Zend I Frank 9. MSSMEÜia-IEiSTfióETE D. STEURBAUT's een woonhuis 13 aren bouwgrond 13 aren bouwgrond 90 a. 60 ca. zaailand 92 a. 10 ca. zaailand brief uit brussel hofberichten HAREN-BIJ-BRUSSEL in -postzegels op adres: M. San- sen-Vanneste, 15, Gasthuisstraat, Poperinge, en Ge zult 6 weken ons blad per post tehuis besteld worden. Zijt Ge er over tevreden, vraag dan AAN UWEN BRIEFDRA GER (dan niet naar ons schrijven) een abonnement en hij zal U 's an derdaags een kvnjtschrift aanbie den tot einde 't jaar. DIKSMUIDE. - Apothekersdienst. - Heden Zondag alleen open Apotheek FOCKE. Groote M .rkt, Diksmuide. VLAMERTINGE. Naar 't IJzerkruis. Zooals voorgaande jaren trokken Zon dag laatst met tram uit Brielen of per flets een goê honderdtal inwoners ter be devaart naar 't IJzerkruis te Kaaskerke. De toeloop van volk was daar niet ge ringer dan verleden jaar en dezen keer was 't weder nogmaals naar wensch!... Sportkring. Heden Zondag, om 4 uur, footballmatch tegen F. C. Poperin ge <III' Speciaal). ZANDVOORDE. Eindexamen lagere school. Bekwamen hun 4* graad-diplo ma: Dehem Albert, Liefhooghe Henri en Vercaigne Valère. Oud-leerling Jozef Ghekiere was pri mus in het 2* Landbouw te Roeselare en Albert Verbeke was tweede in het 1* Nor maaljaar te Torhout. Aan allen, alsook aan de gelukkige ouders van harte proficiat! EESEN. Belangrijke Tentoonstel lingsprijskamp van Hoornvee, op Kermis- Woensdag 6 September, ten 2 14 u. 's na middags, voor alle veekweekers van Eesen. 1400 Fr. prijzen en prerniën. Zij verwachten veel vreemde liefhebbers om den vooruitgang van onzen veekweek aanschouwelijk te komen bestatigen. WOUMEN. Boerenjcugd. Op Zondag 3 September gaat de Jeugdafdee- ling der Boerengilde per auto naar Brug ge on er deel te nemen aan de Jeugddag van het Jeugdverbond voor Katholieke Actie Al de leden worden vriendelijk verzocht hunne inschrijving te nemen bij een lid van 't bestuur ten laatste tegen Zondag 27 dez;r. De reis kost 10 fr. Vertrek aan de onderpastorij om 8 uur. Allen dus aan 't werk om het welgeluk- ken van den Jeugddag te Brugge te be werker KORTEMARK. Naar Beauraing. Een speciale trein van Kortemark naar Beauraing zal ingelegd worden op Woens dag 6 September. Vertrek uit Kortemark rond 7 ure 's morgens; terugreis uit Beau raing na het gebed der kinders Voisin en Dcgeimbre. Gedurende de laatste maanden is Beau raing het pelgrimsoord geworden voor duizenden. Beauraing, het schilderachtige stadje gelegen aan den voet van den berg, met zijn eenvoudige kerk, zijn nederige O. L. Vrouvgrot, zijn meidoorn, wordt dage lijks door duizenden bezocht. Gelpovigen spreken er over met eerbied, ongel jovigen glimlachen, onverschilligen haler de schouders op. Maar feiten blij ven feiten. Geloovigen trekken er naartoe uit devo tie of om genaden of gunsten af te smee- ken voor hun zeiven of voor naastbestaan- deu aan deze die zich er noemde Moe dor o. Ongeloovigen, getroffen door de gods vrucht der menigte, staan snikkend te weenen, vallen op de knieën en bidden jneê. Ziekln willen er heen om genezing, ver troosting of versterking. Meer dan een millioen reeds kwamen bidden nabij de grot en allen zijn heengegaan zedelijk opgebeurd en heel dikwijls lichamelijk verholpen. Op Woensdag 6 September zooals hoo- ger reeds gezegd rijdt een tweede speciale trein naar Beauraing; plaatsen op voor hand te bespreken bij H.F. Henri Decou- ter en Paul Vanhaute. De speciale trein die op 16 Oogst 1.1. uit Kortemark vertrok naar Beauraing, zat proppensvol, ongeveer 700 bedevaar ders. De reis verliep heel goed. Bij de heenreis werd er op alle compartimenten veel gebeden en liederen, O. L. Vrouw ter eere, uitgevoerd. De bedevaarders keerden overvoldaan naar huis terug en velen on der hen, terwijl ze Beauraing verlieten, zegden: Naar hier komen we weer! WERVIK. Eervolle onderscheiding. Wij vernemen met genoegen dat, bij Koninklijk Besluit, den Heer Ach. Goigne, deurwaarder te Wervik, vereerd is met bet Burgerkruis van eerste klas. HOOGLEDE. Doodelijk ongeval. Maandag is de genaamde Henri Verslype, leurder, 66 jaar, echtgenoot van Elodie Leplae, wonende te Klerken, langs de baan omtrent de Vergelder molen in het afrei zen van zijn woonwagen gevallen en werd door Öe wielen over volle borst ge reden. Onmiddelljk daagde hulp op. Hij werd in een naburig huls gedragen alwaar een bijgeroepen geneesheer uit Roeselare het noodig achtte gezien zijn ergen toe stand, hem onmiddellijk per Roode Kruis- auto te laten overbrengen naar het Heel kundig gesticht van het H. Hart te Roe selare, alwaar hij eenige minuten na aan komt is overleden. De ongelukkge was de borstkas ingedrukt. BULSKAMP. Runderen tegen auto. Dinsdagmorgen kwam de heer Vanduif huis, van Oostende, per auto van Veurne naar Bulskamp gereden. Op de baan van Bulskamp ontmoette hij twee runderen, toebehoorende aan Tahon Daniël van Veurne. Opeens verschrikten de dieren en de geleider kon ze niet meer overmees teren. Ze sprongen tegen den auto en beschadigden den achterslijkweerder. De veldwachter van Bulskamp heeft de noo dige vaststellingen gedaan. MEESEN. Werkongeval. De aarde werker Anatole Maes, aan het werk bij de firma De Gand, is met een kruiwagen van 1 meter hoog neergestuikt en liep hierbij eene ontwrichting op aan het pols gewricht. ROESELARE. Knaapje in waterput gesukkeld. Dinsdagmorgen, omstreeks 7.JD uur, heeft er zich langs den Meenen- he.rweg een smartelijk ongeval voorge daan. De driejarige knaap Victor Sauty, zoon van Alex. Santy-Steen, wonende langs den Ardooiesteenweg, 154, wordt op genomen bij z,jne grootmoeder gedurende een dag, tijdens de afwezigheid van zijn ouders die gaan arbeiden. Hond genoemd uur' was de knaap de woning zijner groot moeder ontvlucht en rijn com gaan op zoeken die in de nabijheid aan een in opbouw zijnde huis werkzaam is. Toen de werklieden water gingen halen, vonden zij he. arm wichtje in den waterput lig gen, Bovengehaald had het reeds opge houden te leven. SINT JAN-bij-ïeprr. Plechtige No- v..ie ter eere van den H. Bartholomeus, Apostel en Martelaar, aanroepen tegen den diste!, exzéma en allerhande velziek- ten. Vanaf 24 Augusti, feestdag van den H. Bartholomeus, dagelijks, binst de Novene, om 8 uur Sol. Mis en om 5 uur Lof. De Zondag Missen om 7 en 10 uur. Ves pers en Lof om 2'; uur. Maandag 28 Augr .ti, om 9 uur, H. Jaar getijde voor de overledene parochianen. Dinsdag 29 Augusti, om 8 uur. Jaarge tijde voor de gesneuvelde soldaten. Dagelijks, in 't jaar, kan men de H. Relikwieën vereeren en in de sacristie bekomen was, medaliên en litaniën. OOSTNIEUWKERKE. Ongeluk. Isidocr Degandt, die met zijn fiets de spoorbaan aan het Burgondisch Kruis wil de oversteken, werd door den stoomtram verrast en verscheidene meters ver me egesleept. Hij werd gewond aan hoofd ;n schouders en twee ribben gebroken. De toestand van het slachtoffer is gerust stellend. gOt'TEM (Veurne). Brand. 's HOLLEBEKE. Warme Zomernacht Nachts, rond 12 uur, is er brand uitge- O stille, wanne Zomernacht, broken op de hoeve van Butaye Lucien. Waarin de sterren pinken Ruim acht hectaren veldvruchten, een wagen en eene kar zijn de prooi oer vlam-1 men geworden, hebbende eene waaide van 25.000 fr. De nabijstaande gebouwen zijn met groote moeite gevrijwaard gebleven. Als diamanten. O! Wat pracht!... Wijl 't Maantjes stralen zinken!.. UIT POLLINKHOVE ZICHT OP KERK EN KERKTOREN 't Gekwaak der puiten stilt nu ook. 'k Hoor heimlik t windje suizen. De tronk en struik schijnt me 'n spook, Omringd door vledermuizen! Niets is verzekerd. Een onderzoek is inge steld daar er kwaadwilligheid vermoed wordt. DIKKEBUSCH. Uitslag der wedstrij den onder de leerlingen der aangenomen knechtenschool. 1* Studiejaar. 1. Leeuwerck Gaston; 2. Deschepper Gerard. 2' Studiejaar. 1. Barbez Oskar; 2. Desmet Jozef. 3* Studiejaar. 1. Derycke Marcel; 2. Hommey Daniël. 4' Studiejaar. 1. Leleu Roger; 2. ear lier Remi. 5" Studiejaar. 1. Noyelle Jules; 2. Tant Albert. 6* 7' Studiejaar. 1. Six Valeer; 2.1 j Menu André 30 fr., Fêhren bij Trier Decroix Richard. M. JOZEF. m Duitschland, 312 Km. 2. Bulckaen LANGEMARK. Buurtwegen van Roger, 25 fr., Staveïot (Prov. Luik) 234 groot verkeer. Wij vern;men dat alle I Km. 3. Volckaert Silvère, 24 fr., Eupen gemeenten van het arrondlssment door (nieuw Belgie) 240 Km. 4. Thoma An- den technischen ingenieur verwittigd ge- gelique, 22 fr., Werbomor.t (Prov. Luik) wsest zijn voor hoeveel onderhoudswerken j 216 Km. 5. Decrock André, 21 fr.. Lon- zij voor dit jaar ingeschreven waren. Op veigné CProv. Luik) 212 Km. 6. Petil- O nacht!... 'k Wil in uw open boek Vol poëtische dingen. Veel fijner dan een kunstnaarsdoek, Den Schepper hulde bringen! Oogstmaand 1933. Geo. BOEZINGE. Ballonnenwedstrijd. Binst de Kermis werd door den Weiedel. Heser Burgmeester eea ballonnenwedstrijd ingericht voor de kinders beneden de 15 jaar. Er werden 218 ballonnetjes opge laten, waarvan 89 aanlandden. Wij geven de zes eerste prijswinners met hun prijs piaats van aanlanding en getal km. de uitgesteken som ontvangen de gemeen ten, welke onderhoudswerken doen. de helft, als toelage van staat en provincie. lion Josephine, 20 fr., Durbuy (Prov. Lux emburg) 200 Km. Een groot deel der ballonnetjes hebben Slechts 6 gemeenten hebben dit waarge- de richting genomen van de Rollandscae grens tot in de Provincie Antwerpen. Op vallend is het dat Mevrouw Roger, 4 bal lonnetjes liet ontsnappen. Twee daarvan zijn aangekomen: het eene op het kasteel, waar zij als jonge dochter meestal ver toefde het andere op het kasteel bij hare zuster. Prijsdeeling. Vrijdag 18 Oogst was er feest bij de schoolkinders. t Was prijs deeling. Tc 2 14 u. juist werd de plechtig heid geopend door E. H. Pastoor. Voren- aan bemerken wij E. H. Kapelaan, den Weled. Heer Burgmeester en zijne edele gemalin; de heeren Debacker, Vanden- berghe, Samyn, Claeys, Delmulle, en an dere notabelen der gemeei te. Verders was de zaal proppensvol. Menig nummertje werd door de kleinen voorgedragen en deed de tijd rap voorbij vliegen. Weled. Heer Burgmeester deelde den uitslag mede van den ballonnenwedstrijd; en na tal van zangen en declamaties werd de prijs- afroeping gedaan. Heele hoopen prijzen werden aan de kinders gegeven en na een woordje van Eerw. Heer Pastoor, trokken ouders en kinders fier en welgezind Huis waarts. Aanstaande week geven wij den uitslag der wedstrijden in de verschillige klassen. Spaar- en „eengildc. Op Zondag 10 September, te 6 ure 's avonds, is er algemeene vergadering voor de leden der spaar- en leengilde van den Belg. Boeren bond. Alsdan wordt verslag gegeven van de verrichtingen der kas, net slot en ba lansrekening gedurende het jaar 1932. In de vergadering zullen wij ook een voor dracht hebben van den heer Opziener Meerschaut. Schoone gelegenheid voor velen alsdan zich heel en al cp de hoogte te stellen van de werking der Spaar- en Leenkas. Dadizcle. De Bedevaart heeft plaats op Woensdag 13 September. De»e die verlangen meê te gaan moeten zich aangeven vóór den 1 September (dus niet 9 Sept. zooals verleden week bij misgreep werd aangeduid.) Boring. Op Vrijdag 8 September langs Boezinge naar Boring. Deze die verlangen meê te gaan moeten zich heden Zondag aangeven, want het zal van het getal afhangen of de trein er zijn zal of niet. Prijs heen en terug, met 2 u. stil stand in Dinant alwaar men zal kunnen uitstappen, is in 3" klas 32 fr. en in 2" klas 52 fr. De zieken mogen meereizen doch men moet op voorhand verwittigen, opdat te Boring de noodige maatregelen zouden kunnen genomen worden. Zitdag. Heden Zondag, van 11 tot 12 ure, komt Heer Gaston Slosse zetelen in 't zaaitje der Boekerij. Iedereen mag er om inlichtingen gaan. HOUTEM-bij-Komen. Nieuw vaan del van het H. Sacrament. De wijding en inhuldiging van het nieuw vaandel heeft plaats gehad op 13 dezer. Met de processie van O. L. Vrouw Half Oogst heeft het een eersten uitstap gedaan tus- schen de 63 fakkeldragers die het Hoog- weerdige altijd vergezellen. Daarna heeft men het vaandel drie dagen in de kerk gelaten ter bewondering voor de geloovi gen. 't Is een modern vaandel, met een geheel modern tafereel, dat veel spreekt en dat vol beteekenis is. De twee hoofdge dachten zijn: 1) dat wij aan Christus in zijn H. Sacrament de goddelijke eer en aanbidding verschuldigd zijn; 2) dat wij, menschen, ons mceten voeden aan die bron van alle gratiën. Om te eindigen een woord van dank aan de familie D.-L. die het vaandel ge geven heeft. KOMEN. Ijzerbedevaart. Elk jaar groeit het getal deelnemers uit Komen. Verleden Zondag vertrokken er een 40 tal, 't zij per autobus, of pér trein of per rij wiel om hulde te brengen aan hun geval len broeders op 't slagveld. De autobus mannen namen van de gelegenheid ge bruik om langs de kust weder te keeren. Alle zullen voorzeker op 19 Oogst 1934 op hun post zijn. We hopen dat er dan meer dan 50 zullen zijn! Vijf Wegen-kermis. Heden Zon dag, 27 Oogst, kermis op de 5 Wegen. Te dier gelegenheid zullen er eenige feestelijk heden plaats grijpen. Om 3.30 u. Stoet door de straten der wijk. - Om 5 u. Con cert door de deelnemende maatschappijen (Komen, Houtem en Neerwaasten)- Om 6 u. Velokoers, 25 Km. - Daarna: Turn- feest en Nachtfeest. Maandag 23 Oogst, worden de feestelijk heden voortgezet (velokoers, 50 Km.; mastklünmen, enz.). Zeer belangrijk bericht. De werk lieden uit Komen die in Frankrijk werk zaam zijn en wiens grensarbeiderskaart GEWEIGERD werd, mogen zich aange ven in het volksburesi van het gemeente huis, alle dagen van 9 tot 12 uur. Vuurwapens. De bezitters van vuurwapens zijn verplicht deze voor 1 nomen: Passchendale: Boezinge; Sint Jan; leper; Krombeke en Voormezele. De ze 6 gemeenten mogen voor ongeveer 60.000 fr. aan onderhoudswerken besteden; de helft ervan bekomen ze als toelage. In onderhoudswerken is begrepen het ver nieuwen met nieuw steen of het verbree- den der kalsijden. Onze gemeente, gezien haren bijzonderen toestand, mocht alleen voor 60.000 fr. werken uitvoeren, waarop 30.000 fr. toelage gegeven wierden. In 3 jaar ware de kalsijde van de plaats naar de Barrière, met haar autobusverkeer, op 4 meter breedte gebracht met de toelagen van staat en provincie. Is het niet jammer dat ons gemeentebestuur alle toelagen el ders laat gaan in plaats van te zorgen dat we ook ons deel krijgen? Voor dit jaar is het te laat. De tijd is voorbij; het is te hopen dat toekomend jaar onze gemeente in de rij zal staan van deze welke de toe lagen opstrijken. Mochten we den gemeenteraad een wel- gemeenden raad geven, dan zouden wij den wensch uitspreken, dat er door beide partijen wat minder aan partijpolitiek zou gedaan worden om zich uitsluitefijk met bestuurspolitiek bezig te houden. On ze schoone en goede gemeente zou er slechts baat bij vinden. Bedevaart naar Beauraing. Eene bedevaart naar O. L. Vrouw van Boring wordt ingericht voor Vrijdag 8 Septem ber feest van O. L. Vrouw Geboorte. De zieke personen die verlangen met zeker heid eene plaats te hebben in den hof worde-i dringend verzocht zich zonder uitstel aan te geven. Het Komiteit Fa- milia vraagt hun een getuigschrift van hun geneesheer. Een noveen van voorbe reiding begint hier den 30 Oogst. Prijs per persoon: 3" klas, 32 fr.; 2klas, 52 fr. Inschrijven bij E. H. Delanote, onder pastor. STEENKERKE. Schielijk overlijden. Zondag laatst kwam Pieter Decroo, wo nende Burgweg alhier, zooals naar ge woonte per velo naar de hoogmis, toen hij nabij de woning van Vansteenland Achiel, waarschijnlijk door onpasselijk heid, van zijn velo viel en op de straat bleef liggen. Daar hij geen teeken van le ven meer gaf, werd hij door ooggetuigen opgenomen en in een naburige woning binnengedragen, terwijl priester en ge neesheer in allerijl ontboden werden. In alle omzichtigheid werd zijn echtgenoote op de hoogte gebracht van het ongeval. E. H. Pastoor was na enkele oogenblikken ter plaatse, maar gezien den toestand van den ongelukkige, moest hij zich er bij be palen, het H. Oliesel op voorwaarde toe te dienen. De bijgeroepen geneesheer kon enkel de dood vaststellen. In den namid dag werd het lijk overgebracht naar zijn woning. De begrafenis had plaats Donderdag om 8 uur in de parochiekerk van Steen- kerke. WOESTEN. Ijzerbedevaart. Verle den Zondag werd de oproep van het ver bond V. O. S. om gezamenlijk deel te ne men aan de bedevaart naar Diksmuide, door een veertigtal leden beantwoord. Nog veel afzondelijke groepjes onzer dorpsge- nooten waren er heen getogen per fiets en anderzinds, om daar onder de groote schaar pelgrims diep bewogen hun ge sneuvelden te herdenken en gezamenlijk een gebed te prevelen voor de zielerust van dezen die alles offerden. Naar Beauraing. Verleden Dins dag in den heel vroegen morgen vertrok een bedevaart onzer gemeentenaren onder geleide der geestelijke overheid, naar het genadeoord der Walenstreek. Onder het bidden van het rozenhoedje, afgewisseld met het bewonderen van 't natuurschoon verliep de reis in de beste voorwaarden. Na ter plaatse aan O. L. Vrouw geeste lijke en tijdelijke zegeningen afgesmeekt te hebben, ving den terugtocht al over Dinant, waar elkeen de gelegenheid had het natuurschoon te bewonderen, aan. Rond 10 ure 's avonds arriveerde de auto met de overvoldaan en opgetogen pelgrims terug in onze gemeente; waaT elkeen versterkt door de genade der he- melsche Moeder het voorn, men maakte toekomende jaar terug te keeren. BES2LARE. Plechtige inzegening. Heden Zondag, zijnde 27 Oogst, zal de plechtige inzegening plaats hebben der nieuwe kapel op de Molenaarshelst, om 3 uur, en aan <- De Vliegende Geit om 5 uur. De Katholieken worden er dringend uitgenoodigd. Groote vergadering. Heden Zon dag heeft er eene groote vergadering piaats ter herberg De Warande bij Vercaemer Kamiel. Al onze leden van Syndikaat en Ziekenbond worden drin gend uitgenoodigd daar tegenwoordig te zijn. Dagorde: nieuwe regeling der werk- ioozensteun; het tewerkstellen der werk- loozen, enz.; ook deze die hunne Fransche grenskaart geweigerd zijn, kunnen daar de noodige inlichtingen bekomen. De ver- De toren en naald staan gekend als een der schoonste van het bisdom, en is ont snapt aan den brand die de kerk vernielde adering heeft plaats om 6 uur. Alle September a. s. aan te geven. Ze wenden vrienden worden uitgenoodigd. zich ten gemeentehuize tot den heer po- Gemeenteraadszitting van 19 Oogst iirieiommissaris. De overtreders kunnen 1933. De vergadering wordt om 3 uur j zware boete en gevangenisstraf oploopen. 5 minuten geopend dooi- den Heer Burge meester. Het proces-verbaal der vorige zitting wordt na enkele opmerkingen der VI. Nat. algemeen goedgekeurd. 1" Punt: Rekening der gemeente 1932, algemeen goedgekeurd. 2' Punt: Rekening Kerk fabriek 1932, algemeen goedgekeurd. 3" en 4* Punt: Leening onderwijzerspen sioen en ouderdomspensioenen. Na een korte bespreking wordt beslist, met 5 stemmen (Kath.) en 4 onthoudingen (VI. Nat.) eene leening aan te gaan tot het vereffenen der achterstallige bijdragen. REXTNGELST. Schanddaad. In de hoppevelden van de landbouwers Ed- mond Huys, Omer Gheeraert, Achiel Ja cob, René Verdonck en Maurice Carron, allen wonende nabij Den Ouderdom werden de trekkers, ter hoogte van den grond, half doorgesneden. Denkelijk heeft men hier te doen met een daad gepleegd uit wraak. Een onderzoek werd ingesteld en de daders worden ieverig opgezocht. BIKSCHOTE. Kermisfeesten. Op Zondag 27 Oogst: Velokoers voor Pa- 5' en 6* Punt: Vraag toelage Kerkfa- r0chianen, 200 fr. prijzen. *-*- Maandag 28 Oogst: Om 9 uur Jaarge tijde voor Parochianen en om 4 uur Ring- steking met bespannen rijtuigen voor da- men en heeren, 200 fr. prijzen. Dinsdag 29 Oogst: Om 4 uur Geiten - prijskamp, 125 fr prijzen en om 6 uur Prijskaarting bij C. De poorter. Woensdag 30 Oogst: Tooneelfeest in de zaal van 't klooster door den Boerinnen- bor.d en om 7 uur Prijsbolling bij R. La- houtte. Donderdag 31 Oogst: Om 9 uur Jaar getijde voor de gesneuvelde soldaten en om 4 uur groote Velokoers voor begin nelingen, 400 fr. prijzen. Vrijdag 1 Sept.: Om 7 uur Prijsbolling messter der gemeente. Ten 9 ure had de I .t plechtige opening plaats van de handels- I (Kbeke-Zordag), op t foor in de tentoonstelling. Ten 11.30 ure gehucht Smlske.. Ringsteklng per velo, briek en Vraag verkoop titels Kerkfabriek. Dit wordt verschoven tot 1934, met 5 stem men (Kath.) en 4 onthoudingen (VI. Nat.) 7" Punt: Proces-verbaal gemeentekas, algemeen goedgekeurd. 8* Punt: Pro ces-verbaal disch, algemeen goedgekeurd. 9° Punt: Belastingen opcentiemen. De Burgemeester stelt voor deze te behouden aan 80. Ook dit wordt aangenomen met algemeene stemmen. Daarna verklaart de voorzitter de vergadering gesloten. MOORSLEDE. Inhuldigingsfeest. Zondag 1.1. is de gemeente in blijde feest stemming opgegaan ter gelegenheid van de plechtige luisterrijke inhuldiging van den Heer Senator Lammertijn als burge ontvangst ten gemeentehuiEe. Ten 3 ure 100 fr. prijzen. vormde zich een stoet, die na een heer- I Sep,,.. Prijskaarting, 80 fr. lijke optocht, aan het oorlogsgedenktee- p ken aanlandde, alwaar een vaderlandse!) j f-a-y -w-/-v TOMAAT huldebetoon plaats greep. Ten 18 ure werd -»-SSiL S-"9 boven alles een keurig gastmaal opgediend, en de j lïBgaBaaHBBS55S521HllES8B53BSB heerlijke dag besloot met concerten en I vuurwerk. SPEELKAARTEN ten bureele dezer. VERWOESTE GEWESTEN 5 1923 123* Trekking. in de jaren 1850. De kerk werd herbouwd in 1852. In den muur van den toren is een j steen ingemetseld met datum 1698. Thans J zijn kerk en toren zser bouwvallig en vra gen herstelling. Voor de naald van den toren was deze dringend, en zooals het op Jdeze photo zichtbaar is, moest het boven deel der naald op eere hoogte van 6 me- I ters afgebroken werden en dan oonieuw toegelegd, tot de plannen gereed zijn om verdere herstellingen te doen. Dit ge vaarlijk werk werd toevertrouwd aan den aannemer Silvère Maddelein-Lacante van Boezinge die het met kennis en zorg heeft uitgevoerd. iBBB3mimanMMSSa«n»aBnB TWEF. DOLFIJNEN GEVANGEN TE BLANKENSERGE Zaterdag 19 Oogst bemerkte men te Biankenberge, bij hoog tij, twee groote viischen die dobberden op de baren. De Heer Anciaux, patroon van hst staket selkoffiehuis, kon met een torpielgeweer beide zeemonsters raken, die korts na dien aan strand konden gesleurd worden. Daar moest men ze r.og afmaken. Het goldt hier twee dolfijnen. De eene was vier meter zestig lang en de andere twee meter. Het grootste monster woog verscheidene honderden kgr., had een zeer spitsen neus, ze-er kleine oogen en 1-meter breeden staart. De kleine was van zelfde soort. Het waren zuigvisschcn en de grootste kon het ingezogen water wel tot 50 meter de hoogte in spuiten, vandaar den naam Blazer die ben door de visschers wordt gegeven. Volgens kenners beweren heeft men hier te doen met een Hypereten, een soort visch die gewoonlijk in zeer diep water verblijft. Evenals de trekvogels verplaatsen zich deze zeemonsters op bepaalde tijdstippen. Het Is bij gelegenheid eener zulkdanige verplaatsing dat de dieren hun weg moe ten zijn kwijt geraakt en ten slotte in de Visschershaven van Biankenberge zijn terecht gekomen. Een tiental jaren geleden werd in d-e- asifde haven een bijna gelijksoortig mon ster gevangen. Het was evenwel nog heel wat grot ter en had namelijk 7,70 meter lengte. Het dier dat door de visschers die hem ophaalden werd ten toon gesteld, zal ver moedelijk achteraf aan het natuurkundig museum te Brussel worden geschonken. DE RELLETJES TE STOKKEM TWEE VELDWACHTERS GESTRAFT Door de Gemeenteraad van Stokkem werden de twee veldwachters Boeken en Richers gestraft wegens het niet uitvoe ren van de burgemeesters bevelen. Een der veldwachters werd van zijn ambt voor goed ontslagen. ÏBQBX9E2BBBSaBH3!lBB!IIBB3!flflSflB JONGE MOEDER MET EEN HAMER NEERGESLAGEN TE ZELE Te Zele werd een jonge moeder van drie kinderen o-p verraderlijke wijze door haar man met vier hamerslagen doodelijk gewond, op het oogenblik dat zij haar jongste kind te drinken gaf. De dader kon aangehouden worden. Men kent de drijfveer niet juist maar de man was sedert enkelen tijd zonder werk en was meermaals dronken. IBSEPBBBS3BBBBB&BBHESBBE9BBB HALFDOODGESLAGEN VOOR ENKELE PRUIMEN Te Luttre had een huisvrouw enkele pruimen, die zij gevonden had op een schotel in haar keuken, opgeëten. Toen de man thuis kwam werd hij daarvoor zoo kwaad dat hij zijn vrouw neersloeg met een stuk hout. De vrouw had een schedelbreuk qpge- loopen en verloor veel bleed. Een onder zoek werd geopend ten laste van den brutalen man. IBIZ3BSBBBBBBHBEBBBBSBBBBE3B 74-JARIGE VROUW VERSTIKT DOOR GAS TE LIER Zondag 1.1. werden enkele geburen eener oude 74-jarige vrouw onrustig wegens het niet uitgaan naar de Mis dezer laatste. De politie werd verwittigd die de deur openbrak en h-et oudje verstikt vond, uit gestrekt op zijn bed. Men vermoedt dat de vrouw bij het cmtkleeden een kraantje moet geopend hebben door het haperen van een kleedingstuk waardoor het doo- dende rus riui dreeviee taak volbracht. BEEBBElBBBBBBBBSBBBUflaBaCBR» TWEE DINASO'S NEERGESLAGEN DOOR JODEN TE ANTWERPEN Zondag 1.1. in den nacht, werden twee Dinaso's, die een hakenkruis op hun borst hadden gespeld, door Joden aangevallen en neergeslagen. Een der aangevallenen werd door stokslagen nogal erg gekwetst aan het hoafd. Vraagt Waarborgt Uw gezondheid P&rüELEKO WATEH 5?A-C!TRC?J CSUaCE REïKE niet gashoudend diuretisch Depothouder Brouwerij De Kroon POPE IMSE. Tel 87. R. 115953 Nr 1. uitk. m. 100.039 fr. R. 202S34 Nr 5 uitk. m. 100.000 fr. R. 234358 Nr 4 uitk. m. 50.000 fr. R. 143743 Nr 1 uitk. m. 50.000 fr. R. 382557 Nr 4 uitk. in. 50.C03 fr. Uitkeerbaar met 10.000 frank. 323570-1 345220-4 71530-4 37025-3 297423-4 295380-1 114709-2 103286-4 92316-3 138342-1 179506-3 De andere nummers r»n bovengemelde reeksen zijn uitk;;rbaar met 550 frank. BEDEVAARTSTER DOOR EEN AUTO GEDOOD TE BEAURAING Te Beauraing werd eene vrouw, die ter bedevaart kwam, door een auto uit Beau raing aangereden en ten gronde gestuikt. De arme vrouw had een schedelbreuk op- geloopen en stierf enkele stonden daarna. <EBB3SB5B31BE£fcSlKBE3X0SflCBaB 3 JONGELINGEN UIT LAUWE TE VOET NAAR ROME GOEDE AANKOMST IN DE II. STAD Op 14 Mei 1.1. verlieten drie jongelingen uit Lauwe hunne gemeente om den lan gen tocht naar Rome te voet te onder nemen. Wij vernemen thans dat zij gin der goed en gezord zijn aangekomen en hopen in zelfde voorwaarden de terugreis te kunnen aanvaarden. KERMISONGELUK TE MARBISOUX Te Marbisoux, in volle kei-mis, werd een jongeling door een schommel aan het hoofd geraakt en levensgevaarlijk gewond. Kort nadien overleed hij aan de opgeloo- pen schedelbreuk. IBaaaaSBBBSREEEBaCSZESBSEBZai VADER STEEKT ZIJN ZOON DOOD TE INGELMUNSTER Tusschan vader en zoon Monteyne, wo nende te Ingelmurrster, ontstemd Zondag avond hevige ruzie. Plots trok de vader zijn mes en bracht zijn zoon geweldige steken toe. De zoon, doodelijk getroffen, werd naar het gasthuis overgebracht waar hij kort nadien stierf. Nog een andere persoon die ooggetuige was van de misdaad werd met een messteek gewond. De moordenaar werd aangehouden. eDisaBBiizscsBBS&iüaciSBgssssüDa OQSTENRIJKSCHE SCHATKISTBONS Vanwege het Ministerie van Financiën wordt meegedeeld dat de Oostenrijksche regeering heel in 't kort zal overgaan tot de nitkeering van de schatkisbons der leaning van 1 Januari en 1 Juli 1933, 5 uitgegeven op 1 Februari 192S. 10 December 1928 en 20 December 1928. 3B3BBKBaBBSESa NOODLOTTIG BAD TE MIDDELKERKE EEN IS-JAEIGE JONGEN VERSMOORD ZIJN LIJK AANGESPOELD TE BLANKENBERGE Rond half zeven, Vrijdag avond, begaf de 18-jarige telegrambesteller C. Ways, uit Charleroi, rich te water om een bad te nemen. Alhoewel de zee woelig was en spijts de waarschuwingen van een kame raad sprong dé jongen in zee en werd door de golven meegesleurd. De Heer Jappet, uit Parijs, die het on geluk zag, sprong geheel gekleed te water, doch slaagde er niet in den drenkeling te redden. De spoedig ingestelde reddings pogingen bleven ook zonder uitslag. Woensdag namiddag, rond 6 uur, spoel de zijn lijk aan te Biankenberge. Toen de ouders van den ongelukkigen hun eenig kind in den drenkeling her kenden greep een hartverscheurend too- neel plaats. <BS3BaaXBB8S2BSS3aEZBS2SZ3BB AFSCHUWELIJKE MISDAAD IN SPANJE Te Calmenar, in Spanje, heeft een man zijn vrouw en zijn dochtertje besprenkeld met petroleum terwijl zij in hun bed la gen en in vuur gezet. Terwijl de ongeluk kigen een ijselijken dood stierven ging de man rustig slapen. De moordenaar werd door de woedende menigte bijna dood ge slagen. ghoJgere schildersschool gesticht in 1890. Lange Steenstraat, 28, gent - (tram 4) (vroeger Comgostraat en Kammenstraat) Hout en marmer, versieren, letters, ver gulden, enz. Daglessen: van 1 Oct. tot 31 Maart, alle dagen. Zondaglessenalle Zondagen, van 1 Oct. tot 30 Juni. Vraagt conditiën. Let op: Lange Steenstr., 28, Gent (tram 4). 13391 Studie van den Notaris LAUWERS te Yper. Om uit onverdeeldheid te scheiden. OP VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1933 om 2 bi u. stipt namiddag, te Yper, in 't Vredegerecht, OVERSLAG GEMEENTE WOESTEN. I. - Op de dorpplaats. KOOP EEN: met afhankelijkheden, in dienste van winkel en suikerbakkerij en medegaande koer en hoving, gelegen op de dorpplaats, ten oostkante van den steenweg Yper- Veurne, aldaar geteekend Nr 14; groot 13 aren 80 centiaren. Verpacht aan den medeverkooper Heer Michel Ameel voor 3, 6 of 9 jaren, in ge gaan den 1 Januari 1933, mits 1.800 fr. 's jaars, boven de lasten. Ingesteld: 60.009 fr. II. - Langs de Steenstraat (tegen de Dorpplaats). KOOP TWEE: gelegen ter zuidzijde der Steenstraat. Ingesteld: 6.100 fr. KOOP DRIE: gelegen nevens voorgaande. Ingesteld 7.500 fr. Koopen 2 en 3. samen groot 26 aren, zijn gebruikt zonder pacht door M. André Boudry, mits 150 fr. 's jaars, boven de lasten. Koopen 2 3 in massa ingesteld 14.000 fr. III. - Langs de Wulvestraat. KOOP VIER: gelegen ten oostkante der Wulvestraat. Gebruikt door M. Jules Verfaillie, zon der pacht tot 1 October aanstaande, mits 600 fr. 's jaars, boven de lasten. Ingesteld 14.000 fr. KOOP VIJF: gelegen nevens voorgaande. Gebruikt door Hilaire Hoedt zonder ge schreven pacht mits 600 fr. 's jaars, boven de lasten. IngsteW 19.000 fr. Koopen 4 en 9 In massa ingesteld 40.000 fr. (Van onzen bijzonderen Oorrespondent.) Erussel, 24-8-33. De Koning verblijft in het buitenland. De Ministers zijn schier allemaal in ver lof. Het besturend personeel volgt dat voorbeeld. Alleen t loopend werk wordt afgedaan. Onder dat opzicht '11 gewone Oogstmaand. Brussel krijgt wel veel toeristen op be zoek. De Brusseleers zelf trekken er liever uit. Bij voorkeur naar de kust of naar de Ardennen. Van 12 tot 16 Oogst heeft men hier in de Noordstatie rond de twee millioen ont vangsten gehad, 't Blijft nog een half millioen beneden de ontvangsten van ver leden jaar. In ronde cijfers rijn er in de Noordstatie binst die dagen 720 duizend reizigers op- en afgestapt. Op dat verkeer schijnt de krisis nog niet zoozeer een groot schadelijk effekt te heb ben gehad. Als ge de ooggetuigen moogt gelooven, is 't binst die dagen bijzonder druk ge weest in al de badplaatsen van onze uit gestrekte zeestrandstreek. Tot in de kleinste plaatsen vroeg en bekwam men 80 fr. voor een kamer. De menschen von den 't wel veel, maar ze betaalden 't toch. Beter éénmaal weelde dan altijd armoe! De hoteliers schijnen tevreden. Daarvoor moet het heel wel zijn. Want er wordt doorgaans gemakkelijker geklaagd dan geboft. DE KLERIKALE MANIFESTATIE AAN DEN IJZER. Over Diksmuide's grooten herinnerings dag maak ik geen repetitieverslag. Wat de roode persorganen daarover schreven, is de moeite waard gekend te rijn. D. S. van «Le Peuple heeft 60 duizend deel nemers geteld. Waarover eene correspon dentie. te onbeduidend om te citeeren. Het Gentsch socialistenblad is heel wat leu genachtiger en gemeener. De beoordee- lin? werd van op afstand gedaan. Het heet: Wij hebben niet alleen een gevoel van spijt maar ook van wrangen wrok tegenover de schaam telooze fanatiekers, welke ons de mogelijkheid eener deel- neming ontroofden. Wij kunnen naar >i de Ijzerbedevaart niet gaan omdat onze dooden ontroofd weiden. De IJzerbede- vaart is nog slechts een groote klerikale parade, strekkende tot de exploitatie van de edele gevoelens en van de diepste o en heiligste herinneringen van duizen- den; ja, de Ijzerbedevaart is een kleri- kale manifestatie geworden. Met de- zelfde onverbiddelijke schaamteloosheid waarmede zij in klerikale dorpen vrij- denkers en socialisten vervolgden tot u in het graf, hebben zij nu de laatste rustplaats van tallooze onzer jongens gestolen. Aan alles is echter nog een komische zijde. In het blad der com- munisten zien wij, dat ook zij aan de IJzerbedevaaart deelnemen Dezelfde die in Vooruitvan Zondag in zijn haat tegen de Heldenhulde te Dik smuide in die bewoordingen vertolkte Balthazar, hoofdredacteur, zegde Zon dag te leper op eene betooging van de Roode Valken: «Wij moeten het ontee- rend schouwspel bijwonen van de kleri- kale partij, die rich het monopool toe- ögent van de gesneuvelden die voor driekwart arbeiderskinderen en socia- listen waren. Meer dan >oit moeten wij op de straat onze oplossingen toonen van de kapitalistische anarchie. Wij moeten bewijzen uoor een gezonde wer- kelijkheid, door de redding, door een beter systeem. Spijtig voor ons, dat hij de roode op lossingen tegen de kapitalistische anar chie en de gezonde werkelijkheid niet duidelijker voorstelde! We zijn precies zoo wijs als tevoren. We weten alleen dat Balihasar een cumulardis, wiens mesjes langs alle kanten snijden be heerder van de roode Arbeidsbank en van verscheidene naamlooze kapitalistische maatschappijen, die spijtig voor hem sedert jaren allesbehalve winstgevend rijn. Het antwoord op zijne klerikale ma nifestatie van Diksmuide zult ge zelf wel geven. JULES DESTREE, 70 JAAR. Jules Destrée, socialistisch volksverte genwoordiger van Charleroi, die in 1893 met eene karavaan socialistische manda tarissen in de Wetgevende Kamers kwam, is zeventig jaar oud geworden. Van 1918 tot 1921 is hij minister van Kunsten en Wetenschappen geweest. Hij werd geboren te Marcinelle. Zijn vader was leeraar aan hot Atheneum van Charleroi. Hij is ad- vokaat en letterkundige. Onder den oor log, tijdens de laatste maanden van Ke renski's bestuur in Rusland, vertegen woordigde hij te Petrograd de Belgische regeering. Na den oorlog keerde hij naar Belgie terug. Zijn socialistische opvattin gen wijken heel wat af van deze van andere socialisten. Met z.jn gezag en uit gebreide kennissen heeft hij ontegenspre kelijk de socialistische partij gediend. We kelijks schrijft hij nog zijn artikel in Le SoirLe Peuple van Maandag gaf den indruk heel wat spijt te hebben om dat Destrée zijn pen niet gebruikt om proza te leveren voor socialistische pers organen. VANDERVELDE TE PARIJS. De socialistische Internationale Confe rentie te Parijs werd Maandag geopend. Met dat congres viel samen het ontslag van Compère-Morel, afgevaardigde van het Departement Gard, als hoofdredak- teur van Le Populaire Het congres telt siechts een honderd vijftigtal afgevaardigden. Fritz Adler heeft een beeld opgehangen van de II* Inter nationale. Vandervelde sprak niet zoozeer als voorzitter der II* Internationale dan wel als vertegenwoordiger van Belgie. Hij was bitter tegenover Spaak en anderen, die in de minderheid de dictatuur willen pitroepen. Het socialisme moet in vrede veroverd worden, t Gevaar komt van het fascisme, vooral van Duitschland met zijn bewapening en het oorlogsgevaar dat er uit volgen moet. M. Louis de Brouckère, gewezen socia listische senator, is Maandagnacht te Pa rijs het slachtoffer geworden van een automobielongeval. Zijn voorarm is ge broken. Hij moest Dinsdag juist naar Geneve vertrekken om in den Volkenbond eene arbitrage-kommissie voor te zitten. DE PRIJS VAN 'T BROOD. 'k Botste Dinsdag te Brussel op M. Sap, Minister van Landbouw en Openbare Werken. Mijne vragen: 1) hoe staat het met de voorziene belasting op buitenland- sche tarwe. 2) Wanneer die belasting doorgaat, welken invloed zal dat hebben op den broodprijs? De minister zegde dat hij in onderhan deling was geweest met de vertegenwoor digers der maalderijen. De groote maalde rijen zijn van meening, dat de broodprijs hoegenaamd niet zal moeten verhoogd Wij hebben aan de gas cuisinieres en braado- vens van de Reeks L.F.B.- 1933 ^belangrijke ver- beleringen gebracht, onder andere gebreve» teerde regelbare inspui- ters die, bij gelijk verbruik, de werkingskracht der bran ders verhoogen, kraantjes mêt zekerheidsktep; ruime en volledig uitneembare ovens; buitenge» woon schoone lak. Ondanks al de2e merkeli jkö verbeteringen blijven de prijzen van de UNICA's der Reeks LF.B.-1933 verbazend laag. worden. De verhooging kan hoogstens zij# van 4 cent. per kilo. DE PENSIOENEN. 't Ministerie van Sociale Voorzorg (Car- ton de Wiart) legt er weêrcm den kuuij| aan. - Voor een groot getal pensioenge rechtigden werd het pensioen ingehoudea voor den cenen van af het 2' kwartaal 1933, en voor anderen vanaf het 3*. Dl eene ontvingen van 't belastingsbeheex eene kaart, waarin werd medegedeeld dat er een onderzoek was. Anderen kregen geen bericht. Deze laatste zouden het pen sioen bepaald zijn afgenomen, maar dat werd hun niet gezegd. Ze mogen een nieuwe vraag indienen bij den ontvanger der belastingen, maar ook dat werd hun niet medegedeeld. Degenen die eene kaart ontvingen, wachten, worden ongeduldig en wantrouwig, gaan inlichtingen vragen bi] den ontvanger der belastingen en worden zonder inlichtingen weggestuurd. Met het gevolg dat bet wantrouwen natuurlijk toe neemt. Gehospitaliseerde pensioengerechtigden werden hunne pensioentitels afgehaald In Februari. We zijn nu zes maanden later, en die menschen moeten immer wachten. Wanneer de ontvangers der belastingen darover schrijven naar 't Ministerie, krij gen ze niet eens antwoord. Het onderzoek was natuurlijk verbonden aan de wijzigingen, die aan de pensioenwet gebracht werden door de volmachtwetten van einde Mei. Maar waarom wordt dat onderzoek niet doorgedreven? Begrijpt men in 't Ministerie nu nog niet, dat vel» ouderiingen schier geen ander inkomen hebben dan hun ouderdomspensioen? Wanneer ik dat aanklaag, is het om M. van Hoogerhand het vuur aan de sche nen .1 te leggen, t Is méér dan noodig. DE MOORD IN DE DUINEN TE OOSTENDE WIJFFELS IN VRIJHEID GESTELD Wijffels, die aangehouden werd in ver band met den moord bedreven op Mar guerite Gheyns, werd terug in vrijheid gesteld. Het onderzoek duurt evenwel voort. Priesterlijke Benoemingen Zijne Hoogw. Excellentie heeft naar d« Hoogeschool te Leuven gestuurd: EE. HH. Leo Vandorpe; Jozef Verhelle; Henri Vandenberghe en Laurent van Iseghen». Benoemd tot leeraar: Te Avelgem: E. H. Jan Bruggsmaa, Landbouwingenieur. Te Kortrijk: E. H. Roger Bekaert, S. T. L.; E. H. Alfred Staelen, kandidaat in natuurlijke wetenschappen; E. H. Jozef Beke, vroeger te Meenen. Te Meenen: E. H. Maurits Brutsaert, kandidaat in wijsbegeerte en letteren; E. H. André Spriet; E. H. Remi Lanssens, Te Moeskroen: E. H. Arthur Pinket. Te Brugge, in St Lodewijkscollege: E. ,H. Pieter Traen en E. H. Henri Mulle- brouck. In St Leo's gesticht: E. H. Os kar Verkinderen. Te Izegem: E. H. Robert Verkest, vroe ger te Meenen. Te leper: E. H. Constant Remmerle, vroeger te Brugge. Te Veurne: E. H. André Demey, vroeger te Poperinge. Te Poperinge: E. H. Fr. Depoorter, kan- didact in wijsbegeerte en letteren; S. H. Germain Vanderstichele. Te Oostende: E. H. Joris Depestel. kan didaat in handelswetenschappen; E. H. Conrad <ie Meülcnaere, kandidaat in wijs begeerte en letteren, vroeger te Poperinge; E. H. Jacques Francois. Te Diksmuide: E. H. Jules Tolpe. Te Roeselare: E. H. Jozef Goethals. Te Oostende in de vakschool: E. H. Karei Demeester. In 't Gestieht der Doofstommen t» Brugge, E. H. Arnold Ghesquière leeraar aan St Lodewijkscollege te Brugge. SBHUSfiflBia DUITSCHLAND. In de streek van Haliertau staan de velden aeer schoon; in Spa.lt min goed en in Herzbriick zooal» altijd min of meer treurig. Dank zij een zorgvuldig grondde werken en een meer maals besproeien, staat de hop ln Duitschland gezond. TCHEKO-SLOVAKIJE. Bij gebrek aan regen zijn de hopvelden zeer ongelijk gebleven. In de valleien staan de velden tamelijk schoon, doch gansche gewesten zijn eerder flauw. De bopboeren zeggen dat ze bedrogen uitkomen in hunne ver wachtingen de pluk is immers reed! begonnen. en de handelaars beweren dat de opbrengst groot is. De indruk if dat de plant veel flauwer is dan zij had kunnen zijn.. De bellen rijn klein geble ven. Er heerscht gevaar voor Peronospora. BELGIE. De laatste regens hebben veel goed gedaan. De plant is opgefrischt. Indien de pluk niet te vroeg wordt begon nen zal men beste fijne hop bekomen. D« hopmarkt is kalm, doch de landbouwers hebben vertrouwen in ae toekomst BSI1EJBBBB39SSEI die goede Oelker-Pudding l Zit gij krap in het huishoud geld, aan tafel zal niemand dat merken, want de heerlijke, voedzame Oetker-puddingi zijn de vrengde van iedereen* Gij zultgoede recepten vinden voor het bereiden ran fiJn# nagerechten en crêmee ln ons boek Bakken maakt vreugde Het be&laat 60 blad zijden met tal' ryke gekleurde illuBtratiea. PriJ»! fr.1.50. Bovendien krijgt U een koite* looi ataal mal»* bloem «Gastin». Gij uilt ons recep tenboek ontvan gen bij Uw ge wonen le verander of, zoo het niet voorhanden ie, te verkrijgen franco tegen op* zending van fr. 1.50 in postzegels aan i Dr. A. Oetker's Fabrieken, Bel». N. V. Brussel 3 (Scliaerbeek) Braadoven n' 3 verlakt vernikkeld Ir, 660 chroomd (r. 695

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1933 | | pagina 4