Grondpandobligatiën KASBONS Hypotheekplaatsingen GROOTE KEUS VAN MEUBELPAPIER 0. ALLEGAERT-WAERENBORG te IEPER Ieder 2* en 4* Zaterdag der maand, in ons bijhuis: Korte Torhoutstraat, 16, van 9 tot 11 uren. HUIS BRYANT, 24, Meenenstraat, IEPER. LIJKKOETS-CORBILLARi) DAGELIJKS KOMEN BEDANKINGEN TOE. - LEES DEZE: VERWEN IN ALLE KLEUREN Algemeen en eenig fti/P ASCh HEK "s—j Vertegenwoordiger - v Ie voor gansch Belgie: r Verhaegh"- Debaets Steendam, 38, Gen Tel. 13633 HOOFDACEN1 coor do Streek HACK. VERDOENE, Rijsselslr., 61, leper. (Van onzen bijzonderen Correspondent.) Voor uw keuken gebruikt M.VANDERGHOTE Cm LIGY 196 - IEPER mBB»W FABRIEKEN WERVIK opgericht in 1849. BASTIEREN (Batlien) In alle grootten. PAARDENDEKSELS In TOILE, Darmen voor Brandspuiten, enz. /erste kwaliteit Voordeelige prijzen. Vert.l Herman van BATENBURG, 28, Elverdingestraat, leper. 3i!!!mni!iiiiitii!iiiiiiiii!iiiiiiiiHiiiiii(iimiiiiiiiiiimiiimii(iiiiiiiuiniufl Potterierei, 11, BRUGGE. Volledige Moderne Humaniora. Handels- en Wetenschappelijke afdeeling. Verzorgde keuken. - Luchtige slaapzr'ïn. Matige prijs. Het College besteedt een bijzondere zorg aan de voorbereiding tot alle Staats examens zooals blijkt uit de prachtige uit slagen der studenten gedurende het laat ste schooljaar. Onder meer: Examen voor Kantoorklerk: Ongeveer 3.200 mededingers voor 77 plaatsen: De leerlingen van St Leo hebben de 1', de 8', de 28* en de 54* plaats bekomen. Examen van Technisch Commies: 820 mededingers voor 39 plaatsen. De leer lingen van St Leo hebben de 3*, de 4*, de 20e en de 26* plaats bekomen. WETENSCHAPPELIJKE AFDEELING Het voorbereidend jaar gehecht aan de speciale scholen der Universiteiten wordt niet vereischt van de leerlingen die hun ne studiën op het College eindigen. HANDELSAFDEELING Diploma - n Boekhouder en Reken- plichtige. De leerlingen worden tot alle Handels- en Nijverh fdsbedieningen voorbereid. INTERNAAT EXTERNAAT Wilt ge ter trouwe GOEDE BASTIE REN voor op autocamions of voor den oogst, wendt U bij C. MIJNGHEER, Vlamc tinge. Daar alles ten huize gemaakt wordt, zonder tusscbenpersonenkan het diens volgens aan de voordeeligste prijzen ge leverd worden. Men HERVERFT en HERSTELT ook oude bastieren. Bij hem rijn ook altijd OKKASIE RIJ TUIGEN en HARNASSEN te koop. IEPERSTRAAT, 130, VLAMEBTINGE. 't Gezcndheidssnuifje Is Uw neus ver stopt? Zijt gij ver snuft? Wilt gij eens heerlijk niezen en Uw brein opfris- schen? Koopt dan voor 4 frank een doosje Poeder OPO Akker, overal AKKER verkrijgbaar. A. S. O. Een paardekracht voor 0 Ir. 14 H. CUVELIER Fils HAUBOURDIN (Noord-Frankrijk)| Vertegenwoordiger voor POPERINGE en OMSTREKEN j ALBERT BAERT Noordstraat, 13, POPERINGE ininHii!!!!mininir!ifni!!!!iiiiiiiiiiiii!i!i!,"it!!i!i;i!»!!i!iniinii!ti:tmist« EMIEL DECROCK, Statie, POPERIN GE, brengt ter kennis aan het geacht publiek dat hij alle reizen aanvaardt, naar binnen of buitenland, alsook Brui loften, met praehtigen nieuwen Autobus van 20 tot 32 plaatsen. ■■■ziflssaBEiBaaBaiiaaaassixsB» Statieplaats - IEPER - Telefoon 50 AANNEMER VAN ALLE VERVOER. Luxe-Auto voor ceremonien en uitstappen Luxe-Autocars van 15, 20 en 32 plaatsen Alle verhuizingen per autowagens. NAAR ALLE LANDEN. Alle grootten van af 8 p.k. Fabriek 133, Kijverheidskaal, Geni.| Belgisch Fabrikaat Men vraagt plaatselijke vertegenwoordigers TE KOOP bij LEON ROSSELLE Veurnesteenweg, 93, leper: OLIFANT- EN ALLE ANDERE IJZE REN PLATEN, beton, ijzer, Duitsche ciment en oude Brabantsche pannen; alsook goede palang met ketting. Auto-lijkwagen voor begrafenissen. asssiEaa33aas3aaax!3esE33QEax. BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Kaamlooze Vennootschap gesticht in 1903 40, Lange Nieuwstraat, ANTWERPEN Kapitaal Reserven 10.000.000 fr. 13.600.000 fr. INTEREST DER SPAARBOEKJES 3,60 5, 5,25 en 5,50 bruto volgens duur der belegging. IEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD M. Bar. Jean Cogels, Voorzitter. M. Alph. Ullens de Schooten, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder Om meer inlichtingen te bekomen gelieve U te wenden tot onze agenten: Krombeke: M* Wed. Denys-Verhaeghe. Beveren a/IJzer: j. Tahon, Gem.-Secr. OostvleterenA. Van Houtte, Gem.-Secr. Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Meesen: G. Dehem, G. Gatrystr., 41, Brus. Ploegsteert: V. Menet, 109, rue d'Arment. Roesbrugge: A. Claeysoone, Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervik: M. Leon Debonnei. Westvletercn: M' Wed. J. Quaeghebeur. EN BEMINT UW PROFIJT, 'T IS CRISIS. Vooraleer U een Rijwiel koopt, komt zien naar het oud gekend huis P. VERFAILLIE Meenensteenweg, 115, leper. OPGEPAST! Het is wel de tweede rijwielmakerswinkei komende van leper. Daar zult U alle keus zien van vol- komende nieuwe rijwielen voor Heeren, Dames en Kinderen, koes- en halfkoers- velos, verkocht met 5 jaar waarborg op faktuur, van 395 tot 530 frank. Okkasiën aan 150 tot 250 frank. Nieuwe en okkasie ACCORDEONS en NAAIMACHIENEN. Alle herstellingen. Zoo gij tevreden zijt zegt het aan uwe vrienden. Zoo gij niet tevreden zijt zegt het aan P. Verfaillie, 115, Meenenstraat, leper. Alle Zondagen en Feestdagen open tot 5 uur 's avonds. iBaae;a8KBaai9BaBaB3a9MBn2aB33 WOL EN KATOEN voor breimachien, steeds stock in 2/28 en 3/28 tegen de voordeeligste prijzen. Op aanvraag wordt U kosteloos kleu renkaart en prijslijst opgestuurd door ae N. V. De Nachtegaal Breigoedfabriek HANDEL IN BREIGARENS, Eynestraat, 23, OUDENAARDE. IN DE VIER SEIZOENEN en ZOON Casselstraat - 7 - Poperinge MAGAZIJN VAN GEMAAKTE KLEEDEREN. Damesmantels, Zomerroben, Blousen, Rokken en korte Frakjes. NERGENS MEER KEUS VOOR GROOT EN KLEIN. De Corsetten D.W. in alle maten. KOSTUMEN VOOR MANNEI EN KINDERS. Zomervesten en Broeken. Bureelschorten - Fantasiebroeken. Men vindt hen de Woensdag, met een overdekt kraam, te Veurne, op de Markt, alsook te leper, op de Markt, den Zaterdag. MAGAZIJN OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN. SLECHTS AAN 50 FRANK BIJ JOSEPH ACKE-CAILLIAU, Dikkebuschstw., 132, leper. Tel. 142. Gelieve dag en uur vragen. op voorhand te MEVROUWEN, wilt ge een •*TJBdgi^gyqa ïóoï&il* - aan den laagsten interest. Inlichtingen kosteloos. Langestraat, 92, BRUGGE. PERMANENTE voor slechts 50 frank? Wendt U tot het MARG. SIMOEN-GADEYNE, Veurnestraat - 24 - Poperinge. Gelief dag en uur op voorhand te vragen. BBQBESKBKBHISEBBKBHMMBM HUIS BOLLAERT-DEGRAEVE Maloulaan, 45, leper. - Tel. 498. I mmmm a 12, Boterstraat, leper Beroepsleergangen voor Da- men, gegeven door Leeraar aan de Beroepsschooi. Diploma na kursus. Patronen naar maat. sslc'TII: jzxsEaBusaasaaassasaza HUISMOEDERS, KLEERMAKERS cn KLEERMAAK TERS Rechtstreeksehe verkoop van Na.aima- chienen Gritzner, Bury en Adler; 20 goedkooper dan de concurrentie, daar er GEEN AGENTEN tusschenkomen. ALSOOK allerbeste keus van nieuwe modellen Waschmachienen. Gewaarborgde herstellingen aller mer ken, vervangstukken aan do laagste prij zen. Wendt U in volle vertrouwen bij HONORÉ VAN LERSBERGHE VLAMER TINGE iB2aEG3aBS£2EssaRsss5fBBaaai3^a I Om uwe gezondheid te herstellen en zware ziekten te ontgaan, neemt de KRACHTEN van den (wettiglijk gedeponeerd merk) onovertroffen, fijn van smaak, die uwe lichaamsorganen en gestel gezond maken en versterken. Prijs: 25 frank de literflesch (1,250 kgr.) aan prijs der ziekenbonden. Uitleg bij de flesch. Een enkele flesch voldoet tot overtui ging. Apotheek Notredame, Poperinge en bij alle Apotheken te leper. IESHB52aS£BE223223gBE3ilS£aaa per maand bij U thuis verdienen. Dit biedt U de eenige Belgische Fabriek van Breimachines met haar gewaarborgde Breimachien «RAPIDE», gemonteerd met gebreveteerd vaniseur voor fijn en grof werk, Tacquart voor alle fantasien. Vraagt kosteloos kataloog met inlichtingen. Werk verzekerd per kontrakt. Kosteloos en goed aanleeren. Maatschappij RAPIDE 28-30-30a, Astridlaan, GENT, St Pieters; Brabantstraat, 104, BRUSSEL; 19, Van Maerlantstraat, ANTWERPEN; 28. Recolettenstraat. KORTRIJK. iffiiaaEaacassBazasasjsasaEJsasB L -SKUAHr.1, Harden en slechten afgang speen, fruiten mond, rlekenden adem, slechte spijsvertering, achterblijven, pijnlijke en onregelmatige maand stonden worden aanstonds geregeld door de GELE PILLEN van APO THEKER MULLIE. DE GELE PILLEN purgeeren het best DE GELE PILLEN purgeeren zonder pijn. DE GELE PILLEN 's avonds genomen geven gezondheid en lang leven. DE GELE PILLEN in alle Apotheken, 6,00 frank de doos. WEIGERT NAMAAKSELS. Eenige fabrikant: APOTHEEK MULLIE, Beestemarkt, HALLE, (Brussel) AAN 53 FRANK. Vraagt dag en uur op voorhand. Telefoon 488. Alvorens een Aankoop, Verkoop of Ruiling te doen van een wendt U in volle vertrouwen tot het alomgekende Huis P. DEMEULENAERE-ROOSE Beverensteenweg, 75, Roeselare Telefoon 87. U kunt er altijd aller.rar.de merken van okkasie-autos vinden, van alle modellen en merken. TEGENWOORDIG IN DE GARAGE ter verkooping of ruiling: VOITUREN 1 F. N., 4 cyl., épl. type 32, t'jaar 1332, supersport. 1 Hupmobile 6 cyl., 5 pl., 1931, 4 deuren. I Chevrolet 6 cyl., 5 pl., 1931, 4 deuren. 1 Citroën 4 cyl., 5 pl., 1931, 4 deuren, type C 4. 11 Buick 6 cyl., 5 pl., 1930, 4 deuren, type Standard. 1 Renault 4 cyl., 4 pl., 1929, 4 deuren, 6 H P. 1 Peujeot 4 cyl., 5 pl., 1928, 4 deuren. I Chrysler 4 cyl., 5 pl., 1927, 4 deuren, type 52. 1 Citroën 4 cyl., 5 pl., 1927, 4 deuren, type B. 14. 1 Impéria 4 cyl., 4 pl., 1927, 2 deuren. 1 Dion-Bouton 4 cyl., 5 pl., 1926, 4 deuren. CAMIONS 1 Berllet, 3 T„ 1929. 1 Chevrolet, 2 T., 1929 (chassis). CAMIONETTEN. I Chevrolet, 1000 kgr., carrosserie hors usine, gesloten, 4 cyl., 1928. 1 Renault, 1000 kgr., 1926. AUTOBUS. 1 Chevrolet, 18 zitplaatsen, 1929, in zeer goeden staat. Voor alles wat J noodig hebt in: SLAAPKAMERS EETPLAATSEN Alle aparte MEUBELS ENGELSCHE BEDDEN MATRASSEN ZETELS CLUBS SPIEGELS KINDERRIJTUIGEN Wollen katoenen DEKENS Gewatteerde BEDSPREIEN NAAIMACHIENEN WASCHMACHIENEN TT.? -sag VOOR UWE U aan bij de FIRMA STEVENS-PATTOU ZONEN, een' voor deze Firma speciaal vervaardigd, aan alle teknische vereischten voldoende, buitenwaartsche ventilatie onnoodig. Cok Alle Landbouwmachlenen, Brandkasten, Wasch. machlenen, Zaaimachienen (nieuw model met Veeren) Hoofdagent van Cylinder FEYS. De Firma STEVENS is het eenig Huls der Streek dat volledige installaties van Electriciteit uitvoerd. U hebt er dus alle belang bi) U te wenden bij de Huis G. Lecoutere-Couvreur 19-21, OOIEVAARSTRAAT, 19-21 Spreekdr. 218 Komen Mits een kleine verhooging kunt U ook alles bekomen met gemak van betalen! - Vraagt heden nog onze prijslijst - 5% korting voor Kroostrijke Gezinnen - - en zending overal vrachtvrij. - - JT9pothe(jQip0 Qeleggingsbanl^ D ffi. 19, ARENBERGSTRAAT ANTWERPEN Tel. 254.42. - Handeïsreg. Antwerpen, 74. - Pc3tcheck 8468. E intrest naar gelang den termijn van plaatsing. met notarieele akte. AL de gelden aan de H. B. B. toevertrouwd worden uitsluitend geplaatst op 1* Hypotheken (le Rent). Voor verdere inlichtingen zich wenden tot onze Agenten: POPERINGE: J. Vandermarliere, Ieperstraat, 55; BRIELEN: Jerome David, Gemeente-Sekretaris; DRANOUTER: Mevr. Fl. Houwen, Hooghofstraat; EESEN: Maur. Debruyne, Handel.- Diksmuidestraat, 67; ELVERDINGE: Mevr. M. Gadeyne, Veurnestraat; - LOKER: Mevr. Cam. Dumon, Dorpplaats, 28; LOO: M. Ghyssaert, Breydelstraat; MERKEM: H. Van Remoortel, Kouterstraat; MOORSLEDE: G. Masschelein, Breulstraat; VEURNE: G. Declerck, Brouwer, Kaaip laats, 6; WOUMEN: J. Devos-Vallaeys, Handelsreiziger; ZONNEBEKE: Prosper Windels, Koster. HOOFDAGENT: M. MAURICE BAERT, Van den Peersboomnlaats, 37, IEPER. BIJ SANSEN-VANNESTE. GASTHUISSTRAAT, 15, POPERINGE a RIJSELSTRAAT - 5 - IEPER. V Gemaakte Mans- en Kinderkostumen Zwarte kostumen voor rouw en cere monie; Pardessus, Demi-Saisons; Fantasiebroeken vanaf 33 tot 200 fr.; Marinekosluumtjes voor jongens en meisjes vanaf 60 fr.; Alle slach van Werkkost- -r.en in pane, EngeLch leder en kat/en; Sportbroeken (cu'ottes) «Bedford., pane, katoen en leder; Cache-pousslères voor groot en klein; Lederen vesten en Lederen Mantels voor Heeren en Dainen aan de voor deeligste prijzen daar zij in huis gemaakt zijn; alsook groote keus van Leder; Saiopette, Casquen en Handschoenen in leder; Groote keus van Trench-Coats in wol en katoen vanaf 130 fr. met uit- neembare voering; Mans- en Vrouwregenmantels en Pé- lirincn. Groote hoeveelheid STOFFEN naar de laatste mode aan de voordeeligste prijzen. Groote keus van PLECHTIGE-COMMUNIEKOSTUUMTJES vanaf 100 frank. ALLES WORDT IN HUIS GEMAAKT EN OP MAAT. TEL. 248 ens in beste inlandsche wol, wol erin, Soconwol, kapok, pluimen.' kenijnhaar en erin végétal ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. GESLOTEN OP ZON- EN FEESTDAGEN OM 1 UUR. ry VOOR ALLE AFWIJKINGEN DER ORGANEN EN VOOR ZWAARLIJVIGE PERSONEN MISGROE'IINGEN ORTHOPEDISCHE APPARATEN VOOR RUGGRAATMISGROEIING KROMME BEENEN STOMPVOETEN H. SERRUYSLAA N, 7, OOSTENDE KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN TE: VEUa 5.J p Den 1" Zondag van ieder maand, in 't Hotel de France, Statieplaats, van 9 tot 11 uren. ES* SPECIALE VOORWAARDEN. Laatste model «METEOR en REX JACQUARD». Voor ALLE BREIWERK, effen en' fantaisie. Kosteloos aacLeren. Krediet of komptant. WERK VERZEKERD OP KONTRAKT. Waarom gewacht?? Werkt t'huis. Vraagt kosteloos kataloog. Vermindering van 5 op alle machlenen genoriei vóór 15 Juni. EIJHJIS: 192, ROES^* -RESTRAAT, IZEGEM. STVü^trrj r (AUTO) Genezing zonder Operatie, Ge. vaar noch Tijdverlies, door toe. passing dag en nacht zonder gevaar of ongemak der nieuwe wetenschappelijke toestellen der Specialisten-Breukmeesters DUMONCEAU. DE EENIGSTE VIJFMAAL GEBREVETEERD: ZES DIPLOMAS, GOUDEN MEDALIES Brussel 1910; Gent 1913 en 1923; Lyon 1914; Antwerpen en Luik 1930. Bekroond voor verdienste met EERETEEKEN Gouden Medalie der Kroon orde Jurylid en buiten wedstrijd TENTOONSTELLING, Vincennes, Parijs 1931. GENEZEN VAN BREUK: Frans Noets, Beversluis, 18, Rotselare: Jongen van 13 Jaar, genezen 2 breuken Desmet, 19, Sergaent DebruynestrCureghem: dochter genezen 2 breuken; Chailes Louis Faut, St-Leonardstraat, 18, te Thol- lembeek; Henri Mestdagh, te Beernem; J. Bt Vandenhoute, Asbeek-As- sche; J. Borremans, te Hofstade (bij Aalst)Victor Lambrecht, St Pieter- straat, 24, Oudenburg, allen volledig genezen van breuken. DARMUITSTORTINGVrouw J. Begeman, 13, Rue d'Enghien, Brussel: na verval van operatie was van zware buikbreuk aangetast, door toepassing van ons Speciaal Breukgordel, op een jaar volledig verdwenen; Vrouw Henri Declercq, (Kijkuit) Be.mem: was van buikbreuk kinderhoofd groot aangetast en onbekwaam nog te werken, door toepassing van ons toestel, breuk gansch binnen en doet nu alle werken van landbouw zonder eenig ongemak; Mme Snauwaert, landbouwster te Zedelghem: op 1 Jaar genezen van zware navelbreuk. MAAGZAKKING M. Fastre G., 52, Avendoren, te Thlenen, maag was volledig gezakt, door ons toestel gansch op plaats gebracht, eet en drinkt nu zonder stoornis, heeft zijn vak van manchinlst op den ijzerenweg kunnen hernemen. M. Simon Alphonse, Haut de Bomel te Namen, spoorwegbediende, op 1 jaar genezen van maagzakking, is 10 kgr. verzwaard. M. Jules Decousemaecker, Rue Cloutier, 3, te Roux, genezen van dubbel breuk, alsook van maagzakking, eet en drinkt zonder stoornis en voeli niets meer. M™* De Kezele, te Knesselaere en M. Julien Closset, Vissegatstraat, 47, Erps- Querbs, volledig genezen. BREUKLIJDERS: MAN VROUW en KINDEREN: Wilt gij zooals die per sonen dadelijue aüp en verlossing bekomen: Lrengt dus bezoek dat KOS TELOOS is en U tot NIETS VERPLICHT aan de vermaarde Breukmeesters- Specialisten der FAMILIE DUMONC1AU. Specialist Professor DUMONCEAU ontvangt van 9 tot 2 uur te: KORTRIJK: de 2* en 4* Maandag der maand, Hötel des Flandres Statie. YPER: den 3° Zaterdag der maand, Hotel du Nord 63 Statiestraat. POPERINGHE2* Vrijdag, Hotel Palace Yperstraat. Vraagt Kosteloos uitlegboekje met bewijzen van genezingen, 65-67, RLE DE LA MEUSE, BRUSSEL. RAADPLEGEN IN T VLAAMSCH; VOLLEDIG KOSTELOOS. FLORENT DUMORTIER, autover huurder, Statie, POPERINGE, maakt kenbaar dat hij alle lijkenvervoer en begravingen aanveerdt in stad en in omliggende en deze uitvoert per Autobussen in alle grootten. AUTO-CORBILLARD Ook beveelt hij zich aan voor alle reizen per Auto-taxi of Autobus. Luxe-autos voor Bruiloften, Doopen, Eere-Communien en alle andere Ce remonien en Feestelijkheden. Telefoon: Poperinge 110. ■SBTSVT- 1-e^r'.' xr;y.--t£: STOOMVERWERIJ NJEUWWASSCHEF.ÏJ DROOGKUISCHERIJ van BRUGGE, Nleuwwasschen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken, zonder losdoen. Meubelstoffen, binnenversierlng. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHUIZEN VOOR: POPERINGE: M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Dewulfstraat. DIKSMUIDE: Mad. Pil, G roote Markt, 9- IEPER: Mej. Domicent, 21, Korte'Torhoutstraat. MEENEN: Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straat. ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORT: Mej. Hendryckx, Marktstraat, 12. Co Regenmantals Gabardtenen e.j hal we Seizoenen zijn bekent', de beste, de schoonste en goedkoopste 55 BIJHUIZEN IN BELGIE. IEPER, Tempelstraat, 4. KOOPT UW SCHOOLGERIEF fc;j Sansea-Vaimeste, Poperinge

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1933 | | pagina 8