In de Pappen Nieuws uit leper Nijverheidsschool PRIJSUITDEELINC PRIJSUITDEELINGEN In 't Binnenland BERICHT PICKHÖUT IEPER UURWERKEN JUWEELEN ZILVERWERK HUIS AIMÉ GRUWEZ GEMEENTEFEESTEN Boekhouding GENTSCHE AUT0SCH00L Fiskale inlichtingen leper, Boterstraat Nr 43, - le Verdiep Sociale Verzekeringen Bijvoegsel van De TTalle27-8-33, STAD IEPER. Nog over de STAD IEPER door zijne geldelijke hulp, de Nijverheids school steunt, en derwijze medehelpt tot het verheffen onzer volksjongens met hun een deftige levensbaan te verzekeren. Naar Merksplas. C... Emiel, oud 45 j., geboren te Oostende, was hier aan 't ronddoolen. Daar hij noch over woonst noch over middelen van testaan beschikte werd hij door de politie ingerekend en Maandag morgen reeds t oor den rechter voor tw^b jaar naar Merksplas gezonden. Plotseling overlijden. Sedert eeni- gen tijd gevoelde zich Jules Taveirne, landbouwer, oud 73 j„ wonende al den kant van St Juliaan, zich nu en dan on wel, doch Vrijdag laatst verergerde zijn toestand zoodanig rap dat de man op tien minuten In lijke lag. Rond het Belfort. Nu dat men be zig is de naald van ons Belfort te beves tigen, gaan vele oogen naar omhoog om dat werk na te gaan, doch velen en kun nen zich niet verstaan aan de vreemde verdeeling der standvensters, 't Is inder daad een aardig voorkomen, maar zij mogen zich gerust stellen, want die schik king is deze van het aloude Belfort. Daar bij Ingenieur Coomans is man genoeg om te weten wat er te doen staat. Belgische fabriek van Chicorei Wyppelier-Taffin. Belle Godshuis. Ter gelegenheid van het feest van Meester Jan Yperman in Belle Godshuis, hebben de genoodigden aldaar de prachtige herstelling van het bureel van den heer Secretaris kunnen be wonderen en voor niemand is het een ge heim dat dit het werk is van den heer R. Ommeslagh die zich hier andermaal als fijne kunstkenner heeft doen gelden. De vrienden van het schoone zullen er hem dankbaar om ziin doch jammer is het en blijft het dat dit alles voor het groot pu bliek onzichtbaar is. Maar waarover heel de stad zich denkelijk in 't kort zal mo gen verheugen, 't is over de herstelling van de kapel van hetzelfde Godshuis, want tot nog toe is er daar om zekere re dens niet kunnen aan gewrocht zijn. Wenschelijk ware het dus dat wij tegen dat groote vlak van Gods huis een hoog opgaande altaar kregen in hergeboorte of compositie met in het midden die schoone copie van Rubens, verbeeldende de aanbidding der herders, welke zich te genwoordig nog in de kerk bevindt. On- noodig te zeggen dat het vroeger doxzaal, zoo eenig mooi, daar zou moeten weder- keeren met het schoone paneelwerk, den predikstoel, de afsluiting en de zittens en stellig zou deze zoo stemmige kapel dan mogen doorgaan als de schoonste der gan- sche streek. Laat wis hopen dat diezelfde heer hier ook zijn kennis zal weten te doen gelden en dat wij Ieperlingen, met evenveel voldoening op dit, zijn nieuw werk, zullen mogen nederzien. Hij weze er om bij voorbaat bedankt. De Vischmarkt. - Uit eene oude kro niek. In het jaar 1714 wiert binnen Ypre de vaari ofte de riviere het Yperge- leedt, agter t klooster der Paters Dis- calsen, overdext met een steenen vauseu- re. Te vooren de vaert aldaer open sijnde was er aldaer geen ander doorganck als een kleen smal straetje langs den muur van de disc Isen. De vaert aldaer over dekt sijnde heeft de stad daerboven doen maken eene schoone en gedienstige visch markt met vooren en agter eene schoone poorte om die vischmarkt bij der nagte te sluyten. In de groote voorpoorte in de Bcterstraete wiert daer in gesneden een Neptunus, sittende op eenen wagen, voort getrokken door twee zeepeerden, besneden door den vermaerden beeldsnijder Mees ter Louys Ramaut. De vischmarkt was te vooren tegen den blinden muur, bij de achterpoorte van het Bellegasthuys. VRIJE BEROEPSCHOOL IEPER UITSLAGEN. Met het einde van het schooljaar 1932- 1933, op 14 Augustus laatst bekwamen in de Vrije Beroepschool, ter stede, de vol gende leergasten hun uitgangsdiploma. I. - AFDEELING PAS en MEKANIEKWERK. Met voldoening. Thorré André van Vlamertinge; Dervaux Albert van Zille- beke; Belpaire Joseph van Houtem; Vol- cke Marcel van Wervik; Merlevede Ka- miel van Reninge; Lapere Albert van Be- celare; Vanhollebeke Robert van Komen; Blomme Albert van Langemark-St-Juli- aan; Deraedt Albert van Zonnebeke. Met onderscheiding. Victoor Sylvere van Kemmel; Samyn Roger van leper; Blondeel Albert van Poperinge. Met groote onderscheiding. Lefever Albert van Wijtschate; Debreuck Albert van Elverdinge. II. - AFDEELING SCHRIJN- en MEUBELWERK. Met voldoening. Dreulle Gerard van Elverdinge; Vandenberghe Joseph van Houtem; Vanthorre Daniël van Wijt schate. Met onderscheiding. Vandenberghe Maurice van Houtr-i. III. - AFDEELING COUPE en CONFECTIE. Met voldoening. Verfaillie Oscar van Komen-ten-Brielen; Vanraes Marcel van Wervik; Morlion André van Lang-emark. Met onderscheiding. Thorez Georges van Poelkapelle; Cruydt Hector van Zon nebeke. Met groote onderscheiding. Vanden- bulcke Gemain van leper; Coulier Hubert van Gijverinkhove. Stemt voor ons, wij zijn de bes Zoo schreef iedere partij. Weet ge wat er op het leste, Bij ons overbleef der kwestie? Moeder zei: 'k Stem vrank en v F. C. JACOBS SUIKERIJ. IEPER. Dienstdoende Apotheker. Heden Zondag is alleen open van 8 tot 12 ure en van 1 tot 7 ure, de Apotheek VAN WALlEGHEM, Statiestraat. YFRIANA NAAR DE PANNE. Heden Zondag, 27 Oogst, wordt de Har monie Ypriana van leper verwacht in De Panne om er oen concert te geven. Een groot getal Eereleden gaat meê. Ziehier Programma dat zal uitgevoerd worden: 1, Dejanire, marche cortège St Saëns 2. Guillaume Teil, ouverture Rossini 3 Ballet des Deux Pigeons Messagsr (Entrée des Tziganes; Scène et Pas des deux pigeons; Thème et Variations; Divertissement; Danse Hongroise; Finale.) 4. La Dernière Sérénade Van de Walle voor Saxophone Alto. 5. Rapsodie Ilongroisc Nr 2 Lizst (arr. Bury) IEPER'S ZANGKRING NAAR OOSTDUINKERKE. Op Zondag 27 Augustus te 3 uur, zal de Iepersche Tinelkring, gemengd koor, in het gasthof DuinenhofDuinpark, Oostduinkerke, een opvoering geven van oud-Vlaamsche en oud-Ncderlandsche liederen en koren. Aan de badgasten wordt hier een bui tenkansje aangeboden. De Tinelkring is immers een flink gedrilde zangersgroep die sedert jaren, ook buiten West-Vlaan- deren naam verworven heeft, eerst onder leiding van wijlen G. Desramault, en thar.s onder die van R. Kerkhof. Van Zoute tot De Panne worden de badgasten in grooten getalle verwacht. ST MICHIEL'S TURNERS. Zondag 3 September 1933, te 17 uur, op de Groote Markt t'Ieper, Turnfeest door de St Michiel's Turners van leper. SOCIALISM. De socialistische stoet van Zondag 1.1. liep t'Ieper kalm en zonder belangstel ling af. De huidige strijd onder socialis ten in Engeland. Frankrijk, Holland en Belgie bewijst dat het socialism geen ideaal, geen doel. geen programma en geene leiding heeft. Sedert dat het over 60 jaar opkwam, gelukte het. enkel, zijn kopstukken te voeden en te vetten met de gevraagde bijdragen zijner leden, en met hun bin nenwerken in kapitalistische banken en fabrieken volgens^t oordeel van M. Ma- quet. burgemeester van Bordeaux, op het socialistisch congres van einde Juli 1933. Zullen de werklieden nog langer een deel van hun werkloon laten afdoen door die het handwerk ontvluchtten om door kieswerk op te komen? Ziehier de prachtige uitslagen beko men door de leerlingen van onze Vrije Onderwijsgestichten SINT MICHIELSSCHOOL Elverdingestraat. 1' Leerjaar. 1. Dassonneville Ra- phaël; 2. Vancayseele Wiily; 3. Cocie Pieter; 4. Dewilde Etienne. 2' Leerjaar. 1. Blanckaert Roger en Moerman André; 3. Dumont Albert; 4. Devogel Julien. 3" Leerjaar. 1. Cocle Jan; 2. Mus Octaaf; 3. Vandenberghe Benoni; 4. Bos- raeve Jozef. 4* Leerjaar. 1. Hoedt Maurice; 2. Baert André en Vanhullebus Gaston; 4. Willaert Marcel. 5" Leerjaar. 1. Herreman Roger; 2. Lampaert Georges; 3. Vandenplassche Marcel; 4. Vandecastslle Gaston. 6* Leerjaar. 1. Ryckaert André; 2. Dewilde André; 3. Dehollander André; 4. Wijdhooge Gerard. 7* Leerjaar. 1. Lampaert Henri; 2. Verhaeghe Maurice; 3. Stals Wiily; 4. Dervaux Jean en Vergauwen Jerome. 8* Leerjaar. 1. Dubois Maurice; 2. Sonck Alfons; 3. Bertier Laurent; 4. Van- hoorne Marcel. UITSLAGEN VOORBEREIDENDE SECTIE 1' Leerjaar; 20 ingeschreven leerlingen. Meetkundig Teekenen, leeraar: M. Salo- mé Honoré. - Uitmuntendheid. 1. Ma- hieu Octaaf (eerem.); 2. Leleu Albert; 3. Deruddere Lucien; 4. Lauwers Henri; 5. Vergauwen Georges; 6. Mailliard Ro land; 7. Kerrinckx Omer; 8. Cochonneau Nor bert. 2* Leerjaar; 13 ingeschreven leerlingen. Projectie, leeraar: M. Serryn Hugo. - Uitmuntendheid. 1. Rubben Frans (eerem.); 2. Hardy Pierre; 3. Ingels Henri; 4. Trooster Camiel. Theoretische Leergangen, leeraars; M. Gisquière Robert en Gheerardyn Ch. SECTIE DER METAALBEWERKERS 14 Ingeschreven leerlingen. Theoreti sche Praktische Leergangen, leeraar: M. Van Hee Alfons. 3* Leerjaar, I" bijzonder jaar. - Uit muntendheid. 1. Samyn Roger (eere metaal); 2. Barbery Jules (eerem.); 3. Duprez Albert. 4" Leerjaar, 2* bijzonder jaar. - Uit muntendheid. 1. Clarys Georges (eere metaal); 2. Van Campen André (eerem.); 3. Tegethoff Georges; 4. Bolle Emile. SECTIE DER BOUWKUNDE 27 Ingeschreven leerlingen, leeraar: M. Landtsheere Hubert. 3« Leerjaar, I" bijzonder jaar. - Uit muntendheid. 1. Vandenberghe M. (eerem.); 2. Duprez André (eerem.); 3. Duprez Clement. 4* Leerjaar, 2' bijzonder jaar. - Uit muntendheid. 1. Casier André (eere metaal) 2. Vandenbussche Gerard (eere metaal); 3. Van Huffel Michel; 4. De Beir Leon; 5. Snick Albert; 6. Vandeputte André. 5* Leerjaar, 3' bijzonder jaar. Eerste jaar - Plans. 1. Delahaye Emi le 2' prijs; 1. Vandenberghe Georges 2' prijs. Hebben niet aan al de wedstrijden kunnen deelnemen. Meubelleer. 1. Sapijn Wiily (1- prijs eerem.); 2. Gillebert Daniël (2° prijs). Glaswerk. Baelen Eric (3° prijs). Hoogere Afdeeling van Bouwkunde. 1. Casier Henri, eereprijs (eeremetaal). HOUT- EN MARMERSCHILDERKLAS 13 Ingeschreven leerlingen, leeraar: M. Dcgroote Prosper. Eerste afdeeling. 1. Goemaere Ca miel (1° prijs). Tweede afdeeling. 1. Depreeuw Ch. (eerem.)2. Cherchye Henri; 3. Maes Lu cien; 4. De con mek Juiien. Hoogere afdeeling. 1. Gouwy Julien (eerem.); 2. Hoflack Michel (eerem.). Hoogste afdeeling. 1. Beimaert Leon, eereprijs (eeremetaal) PRAKTISCHE LEERGANG VOOR HOUT- EN STEENBEWERKERS 13 Ingeschreven leerlingen, leeraar: M. Corniliie Camiel. Modeleering. - Tweede afdeeling. 1. Kools Alfons (1' prijs). Hoogere afdeeling. 1. Ryckelynck Elie, eereprijs (eeremetaal). BIJZONDERE AFDEELING (Graphische Oefeningen) Eerste afd. 1, Vandamme André. Tweede afd. 1. Timmerman Roger. Hoogere ftfd. 1. Pottel Léonard, bij zondere prijs (eerem.); 2. Coffyn Fer- nand (I* prijs, eerem.). De inschrijving van nieuwe leerlingen, in de lokalen der Nijverheidsschool, O. L. Vrouwstraat, 8, op Zondag 1 October van iO tot 12 uur. Aanvang der lessen Maandag 2 October 1935. V Na afloop der prijsuitdeeling kwam de heer Delahaye, Schepen, nogmaals san het woord. Hij gaf zijne tevredenheid te kennen over de feestelijkheid, wensc'nte de ouders der ieerüngen proficiat over de bekomen uitslagen; bedankte de overhe den, de andere personaliteiten en de vrienden, voor hunne aanmoedigend» te genwoordigheid bij deze plechtigheid, en drukte den wensch uit met den 2 October aanstaande, nog een veel grooter getai leerlingen naar de Nijverheidsschool te zien komen. Deze schoone plechtigheid werd daarop met het Tuindaglied gesloten. Dinsdag, zijnde O. L. Vrouw Hemel vaart, had in den Stadsschouwburg, on der de gewone belangstelling, de plechtige prijsuitdeeling plaats aan de 100 leerlin gen der Nijverheidsschool van leper. Onder het spelen van het Vaderlandsch Lied, deden de overheden hunne intrede en namen plaats op het tooneel. We be merkten: den heer Dela.iaye, schepen; den heer V. Seys, gemeenteraadslid; de heeren Beimaert, Bossaert en Van der Ghote, ingenieur, leden van den beheer raad; den heer Tordeur, schoolopziener; den heer Vermeulen, voorzitter der Han dels- en Nijverheidskamer van leper; den heer Castel, vrederechter; den heer Le- clercq, bouwkundige; Mej. Verhalle, be stuurster der stadsmeisjesschool; Mevr. Tordeur. In de zaal bevonden zich de ouders, vrienden en oud-leerlingen die er aan ge houden hadden deze plechtigheid bij te wonen. Hadden zich laten verontschuldigen: den heer Van der Ghote, burgemeester; den heer Van der Mersch, schepen, voor zitter van den beheerraad der school; den heer Versailles, gemeentesecretaris, schrij ver-schatbewaarder; den heer A. Gruwez, voorzitter der Harmonie Ypriana; den heer Denaegel, bestuurder der stadsjon- gensschool. De heer Ernest Wenes, professor van piano, voerde twee moeilijke muziekstuk ken uit op klavier, waarin hij zijn beste gevoelens op muziekaal gebit». uitdrukte; de uitvoering was prachtig en de Heer Wenes blijft steeds de fijngevoelige kun stenaar. Hij werd warm en verdiend toege juicht door al de aanwezigen. Daarna kwam de heer Delahaye, sche pen van openbare werken, aan het woord en hield volgende aanspraak: Dames en Heeren, Geeft ons land, geeft aan onze stad meer bekwame vakmannen, dit weze nog maals den inhoud mijner korte rede, hier in de Prijsuitdeeling der Nijverheids school. Een der meest beslissende dagen van het ieven is die, waarop de loopbaan van het kind gekozen wordt. Die keuze beslist immers ook over een levensgeluk: een verkeerd gekozen loop baan is gewoonlijk ook een mislukt men- schenleven. En toch wordt tot dit meestal onherroepelijk besluit, vanwege ouders en kinderen, dikwijls met een onvergeeflijke lichtzinnigheid overgegaan. Niet alleen laat men zich misleiden door raad van onbevoegden, door een voorbijgaande kin dergril, door gemakzucht, door ijdelheid, ja, door naijver tusschen familieleden of geburen en wat weet ik al, doch er wordt maar al te dikwijls uit het oog verloren dat er reeds onbewust over de toekomst van het kind wordt beschikt. Onwetende of verblinde ouders willen van hunne kinderen iets meer zien, de kinderen moeten voort studeeren, een eerste bijval heeft hunne verwachtingen hoog opgedreven. Zelfs wanneer de ouders inzien dat hun kind niet voor de Univer siteit in de wieg is gelegd, laten zij het voortsukkelen van klas tot klas en zien niet dat zij het leger der halfgeleerden doen aangroeien, Opgeleid in een vakschool, gedrild ln de Nijverheidsschool, zouden zij een flink vakman, ja zaakleider zijn geworden. Zoo zijn nu niet ais mislukte Mijnheer op nieuw achter de schaafbank terecht ko men, geraken zij in alle geval nauwelijks aan hunne eerste broodwinning in de ja ren waarop zij zich, behoorlijk opgeleid zijnde, reeds een loopbaan zouden hebben gemaakt. Van al de kinderen, die hier ln onze stad nu de school hebben verlaten, is er geen enkele hij weze wie hij wil die zijne plaats ln de Nijverheidsschool niet zou mogen hebben. De hooge nood zal loch van lieverlede het handwerk weer in eere brengen. Dit zal in eere stijgen naar gelang bij onze vakmannen, met meer vakkennis, ook meer beroepsfierheid en meer beroepseer lijkheid wordt ontw keld. Dan ook zul len de vakmannen beter bewust worden van de nuttige <n eervolle plaats die zij in de maatschappij bekleeden. Wat is een werkman toch zonder vak onderwijs? n Hier in de Nijverheidsschool wordt hem alles theoretisch voorgedragen. Hier leert men hem zijn vak en zijn werk ont leden en liefhebben. Van dees jaar nog is er een nieuwe leergang van mekaniek bij gekomen. Ik herhaal het, in deze school zou geen enkele werkersjongen mo gen ontbreken. Hier is hunne plaats. Hier zal men hen het werk en de kunst doen begrijpen, liefhebben en beoefenen. ii Dan zal er voor hen werk en geen cri sis zijn, wanneer zij uit die ruwe brok, uit dat roestig iets, een meesterstuk zul len hebben geboetseerd of geslegen, een meesterstuk him naam van Iepersch kind waardig. ii Brengen wij de oude kunstvakken te rug in eere. Wenschelijk ware het dat geheel onze Nijverheidsschool op de kunst nijverheid aangepast worde. Ten allen tijde hebben de Ieperlingen in de kunst nijverheid door hun hoogen kunstsmaak uitgeschenen. Is het oogenblik niet geko men om dozen weg opnieuw op te gaan? ii Verschillende kunstnijverheden ver dwijnen, alzoo het kunstborduurwerk, de kunstsmederij, enz. Nochtans kunnen wij in dat opzicht de concurrentie met den vreemde onderstaan, en zouden er alzoo voor onze ambachtslieden nieuwe wegen van roem en opbloei kunnen aangelegd worden. Hiertoe zou onze Nijverheidsschool moeten medehelpen en daarom dienen er leergangen van toegepaste kunst Ingericht en gegeven te worden. ii Ik ben gelukkig te bestatigen dat onze Nijverheidsschool dien weg opgaat. De jongen moet kunnen teekenen en begrij pen wat voor het dagelijksch werk noodig is, een voorwerp van dagelijksch gebruik kunnen stijleeren, een meubel kunstig kunnen Ineenzetten, een slot teekenen dat het een slot Is, enz. Dat is het nood zakelijkste: de teekenkunst toegepast op het dagelijksch ambacht en bedrijf. ii Wat er nog ontbreekt in de Nijver heidsschool, dat is een didactisch arsenaal, 't is te zeggen, meer modellen van toe gepaste kunst, opdat onze Jongens er nog meer lessen uit zouden kunnen putten. ii Dat zullen wij trachten te bekomen. Maar de goede wil van de Overheden en van de Commissie der Nijverheidsschool volstaat niet... het baat niet dat de heeren Bestuurder en Leeraars zich maanden en maanden inspannen tot het bereiken van dat doel. De goede wil der ouders moet er zijn om hunne kinderen naar de Nij verheidsschool te zenden en ze de lessen ervan te doen volgen. ii Leeren wij onze kinderen den weg van de Nijverheidsschool; laat ze een ambacht aanleeren opdat zij later als kunstenaren ln hunnen stiel kunnen optreden, en dan zal er voor hen... werk 't is te zeggen een bestaan verzekerd zijn, en dan ook zal hunne bekwaamheid een eer wezen voor hen, voor hunne ouders en voor hun ne meesters. Mochten wij dat zien verwezenlijken, n Daarna gaf de heer Bestuurder een kort verslag over het verloopen school jaar, waarin onder ander gemeld werd dat er, ter aanmoediging der meest verdien stelijke leerlingen, op 3 Oogst 1.1., met de opbrengst der fondatiën van de heeren Ceriez, Merghelynck en Vandenbussche, een reis ondernomen werd naar de stad Gent: wandeling door Oud-Gent, bezoek aan de bezienswaardigheden der stad, waarvan de bijzonderste: 't Belfort, Sint Baafs Kathedraal, 't Stadhuis, Sint Ni- klaaskerk, de Post, St Michielskerk, Ho tel De Coninck, Museum van Nijverheids- en Versieringskunst, een tal van mooie gevels, 's Gravensteen, het Park, Museum van Schoone Kunsten, enz., enz. Verders bedankte de heer Bestuurder on» Stadsbestuur dat zoo gewetensvol. Arrondissement lepe: Parket van den Prokureur des Konings. SINT ALOYSIUSSCHOOL Hondstraat. 1" Studiejaar. 9/10 p.: 1. Ronse Gil bert; 2. Vandemaele Pol; - 8,5/10 p.: 3. Comillie Hendrik. 2' Studiejaar. 9/10 p.: 1. Desramault Gilbert en Minnekeer Marcel; - 8/10 p.: 3. Vanhee Gaston en Cooren Henri. 3" Studiejaar. 9/10 p.: 1. Desramault Jozef; 2. Baelen Roger; 3. Vanbezien Werner. 4" Studiejaar. 9/10 p.: 1. Coussement Gustaaf; 2. Garain Daniël; 3. Beele Rog. 5e Studiejaar. 9/10 p.: 1. Baeyens Lucien; - 8,5/10 p.; 2. Beele Albert; 3. Degroote Georges. 6" Studiejaar. 9/10 p.: 1. Roelynck Julien; 2. Debouvere Maurice; - 8/10 p.: 3. Vanhee Julien. 4' GRAAD. 7' Jaar. 1. Carton René, 253,5 p. op 275; 2. Minnekeer Gaston, 252,5 p. op 275; 3. Jacques Achiel, 252 p. op 275. 8" Jaar. 9/10 p.: 1. Geudens Aimé; 2. Vuylsteker Camiel; 3. Minnekeer Jozef. MARIASCHOOL (ZUSTERS LAMOTTE) Rijselstraat. 1' Studiejaar. 8,5/10 p.; Bonduwelle Simonne. 2" Studiejaar. 9,5/10 p.: Arfeuille Marie-Antoinstte en Hoedt Diana. 3° Studiejaar. 9/10 p.: Bollingicr M.-J. en Verkouter Jeanne. 4" Studiejaar. 9,5/10 p.: Dewulf Laura, Kervinckx Denise en Verhaeghe Maria. 5" Studiejaar. 9,5/10 p.: Verschoore Marie-Louise. 6" Studiejaar. 8,5/10 p.: Van Cae- melbeke Maria. 7" Studiejaar. 9,5/10 p.; 1. Bollin gicr Esther; 2. Hoedt Irène. 8" Studiejaar (2« Afd.). 8/10 p.: 1. Matthys Aline; 2. Leroy Martha; 3. Car- dinael Suzanne; 4. Deknudt Albertine en Gouwy Marguerite. 8" Studiejaar (1* Afd.). 9/10 p.: 1. Bollengier Marie-Henriette; - 8,5/10 p.: 2. Vanbezien Elza; 3. Haezebrouck Rosa. HUISHOUDKLAS. Jaar. 8./10 p.: Cocle Raymonde en Bosmans Marie-José. 2' Jaar. Een getuigschrift van be kwaamheid werd gegeven aan vier leer lingen, die gedurende twee volle jaren de huishouöklas gevolgd hebben en geslaagd zijn in de eindproeven: 8,5/10 p.: 1. De knudt Marie-Madeleine en Logie Elisa beth; - 8/10 p.: 2. Soenen Elisabeth; 7/10 p.: 3. Lemay Godelieve. HEILIG HARTESCHOOL Capucienenstraat. 7e Studiejaar. 9/10 p.: Ennaert Hen rietta, Logie Julia, Packet Maria, Ver Eecke Suzanne, Jacobs Julia. 6" Studiejaar. 9,5/10 p.: Dekeuwer Maria. 5" Studiejaar. 9/10 p.: Hauspie Henrietta. 4' Studiejaar. 9/10 p.: Billiauw Agnes. 3' Studiejaar. 8,5/10 p.: Vandenabee- le Marie-Louise. 2' Studiejaar. 9,5/10 p.: Tancré Si- mone. 1* Studiejaar. 9/10 p.: Boeraeve Maria. O. L. VROUW VAN THUYNE (ZUSTERS DER H. FAMILIE) Behiikstraat. LAGERE GRAAD. 1" Afdeeling. 1. Andrea Moerman; 2. Marie-Thérèse Demuynck. 2* Afdeeling. 1. Thérèse Deruddere; 2. Diana Depreeuw; 3. Anna Debeyne. MIDDELBARE GRAAD. 1' Afdeeling. Marguerite Claeys; 2. Wilfrida Tyteca en Maria Buyse. 2' Afdeeling. I. Raymonde Tyteca; 2. Maria Leire; 3. Marie-José Deruddere. HOOGERE GRAAD. V Afdeeling. 1. Hélène Caus; 2. Agnes Truwant. Hoogste Afdeeling. 1. Martha Ver- savel; 2. Paula Deruddere; 3. Julienne Devincke. juist en goed sierlijk en mooi. allerhande St Niklaaskermis. 't Is dus Zon dag 27 Oogst dé jaarlijksche kermis van St Niklaaswijk. 's Namiddags groote rij- y/ielkoers voor beginnelingen, met de me dewerking van de Iepersche Wielrijders club. 700 Fr. prijzen en premiën. Beker Belga. Trui Het Nieuwsblad Om 3 uur inschrijving: herberg «Den Hert». Ver trek Prince AlbertAankomst en prijs- deeiingf Café de la Tour Om 5 u. groote ballonwedstrijd voor kinderen. 50 Fr. prijzen. Inschrijving in de herberg A la ville de Renaix». Prijsuit deeling den 10 Sept. om 7 u. 's avonds in de Ville Roubaix Daarna groot open luchtfeest opgevolgd van het volksbal. Maandag 28 Oogst, groote vuurvogel- schièting; 150 fr. prijzen, om 4 ure in de herberg «A la ville de Roubaix». Prijs uitdeeling in de herberg A la ville d'Ypres Om 5 ure rijwlelkoers voor onderbeginnelingen beneden de 18 jaar, 30 km. 100 Fr. prijzen en premiën. In schrijven in de «Café de la Normandie». Om 7 u. 's avonds, allerhande volks spelen voor mannen en vrouwen in ver- schillige herbergen. Handels- en Nijverheidskamer. Ten einde de mandatarissen, het stadsbe stuur, hunne leden in te lichten zal de Handels- en Nijverheidskamer op 12 Sep tember eene studiereis inrichten naar de werken van het Albertkanaa1. Dit bezoek geschiedt met de toelating van den Heer Hoofdingenieur-Directeur Lambermont, Wiens bedienden alle gewenschte inlich tingen geven zullen. Vertrek uit leper te 6.26 u.; aankomst te Luik te 10.20 u., langs Kortrijk, Gent (Block Gent-Ver- viers). Terugkeer uit Luik te 16.57 u., langs Gent, Kortemark en aankomst te leper te 21.07 u. Prijs Ieper-Luik en terug (35 ver mindering inbegrepen): 26 klas, 120,10 fr.; 3° klas, 70,10 fr. Bij de aankomst te Luik, noenmaal in een restaurant. Te 12 u. vertrek per autocar naar Eigenbilzen, Veldwezelt, Vroenhoven Kanne, Lanaye, Lissche, Haccourt, ten einde de verschei dene afdeelingen van het Kanaal te be doeken. Toetreding moet gezonden wor den vóór Zaterdag 2 September aan den jdeer Florimond Vandevoorde, Boterstraat. Wie een abonnement of verminderings- kaart bezit, zal alleenlijk de kosten van den autorit betalen. Be welkom groet van dm Heer Burgemeester aan den nieuwen Herder; van l.nk» naar rechts: Z. E. H. Vrc-:>a-.'.. Beken te Mccncn: E. H. Leut cc;», d: niriiwe toor; E. H. ;veBestuurder te leper. OPSCHRIFTEN LANGS DEN W.U:'. Bij Erneri Desrouseanx: Em. Desrousseaux, vrouw en kind Zijn heden blijgezind 't Was hun uiterste verlangen Heer Pastoor eerst t'ontvangen Wenschen hem hier lange jaren In ons midden te bewaren Bij Nestor Vaye: Heer Pastoor Zijt voor allen evengoed Voor de armen mild en zoet Zijt ons steune sterk en vrom En wij roepen luid Welkom Bij Rom. Desrousseaux: Waarde Heer Pastoor 't v: "om Zegt van lierte U wellekor.. Bij Pieter Bourgeois: Heer Pastoor mijn huis is niet groot Maar 'k win toch eerlijk mijn brood Ik durf mijn huis U aanbevelen Voor hen die geerne een spelke spelen Voor lekker bier, likeur, of wijn Zullen altijd welgekomen zijn. Bij Omer Kerkhof: Mochte gij door blijde dagen Hier de staf des Herders dragen Vol van vrede, vrij van druk Voor uw heil en ons geluk. Bij Wed. Ch.-L. Vaye: Zandvoorde staat gepint Iedereen is welgezind Zoo brengt gij nader met gulden hert Vreugd in deugd, en troost ln smert. Bij Gustaaf Descamp"' Goede Herder wees welkom Hier in ons dorp alom Wij vragen onzen herder voor kalant En wenschen hem hierna 't heilig land. Bij Pieter Grijson: Bouteca gelijk Braceval Stichten vrede overal. Bij Leon Valois: Leef als herder voor 't altaal Tot het heilig Jubeljaar, Bij Edw. Coudron: Heel het dorp is in feest Iedereen verheugd van geest Wensch U herder uit ter hert Heil en vrede, nimmer smert. Bij Henri Lemenu: Op dezen blijden dag Zeg klok, kanon en vlag dat Zandvoorde vol moed Zijn nieuwen Herder groet. Bij Gaston Descamps: 't Lokaal der Christen Werklieden Komen ook hun hulde aanbieden Aan Pastoor Bouteca van hier -* Wenschen wij een goed bestiet Bij Em. Puypc: Wij wenschen kort en goed Den Herder onzen groet. Bij Marcel Vandoolaege: Welkom, achtbare Herder. Bij Leon Tallieu: Wij wenschen onzen Herder Heil en zegen, op al zijn wegen. Bij Gustave Delbecque: Houd hier stil en ga niet verder Blijf bij ons en wees ons Herder. Bij Alfonse Willecome: Ja U wees hier hertelijk welkom Rechtschapen zieleherder. Poort Desmadryl: Ieder die zijn plicht voldoet Brengt den Herder zijnen groe» Bij Arthur Loridan: Arthur Ixjridan de varkensslachter Die blijft ook niet ten achter En wenschen den heer Paster Lange jaren Goed bestier, vr~de "ID welkom. t't Vervolgtj Moden-artikelen in 't Groot Kleerstofïen Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. Fourruren - Herstellingen. Tel. 60 Ier - 2-4, BOTEKSTR. I r p r n dicht bij de Halle 1 L L R F tch, 37177 OPGELET!! k in het koopen van uw Goud en Diamant. Koopt het ter trouwe bij VAN LEDE, Goudsmid, Boterstraat, 6, IEPER. Ongetwijfeld vindt gij er de groot ste keus aan de goedkoopste prijs. Ongelukkige val. In gezelschap van zijn zoon was Gustaaf Staelens, land bouwer, oud 70 j., wonende Kemmelsteen- weg, Zaterdag namiddag om 5 ure met paarden en wagen gereden naar het land om een deel van den oogst ln te halen. De vader had plaats genomen op den buitenkant van den wagen en op zeker oogenblik, ten gevolge van het rijden in eeh voor, werd hij van het voertuig af geslagen. De man moest deerlijk toege takeld zijn, want hij kon niet op en de zoon en toegeloopen geburen dienden hem ook de eerste zorgen toe. De ongelukkige klaagt van inwendige pijnen en zijn toe stand naar het schijnt is tamelijk ern stig. EINDEXAMEN VIERDE GRAAD In de Mariasehool (Zusters Lamotte) boden zich 8 leerlingen aan. Allen zijn uitstekend geslaagd en allen bekomen nog een speciale vermelding voor de Fransche taal. Voor 2* taal. 1. Deknudt Alb. 309 p. op 375 67 p. op 80 2. Leroy Martha 308 76 3. Gouwy Marg. 308 62 4. Matthys Aline 301 69 5. Cardinael Suz. 298 64 6. Carrein Maria 296 59 7. Lecluyse Anna 292 76 8. Hauspie M.-L. 281 63 In St Aloysiusschool boden zich 12 leer lingen aan. Alle twaalf werden bekroond: 1. Carton René; 2. Minnekeer Gaston; 3. Jacques Achiel; 4. Dewilde Georges; 5. Michiel Roger; 6. Vanhee René; 7. De- grendel Georges; 8. Beddeleem Roger; 9. Demeyer Roger; 10. Degryse Marcel; 11. Carlier Florent; 12. Vandenbroucke Georg. Hartelijk proficiat aan de vlijtige leer lingen, alsook aan ouders en meesters. 1383 THUYNDAG 1933 ZONDAG 3 SEPTEMBER: Om 17 u. Op de Groote Markt: Turn feest door de 8t Michielturners van leper. Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 3 Juli 1933. De Secretaris, De Burgem.-Voorzit., G. Versailles. J. Van der Ghote. ZATERDAG 26 OOGST, te 8 uur. ZONDAG 27 OOGST, te 2, te 5, te 8 14 MAANDAG 28 OOGST, te 8 uur. Indien gij tot hiertoe alles geprobeerd nebt zonder voldoenden uitslag of gene zing te bekomen, wacht niet langer en neemt uwen toevlucht tot MARTIN TOMS. Voor verouderde en Ingewortelde gevallen volgt de volledige serie van zes weken. 185 fr. voor Asthma speciale serie. Martin Toms, 112, Weststraat. Brussel. Expert-Boekhouder en Vereffenaar bij de Rechtbanken Onderhoud en nazicht per abonnement. HOOFDZETEL: Bestuur: R. Mortier GENT, Lange Meire, Nr 2 (Kouter) BIJHUIS: Theorie - Praktijk - Lessen op den auto zelf - Rijoefeningen Gemak van betaling KORTRIJK. Gentschensteenweg, 21 Vakantieleei vngen. Bedrijfsbelasting. Over dracht- en Weeldetaksen. Krisisbelasting. PRAALPOORTEN. Poort Desrousseaux: Burgervader, bestuurleden, bevolking Bieden U nu hunne vurige Wenschen van welvaart. Poort Verhalle: Waarde Herder leer Uw toevertrouwde Volk hier Christus Wet en wille naleven. Poort voor de kerk (Legrand) Dat uw woord en werk In ons dorp en kerk Ons zielen hoede Ons zielen voede Ons voere naar Gods troon Ons wlnne ü'eeuwige kroon. Pensioenwet voor Werklie den en Bedienden. - Gezins vergoedingen. Wilt gij goed purgeeren, zonder buik pijn, zonder tijdverlies, op gemakkelijke, eenvoudige, zekere en spaarzame wijze? Neem de Roode Pillen vanL. Dupuls, Jumet. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, en A. Kestelyn, Gasth-lsstraat, Poperinge. Prijzen: Balcon, 5 fr.; Benedenzaal, 3,50 en 2 fr. Kinderen tot 14 jaar: Balcon. 2 fr.; Benedenzaal 1 fr. Kinderen altijd toegelaten. Kostelooze kleerkamer. Verfrisschingen in den café te bekomen. Kostelooze bergplaats voor 200 velos.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1933 | | pagina 3