Huis Jos. Couttenier KOSMOS-REIZEN SNUIF Picmos Radios Pip-ops D;RümmeV 20 BOOMGAARDSTRAAT 20 IEPER GEDACHTEN UIT DE MAAN PEPERMINT BALATUM V acantiepraatje Juliaan Vandepitte-Hulde MÏNERVA RALLYE TE SPA BOND DER OUD-AMERIKANEN VERGADERING TE DEINZE WAPENEN Vervaardiging, handel en dracht van wapens, handel in schietvoorraad. LANDBOUWERS IN UW VOORDEEL JOZ. VAN HOUDT -1,1 Kroniek van Beauraing Muziekinstrumenten Kroniek van Banneux aller aard aan ALLERHANDE ETIKETTEN Telefoon nr 261 Koperen en Houten Instrumenten VIOLEN, ACCORDEONS, PHONOS Groote keus van alle onderdeelen van bovenge noemde instrumenten, alsook van Radio-lampen, Gasthuisstraat, 50.Poperinge DE TUNNELS ONDER DE SCHELDE TE ANTWERPEN DE GEZINSTOELAGEN IN FRANKRIJK DE BELGISCHE GRENS ARBEIDERS IN FRANKRIJK AGENCE DE CUMAN Leopoldlaan, 4, Middelkerke a/Zee AUGUSTUS - KOORNMAAND SEPTEMBER - HERFSTMAAND AANBESTEDINGEN Uitslagen der Aanbestedingen Balatum - Linoleum Koffie en Suikerij CHR1STIAENS DEV0LDER Die ze eens proeft verbruikt geen andere meer^^^ vraagtj,nj^remieli]sten^ j)épot VanPremiënfflB VOOR IEPER POPERINGE en OMLIGGENDE Speur niet zoo Ijverig naar andermans tekortkomingen doch naar die van u zelve. Indien gij denkt het gedacht van een zot te doen veranderen dan zal men u sell als een zijner soort aanzien. Omdat men niets weet, moet men niet denken dat het onmogelijk is iets te leeren. tiETAUNNEKE NEN ALMANAK Heeft bijna alleman op zak Maar d'r zijn er negen op tien Die vergeten van er ln te zien En dit, vooral, gewis Als hun schoonmoeders' naamdag op [komste ls. Of ze gelijk hebben! dat gaan w'hier niet [betwisten Want wie slim wil zijn, gebruike aller- [hande listen. Maar, waarom 't verzwijgen I te En kan 't over mijn herte niet krijgen De schoonmoeders, die goede liên Altijd in d'onderste IA verschoven te zien. Oees maal ls 't dus uit compassie voor hen Da'k met 't kalenderken weêrom hier eens [ben. Maandag 28 Aug.: St Augustin. Op O, o! Vlaamsche vrouw Kust de hoop van 't Vlaamsch gebouw. Dinsdag 29 Aug.: St Mederic. Ij die zijn moedertaal niet eert et verkeerd. Woensdag 30 Aug.: St Fiacre. Een vreugdelied Komt na t verdriet Donderdag 31 Aug.: St Raymond. Geen nutter ding voor gramme «Innen Dan stil te zijn en tijd te winnen. Vrijdag 1 September: St Gillis. De veelvraat delft zijn eigen graf Met mond en tanden, tot zijn straf. Zaterdag 2 Sept.: Ste Elise. D ootmoedig held brengt mede ln "t herte rust en vrede. Zondag 3 Sept.: St Remaclus. Scheermes kwalijk gezet De baard kwalijk genet En ruwe handen Doen menig man krijseltanden. EN NU heb ik de eer en het genoegen U mede te deelen dat er een jonge doch ter ls die 75 millioen frank geërfd heeft. Die jonge dochter heet Gloria Toy. Maar ■e zal die 75 millioen maar ln handen krijgen, zoo ze tusschen dit en drie jaar getrouwd ls. Daar gaat geen dag voorbij «f die Gloria Toy krijgt honderd en nog meer brieven van huwelijkskandidaten. Nu peist ge misschien dat dat meisken te leelljk is om te helpen donderen. Ge Aft er wel meê. Ze is heel klaar, schoon blinkend, licht, subtiel en... geheel ge field om te lijden. In een konkoer van t aohoonste vrouwvolk ls ze op den hoop toe nog eerste geklasseerd. Om volledig te zijn moet lk er nog bij. voegen dat dit Wonderschepsel ln Amerika woont. AL VRIJT GE MET EEN MEID Tien Jaren, sernapiet Dan als g'aan 't trouwen söjt Kent gij elkaar nog niet. Dat heeft Jan Van Kwab nog onder- Tonden. Hij verkeerde reeds tien maand met zijn uitverkorene toen ze van trou wen begonnen te spreken en "n paar maand nadien was 't geklonken. Om op •peelreis te gaan had Jan z'n portefeuille nog al goed gespekt... maar 's nachts, terwijl Jan fameus aan 't ronken was, vond zijn lief vrouwtje den weg naar rij nen binnenzak, pikte zijn brieventesch met alles wat er in zat, en was scham pavie. Jan heeft heur Siedert dien niet meer teruggezien! Dat ls er ln alle geval eene, die geduld genoeg gehad heeft, om heu- ren slag te slaan. En nu Jan zich goed bedacht Was hij ln zijn huwelijksnacht Door zijn eigen vrouw bestolen. OPGEPAST, ge moet er goed op letten Want ze gaan 'n nieuwe taks nu zetten 2) den titel van graaf en baron... sof 't aan ons niet schelen kon? Ja, ze gaan dus 'n taks zetten op de titels van baron, graaf en alle andere titels van mannen die zeven centiliter •delbloed ln hun edel lichaam hebben. Alleen de mannen die kunnen aantoonen dat de vader van de vader van hun groot vader, die zoo wat honderd Jaar geleden teelde, reeds een titel had, zullen geen taks moeten betalen. Maar onder ons ge- Mgd daar zijn veel van die edelmannen Wier hart minder edel is, dan dat van een («wonen werkman. Is t zoo niet? D'R IS 'n spreekwoord, 'k zeg t gezwind Dat luidt: de liefde die ls blind Maar als de liefde ln haat verkeert Dan zijn heur oogen dubbel wreed Dan ziet ze, 't ls gebleken, Ja zelfs de kleinste der gebreken. Verleden week ls er te Brussel een kop- pal getrouwd dat veel beziens had. Madam Woog 148 kilo versch gewogen, en meneer oog geen 50. Madam trok veel op nen aangekleeden olifant, en meneer kon wel piepstoppen achter 'n stopnaald; maar ahell ze zijn toch getrouwd, ziet ge... enne Helde ls blind... IN DE STAATSKAS zijn er reeds ver- «chlllende miljoenen gekomen door de boeten van de herbergiers en verbruikers die geknipt werden met genevelken lief te verkoopen. Bonifacius Slekmans was ook kommies en hij was op ronde zoeken de wie hij zou kunnen knippen. Hij kwam ln de staminee van Mie Sjiek en hij vroeg •en druppelken. En Mie gchonk een drup- Pel. Dat ls azijn, zei Slekmans. Dat weet ik wel, zei Mie, kornis jongs pioeten op azijn staan. En Slekmans trapte het ai. BOTERMELK j Dat weet toch elk Is een gezonde drank Als men ls ziek of krank. Maar... waar dat er geen botermelk te teëten geweest, dat is op den ölnee bij meneer en madam Wang-Klng-Ky. Ge vraagt me of dat ook al ne kristen mensch ls 1 Dat weet ik niet, maar wat lk wel weet, dat is dat die Wang-Klng-Ky een minister is uit China,-die te Brussel woont En wat ik nog weet, ls, dat als er een dlnee wordt gegeven bij dat grrroot volk, er gedanst wordt, en dat er dan veel ma- dammekens en uffrouwen komen dansen, en dat ze dan nog minder aan hun lijf hebben, dan ons Marenta als ze gaat do do kens doen. Ik heb hooren zeggen dat te op dien dinee bij Wang-King-Ky zwa luwnesten geëten hebben. SJineesche zwa luwnesten wel te verstaan, en 't schijnt dat dat zeer lekkere dingen zijn... maar me dunkt da'k toch nog liever nen boest- rlng met patatten met de pel zou naar binnen slaan! WAT GE niet moogt vergeten ouders, dat is streng te zijn op uw kinderen. Wie de roede spaart, haat zijn kind, Dat wil niet zeggen dat g'er altijd met. den be- ■em moet achter zitten, neen, maar laat uw kinderen 's Zondags niet te laat op straat. Zegt niet. mijn jongens, mijn dochters zijn braaf. "t Is mogelijk, maar de duivel ls ook braaf... slim en de mensch is zwak. Ouders, houdt een oog ln 't zeil Anders zult g'op late dagen U 't gedrag van kind en kroost Wellicht, gruwelijk beklagen Menigeen die 't zich beklaagt Al te goed te zijn gebleven SchA en schande was het loon Bittre tranen, gansch hun leven. JAN TIPSEWEE was precies van de stoutsten niet. Hij ging vrijen hij Ma rteken van Boer Boestring en 't pacht hof stond nog al 'n einde ken ln 't veld. Nu op een goelen avond komt Jan 't hof binnen gesprongen en roept ontsteld uit: Een spook, een spook op de baan. Zoo! zei de boer, en waarop geleek het. Op een grooten ezel, zei Jan. Wees maar gerust, antwoordde de boer, ge zijt verschrokken voor uw eigen schaduw. EN HIER is nog ne keer 'n gedichte ken van Fonsken. MIJN PORTRET Ik heb mijn portret laten maken ln de [stad Ik heb daarvoor vijf frank van mijnen [peter gehad Ik moest daar bij den fotograaf Heel stil en braaf Voor een kasken gaan staan Dan duwde die vent op een knopken en ['t was gedaan Een week later heeft hij 't portret ge- Hewel, lk had het niet gedacht [bracht Dat lk er zoo schoon zou hebben opgestaan Ik had dien dag mijn beste pluinje aan En moeder had mijn haren in streep ge- [leld Als een jongen met een meisken vrijt Dan geeft hij haar zijn portret Ik heb het mijn nu weggezet Misschien zal 'k ook eens ln mijn leven Dat portret aan 'n meisken geven. Fonsken! ge zijt nog veel te klein om van dien artikel te spreken, verstaan! EN TE Parijs daar ls in de tuinen van het Elyseum, dat ls het palels waar de president verblijft, een oude kraai komen aangevlogen. Die kraal ls meer dan 150 jaar oud, en komt op verschillende tijd stippen naar Parijs gevlogen, en men heeft bemerkt dat er dan kort daarop, het een of ander ongeluk gebeurde. Daar uit besluiten bljgeloovige menschen, dat er nu weer 't een of 't ander ongeluk ln de lucht hangt. Sedert het verschijnen van die kraai, maken de waarzegsters wêer fameus goei zaken. De wereld wil bedrogen zijn De wereld spant ons alle stroppen En arm en rijk en groot en klein Eenieder laat zich al eens foppen, BARON Zeep heeft besloten zijn huls op grooten voet ln te richten. Hij moet een bibliotheek hebben en gaat daarom bij den boekhandelaar. Ik zou, zegt hij, een aantal boeken willen, voor ln mijn bibliotheek te plaat sen. Goed, zegt de boekenwurm, van welke schrijvers? Schrijvers? Zegt onze Zeep, van geen schrijvers... lk moet gedrukte boeken heb ben, modern werk, met het machlen ge drukt! TEGENWOORDIG staan alle gazetten vol van moorden en zelfmoorden, dat wij ze allegaar moesten vermelden, we had den morgen nog niet gedaan; maar dat geval van Fiel Deleur van Brussel wil lk hier wel even neerschrijven. Die Fiel Deleur wist niet meer van welk hout pijlen maken en besloot ln de vaart te springen. Maar eer 't zoo ver was, dronk hij zijn laatste centen op en ging toen met een half stuk in zijn kraag, zijn meetje goeden dag zeggen. Maar toen hij daar kwam, vond hij zijn meetje dood in heuren zetel zitten, 't Was maar een arm vrouwken, maar bij de huiszoeking bleek dat dat arm wijveken ruim dertig duizend frank ln titels had. Daar Fiel Deleur alles moet erven heeft hij gedacht dat het beter was voorloopig maar nog nie ln de vaart te springen. Of hij gelijk heeft! EEN PARTIJ melkboerinnekes die te Brussel hun goedkoope melk kwamen ver koopen, hebben een proces gehad en d'r zijn er bij die tot 2.000 frank boete mo gen betalen. Dat doet me denken aan 't boerlnneken dat bij ons Tante Fie melk bracht. Maar vrouw, zei Tante Fie, me dunkt dat er zooveel water bij de melk ls... Wat wilt g'er aan doen, zei de boerin, 't ls zomer, en dan drinken de koelen meer dan anders. Wie dat er ook water bij hunnen wijn doen, dat rijn de ribellberalen, die altijd opkomen met de vrijheid, maar waar onder er maar weinig of geen rijn die het meenen met den godsdienst en met de Vlaamsche kwestie, 't Is daarom: De blauwe vaan Die heeft gedaan In onze streken De blauwtjes weten wel Daarvan te spreken Ze weten ook alsdat hun spel Hier ls voorgoed verkeken. EN MOEDERS WEEST VERBLIJD Tot groot profijt Gelooft me vrij Van klnderketis met de k...kkerij Zoo voor rieken als gezonden Heeft men nu een remedie uitgevonden. Serjeus gesproken. Ge weet wel dat er elk Jaar miljoenen kinderkens sterven door de darmontsteking of enteritus; Ge weet wel dan Ik zeg het met fatsoen K...kken die kinderken groen Nu zullen ze dat niet meer doem Want die remedie die ze uitgevonden hebben ls rattekaal goed. Ge moet die kinderkens niets Ingeven van pillen of drankskens, doch ge moet ze op hunnen buik electriseeren. Hoe dat gebeurt, zal de dokter u wel zeggen. HET SCHIJNT dat een Fransch dokter bewezen heeft, dat ge van dansen hart kloppingen krijgt. Om dat te bewijzen moet ge geen dokter rijn. In den tijd dat lk met Marenta Met veel kansen Was gaan dansen Dat we zwierden en zwaaiden En zwenkten en draalden In dien tijd klopte Marenta heur hart als een wekker van de ouw merkt van Brussel. Maar toen werd er slechts ne keer gedanst met kennis, terwijl 't tegen woordig alle Zondagen bal ls, en in de week nog bij. Nog een beetje en de men schen zouden willen dat 't alle dagen Zondag was en kermis ln de week. LANGE JEF en Dikke Mie! waren op hazenjacht. Plots ziet Miel nen haas... HIJ legt aan en zegt zoo: Maak nu maar uw testament m'n beestje... twee schoten knallen maar *t haasje loopt weg. Ziet ge wel! zegt Jef eensklaps. Watte? vraagt Dikke Miel boos. Wel.:', hij loopt al bij den notaris voor 't testament! Het Manneken uit de Maan. (REQistE«ê'0, Beste Engelsche voor Hoofdpijn Neusverstopping Kortademing Zenuwverzwakking enz. enz. Te verkrijgen enkel in de BESTE WINKELS Vraagt het doosje met het haantje. IHHaBBnBHBünBHBSBfiiSIHS Gasthuisstraat, 15, Poperinga, Gelukkig degene die gelijk Ulysses een schoone reis heeft ondernomen, heeft er Iemand gezegd. De vreemdelingen rijn vertrokken, de zorgvuldig geborstelde en gevouwde kost bare kleederen van de jubelprocessie zul len ln hunne bergplaatsen het volgend jaar afwachten en na enkele wijkker- mlssen zal de stad haar gewone kalmte hernemen, ontbloot van de vlaggen en siersels allerlei die haar, voor de eerste maal sedert den oorlog, een waarlijk op gewekt en blij uitricht gaven. Het is het oogenblik waarop al degenen die er den tijd, den lust of zelfs eenvoudig weg de middelen toe hebben, in zich een onoverwinbare ontsnappingsbehoefte ge voelen, een zeer geneesbare riekte: reis koorts geheeten. Deze behoefte om te vertrekken schijnt een resultaat te rijn van het mechanis me van het modern leven, dat den mensch ln zijn eentonige bezigheden doet ge lijken op een eekhoorntje dat, zonder ophouden, in zijn kooi ronddraait. George Sand, ln een werk dat nog slechts door oude bibliothecarissen gele zen wordt, zoekt de volgende vraag te beantwoordenWanneer ge reist, beste lezer, waarom reist ge?De goede en welwillende lezer antwoordt aan de be koorlijke schrijfster van Corinne, hier echter een oude raaskalster geworden: Ik reis om te reizen. Dit antwoord schijnt nu echter zoo duister als een Delphisch orakel. Eenlgen zouden nu antwoorden: Ik reis om te doen gelijk de anderen, omdat het de mode ls. Anderen zouden zeggen: Ik reis voor mijn plezier of, Indien ze heel rechtzinnig willen zijn: cm beter eten te hebben dan thuis. Een heel beperkt ge tal zou zeggen: Ik reis om waar te nemen en te leeren; maar het grootste gedeelte zal bekennen: Ik reis om uit te rusten, om aan den dwangarbeid van mijn dage- lijksch leven te ontsnappen. Maar, zal men vragen, waar rijn aan groeiende of reeds rijpgeworden neuras thenie genezen aangezien de genezlngs- kuur ten huize onmogelijk blijkt om de ernstige redenen dat vanaf het oogenblik dat men met pantoffels aan in een zetel naast een spinnende kat begint te droo- men, uw vrouw komt vragen of ge zelf moordplannen beraamt of de meid door het laten vallen van haar potten en pan nen Mevrouw doet schreeuwen en U belet de boeiende sportkroniek te lezen. Naar den vreemde? In deze crisistijden moet men er niet aan denken naar landen met hoogen wis selkoers te trekken. Het is aan iedereen niet gegeven Corinthla te zien, zegde een Grieksch spreekwoord. Ook niet naar Ro me van waar men niet meer met de ma laria terugkeert, zooals eertijds, doch met een obsessie van puinen, helaas te leper lang genoeg gezien. En dan? Een deur moet toch open of toe zijn, zooals Molière zegt. Aangezien men die Jaarlijksche aflei ding niet moet zoeken thuis noch in den vreemde, waar men uw geldzak plundert, •blijkt de oplossing heel eenvoudig: Blijft in uw klein, herbergzaam en wel gekend Belgie dat U, naar lust, de rustigheid van het uitgestrekte, met bosscher. doorsneden, Vlaamsche platteland aanbiedt; de zee met onze kust waar de badsteden elkaar opvolgen en het gebergte, onze schilder achtige Ardennen, waar de landschappen de meest afwisselende uitzichten aanbie den en heerlijke uitstapjes bij de vleet! Waarom zouden we de dichtbijgelegen mooie heuvelenreeks versmaden waarvan de Kemmelberg steeds het bijzonderste vlllegiatuur centrum gebleven ls? Waar een zuiverder lucht inademen dan op de toppen onzer Vlaamsche bergen vanwaar men tot aan de zee zien kan? Een weinig verderop ligt Tiegem met zijn devotie tot den H. Arnoldus en de Kluisberg, waarvan de schilderachtigheid zonder weerga is. De zee werd in alle talen beschreven en bezongen en voor dengene die slechts rust zoekt en niet het vermaak der casino's en dancings kan men iets aangenamer uitdenken dan het dolce far niente lui uitgestrekt op het fijne zand van het strand of weggekropen achter een helling van de duinen met vóór zich niets dan die oneindige zee waarmede het onmete lijke luchtruim aan den horizont samen smelt. Voor den denker geeft dat aanlei ding tot diepe mijmeringen en voor den geestesoverspannene tot een weldoende kalmte die geen enkel bromide of ander pharmaceutisch product hem kan ver schaffen. En eindelijk onze Ardennen, met het lachende Spa, Laroche en zijn vermaarde schilderachtige oorden, Bouil lon met zijn kasteel en zijn grillige Se- mois, Ia Houyet, op de te weinig gekende Lesse, de oevers van de Ourthe, de Amblè- ve, de Vesdre, al deze bekoorlijke hoeken krioelen van villegatuurverblijven. Met onze lezers aan te zetten hun ver lof ln Belgie zelf door te brengen en met dit soort pleidooi pro domote doen, passen we slechts, onder een bijzonderen vorm, de ln dezen crisistijd zoo noodige aanbeveling toeKoopt Belgisch 1 Onmogelijk voor het oogenblik het voor beeld van den schranderen vorst na te volgen die den naam van Groot Ontwer per verdiende en nooit lang op dezelfde plaats verbleef wat vanwege rijn volk eenlge scherts uitlokte; noch van zijn neef, door den oorlog met 'n indrukwek kende aureool van erkentelijke populari teit omringd en die doodeenvoudig, ge lijk men eertijds den trein naar Parijs nam, eenlgen tijd geleden een reis van tienduizend kilometer per vliegmachien ondernam en op zijn terugkeer hoffelijk de Koningin naar Athene ging afhalen. Men kan niet sportiever en toerlstischer rijn, des te meer daar Albert I tijdens zijn reusachtlgen tocht in Congo rijn ge liefkoosd sport beoefende en zijn hoeda nigheden van onverschrokken bergbeklim mer deed uitkomen met een Afrikaan- schen bergtop te beklimmen door 's men schen voet tot dan toe nog nooit betreden. Om zich rekenschap te geven van den weg welke ln enkele Jaren afgelegd werd, is het voldoende zich de strophen te her inneren die zooveel bijval behaalden te Montmartre toen de zangster van Le Diable au corps op een krijgshaftig rhythme zong: Quand le Prince Albert s'en va-t-en [voyage, 11 ne faut pas crolre que e'est pour [s'amuser, C'est que son papa, de temps en temps, [l'engage A visiter le pays qu'il devra gouverner. Sedertdien is de Kroonprins op den troon geklommen en wij die bestuurd worden, laten we ons land bezoeken als een eenvoudige kroonprins. PYRÈS. fBBBSBBBBBBBBBBSSBBBBaSBBaBB Doe uwe herbergfeesten Inlasschen ln dit blad. Minimum 4 frank; regel. Zendt ons de Inlassching met bedrag in postzegels. (SIEBBBBBBEBEBBBBBSSBBBflZBBBB Voor de Minerva-Rallye te Spa, op 2 en 3 September worden groote feestelijkhe den voorzien. Wedstrijden voor het ln gang zetten, het remmen, het achteruitrijden en voor de regelmatigheid zullen eveneens plaats hebben onder de aanwezige rijtuigen. In vescheidene hotels van Spa wordt van 10 tot 25 vermindering op de prij zen toegestaan aan de deelnemers der Rallye. Voor de verloting en de wedstrijden rijn voor meer dan 50.000 fr. prijzen uitgege ven. De eerste prijs is eene som van 10.000 fr. ln geld, geschonken door de stad Spa. Volgen dan prijzen van 2500 fr., 1000 fr., met kunstvoorwerpen, en allerlei werken van nuttigen of aangenamen aard. Geen enkele Minervlstmag nalaten deel te nemen aan de Rallye. Alle inlichtingen kunnen bekomen wor den bij de garagisten van de Minerva Motors, Luidens de berichten die het Komiteit der Juliaan Vandeptte-hulde bereiken, groeit allerwegen de belangstelling voor de oprichting van het ontworpen grafge- denkteeken aan den pionier onzer Katho lieke Vlaamsche Radio. Het Komiteit der Juliaan Vandepltte- hulde waavan de volledige lijst voor onze oogen ligt, omsluit de namen van Mgr. Lamlroy, Ministers Poullet, Sap, Van Isa- cker, Gouverneur Baels, Staatsminister Fr. Van Cauwelaert; ook de namen die tellen in de eigene wereld der Katholieke Radio, als: Kanunnik A. Boon, Jan Boon (Nonkel Jan), Mgr. Picard, Pastoor Per- quin (K. R. O. Amsterdam)Mgr. Mar- scall (Katholieke Rundfunk, Keulen) daarenboven nog heel wat vertegenwoor digers uit alle takken van ons Vlaamsch- Katholiek cultureel en sociaal leven. Het is dan ook te verwachten dat deze huldigingsplechtigheid op 17 September e. k. te Uitkerke (Blankenberge) die velen zal vereenigen die medevoelen en mede- arbeiden voor het groote veroveringswerk ten gunste van onzen Katholieken Vlaam- schen Radio Omroep. Voor alle lnlchtingen zich wenden tot: Komiteit der Juliaan Vandepltte-hulde Garenmarkt, 17, Brugge. Alle steun- giften aan zelfde adres, vla postcheck: nummer 4019.56. II De Bond der Oud-Amerikanen, die op 4 Juli gesticht werd te Drongen, zal op Zondag 3 September eene groote vergade ring houden te DEINZE, ln de zaal van Armand De Oonlnck, 114, Kortrijksche straat, met het doel een vast bestuur te kiezen en verder om het Amerlkaansch feest van Labor Dayte vieren. Van dien Bond maken deel Vlamingen die ten allen kante van het Vlaamsche land verblijven. Op de vergadering te Deinze worden allen ultgenoodigd en wor den allen verwacht die ooit ln Amerika gewoond hebben, of ze reeds lid rijn van den Bond of niet. Om 2 ure namiddag, ontvangst van le den en bezoekers. Om 3 ure, welkomsgroet door Mr. Jozef Van Risseghem, burgemeester der stad Deinze. Daarna wordt de vergadering geopend door voorzitter Maurice Van Parys van St-Denijs-Westrem. Eene aanspraak zal gehouden worden, door een welgekend Oud-Amerikaan, over den huldigen toestand ln Amerika en de belangen der hier verblijvenden ten ge volge van de krisis. Heer Gaston Veys van Deinze, Schrij ver-Schatbewaarder, zal verslag geven over de stichting van den Bond; over het ledental; over het Middenbureel en zijne werking, dat kosteloos ten dienste staat der leden voor alle briefwisseling, opspo ringen, raadgevingen, belangen van aller lei aard; over de plannen voor het eerste dienstjaar; over de betrekkingen die door den Bond werden aangeknoopt met de Vereenigde Staten en Canada, enz. Besprekingen zullen gevoerd worden over punten van reglement, ruchtbaar heid, Bondsblad, enz. Een vast bestuur zal worden gekozen en aangesteld en er zal verder te stemmen zijn voor het aanduiden der stad, waar de groote 4 Jull-feesten van 1934 zullen ge houden worden. Komlteiten zullen worden benoemd en nieuwe leden Ingeschreven. Na de vergadering zullen er Vermake lijkheden zijn en Liederen ter herdenking van Labor Day het groot Amerikaansch feest van den arbeid. Het weze herinnerd dat den Bond der Oud-Amerikanen gesticht ls buiten alle politiek en dat sedert 4 Juli velen zich als lid kwamen aangeven. Alle Vlamingen, mannen en of vrouwen, die ln de Ver eenigde Staten of Canada hebben gewoond Zijn welgekomen! Honderden Oud-Ame rikanen worden dan ook op 3 September te Deinze verwacht om er te verbroederen en over hunne belangen te spreken. Dat er ook leute zal zijn gaat zonder spreken! (Medegedeeld) iBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB De wet van 3 Januari 1933 en het ko ninklijk besluit van 14 Juni 1933, geno men tot uitvoering dezer wet, bevatten de volgende voorschriften: 1. - De wapen- of munitiefabrlkanten, de handelaars ln wapens of schietvoor raad, de wapenmakers, zijn gehouden bin nen de twee maanden van het ln voege komen der voormelde wet bij het gemeen tebestuur der plaats waar de fabriek, het magazijn of het werkhuis gelegen ls, als ook der plaats waar elk hulphuls gelegen is, eene aangifte van deze gestichten in te dienen (art. 1 kon. besl.). 2. - Elke abrikant van vouwgeweren voor den uitvoer is gehouden voorafgaan delijk een zelfde aangifte te doen (art. 3). 3. - De aanwerving van een verweer- vuurwapen moet het voorwerp uitmaken van eene aanvraag om toelating aan den politiecommissaris en, ln de gemeenten waar er geen is, aan den bevelhebber der Rijkswacht van de woonplaats des aan- wervers (art. 6). 4. - In geval van verkoop of afstand van een dergelijk wapen, de verkooper of afstaner moet ervan bericht geven aan de overheid die de toelating verleend heeft (art. 11), 5. - De Invoer van een verweervuur- wapen, ln Belgie nog niet Ingeschreven, is afhankelijk van een toelating te ver- leenen door de voormelde overheden (art. 12). 6. - De dracht van een verweervuur- wapen moet door den Procureur des Ko ning toegelaten worden (art. 14). 7. - De inberithouding van een oorlogs vuurwapen is slechts toegelaten mits een toelating afgeleverd door den provincie gouverneur. De invoer van een dergelijk wapen mag slechts krachtens deze toe lating gedaan worden (art. 18-22 I 1). 8. - Elke persoon, die bulten de wet telijke voorwaarden een verweervuurwa- pen bezit of aanwerft, ls gehouden het zelve binnen de twee maanden te doen Inschrijven bij den politiecommissaris zijner woonplaats en bij gemis aan po litiecommissaris, bij den bevelhebber der Rijkswacht (art. 25-26). 9. - Elke depot van verweer- of oor logsvuurwapens en elke depot van schiet voorraad moet door den Procureur de3 Konings gemachtigd Worden. 10. - De fabriekanten en handelaars ultslultelijk aan kooplieden verkoopende, degene die aan bijzonderen verkoopen, de fabriekanten en handelaars in schiet voorraad, die ultsluitelijk aan kooplieden of bijzonderen verkoopen, rijn gehouden een bijzonder register hunner verrichtin gen te houden (art. 31-33-34). De overtredingen der voorafgaande voor schriften worden gestraft met een gevan genzitting van eene maand tot een Jaar en met eene boete van 100 fr. tot 5000 fr. of met eene dezer straffen. Modellen der aanvragen tot toelating waarvan hooger spraak, zijn ter beschik king der belanghebbenden ln het Politie commissariaat. Bovengemelde wet treedt ln voege den 24 Augustus 1933. Weet dat iedereen dees Jaar BESTE LANDKALK kan krijgen op TRAMSTATIE, zelfde trans port dan per trein. Vraagt om eerste keus kalk, vet, zonder steenen, genadige prijs. BOEZINGE TeL Elverdinge 10. NIEUWE GENEZINGEN De Heer Frans Van Loon, uit Berg op-Zoom, was reeds sedert 2 Jaar lam op de tong er. was de spraak kwijt. On danks verschillende behandelingen was zijn toestand nog nimmer ve roe te ra. Na een bedevaart naar Eeauraing, in den terugkeer, werd hij plots doodsbleek zoodat zijne medereizigers bevreesd waren voor hem. Na ongeveer een 10 minuten ln dien boestand verkeerd te hebben sprong hij plotseling op en kon weer spreken. Eene vrouw uit de gemeente Jambes, Mad. Massa ux, had over twee en half Jaar een erge val gedaan. Dientengevolge was het kniebeen verkalkt en de vrouw leed aan hevige inwendige pijnen en er was voortdurend eene etterende wonde. De lljderes moest eiken dag Inspuitingen ondergaan met zuiverende en kalmeeren- de middelen. Den 26 Juli laatst was Mad. Massaux met den Vrouwenbond van Jambes ter bedevaart naar Beauraing gekomen. Ter wijl rij aan de Grot in gebied verslonden was, voelde ze plots een pijnlijke schok. Onmiddellijk daarna stelde rij vast dat de pijnen verdwenen waren en dat de etterende wonde toeging. Acht dagen la ter zond rij haar 10-Jarige zoon naar Beauraing. Denzelfden avond ging de wonde, welke nog niet gansch gesloten was, heelemaal toe. Sedert dan heeft zij geene pijn meer gevoeld en is de wonde niet meer open gegaan. Zaterdag Is Mad. Massaux naar Beau raing gekomen om er O. L. Vrouw te be danken. Zij verklaarde dat zij thans elke beweging kan doen en dat ze zich sterk genoeg acht om alle vermoeienis te torsen. BEZOEKERS Donderdag Ji. ls te Beauraing toege komen Z. H. Mgr Frederlco Emmanuel, coadjutor van Z. Em. Kardinaal Soanetti, secretaris der Congregatie van het H. Of ficie. Mgr Frederlco Emmanuel heeft de kin deren Degeimbre en Volsin ondervraagd, evenals Z. E. H. Lambert, pastoor-deken, en meerdere getuigen en observafceurs der feiten van Beauraing. AANSTELLING VAN HET COMITÉ «PRO MARIA» TE BEAURAING Uit Beauraing wordt thans bekend ge maakt dat ln overeenstemming met de geestelijke overheden op O. L. Vrouw He- melvaartdag het comité ls gevormd, dat zal heeten Pro Maria, en het eenig be voegd comité zal rijn voor de drie vol gende zaken: 1. - de inrichting van de bedevaarten; 2. - de ontvangst en verzorging der rie ken; 3. - de oprichting van heiligdommen voor Onze Lieve Vrouw van Beauraing (in den ons toegezonden Franschen tekst luidt het l'érection des Sanctuaires de Notre Dame de Beauraing»), De leiding over dit comité Pro Maria ia toevertrouwd aan Z. E. H. Lambert, pastoor-deken van Beauraing. Dit comité is het eenlge dat bevoegd zal rijn om gelden ln ontvangst te nemen voor het hierboven aangeduid driedubbel doel. Tevens wordt bekend gemaakt dat ln het pensionaat der Zusters van de Kris- telijke Leer, route de Rochefort, van nu af een bestendig bureau wordt gevestigd waar alle bedevaarten, rieken, enz,, die nen te worden aangemeld en waar alle inlichtingen te verkrijgen rijn. Dit bestendig bureau ls ook gelast met het opteekenen van alle gunsten welke worden toegeschreven aan de tusschen- komst van Onze Lieve Vrouw van Beau raing. Het comité Pro Maria verzoekt uitdruk kelijk dat al zulke mededeelingen zouden vergezeld gaan van nauwkeurige genees kundige dokumenten of van andere nood zakelijke attesten. Als adres volstaat: Comité Pro Maria te Beauraing. Mej. J. Sukkel, uit Venloo, Holland, was sedert 21 Jaar bedlegerig en ln de 6 laatste jaren totaal verlamd. Zij wilde toch naar Beauraing ter be devaart gaan. In Beauraing aangekomen werd rij naar een hotelkamer gebracht, daar haar toe stand gedurende de reis was verergerd. Ongeveer tegen 6 uur ln den avond ls rij op haar wensch naar de plaats der Verschijningen gebracht. Haar ernstige toestand maakte het echter noodzakelijk, haar per brancard naar het nabije zus terklooster over te brengen. Hier overviel haar een hevige benauwd heid, terwijl rij bijna onverstaanbaar te kennen gaf, hevige pijnen ln haar belde beenen te gevoelen. Plotseling sprong de zieke van de bran card op, wierp haar bril af en liep op haar kousen naar buiten, regelrecht naar de plaats der Verschijningen, viel daar op de knieën en begon luid en duidelijk te bidden. Niet enkel kan de genezen vrouw weer loopen, doch ook haar gerichts- en spraakvermogen zijn plotseling geheel teruggekeerd, terwijl rij ook weer kracht ln haar armen en handen heeft. De vrouw ls door drie dokters te Beau raing onderzocht. Een officleele verkla ring van het genezingsgeval werd nog niet afgegeven. Wel verklaarden de ge- neesheeren de vrouw voor gezond. WIJ deelen deze zaken mee met ln achtneming van het gebruikelijk voor behoud, volgens den regel dien wij ons gesteld hebben. EEN MENSCHELIJK WRAK PLOTSELING GENEZEN Er wordt melding gemaakt van een merkwaardig geval van genezing, dat zich den Vrijdag 11 Augustus heeft voorgedaan te Banneux. Het geval betreft den genaamde Albert Mayer, geboren te Dleuse in 1902, een echt menschelijk wrak, als men bedenkt dat rijn rechter been heelemaal verlamd was en dat hij lijdend was aan eene borst ziekte, welke hem nagenoeg het ademen belette. De ongelukkige sleepte rich voort op krukken. Op gezegden datum dan be vond hij zich op de plaats der Verschij ningen te Banneux. Hij voelde opeens rijn kwalen wijken, dankte Onze Lieve Vroirw en liet rijn krukken achter. Doktor Heuse die Albert Mayer onder zocht, bevond dat de verlamming van het been geweken was en dat er voor de borstziekte een ernstige verbetering was ingetreden. Den Zaterdag avond, 12 Augustus, sag men den genezene rioh zon der last of moeite terug naar de kapel van Banneux begeven om rijn erkentelijkheid aan de Moeder-Maagd te betuigen. DE BRON De bron van Banneux was vroeger, voor de verschijningen die rich aldaar zouden voorgedaan hebben, maar van zeer klein belang en gaf ten hoogste 100 liter water per dag. Men moet tevens ln acht nemen dat Banneux ln een streek gelegen is waar het watervraagstuk een der belangrijkste ls voor de Inwoners. Thans geeft de bron een gemiddelte van 5000 liter water per dag en geen enkele bedevaarder van Banneux gaat weg van die plaats zonder een kleine hoeveelheid bronwater medegenomen te hebben. Plannen worden opgemaakt om de plaats waar de bron haar ontstaan heeft ln te richten om de rieken het baden toe te laten ln het bronwater. voor allen handel, gedrukt of ongedrukt, ook ln celluloid, voor uitstallingen van vleesch en kaas, met afzonderlijke letters ln been, bij SANSEN-VANNESXE, Gast huisstraat, 15, Popertn ge. EEN BLIK IN DE TUNNEL VOOR VOETGANGERS, 500 M. LANG. Op 10 September e. k. zullen de tun nels onder de Schelde te Antwerpen in gehuldigd worden. De grootste tunnel zal dienen voor het verkeer der voertuigen en de kleine voor de voetgangers. De tunnel voor de voertuigen heeft eene lengte van 2 M km., deze voor de voet gangers 500 meter. De werken voor het boren en opma ken der tunnels zijn van de grootste dis sedert het begin dezer eeuw uitgevoerd werden ln Europa. De plechtige inhuldiging zal gedaan worden door Zijne Majesteit de Koning, en zal gepaard gaan met grootsche fees telijkheden. DE BIJNA GANSCH VOLTOOIDE TUNNEL VOOR VOERTUIGEN. EENDAAGSCHE REIZEN naar Beauraing op 30,8 - 4/9 - 6/9 - 11/9- 18/9.— Prijs 85 fr. TWEEDAAGSCHE REIZEN naar Beauraing en de Grotten van Han op 28/8 8/9 - 16/9 - 23/9 - 27/9 - 30/9 - 4/10 - 7/10 - U/10 - 14/10. Prijs 200 fr.. alle onkosten inbegrepen. ONZE ZEER GEVRAAGDE REIS naar Beauraing-Banneux-Spa-Grotten van Han gaal door op Zaterdag 9/9 (3 dagen). Prijs 350 fr., alle hotelkosten, drank, drinkgeld en toegangskaart tot de Grotten inbegrepen- ELFDAAGSCHE REIZEN naar Lourdes op 31/8 - 5/9 - 12/9 - 20/9. Prijs löCOfr., alle onkosten inbegrepen. TWINTIGDAAGSCHE REIS naar Rome op 20,9. Prijs: 3.700 fr., alle onkostei inbegrepen. Vraagt INLICHTINGEN en PROSPECTUSSEN bij onzen vertegenwoordiger te Poperinge, M. PAUL VAN BRUWAENE, Noordstraat, 16 of bij de inrichters KOSMOS-TOERISME, Groote Markt, leper. - Tel. 515. ONZE LANDGENOOTEN KUNNEN ERVAN GENIETEN De Fransche minister van Arbeid heeft het eerste dekreet afgekondigd waarbij de datum wordt vastgesteld van het in voege treden van de wet van 11 Maart 1932 be treffende de gezinstoelagen ln de mijn-, metaal-, scheikundige-, textiel- en bouw- nijverheden en bij de openbare werken. Deze wet ls toepasselijk op onze landge- nooten vermits geen onderscheid wordt gemaakt tusschen de arbeiders en bedien den, zonder dat rekening wordt gehouden met leeftijd of geslacht, het bedrag van hun loon of den aard van hun werk, de nationaliteit. VERNIEUWING DER IDENTITEITSKAARTEN De vernieuwing van de Identiteitskaar ten van de Belgische grensarbeiders in Frankrijk geschiedt thans niet meer door vervanging van de oude kaarten, doch door het aanhechten van een zegel. Op dit zegel ls tevens de duur aangegeven van de vergunning tot het arbeiden ln Frankrijk. De vergunningen rijn met twee Jaar verlengd. Op het oogenblik zijn onderhandelingen gaande over het definitief vaststellen van de grensstrook zoowel op Belgisch als op Fransch" grondgebied. Deze onderhande lingen rijn echter onafhankelijk van de vernieuwing van de identiteitskaarten. Daar volgens de Fransch-Belgische overeenkomst van 4 Juli 1928 de geldig heidsduur van de kaarten op twee jaar ls vastgesteld, zullen de na 1 Juli 1932 uit gegeven kaarten eerst vernieuwd worden naarmate de datum van geldigheidsduur vervalt. Koop en Verkoop van Villas en Gronden. Verhuring van Appartementen en Villas. Geldleenlngen. - Verzekeringen. Kostelooze Inlichtingen. Telefoon 97, 27 Z 12' Zond. na Sinksen. H. Jozef vaa Calasanz. Evangelie: De barmh. Samaritaan. 28 M H. Augustinus van Hippona. 29 D Onthoofding v. d. H. Joannes den Dooper. 30 W H. Rosa van Lima. 31D H. Raymundus Nonnatus. H. Isa bella. 1 V H. Aegidius. HH. Twaalf Apostelen. 2 Z H. Stephanus van Hongarië. 29 Aug. Te 11 u.; voor den h. Duchè- teau, e.a.w. lng, Leuvensche weg, 17, Brus sel, optrekken van reizigersschuilplaatsen ln de stations DEINZE en DIKSMUIDE (2 loten), Bijz. lastkoh. nr 39-21 van 1933; prijs 10 fr. 15 Sept. - Te 11 u, voor den h. Claeys, hoofdingr-best. van Bruggen en wegén, 12, Vrijdagmarkt, Brugge, herstellen van den weg Geluwe-Waasten, vakken WERVIK* KOMEN en KOMEN-WAASTEN. Last koh. nr 148 "van 1933 (Fransch), prijs 22 frank. 11 Aug. Te 11 u., voor den h. Claeys, hoofdingr-best van Bruggen en Wegen, 12, Vrijdagmarkt, Brugge, herstellen van de oevers der oude vaart, en aanleggen van een afleiding der Iepcrlee, te BOEZINGE- Sas. V. PETILLON, Boezinge, 30.558,82; Van- derghote H., leper, 42.273,89;- Maddelein S.t Boezinge, 42.774,80; Hendryckx Pr- Veurne, 44.875,52; Byttébier Gehr, leper, 45.748,64; Van Hee h„ Diksmulde, 54.352,13 (gewijzigde bedragen). 16 Aug. Te 11 u., ten stadhuize te IEPER, onderhoudswerken aan de steen wegen van groot verkeer. Bestek frank 9.221,20. MENU A, Wijtschate, 8.193,20 (porf.) of 7.034,60 (Zweedsch)Beun M, leper, fr. 8.790,25 (porf.) of 7.109 (Zw.); Titeca V., ld., 8.852,30 (porf.) of 7.516,04 (Zw.). IIIIIIIIBIIIIIIIIIIIHIIIIIf bij 8ANSEN-VANNESTE. Poperlnge. CONSC1ENCESTRAAT. 20-22, KORTRJlK Telefoon 111 en 1283 Ti n

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1933 | | pagina 6