Treffende Plechtigheid in 't Sanatorium St-Idesbald EEN VERZOEK DERTIENDE CONGRES JEUGDDAG TE BRUGGE op De Lovie te Poperinge voor Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde te IEPER op Zondag 3 September 1933 Doodeiijk Auto-Ongeluk te Oostvleteren VREESELIJK ONGEVAL TE KAASKERKE MEVR. VANDENDRIESSCHE POLITIEKE TOESTANDEN ONBEWAAKTE OVERWEGEN EN WERKLOOZEN 8=313 Donderdag namiddag, te 5 uur, had op hst Sanatorium St Idesbaid een diep- roerende plechtigheid plaats. In een der schoonste hoskjes van het Park is eene prachtige grot opgemaakt O. L. Vrouw van Lourdes ter eere, en Z. Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop van Brug ge, was gekomen om de grot te wijden. Treffend was de stoet C:r daar ver- blijvenden die luidop zingend en biddend I naar de grot gingen, Maria, onze Moeder, om hulp en troost vragend. Treffend was de aanspraak van onzen 1 geliefden Bisschop die het Sanatorium en heel zijne bevolking onder de bewaring I stelde van O. L. Vrouw van Lourdes. De j grot zal voor allen oen rustoord zijn van waar O. L. Vrouwtje mild hulp en troost zal zenden. Op deze roerende plechtigheid keeren i we aanstaande week terug. Z. EXC. MGR LAMIROY ZEGENT DE AANWEZIGEN VAN OP DEN TRAP DER KAPEL. RECHTS Z. E. H. KAN. VERVAEKE, DEKEN TE POPERINGEt LINKS Z. E. H. PIL, AALMOEZENIER OP HET SANATORIUM «St ÏDESBALD» «i'-iwaBaEissaaaaasEsaaassBsaisaTissBnBïESEzassassBssaasaasa nieuwe rijk, links al den kant van het hart, het geopende hart. Kunt gij dien kelk drinken? Het beste dat u kan toe bedeeld worden. Meer dan minister met portefeuille zult gij zijn, Jakobus, apostel en martelaar; meer dan minister, Joannes, apostel en evangelist. Dat is de schoonste ambitie: Heiligen worden. Neen, moeder wist niet wat ze vroeg. Zooveel had ze nooit durven vragen of verhopen. Met u te weigeren wat ge vraagt, be toont hij u grooter liefde, dan door het u te geven; Hij weet wat voor u het beste is en ook voor uw kinders. En een teugje uit zijn lijdenskelk zal beter sma ken en meer deugd doen dan de oudste wijn. De Meester roept hen zoo, uit den weg der kleingeestigheid, om het pad in te slaan der heldhaftigheid, en uit te komen links en rechts op de beste plaatsen hier boven. en zoo den moederdroom te ver wezenlijken op zlin manier. A. B. süai23SEaa»3aBS2HS3Ba3ü:;aifiia DE VREEMDE ARBEIDS KRACHTEN IN FRANKRIJK BELGISCHE ARBEIDERS GETROFFEN DOOR EEN NIEUWE BEPERKING VAN VREEMDE ARBEIDSKRACHTEN De minister van Arbeid heeft een nieuw dekreet uitgevaardigd dat de buitenland- sche werkkrachten beperkt In het depar tement van het Noorden, waar vooral de Belgische werklieden in het schoenvak talrijk zijn: niet alleen het maken van schoenen van alle soort, in t klein en ln 't groot, is bedoeld, maar ook het ver stellen en alles wat met het schoenwerk verwant is. Het cijfer is vastgesteld op 20 t. h. ln het arrrondissement Rijsel, op 10 t. h. ln dat van Valencien, behalve ln het kanton Condé-aan-de-Schelde, en op 5 t. h. in de arrondissementen Avesnes, Kamerljk, Douai en Duinkerke. siBssssflsaaszBaESïSBaEBflsaac OP ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 AUGUSTUS 1933 Onder Voorzitterschap van Professor Dr Frans Daels van Gent en onder de be scherming van het Gemeentebestuur van leper wordt op 26 en 27 Augustus te leper het Dertiende Congres voor Verpleegkun de en Sociale Geneeskunde gehouden. Ben geheel bizondere oproep wordt ge daan aan alle verpleegsters, leerlingen- verpleegsters, vroedvrouwen, leerlingen vroedvrouwen, sociaal-geneeskundige wer kers en allen die voor verpleegkunde, vroedvrouwkunde of sociale geneeskunde belang hebben, om deze twee dagen van heerlijke gezamenlijke studie, en tevens van aangename kennismaking en samen werking ten volle mede te doen. Ziehier het Programma: ZATERDAG 26 AUGUSTUS. Om 12 u.: Gezamenlijk middagmaal, en gezellig samenzijn. Hotel Excelsior. Om 1 >4 u.: Bezoek onder deskundige leiding aan het Engelsch oorlogsmonu ment te leper, de inheropbouwzijnde Hal len, en de nieuwgebouwde hoofdkerk. Om 3 uur: Algemeene vergadering van het congres op het Stadhuis. Openings rede door Dr Frans Daels: Over tucht en opvoeding in de verpleegkunde. (20 min.) Juffrouw Coppiters, Verpleegster, (Ant werpen) Over het toedienen van medi- kamenten door verpleegsters in den zie- kenhuisdienst, in de raadplegingen, in de private praxis, in de wijkverpleging. Om 4 u.: Ontvangst van het Congres door het Stedelijk Magistraat. Thee aan de congressisten aangeboden door het Gemeentebestuur. Om 4 u.: Juffrouw Rombouts, Vroed vrouw (Antwerpen)Over het toedienen van medikamenten door vroedvrouwen. (30 min.) Zuster Schutte (Utrecht)Over het toedienen van medikamenten door ver pleegsters. (30 min.) Mevrouw Crutzen (Brussel)De ver pleegster in de hulp aan zwakzinnige kin ders. Om 7 uur: Gezamenlijk avondmaal. Om 8 uur: Ontvangst van de congres sisten door het plaatselijk comiteit in den Stadschouwburg. KunstavondVlaam- sche Levensschouw door Turnbond Rumbeke. ZONDAG 27 AUGUSTUS. Om 9 u.: Algemeene vergadering van het congres waarop ale sociaal-genees kundige werkers worden utgenoodigd. Juffr. Voeten, Verpleegster, (Antwer pen) Het Internationaal ongres van zie kenverpleging te Parijs en Brussel. (20 min.) Juffr. Pinteion, Vroedvrouw (Brugge) Het Internationaal Vroedvrouwencongres te Gent. (20 min.) Juffr. Ad. Van Kerchove, Eestuurster van de Provinciale verpleegsterschool van Oost-Vlaanderen: De sociale opvoeding van de verpleegsters, (30 min.) Dr. K. Van Acker, Geneesheer van het Guislain-Gesticht (Gent) Oorzaken en eerste symptomen der zwakzinnigheid. (30 min.) Dr. C. Van den Bosch, Geneesheer der afdeeling voor abnormalen te Geel-El- sum: Behandeling der zwakzinnigheid. (30 min.) Dr Elaut (Gent): Ons Tijdschrift. (5 min.) Om 12 H u.: Gezamenlijk middagmaal. Om 2 uur: Op het stadhuis: Voordracht door Prof. J. A. J. Vandevelde (Gent) JAN YPERMAN. Om 3 14 u.: Vertrek van de congressis ten per autobus langsheen het gewezen front naar Veurne en Nieuwpoort, om langsheen de kust te rjden naar Oosten de, Blankenberghe en Brugge. Het is aan de congressisten vrij af te stappen waar zij wenschen. De autobussen zullen te Veurne zijn rond 414 u., te Nieuwpoort rond 5 u., te Middelkerke rond 5 14 u., te Oostende rond 6 u., alwaar een uur rust zal worden geschonken en het nieuw Badpaleis bezocht, om daarna om 7 u. te vertrekken naar Blankenberge en om 8 u. uit Blankenberge te vertrekken naar Brugge, alwaar de autobussen de congressisten zullen voeren naar de statie of naar de groote plaats, naar wensch. Al wie zich abonneert op het Tijdschrift voor Verpleegkunde, Vroedkunde en So ciale Geneeskunde, wordt daardoor zelve lid van het Congres. Bestuur: Voorzitter: Dr. Frans Daels, Gent. Ondervoorzitters: Dr. Gulden- tops, Gezondheidsopziener, Vilvoorde; Dr. J. Van Caeckenberghe, Gent. Secreta riaat: Tijdschrift voor Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde, St. Pietersnieuw- straat, 124, Gent. Afvaardigingen: Beroepsvereenlglng voor Ziekenverpleegsters (Antwerpen)Verpl. De Petter-Segers; Beroepsvereenlglng voor volledig gediplomeerde Verpleegsters van Oost-Vlaanderen: Verpl. Van de Steene; Het Groen Kruis (Holland)Dr. J. Beier man; Nationale Bond van Verplegenden (Holland): Zuster Melk; Nationaal Werk voor Kinderwelzijn: Mevr. Krütezn; Na tuur- en Geneeskundige Vennootschap: Dr. Peremans; Nederlandsche Bond van Wijkverpleegsters: Zuster Schutte; Rood Kruis van Belgie: Dr. De Praetere en Me- juiïer Delvaux; R. K. Bond van Vroed vrouwen (Holland)Vrocdvr. Gooden (Oisterwijk)Sociaal Geneeskundig Se cretariaat: Dr. Van Caeckenberghe; Tijd- schift voor Verpleegkunde, Vroedkunde en Sociale Geneeskunde: Dr. Elaut. Dr. Van Damme; Verpleegsterbond van Stuy- venberggasthuis: Verpl. Coppitters; VI. GeneesheerenverbondDr. Van Reeth; Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift: Dr. De Maeyer; Vlaamsch Kruis: Dr. Herman Bouchery; Vlaamsch Vroedvrouwenver- bond: Vroedvr. Block; Waalsch Vroed vrouwen verbondVroedvr. Lefevre en Vroedvr. Geeraert. Plaatselijk Comiteit: Voorzitter: Dr Valere Snick; Leden: Mevrouw Simoens, de Heeren Dr Bi.'liau, Dr Vcrbeke, Dr Deconinck, en Substituut Opdebeeck. Plaatselijk Secretariaat: Hotel Excelsior, Groote Markt, leper. Wat er van den auto nog over blijft na de aanrijding door den trein. SNELTREIN EEUKT OP EEN RIJTUIG TE ZANDVOORDE DE TWEE INZITTENDEN GEDOOD Rond 16 uur werd aan den onbewaak- ten overweg gelegen tusschen Zandvoorde en Oudenburg, een met een enkel paard bespannen wagen ven-ast door den Pifil- mantrein Keuien-Oostende, welke ln voile vaart kwam aangestoomd. Het voertuig werd letterlijk aan splin ters geslagen en de twee Inzittenden een eind verder weggeslingerd. Het waren M.M. Omer Kimps, 26 jaar, ongehuwd, en Jan Verbrugge, 26 jaar, beiden uit Oudenburg. De laatste was ge huwd en vader van twee kinderen. Beiden werden op slag gedood. De Pullmantrein stopte op een afstand van 35 meter, maar toen was het reeds ta laat. Een geneesheer welke zich toe vallig in den trein bevond kon enkel nog de dood der slachtoffers vaststellen. Men heeft de lijken naar de woonst der slachtoffers overgebracht. -«o«- AUTOCAR DOOR TREIN GEVAT IN ENGELAND ZEVEN GEKWETSTEN Aan een spooroverweg te Grays, ln En geland, werd een autocar door een trein aangereden. Zeven inzittenden werden erg gekwetst. laBïaffisaaiïiEaïïïïESKüsaaHaESïïHïEHaBaHiBBaBHSBaBasBaEaaBHBBBM DE ONBEWAAKTE OVERWEGEN VIER DOODEN EN DRIE GEKWETSTEN NOG DRIE OVERLIJDEN8 De kleine Paul Joire bezweek nog den Maandag voormiddag te 11 14 uur. Het 2 H-Jarig zoontje van M. Robert Vernier, ook Robert Vernier, stierf den Dinsdag morgen rond 7 14 uur. Mevr. Robert Vernier-Roussel, die den hals gebroken was, is gestorven Woensdag voormiddag te 0 uur, na de H.H. Sakra- menten in volle bewustzijn ontvangen te hebben. Men begrijpe het hartverscheurend ver driet van M. Robert Vernier en van de familie Joire. De vier lijken werden Woensdag avond in de schrijnen gelegd om naar Roebaals overgebracht te worden voor de begraving die zou plaats hebben ln den Zaterdag morgen. DE TOESTAND DER GEKWETSTEN Het oudste kind, Paul Vernler-Lenolr, een knaapje van 6 Jaar, ia enkel het sleu telbeen gebroken en ls reeds bij zijn ouders in verpleging te Middelkerke. De toestand van M. Robert Vernier ls bevredigend, doch de toestand van zijne moeder, alhoewel niet hopeloos, blijft zorgwekkend, daar 3 ribben en het kaak been gebroken zijn. HET ONDERZOEK VAN HET PARKET Het parket van Veurne, samengesteld uit de H.H. A. Vlaene, onderzoeksrechter; Jan Teugels, substituut van den proku- reur des Konings, en M. Albérlc Nové, griffier, kwam ter plaatse van het vree- selijk ongeval en ondervroeg de getuigen van het drama- Volgens één dezer had Mevr. Robert Vernier die naast haar echtgenoot had plaats genomen, haar kleederen in vlam men. Getuige, M. Albéric Ozaer, electriek- werker te Diksmuide, snelde haar ter hulp, trok zijn vest uit, die hij om de jonge vrouw wikkelde, zooniet ware ze levend verbrand geweest. Het blijkt wel degelijk dat de auto langs achter of toch ln 't midden werd aangereden, vermits de doodeiijk getrof fen inzittenden, allen van achter zaten, wat er op wijst dat de auto reeds een eind de sporen was opgesneld. De ontroering ls groot ln heel de streek en ze werd niet minder levendig gevoeld te Robaais, waar de familie van M. Vic tor Valentin, oud-voorzitter der Handels rechtbank, waartoe de gekwetsten behoo- ren, zeer gunstig is gekend. Herinneren we er tenslotte nog aan dat thuis, bij M. Robert Vernier-Roussel, die reeds zoo zwaar beproefd werd door het overlijden van zijn vrouw en zijn zoontje, nog een dochtertje ls van een jaar oud. WAT EEN GETUIGE ONS VERTELT Een getuige die het schrikkelijk ongeluk zag gebeuren vertelde ons: Ik kan niet verstaan hoe de autoge- lelder, M. Vernier, den trein niet gezien heeft. Ik reed de baan op met peerd en rijtuig en zag den blocafkomen. Ik had reeds mijn peerd doen vertragen en was heel verwonderd een auto te zien die mij nog vorenstak en de spoorbaan over wilde. M. Vernier moet den trein gezien hebben; misschien dacht hij door met groote snelheid te rijden nog eerst door te kunnen. Ongelukkiglijk was dit zoo niet en de auto werd door den trein in volle vaart aangereden met de pijn lijke gevolgen die gij weet De spanning tusschen Duitschland en Oostenrijk, dat vecht om zijne onafhan kelijkheid, ls op verre na nog niet ver minderd. Van Dultsche zijde wordt de ontworpen propaganda steeds met meer dere kracht doorgevoerd en de radio-reden uitgezonden in Duitschland, gericht tegen de Oostenrijkse he regeering, werden nog nog niet wegge3Chakeld, niettegenstaande de protesten van Engeland, Frankrijk en Italië. Nog nooft sedert 1914 ia de diplomatieke briefwisseling drukker geweest dan thans. Kanselier Dollfuss heeft een onderhoud gehad met Mussolini waaruit ls gebleken dat Italië Oostenrijk'» onafhankelijkheid wil verzekeren, en alle hulp daarvoor wü bieden. Tevens betracht Mussolini nauwere banden te doen sluiten tusschen Oosten rijk, Hongarlë en de landen der klein# Entente. Aldus wordt Duitschland bijna gansch afgezonderd. DUITSCHLAND DE JODEN KRIJGEN IIUNNB BRIEFWISSELING NIET MEER TEHUIS BESTELD. Door het beheer der posterijen van Oost-Pruizen werd beslist dat de brief wisseling gericht aan de Joden niet mee» tehuis mag besteld worden en ter po»# moet afgehaald door de belanghebbenden. HET LEVEN IN DE CONCENTRATIE KAMPEN Naar wordt beweerd door een ont vluchtte van een der concentratiekampen ls het leven aldaar ondragelijk. De kam pen zijn omgeven van hoog prikkeldraad en van een leiding met elektrische hoog spanning. Het voedsel ls onvoldoende, he# werk afbeulend, en de houding der be wakers tergend. Alle mannen die beproeven te ontsnap pen worden onmeedoogenloos neerge schoten. OPENBARE AMBTENAREN MOETEN EEN PROEFTIJD DOORSTAAN Voortaan zullen alle ambtenaren, voor aleer definitief benoemd te worden, een proeftijd moeten doorstaan. DE OPERETTE DE LUSTIGE BOER VERBODEN Daar in de operette De lustige Boer den boerenstand op satyrische en Ironi sche wijze wordt behandeld, werd bij besluit der regeering, het opvoeren dier operette voortaan verboden. FRANKRIJK SCHIPPERSSTAKING Ten gevolge een konflikt tusschen d« schippers der motorbooten en deze der haakbooten is een staking in het schip persbedrijf ontstaan. De schippers versperren meestal alle kanalen en rivieren zoodat het verkeer op water door gansch het land bijna on mogelijk is geworden. Om het verkeer qp de Seine open te houden heeft de politie moeten tusschen- feomen om bij middel van waterstralen de stakers ln bedwang te houden en alsdan de versperrende schepen met sleepbooten weg te trekken. DE FISKUS VOOR 10 MILLIOEN Salome, de vrouw van Zebedeus, profi teerde van de halt in de reis naar Jeru salem, om diplomatisch op te treden ten voordeele (het was niemand vreemds) van haar bloedeigene kinders, l.aren Jaak en haren Jan. Mijn kind, schoon kind, oordeelt de blinde moederliefde ten allen tijde. Ve zien ze op haar knieën vallen en Ecl-;one kijken, we hooren ze smeeken: Lieve Heer, 'k zou U geern een keer .entwat vragen. Hoe dikwijls hebben we *t niet gehoord, flat refrein der moeders in nood: Men- heere de Kapelaan, lijk e fraaien, 'k zou je geern entwat vragen. Ja, zeg jnaar. Maar eer de eigenlijke vraag er uit komt, krijgt men eerst een historie te hooren, die er heel dikwijls maar van ver re betrek mee heeft. En het eindigt met: Zoudt gij niet kunnen maken dat wij dit stuk land hebben. ofwel zoudt gij die plekke niet kunnen bezorgen voor mijn zoon, hij is al goed avanceerd voor zijn oude, ze zullen er niet van te klagen hebben, enz.En wanneer de Kapelaan reeds voor de zesde maal jaheeft ge zegd, blijft moeder nog aandringen en pariasanten. Zij heeft haar tong niet thuis gelaten. Zijn er andere moeders? Als de Kapelaan weer aan tafel komt is zijn koffie koud. De vrouw van Zebedeus viel O. L. Heer te voet, ze aanbad hem, en ze verhoopte te krijgen wat ze vroeg, door haar moe derliefde zonder letterkunde: Zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, één aan uw rechterhand en één aan uw lin kerhand, in uw Koninkrijk.Wat belieft er u? Op een panen zetel met koperen nageltjes. Moeder vroeg het, maar de zonen had den er niets tegen en maakten ook een reverentie. 't Moment was wel gekozen. Juist kwam de Heer te zeggen, zijn woorden waren nog warm op zijn lippenDe Zoon des menschen zal overgeleverd worden... ze zullen Hem ter dood veroordeelen... Hij zal bespot worden, gegeeseld en bespuwd, en na Hem gegeeseld te hebben zullen zij Hem dooden.De blinde moederliefde zag het bloed-vizioen niet. Moeder had maar oogen voor haar zonen. En ze zullen Hem dooden.». En daarop komt de moeder zonder verschooningte zeggen haar verzoek Indienen vol ambitie en pretentie. Ze heeft maar één verontschuldiging, haar moe derliefde. Wie weet heeft ze niet een heele geschiedenis verteld «abovo», heeft zij niet gezegd: «Mijn Joannes ls toch zulk een goê jongen, vriendelijker zijn er geen, nooit deed hij mij een uur verdriet aan, gij zult er kontent van zijn. GIJ WEET NIET WAT GIJ VRAAGT. In de marge van het Evangelie brodeer lk verder in haar naam... Ze sprak fami liair, was zij immers geen familie van blaria? Een beetje protectie kan geen Jcwaad. En onze Jakobus, moest gij weten hoe handig en rap hij is, hij zou u alleszins poowel dienen als die Petrus daar. Zie meester, 't is niet omdat het mijn jongens Zijn, maar betere ken ik niet. Ik heb ze u gegeven, maar vraag ze u niet weer. En zij zullen hun best doen, met waar, Joan nes, wat zegt gij? In haar droom zag zij de gulden toe komst: haar zonen wonend in een prach tig huis met drie verdiepingen, en zij, jn heur ouden dag, mag meewonen, zij de moeder van die ministers in het nieuw koninkrijk. Ze denkt reeds op de ver huizing naar de hoofdstad. Zij heeft haar handschoenen niet aangedaan, ze heeft liiet gevraagd: Maak, o Heer, twee goede priesters van mijn twee zenen.Zoo hoog steeg haar weinig mystiek gebed nog piet. Naïeve moederbede zonder takt met de deur in huis vallend, menschelljke vraag, Zoo natuurlijk voor een moeder, maar zoo weinig bovennnatuurlijk voor een moe der van Apostelen. En de goede Meester antwoordt niet lijk elke Kapelaan zou doen: Onnoozel vrouwmensch toch, hoe kunt ge alzoo Zijn? Zoo delikaat en taktvol handelt de Heer, hij eerbiedigt die moeder zoo zeer dat Jiij de weigering niet uitspreekt. Hij wendt Zich tot de zonen, wel wetend dat zijn woord door de kinders ook tot de moeder, komt, «Gij weet niet wat gij vraagt. Men be stelt geen ministerzetel bij O. L. Heer, is geen tapijtsier, ge weet niet wat ge vraagt in uw heerschzucht. Een zetel. En de rondloopers komen er alle dage mee aan de de ure. Hoe dikwijls heeft Hij dat niet gezegd, ook tot zijn eigen moeder: Wist gij dan niet dat ik in de zaken mijns Vaders moet zijn? en ook tot die twee zonen die daar staan, de zonen des donders, die eens den bliksem wilden afroepen: Dou- nerwetterl om de steden te straffen ,waar ze niet wel ontvangen werden. Gij ,weet niet van welken geest gij Ztjt. Alleszins niet van den H. Geest. Gij weet niet wat gij vraagt, antwoordt de Heer dagelijks tot die ontelbare suk kelaars van christenen die bidden voor prullen; die sukkelaressen van kokinnen, die smeeken opdat hun mayonnaise zou lukken; die doppers die bidden opdat hun reeks en hun nummer zouden uitkomen in de trekking; of die moeder die al drie knechtjes heeft en bidt opdat het volgen de dat ze verwacht een meisje zou zijn, om haar te helpen, en ze doet een novene opdat het geen rost zou zijn. Gij weet niet wat ge vraagt. Kunt gij den kelk drinken dien lk drinken zal? vroeg de Heer. Moeder en zonen zien zich reeds aan tafel bij het groot banket, om den triomf te vieren en het nieuw koninkrijk in te huldigen, hun lippen leggend aan denzelfden beker met wijn en champagne, ze zwemmen alreeds in 't geluk en m 't goud. Hum! Hum! Twee ministers in de familie dat ware nog zoo kwalijk niet. Zou ze niet weten wat ze vraagt? Dien kelk drinken, ja wij kunnen het.Opgelet, drinken maar niet verdrinken. Opgelet, 't zijn maar de visschien die in den vloed niet versmoren. En moeder krijgt nog meer betrouwen, ze beschermt haar groote zonen alsof het nog kinderen waren in hun slaaprobe; ware het voor haar zelf, ze zou zoo niet aandringen. Ja, haar zonen zouden kunnen aan tafel mee doen en een goê glazeken ledigen... Maar den kelk van Christus leegdrinken? Moeder, die kelk zal zerper smaken dan de melk die gij uw kinders te drinken gaaft. Voor Christus' kelk zijn er veel geheel onthouders die er nog geen slokje van zouden proeven. KUNT GIJ DIEN KELK DRINKEN Nog denken ze voort aan hun droom beeld, nog immer blijft moeder bij haar overtuiging, dat haar beide zonen in de wieg gelegd werden, om eere-ambten te bekleeden, soort van prins-bisschoppen te worden vol waardigheid, gezag en schoon leven. De Heer heeft niet geprobeerd om een moeder dat uit het hoofd te praten. Gij durft nogal moeder. Wat zijt gij meer, ten slotte, dan de wettige huisvrouw van Zebedeus? Niemand noemt haar madam op haar dorp. Zoo wordt zij herleid tot haar plus simple expression En ze peinst op geen kelk, zij ziet maar het luchtkasteel, waar haar zonen zullen wonen, hun broodje is alreeds gebakken voor hun leven. En zouden ook mijn kinders daarvoor niet kunnen in aanmerking komen, zoo wel als een ander de zijne? is haar vast gedacht. Zij voelt zich week en teeder wor den bij dien zoeten droom. «Kunt gij den kelk drinken?». Dat koel antwoord zou eenieder zijn voelho rens doen intrekken. Had hij geantwoord daarop: 'k Geloof dat het weder weldra zal veranderenhet antwoord had niet nuchterder geklonken. «Kunt gij den kelk drinken? En in den hof van Olijven waar de Meester zelf zai walgen van den bitteren drank, zul len zij er hun lippen niet aan leggen en den Lijder laten alleene drinken. Kunt gij den kelk drinken? den kelk drinken is 't vergift innemen om den ouden mensch in u te dooden, den kelk drinken ls martelaar zijn van zijn roe ping en zijn plicht. En martelaar zijn, beteekent in do volkstaal: Zijn pere zien. NOCH JA, NOCH NEEN. - De leerlingen peinzen maar op de Ro meinen weg te jagen en 't nieuwe rijk te stichten. De Meester denkt er maar aan hun vooroordeelen te verdrijven, hun menschelijke opvatting recht te trekken en hen in nederigheid te stichten. Mijn kelk zult ge wel drinken. Goed zoo. Ze worden verhoord, denken zij, ze zullen deel hebben in zijn triomf, in zijn banket. Maar neen. Het zitten aan mijn rechter- of linkerhand komt mij niet toe u te geven, maar aan rt;ge- nen, wien het bereid is door mijn Vader. De Heer zegt niet jaom de andere apostelen, die van verre met een scheef oog alles volgen, niet afgunstig te maken, Hij zegt niet vlakaf neen om die moe der en haar zonen niet te ontmoedigen. Hij zal ze toch verhooren op tijd en stond, en nog meer geven dan ze durven vragen, die arrivisten met den piston. En als Hij schijnt doof te blijven en niet te verhooren, 't ls dikwijls om iets beters te geven dan we verwachtten. Links en rechts zult gij zetelen, Jaak en Jan, de schoonste plaatsen zult gij ver overen, dchtst bj dn treioion, als bevoor rechten. naast bij den rillenden Meester in doodstrijd in den Olijvenhof; dichtst bij Hem, Joannes, met uw hoofd op zijn hart ln het eucharistisch feestmaal, een teug van zaligheid uit den zelfden beker drinkend, om den triomf der liefde te vieren; dichtst bij Hem op de eereplaats, onder 't Kruis, den hoogen troon van De affiches hebben het reeds den volke verkondigd: op 3 September komt heel de jeugd van 't bisdom, georganiseerd in de rangen der Katholieke Actie, te Brug ge bijeen. En 't is geen bloote machtsvertoon, noch monstering der troepen. De beteekenis van den Jeugddag van 3 September strekt verder, zoo ver dat minder verheven doeleinden, als troepenschouw, verloren gaan in de schaduw van 't heerlijke, be sloten in de grootsche hulde, die de ka tholieke jeugd van 't bisdom brengen wil aan Paus en Bisschop. Terecht wordt hier de Goede Herder gehuldigd, die wijzer dan staatslieden, voorzichtiger en kalmer, met vaste en ze kere hand Zijn schapen veilige wegen op leidt. Voor velen komt thans een licht opgloren over de wanorde, in onze maat schappij gebracht vóór 4-5 eeuwen met het individualisme der Renaissance, wan orde die steeds aangroeide met het ma terialisme en 'n massa apdere leugen achtige philosophische stelsels, en die de laatste jaren dreigde om te slaan ln den bloedigen baaierd van het communisme. De wereld nam geen genoegen meer met den voorzichtigen maar gestadigen op gang der maatschappij tijdens de middel eeuwen. onder den dauw der katholieke leer. Geweldiger princiepes moesten ge volgd. En zie: de slavenhandel herbloeide, de oorlogsgod jubelde. Naastenliefde en aalmoesen werden onzin. In hun plaats verscheen het recht van den machtigste en klassenophitslng. Geen werkgezellen meer gezeten aan de familietafel van den meester. Maar proletariërs en geldmag naten. De middenstand werd genegeerd in zijn bestaan en zijn levensrecht, om den klassenstrijd een glim van werkelijk heid te geven. Maar als de nood het hoogst is. ls de redding nabij! Toen de wereldnood, waarvan de huidige crisis enkel een symptoon is, ging gisten tot de catastrofe, die de laatste christene begin selen moest ontwortelen en een verbeest heidendom terugvoeren, toen bleek welke meesterlijke Hand de wereld bestuurt. Toen klonk de stem in Rome. Ze gaf den eersten stoot. De Katholieke Actie ont stond, en groeide verrassend snel. Het waren de Kajotters, de Boerenjeugd, de Christene Mlddenstandsjeugd, de Jonge Werkgevers, de Studenten. Waarbij zich aansloten de Katholieke Scouts en Tur ners, de Kruistochters, enz. En ieder der standsgroepeeringen diep te de christelijke beginselen uit, leerde op nieuw de plichten van zijn staat kennen, liet Rome's licht schijnen op de verhou ding van patroon tot onderhoorige, stelde als hoogste levensprinciepe de zaken van den Vader, en bracht de economische be slommeringen terug tot hun onderge schikte waarde van stoffelijk belang. Nu ook lag het pad effen voor de eenheid in de jeugd, voor de verstandhouding en sa menwerking tusschen de verschillende groepen. En zoo doemt ln 't verschiet op panorama der hernieuwde wereld, zooals het jonge geslacht der K. i. ze droomt en wil: Christus* Rijk, Klassenvrede, broe dermin, waaruit op zijn beurt duurzame welstand spruiten zal, toebedeeld aan al de menschenkinderen... j v Zulk een wil en zulk een begeestering zal op 3 September verkondigd worden in de Kathedraal en de straten onzar 'bis schoppelijke stad. Aan Christus dient dank gebracht, want HIJ heeft zich over Zijn Kerk ontfermd. Eeuwen lang beeft die getrouwste aller brulden Haar Brui degom verheerlijkt en schitterend verde digd en zijn leer bewaard in haar oor spronkelijke echtheid. Door Haar geechtheid, Haar trouw en liefde, mag Ze beroep doen op Haar Brui degom. En daartoe ook stroomt Zondag de schare jenge leden dezer Kerk naar Brugge, om erbarming af te smeeken, om een vaste geleide en onversaagdheid in Zijn dienst, om bijstand voor de priesters, onze sacramenteel gevormde leiders, voor de ijveraars, de leeken-lelders der K. A., voor de massa, opdat we uitdiepen mogen wat ons en de wereld tot heil strekt, op dat de ziel haar voorrang herwinne, opdat we waardig worden de vernieuwde sociale Orde op te bouwen. Al wie in zijn ziel lijdt bij 't schouw spel van 't hedendaagsche materialisme of onverschilligheid, al wie niettegen staande alles betrouwt op de almacht en de goedheid van onzen God, alwie zijn volk waarlijk lief heeft, al wat Jeugd is, en katholiek: zijn plaats is op den Jeugd dag. Daar, als verknochte zonen van de Kerk, als kinderen van dat volk dat een geschiedenis heeft van duizend jaren on- afgeboken katholicisme, daar in tegen woordigheid van het hoogste Kerkelijk gezag zullen we ln Jeugdige hoopvolle geestdrift uitzingen ons diep geloof en onze trouw aan Christus' Kerk, daar zul len we onzen wil verstalen tot aposteldaad, daar zullen we onszelf getuigenis geven, en getuigen voor den Zoon van Godl Het Inrichtingscomité. v SCHIKKINGEN VOOR DEN JEUGDDAG ZATERDAG 2 SEPTEMBER: Te 8 u. 's avonds Jeugdwake in St Sal- vators, geleid door Z. E. H. Cleymans, al gemeene secretaris van het J. V. K. A. ZONDAG 3 SEPTEMBER: Algemeene Communie voor al de leden van het Jeugriverbond in al de parochie* kerken. Te 10 u. Plechtige Hoogmis in St Sal- vators, met Pontificale assistentie van Zij ne Excell. Mgr. Lamiroy. De XI-mis wordt gezongen door al dé deelnemers. Te 11.15 u. Sectievergaderlfigen voor Studenten, Kajotters, Middenstanders en Boerenjeugd. Te 2 u. Plechtig Lof ln O. L. Vrouw- kerk. Sermoen door Z. E. H. Dubois. Daarna: grootsche optocht gevolgd door de algemeene vergadering in Sint Lode- wijkscollege. Optocht cn feestzitting worden per radio langs K. V. R. O. uitgezonden. #EQÏBBBE9iiS3Bi3GiEBHUiBIEBB8BEBiBa TANDARTS Diksmuidestraat, 49 - IEPER. Specialiteit van vervolmaakte en ge waarborgde gebitten. Vermakingen van allo stukken van andere herkomst. Con sultaties alle dagen der weck, van 9 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur. Kl?w IBBB&BBBBEBUEIBBBBfllBBBBSBSnB Gebruikt Chicorei Wyppelier-Tafïin, 't is de beste. Maandag morgen verliet M. Robert Vernier-Roussel, den eigendom van zijn vader, plegen op enkele kilometer van Diksmuide, op het grondgebied der ge meente Stuivenkenskerke, alwaar de fa milie sedert enkelen tijd verbleef. M. Robert Vernier, woonachtig 169, Carnotlaan, te Mouvaux, bestuurde een auto waarin hadden plaats genomen: Mevr. Paul Vernier-Valentin, zijn moe der, woonachtig Molenstraat, te Robaais; Mevr. Robert Vernier, zijn echtgenoote, en vier kinderen: de kleine Robert Ver nier, zijn zoon; de kleinen Paul Vernier, Jacques en Paul Joire, zijn neefjes. M. Robert Vernier keerde met de zij nen naar Robaais terug, waar zijn be zigheden hem terug riepen. Hij had nau welijks den eigendom van M. en Mevr. Paul Vernier-Valentijn verlaten, of hij moest den onbewaakten overweg van Kaaskerke oversteken. DE TRAGISCHE AANRIJDING Alhoewel deze overweg op een baan van groot verkeer ligt, en een groot spoor wegnet verbindt, is hij toch onbewaakt. Aan zelfden overweg gebeurde op 18 Januari 1927 ook een vreeselijk ongeluk waarbij Mevr. Gilliodts en nog 2 andere personen verongelukten. Zondag was hij bewaakt bij gelegen heid van de Ijzerbedevaart, doch Maan dag was er niemand meer aangesteld. Maandag morgen, kwam een bijgevoeg de, niet voorziene sneltrein, rond 8.20 u. voorbij Kaaskerke gereden om de zeegan- gers naar Brussel terug te voeren, 't Is door dezen sneltrein dat de auto van M. Vernier werd aangereden. De auto werd met zoo'n geweld bezijden de baan ge slingerd dat men stukken van het voer tuig 20 meter verder terug vond en dat de motor en het koetswerk totaal ver brijzeld werden. Onmiddellijk schoot daarop de auto in brand. De trein was een 30-tal meter verder blijven staan en het personeel en de bewoners van het omliggende snelden de slachtoffers ter hulp. Deze waren uit den auto geworpen en lagen op den ballast van den spoor weg te kermen. DE SLACHTOFFERS Helaas een kind overleed spoedig aan de gevolgen eener schedelbreuk. Het was de kleine Jacques Joire. Al de andere inzittenden waren min of meer erg gewond. Mevr. Paul Vernier- Valentin was de ribben ingedrukt en het kaaksbeen gebroken en M. Robert Ver nier het schouderblad gebroken; zijn zoon Robert had talrijke kneuzingen aan het hoofd opgeloopen evenals de kleine Paul Joire. De kleine Paul Vernier, een knaapje van 6 jaar, was het sleutelbeen gebroken. Wat Mevr. Robert Vernier betreft, deze was er het ergst aan toe van al de gewon den, daar haar ruggegraat op verschei dene plaatsen gebroken was. Het lijk van het ongelukkig slachtoffer en de gekwetsten werden naar de kliniek te Veurne overgebracht. WAT DE AUTOVOERDER VERKLAART De autovoerder verklaart den bloktrein niet te hebben zien aankomen die Adin- kerke verlaat te 8 u. 's morgens. Hij werd plots een vreeselijken schok gewaar en terwijl hij gekwetst in het gras lag tot bezinning kwam, zag hij het voertuig in brand schieten, terwijl de kinderen kreun den van pijn. Zaterdagmorgen, rond 9 uur, kwam de Heer J. Debuire, oud 44 j., woonachtig te Lens, en geboortig van St Nicolas, bij Arras, met zijn auto de groote baan Veurne-Ieper afgereden. Gekomen tusschen Oostvleteren en Woesten, nabij de Lion Beige aan het huisje bewoond door H. Bruneel, reed ook een tram voor hem die veel rook uit spuwde. Langs de tramlijn stond nog :j}e camion van den Brouwer Vandenbroucke, van Gijverinkhove, van dewelke men bier aan het lossen was. J. Debuire, die aan groote snelheid moet gereden hebben, moet door de over den steenweg hangende rook, de stilstaande camion maar op het laatste oogenblik ge zien hebben. Toch zwenkte hij nog links, maar het was te laat. Met volle geweld I botste de aanrijdende auto met de ca- irosserie tegen den stilstaanden camion en heel de rechterkant der carrosserie werd afgerukt. Door den schok werd de auto nog verder den gracht ingeslingerd. Ooggetuigen snelden onmiddellijk toe, De auto van den Heer J. Debuire, na d werd de cavosscrii vonden den ongelukklgen voeder gekwetst aan hoofd, borst en armen, liggen tus schen de stukken van zijn auto. Hij kon zeggen dat hij van Koksijde kwam en dat zijne vrouw en kindjes er verbleven. Hij gaf hun adres en dadelijk werd naar de echtgenoote geroepen per telefoon. De gekwetste vroeg een glas water en vroeg om gerust gelaten te worden tot komst van den geneesheer. De E. II. Pastoor van Oostvleteren werd bijgeroepen en kon de man nog geestelijk bijstaan. De Heer Doktor Grymonprez kwam daarop ook ter plaatse en na de eerste zorgen toegediend te hebben bracht den gekwetste over naar leper, maar de onge lukkige had reeds opgehouden te leven vooraleer verdere hulp kon geboden worden. Toen de ongelukkige echtgenoote ter plaatse kwant was de gekwetste reeds weg naar leper, waar hij reeds overleden was voor zij er bij kwam. aanrijding. Zcoals men hier ziet ganseh ingebeukt. OOSTENRIJK DE SPANNING MET DUITSCHLAND ITALIË TER HULP BESCHADIGD In Frankrijk heeft men bevonden da# door handelaars in briquetsgroot# hoeveelheden valsche stempels werdea vervaardigd en op de briquetsgezet. Aldus werd de schade geleden door dea Staat beraamd op 10 millioen frank. DE WERKLOOSHEID VERMINDERT Volgens de laatste statistieken is d« werkloosheid in Frankrijk met 26 ver minderd sedert Maart 1.1. VEREENIGDE STATEN EEN TEGENBEZOEK DER LUCHT VLOOT AAN ITALIË? Naar verluidt zou de Amerikaansch# regeering zinnens zijn door de Ameri- kaansche Luchtvloot een tegenbezoek aan Italië te laten brengen KOMT ER LICHT IN DE LINDBERGH-ZAAK? In een New'-Yorksehe bank werd door een man een rekening geopend met een nieuwe storting van 1.000 pond sterling in bankbiljetten. Uit het onderzoek bleek dat de nummers deze waren der briefje» die destijds door Lindbergh werden uit betaald als losprijs. Een verder onderzoek werd ingesteld. VIJFTIEN DUIZEND VARKENS VOOR DE WERKLOOZEN Tot voedsel der werkloozen zullen in de V. S. van Amerika 15.000 varkens ge slacht worden. CHINA VIJF DUIZEND BOEREN OMGEKOMEN TENGEVOLGE EEN OVERSTROOMING Ten gevolge een overstrooming der Gela Rivier zijn 5000 boeren omgekomen in de bruischende wateren. Anderhalf millioen menschen hebben te lijden gehad van de overstroomingen. NIEUWE KRIJGSVERRICHTINGEN Een bende Chineesche roovers beraam den een aanval op een dorp maar door de Japanners en de inwoners werden zij uiteengeslagen na 60 dooden en 200 zwaar gekwetsten op het veld te hebben gela ten. IERLAND DE BLAUWHEMDEN BUITEN DE WET De fascistische organisatie der blauw- hemdenwerd door de regeering buiten de wet gesteld en verboden. RUSLAND DE DREIGENDE HONGERSNOOD BIJ bevel der regeering werd de prljl van het brood Juist verdubbeld. In zekere groote steden zooals Kiew en Odessa heerscht de hongersnood bijzonder ge weldig. Geen dagen gaan voorbij zonder dat verscheidene personen van honger sterven op straat. Duizenden boeren vluchten uit de ge meenten en komen in groote drommen naar de steden om er voedsel en werk te vinden. De landbouwer» die graan ge kweekt hebben weigeren dit te leveren. Tot 1 Januari e. k. werd alle verkoop ven graan verboden. BRITSCH-INDIE GANDHI TERUG VRIJ Nadat Gandhi een nieuwe hongersta king tot der dood had aangevangen werd hij terug in vrijheid gesteld, zonder voor waarden. IHHaaiMBHHHHHSIIIHII De onbewaakte overwegen vormen een bestendig gevaar; de dagelijksche onge lukken die we ln ons land er aan te stip pen hebben, zijn er een voldoende bewij» van. Op leder gemeente zijn er werkloozen. Kan men op ieder gemeente die onbe waakte overwegen heeft, die niet doen be* waken door werkloozen die zouden sig naal geven 't zij met een vlag, 't zij mei een lanteern. De gemeenten moeten nu werk zoete# voor de werkloozen; dat werk zou kunne# sefiens aangevat worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1933 | | pagina 2