0 EU [J REKLAAMVERKOOP v°°rt- °m Fabriek Depreiter, Brugstraat, 55, Adinkerke STERKE SUS DB Brugstraat loopt niet misAdinkerke Waarom zitting van den gemeenteraad maz duivenvluchten -7. sint leo's college OUDERS! VERMAARDE n m lik 55 Joopt niet mist FABRIEK 300 nieuwe klanten te winnen. ZET HAAR echte skungs 5 jaar waarborg KOOPT IEDERE VERSTANDIGE VROUW HAREN PELS OF PELSMANTEL IN DE FABRIEK DEPREITER? permanenten met doom het fortuin ieder» bereik! Let goed op nummer en straat marius lauwers Depot bij VANDAELE, Kortrijkstraat, 77, TIELT m Ieder Vrijdag voormiddag met sckoone keus in POPERINGE, 1, Vlamingstraat, 1. Ieder Woensdag voormiddag met schoone keus in VEURNE. wmwESë café-hotel-restaurant STAD POPERINGE. vin Maandag 21 Oogst 1933, te 18 uur. VERSLAG: Was afwezig de Heer Liétaert. 1. Begrooting ...r Kerkfabriek van sint Jan voor 1934. pe voorziene ontvangsten be dragen fr. 30.790.40 pe voorziene uitgaven bedra gen fr. 30.790,40 Overschot fr. O, Algemeen goedgekeurd, mits onthouding van den Heer Brutsaert, als lid der Kerk fabriek van St Jan. I. Begrooting der Kerkfabriek van O. L. Vrouw voor 1934. Pe voorziene ontvangsten be dragen fr. 21.132,45 Pe voorziene uitgaven bedra gen fr. 21.132,45 Overschot fr. O, Algemeen goedgekeurd, mits onthouding van den Heer Maurits Devos als lid der Kerkfabriek van O. L. Vrouw. 3. Begrooting der Kerkfabriek van Sint Bertinus voor 1934. Pe voorziene ontvangsten be dragen fr. 57.278,71 Pe voorziene uitgaven bedra gen fr. 57.278,71 Overschot fr. Algemeen goedgekeurd. O,— 4. Ondersehrijving door de stad of dear haar toedoen van een aantal titels op de leening door de Provintie aan te jaan met de West-Vlaamsche Electrici- teitrmaatschappij om de beloofde toelagen van de Provintie te kunnen ontvangen op uitgevoerde werken en leveringen aan de gemeentescholen der stad. HEER VANDOOREN. Ons werd ge schreven van den Heer Gouverneur der Provintie dat de Provintie niet in staat is om de schulden te betalen, ontstaan door het toekennen van toelagen voor het uitvoeren van reeds gedane werken. Onder die schulden vallen: 1. - 2.914,fr. voor verbeteringswerken aan de Gemeenteschool: bijzon derlijk voo- het In orde brengen der zaal waar de kinderen van den buiten kunnen eten. 2.-1.554,—fr. voor meubels en materiaal in zelfde school. 3. -1.854,50 fr. voor werken gedaan aan school van Abeele. De Provintie kan niet betalen en stelt voor dat de stad een aantal titels, ten bedrage van de verschuldigde sommen, zou inschrijven op de leening door de Provintie aan te gaan met de West- Vlaamsche Electriciteitsmaatschappij. De Provintie zal maar kunnen betalen aan de gemeenten uie ingeschreven hebben. HEER BRUTSAERT. Het is zeker wel eene kwestie van princiep zoo de Pro vintie niet meer betaalt. HEER VANDOOREN. Men moet toch geld hebben om te kunnen betalen, en de betaling zal maar geschieden naar gelang er ingeschreven wordt. De titels der lee ning zijn aan 5 intrest, loopende van af 1 Juli 1933, terugbetaalbaar in een ter mijn van vijf jaar, maar ieder jaar zal 15 der leening afgelost worden. Wij zijn dus verplicht in te schrijven willen wij geld hebben. HEER BRUTSAERT'. Enkel voor het bedrag der schulden? HEER VANDOOREN. Rond de 6.300 fr. Maar men moet toch het geld vinden. M. Vandooren maakt nu opmerking over onnauwkeurig weergeven in sommige bla den van zijne uiteenzetting bij het be spreken der werkloozenkwestie in de laat ste zitting. (We doen hier opmerken dat wij die opmerking niet op ons nemen; wij trach ten steeds verslag kort maar trouw weer te geven.) HEER BOSSAERT. Binnen de drie maanden krijgen wij dat geld misschien wel terug. HEER VANDOOREN. WIJ Zijn dan nog even ver als te voren. De inschrijving wordt algen.een goed gekeurd. 5. Goedkeuring der uitvoerbare rol van de Wcgenistaks, 'ngevoerd voor het dienstjaar 1932. HEER VANDOOREN. De rol van de wegenistaks voor het dienstjaar 1932 be draagt 18.000 fr. min dan de vorige. Dit valt te wijten aan de vermindering der taksen, daar die taks gesteund gaat op den belastingenstaat. Het gezamenlijk bedrag der wegenisrol voor 1932 bedraagt 132.260,50 fr. Algemaen goedgekeurd. 6. Overzicht der Kas van den reken- plichtige der C. O. O. Heer Sekretaris geeft lezing van het verslag der kas der C. O. O. Op 18 Oogst bevond zich ln kas de som van 106.447,31 fr. De ontvangsten sedert het begin van het dienstjaar beliepen fr. 395.102,41 De uitgaven fr. 288.655,10 Overschot gelijk aan de som in kas bevonden: fr. 106.447,31 Algemeen goedgekeurd, mits onthouding van den Heer Gombert als lid der C. O. O. 7. Benoeming van een tusschentijdi- Een Ontvanger der C. O. O. tot de benoe ming van een nieuwen titularis. Heer Vandooren geeft lezing van een brief van de C. O. O. waarin wordt ge vraagd dat, tot bij de benoeming van een nieuwen ontvanger der commissie, de Heer Fiers, die, tijdens de ziekte van den on langs overleden Heer R. Verscheure, laat ste ontvanger der C. O. O., het werk op zich nam, dit zou voort doen. Algemeen goedgekeurd, mits onthouding van den Heer Gombert, als lid der C. O. O. 8. Mededeeiingen. HEER VANDOOREN. Gij weet dat verleden jaar ongeveer 150 doppers waren vreemden hier werk vonden. Zulks mie i veel opspraak bij de lactenbctalers, die tijdens* den pluktijd, alswanneer 8r0 reeds genoeg te betalen hebben. Om dit jaar die opmerkingen niet te hebben, en om aller belangen te verdedigen zoo van werkloozen als van belastingbetalers, heb ben wij geschreven naar het Klachten- bureel voor werkloosheid, gevestigd te leper, om den toestand alhier uit ;n te I zetten en te vragen maatregelen te mo- T gen nemen. Dan geeft Heer Vandooren lezing vrn den volgenden brief die door het Geaaeea- I tebestuur naar het gemeld klachtenbureel gestuurd werd: Poperinge, 1 Augustus 1933. Mijnheer de Voorzitter d-r Rechtbank van Eersten Aanleg, Voorzitter van het Klacht- nkomiteit bij het Werklcozenfonds te leper. De hoppepluk is aan het naderen en ons Bestuur is van gevoelen dat er bij zondere maatregelen dienen genomen te worden betreffende de werkloczen. Hoppe-plukken kan door eenieder ge daan worden, de bewijzen zijn er, daar er honderden en honderden jaarlijks van uren wijd uit den omtrek alhier komen om het werk te helpen verrichten. Er zijn voor het oogenblik ongeveer 230 volledige werkloozen op ons grondgebied en ons Bestuur is van meening dat al deze lieden, tot welken stiel zij ook behooren, aan den hoppepluk zouden moeten helpen om alzoo de Kas van het Crisis- of Werk- loozenfonds eenigszins te verhelpen. In dien honderden vreemdelingen alhier in den hoppepluk werk vinden, zoo kan on getwijfeld een persoon, die ter plaats woont hem ook eene plaats verschaffen voor het plukken van hop. Wij bidden Ued. dus zeer beleefd wel te willen uwe instemming geven dat geene werkloozen gedurende den hoppepluk van den werkloozensteun zullen genieten uit reden dat er werk te verrichten is en dat de niet-werkende bijgevolg dienen te wor den aanzien als vrijwillige werkloozen. Gelief, Mijnheer de Voorzitter, de ver zekering te aanvaarden onzer grootste achting en diepen eerbied. HET STADSBESTUUR. HEER VANDOOREN. Op 2 Oogst vergaderde het bureel om over onze vraag te beslissen en enkel op 16 Oogst, dus veertien dagen nadien en als den pluktijd voor de deur staat, werd ons volgend ant woord gezonden: Kommissie van Reklamaticn Werkloozenfonds 1EPER leper, op 16 Oogst 1933. Mijnheer, In antwoord op uw geëerd schrijven van 1 Oogst 1.1. laat de Klachtenkommissie Ued. weten dat zij in hare vergadering van 3 Oogst IJL uwe vraag heeft overwo gen en laat zij Ued. weten dat: 1. het de algemeene wensch is der Klachtenkommissie zooveel mogelijk de werkloozen aan den arbeid te zien. 2. de reeds aangegane kontrakten tus- schen landbouwers en vreemde werklieden nochtans moeten geëerbiedigd worden. 3. de Klachtenkommissie verhoopt dat de werkloozen een voldoende loon als hommelplukkers zullen genieten. Aanvaard, Heer Burgemeester, de verze kering onzer hoogachting. Namens de Kommissie de Sekretaris. Aan den Heer Burgemeester van Poperinge. HEER VANDOOREN. Dit antwoord zegt niets en laat dus niets toe. Als wij nu moeten betalen dan zal men niet moe ten zeggen dat het onze schuld is en niets daartegen gedaan werd. HEER LEPEBVRE. Het antwoord door leper gezonden is redelijk, menschen die werken moeten een loon trekken dat voldoende is. HEER GOMBERT. Het loon voor het plukken hebt gij zelf vastgesteld. HEER VANDOOREN. Nu als wij zullen moeten betalen, dan zullen wij be talen. HEER BRUTSAERT. Wat winnen de plukkers gewoonlijk. HEER DESMYTER. Het loon voor het plukken werd vastgesteld bij akkoord tusschen het Kristen Werkersverbond en de Boerengilde. Een schoone daghuur zal kunnen verdiend worden. Er zal kunnen geplukt worden van 30 tot 40 kilo per dag. HEER LEPEBVRE. Dus 35 kgr. door een. Dat zal een redelijk loon geven. HEER DESMYTER. Het loon werd vastgesteld met het gedacht een schoon loon te laten verdienen. HEER BRUTSAERT. Als een schoone daghuur kan verdiend worden dan zou men geen recht mogen hebben werkloos te zijn. HEER VANDOOREN. De circulairen stellen die rechten vast. De werken die men kan doen uitvoeren moeten openbare werken zijn. HEER BRUTSAERT. Heeft de Com missie voor werkverschaffing reeds werken uitgestoken? HEER VANDOOREN. De Commissie heeft nog niet vergaderd. Zekere leden hebben nog niet aanvaard. Er bestaat ook een misverstand tusschen de verschillende circulairen van syndikaten en van gou verneur. Bijzonderlijk over het punt der 10 door de stad bij het betalen. HEER LEPEBVRE. - Ik geloof dat de ze van de syndikaten juist zijn. HEER VANDOOREN. De finantiën gaan ook slecht. Reeds werden 35.658,45 fr. afgehouden van onze loopende rekening bij het Gemeentekrediet, dit voor de vast gestelde bedragen voor werkloozensteun voor de maanden Juni, Juli en Oogst (11.886,15 fr. per maand.) HEER BRUTSAERT. Zou het niet mogelijk zijn de aandacht van de werk loozen te trekken op die toestanden? HEER VANDOOREN. Het doen uit voeren van werken zal zeer moeilijk zijn. De eene zullen moeten een dag werken, de andere drie, vier of meer, en de kon- trool zal heel moeilijk zijn. Het is heel schoon op papier maar de circulairen van de syndikaten pluizen alles uit. Mengelwerk van'27 Oogst 1933. Nr 14. Een roman uit de Crisisjaren 1931-1932. door HERMAN MULDER. Het is hier koud zegt de Priester. De bedelaar antwoordt niet. Ge zult wel iets vinden om te eten. Kijk maar in de kas. De bedelaar wijst op den zak die naast hem ligt: die houdt den oogst in van een lastigen dag. Dan wordt het stil. Schier onhoorbaar hommelt het gefezel 'an den bedelaar, die gestadig bidt, door de doodenkamer. Geluidloos verstrijkt de tijd. XIX. Wat sinds maanden op een werkdag niet •beer is gebeurd, gebeurt nu. Als een bourgeoisdie op zijn avondpintje gaat, stapt Sus de herberg Onder den Toren binnen, met een air van wie kan mij de- ten. Een bock, Baas, bestelt hij. Terwijl de waard de krijschende bier- Pomp een paar maal overhaalt en het Kroote glas boordevol vult met schuimend bat, zint Sus met welbehagen op het bul- -óiikansje dat hem vandaag tebeurtviel. Gewerkt, Sus? vraagt tie waard. Nee... en ja. Daarjuist toen ik van stad huiswaarts keerde, bemerkte ik fen jong menheerke, dat zich bovenmate -•spande om zijn uutoke, waarmee hij ln be gracht verzeild zat. terug op de baan k porren. Vergeefsche moeite. Het kleine bbig was ezelskoppig. Het verroerde geen b(i lm breed. Mijn handen Jeukten. Maar k°b lk dat menheerke ongevraagd bij tringen? En de princiepen. I HEER ERUTS AERT. Van welk syn- d'kaat is de circulaire waarvan gij spreekt en zoudt gij niet willen lezing ervan ge- ÏSQ- HEER VANDOOREN. Van het Socia- lislisch syudikaat. Daarop geeft Heer Vandooren lezing i van gemelde circulaire. HEER BRUTSAERT. Er zou toch moeten gezorgd worden dat die Commissie I poed'.g haar werk kunne b - ïnnen. Het" I is zeker een groote moeilijkheid. Binnen ort is het winter en zal rüetsafteer kon- 1 n:n gedaan worden. 1 K ER VANDOOREN. Hct'fs al het I surveülëeren van de manned"-'die een, j twee, drie of meer dagen zu'.an moeten werken, het is bijna onmogelijk. HEER GOMBERT- De bedienden van liet stadhuis kunnen wij er niet aan zetten, zij hebben hier reeds meer dan him werk. M. DEEYS. Met de werkloozen in werk te stellen kan de statf'toch. niet anders dan profijt doen. Heer Brutsaert dringt nogïnaals aan om' de commissie spoedig in werking te doen treden waarop Heer Vandooren ant woordt te trachten dit zoo spoedig moge lijk te verwezenlijken. De Heer Burgemeester is akkoord om het Voorzitterschap te aanvesrden en bij de ander personen zal aangedrongen wor den opdat ze zouden aan veerden lid te zijn. - t De vergadering wordt geheven om 7 u. eaaasstinzgasgayaasakiEiaSsaaaa DE VERBROEDERING POPERINGE Potterierei, 11, BRUGGE. Vo'ledige Moderne Humaniora. Iiandels- en Wetenschappelijke afdeeling. Verzorgde keuk"n. - Luchtige slaapzalen. Matige prijs. Ei, vriend, twintig frank als ge mijn karreke uit de gracht krijgt. Ik liet het hem niet herhalen. Twintig baarden ln dezen tijd! Ik ontdeed me van mijn vost, daalde in de gracht, onder 't kraken van de droge bladeren, bezag het speelgoed. Is dat zoo moeilijk! spotte ik. Voor alle antwoord veegde het menheer ke met een hagelblank zakdoekje zijn voorhoofd droog. Ik zette mijn schouder tegen den voor kant, en stap na stap duwde ik het ding terug op de baan. Kinderwerk. Merci, vriend, merci!... En gelukkig uit de nesten te zijn, over handigde hij mij vijf en twintig frank. Sus dronk in een teug zijn glas ledig. Nog een bock, baas. Na een oogenblik vervolgde hij: Als ik iederen dag zulk een buiten kansje kreeg, dan zou het zoo erg niet zijn. Nochtans dat de ledigheid me vier kant de keel uithangt. Wat denkt g'er over: zal de crisis nog lang duren? De baas schokschoudert. Dan gebeurt het plots. Zware klokkenklanken bersten open over de herberg en de rondomliggende huizen en luiden in den avond weeklagend over dood. Bing-bong-bang. Bing-bong-bang. Wien hebben ze nu weer bij zijnen schabbernak? vraagt Sus nieuwsgierig. Weet ge dat niet? Nee... Vadertje Musch... Met een smak zet Sus zijn pint terug op de toonbank. Zijn oogen sperren wijd open in niet begrijpen. De sjampettar heeft daar straks Muschke op zijn karretje doodgevonden. Sus luistert niet meer. Met het zware hoofd op zijn belde hf-nden gesteund, zit hij roerloos, en zijn verdwaasde oogen kijken zonder te zien naar den roodan ARRAS, van 20 Oogst 1933. Afstand 68 Km. 270 Duiven los te 7.30 uur. Aankomst eerste duif te 8.33.54 u., met een snelheid van 1065,45 m. Aankomst laatste prijs te 8.42.02 u., met een snel heid van 903,56 m. 70 Prijzen. UITSLAG: 1. Petyt M„ Woesten; 2. Desmadryl M.; 3. Descheemaeker Fr.; 4. Vermeulen G.; 5. Debyser J.; 6. Vermeesch A.; 7. Vermeulen G.; 8. Petyt M.; 9. Lo- gie L.; 10. Loncke J.; 11. Decrock M.; 12. Vermeulen G.; 13. Clabau H.; 14. Scha- ballie M.; 15. Devos R.; 16. Gerber L.; 17. Clabau H.; 18. Creus R.; 19. Inter- vuyst D.; 20. Batheu R.-J.; 21. Lebbe M.; 22. Winne O.; 23. Decorte C.; 24. Vande- voorde A.; 25. Intervuyst D.; 26. Vanden- broucke L.; 27. Vermeulen G.; 28. en 29. Wybo M.; 30. Vankemmel M.; 31. Geld hof C.; 32. Elondeel A.; 33. Brabants A.; 34. Debyser J.; 35. Vermeuiei G.; 36. Cla bau H.; 37. Pinceel M.; 33. Vandevoorde A.; 39. D'Amour C.; 40. Vandevoorde C.; 41. D'Amour M.; 42. Vandermarliere M.; 43. Brabants A.; 44. Gillioen E.; 45. Bal- lyn Gebr.; 46. Orbie M.; 47. Lava A.; 48. Petyt M.; 49. en 50. Vereecke O.; 51. Pe tyt M.; 52. D'Amour C.; 53. Labaere M.; 54. Clabau L.; 55. Lebbe M.; 56. Pittil- lioen J.; 57. Decoker J.; 58. en 59. Techel A.; 60. Deraedt M.; 61. Loncke J.; 62. So- hier L.; 63. Vermeulen G.; G4. Clabau L.; 65. D'Amour M.; 66. Batheu R.-J.; 67. Vandevoorde C.; 68. Dupont G.; 69. D'Amour M.; 70. Orbie M. Serie van 4 duiven: Vermeulen G. Serie van 3 duiven: Clabau H. Serie van 2 duiven: Wybo M., Debyser J., Te chel J., Vermeulen G., Clabau L., Vande voorde C. CLERMONT, van 20 Oogst 1933. Af stand 165 Km. 218 Duiven los te 7.02 u. Aankomst eerste duif te 9.27.14 u., met een snelheid van 1137,45 m. Aankomst laatste prijs te 9.40.09 u., met een snel heid van 1043,35 m. 57 Prijzen. UITSLAG: 1. Geldhof C.; 2. Vanhoucke J.; 3. Lenoir O.; 4. en 5. Verpoot E.; 6. Dupont G.; 7. Roffiaen J.; 8. Gerber L.; 9. Ciabau H.; 10. Vanbrabant M.; 11. Cla bau H.; 12. D'Amour M.; 13. Vandevoor de C.; 14. Desender J.; 15. Techel A.; 16. Labaere M.; 17. Ballyn Gebr.; 18. Legrand C.; 19. Desmadryl M.; 20. Clabau II.; 21. Clabau M.; 22. Devos R.; 23. Techel A.; 24. Pinceel V.; 25. Lenoir J.; 26. Legrand C.; 27. Pouseele M.; 28. Ballyn Gebr.; 29. Desmadryl M.; 30. Vandevoorde C.; 31. Wybo M.; 32. Deleu M.; 33. Desender J.; 34. Clabau R.; 35. Loncke J.; 36. Missiaen M.; 37. en 38. Techel A.; 39. Mahieu C.; 40. Gerber L.; 41. Vermeesch A.; 42. Bou- cquet J.; 43. Lenoir O.; 44. Titeca J.; 45. Derycke C., Woesten; 46. Deleu M.; 47. Devos J.; 48. Blondeel A.; 49. Lebbe M.; 50. Loncke J.; 51. Creus Ji.; 52. Montme- rency J.; 53. Pinceel V.; 54. Deberdt L.; 55. Vanhoucke J.; 56. Deleu M.; 57. Lie- taert Nestor. Serie van 4 duiven: Techel A. Serie van 3 duiven: Clabau H. Serie van 2 duiven: Verpoot E., Legrand C., Ballyn Gebr., Desmadryl M., Vandevoorde C., Desender J., Gerber Louis. Heden Zondag 27 Oogst: Prijsvlucht uit BRETEUIL. Maandag 28 Oogst: LOKER, bij O. Melis. Dinsdag 29 Oogst: NIEUWKERKE, bij M. Devos. TE KOOP bij LEON ROSSELLE Veurnesteenweg, 93, leper: OLIFANT- EN ALLE ANDERE IJZE REN PLATEN, beton, ijzer, Duitsche ciment en oude Brabantsche pannen; alsook goede palang met ketting. HUISVROUWEN KOOPT LOTEN DER VERWOESTE GEWESTEN 1922. Vraagt inlichtingen bij DEROO CY- RILLE, Brielen-bij-Ieper. ANDRÈ LEROY, opvolger van M. Jos. Peel, ROESBRUGGE, heeft de eer aan de bevolking van Roesbrugge-Haringe en omstreken te laten weten dat hij van heden af verkooper zal zijn van allerhande BOUWMATERIALEN en KOLEN Bij hem zai dus te verkrijgen zijn Ciment, kalk, vloertegels, citerns, graf kelders, kruisen, afsluitingen, Uraineer- buizen, pannen, anthracieten, viamkolen, fresneskolen, enz. Daar hij goede waar aan een matigen prijs zal leveren hoopt hij het vertrou wen te winnen van iedereen. Het Co'lege besteedt een bijzondere zorg aan de voorbereiding tot alle Staats- czomens zooals blijkt uit de prachtige uit slagen der studenten gedurende het laat ste schooljaar. Onder meer: Examen voor Kantoorklerk: Ongeveer 3.200 mededingers voor 77 plaatsen: De lïeriingen van St Leo hebben de 1', de 8\ de 28' en de 54' plaats bekomen. Exzmen van Technisch Commies- 820 mededingers voor 39 plaatsen. De leer- ag:n van St Leo hebben de 3% de 4', de 20» en de 26* plaats bekomen. WETENSCHAPPELIJKE AFDEELING H°t voorbereidend jaar gehecht aan de speciale "spholen der Universiteiten wordt niet vereisciit van de leerlingen die hun ne studiën op het College eindigen. vloer waar het witte zand grillige arabes ken dooreentoovert. De waard herneemt zijn plaats aan de groote ronde tafel midden de herberg en neemt zijn gazet terug op. Bij poozen blikt hij meewarig naar den sterken dokker, die steent en zucht, gebroken onder zijn leed als onder een te zware vracht. Sus kan het niet gelooven. En, noch tans, binbongbangen de klokken rustloos voort en verkondigen over het dorp dat er wederom een mensch gestorven is. Gelijk een beweeglijke beeldensuite op het zilveren doek der bioscopen, schuiven de herinneringen zijn geest voorbij. Hij herziet heel zijn leven, van toen hij nog jong was. Hij heeft Muschke, immers, van kindsbeen af gekend. En van zoover hij in zijn geheugen kan terugblikken zijn ze goede vrienden geweest. Ze waren even oud en van hetzelfde dorp. Ze heb ben op dezelfde schoolbanken gezeten. Samen hebben ze hun eerste-communie gedaan. En als jonge Heden, die reeds een cent meeverdienen, hebben ze al de kermissen in de naburige dorpen meege vierd. Dan is hun vriendschap verflauwt. Musch trouwde met Treske van den melk boer. Niet lang nadien trouwde Sus ook, en betrok het huiseke op eenige stappen afstand van het boerderijke van zijn vriend. In den loop der Jaren zagen ze zich af en toe in de herbergen, maar sinds een jaar is er wellicht geen Zondag geweest dat ze niet samen in het dorp eenige pinten pakten. In de tegenkantin gen van het leven, waarvan ieder, vroeg of laat, zijn deel krijgt, hebben ze zich steeds naar best vermogen bijgestaan... En nu Ugt Muschke over aarde en lulden de doodsklokken over hem. Moeizaam staat Sus recht en zonder groeten waggelbeent hij de deur u.t. Hij II ANDELS AFDEELING D'ploma - n Boekhouder en Reken- plichtige. D? leerlingen worden tot alle Handels- en Nijverh Idsbedieningen voorbereid. INTERNAAT EXTERNAAT IBIB3B9E3EaBIBSaX3Sa:3uS32Z3B Alleen in <Je vrije d a E vak scholen worden uwe kinderen gevormd tot vakmannen. Inwonende leerlingen worden aanvaard in VRIJE BEROEPSSCHOOL Bouveriestraat, 83, Brugge. Afdeeling voor: Metaalbewerking, Electri- citeit, Schrijnwerk, Meubelwerk Be-eld- en Steenhouwwerk, Druk ken, Letterzetten. KOSTELOOS ONDERWIJS. Vraagt prospectus en inlichtingen bij E. H. De Jonghe, Bestuurder, Bouverie straat, 85, Brugge. Er komen magazijnen Die spoedig weer verdwijnen Koopt uwen pels met zorg En vijf jaar goê waarborg Op skungs, putois, opposum In 't Huis vermaard alom Een aUerbeste raad Koopt siechts in de Brugstraat Depreiter's goê fourruren Die lange blijven duren Voor mantels is de snede Veel beter dan ter stede. Vellen Casaquins op maat vanaf fr. I 95 Vellen Mantels op maat vanaf fr. 245 Schoone Kinderpelsen vanaf fr. 7 Model Prijs Model Prijs Nr 30 650 fr. Nr 42 1800 fr 31 700 43 1800 32 8SÖ 44 2000 33 900 50 660 34 1100 51 650 35 1299 52 800 36 1300 53 900 37 1400 54 900 38 1400 55 1200 39 1500 58 800 40 1600 57 809 41 1790 60 660 61 550 DEZE GOEDKOOPE PRIJZEN ZULLEN NIEMAND VERWON DEREN OMDAT DE FABRIEK DEPREITER: 1" zijne ruwe Vellen ook 40 beterkoop inkoopt dan andere huizen der streek; 2" door zijne veertigjarige handels kennis der Vellen op de vreem de markten; 3° door zijne buitenlandsclie aan- Ipucij uadooq 4° door zijne groote komptante aankoopen op het gepaste oogenblik. HUIS BOLLAERT-DEGRAEVE Maloulaan, 45, leper. - Tel. 498. AAN 50 FRANK. Vraagt dag en uur op voorhand. Telefoon 498. iiaaaHaaBHBHaaaHHHBHH Bericht aan de Schaapherders Deze die nog schoone VLAAMSCHR TROEPSCHAPENWOL te VERKOOPEN hebben, geen wol van vreemde of zieke schapen, ook niet van vellen, mogen zich wenden bij ALFONS WALLYN, Wolwasscherij, Matrasmakerij, Veurne» straat, 73, Poperinge. Daar wordt geen andere wol verkocht dan van gezonde schapen, gewaarborgd IBBBBBEBBSBBBBBBE9B3BBBBBBBH Met obligatiën te koopen der Verwoest» Gewesten, Nieuwe, Leening 1932, Gemeen tekrediet, 1932, enz. (gewaarborgd door den Staat) betaalbaar met vanaf 10 frank per maand. Ieder maand trekkingen. Verscheidene groote loten. Iemand moet de gelukkige winnaar zijn. Waarom gij niet? Gratis verzekering van 30.000 frank. Vraagt inlichtingen aan: Joseph BRA BANT, 19, Tuinstraat, Harelbeke of Silver VAN ELSLANDER, 18, Bellestraat, Via- mertinge.' 1. - Daar is de grootste keus der streek; 2. - De beste kwaliteit; 3. - De fijnste bewerking; 4. - De prachtigste modellen; 5. - De beste snede voor Vellen Mantels; 6. - De trouwste bediening; 7. - 8. De 5 jaren goede waarborg op sommi ge Pelsen. Uwe Skungs worden de 5 eerste jaren na den aankoop gratis ver maakt of vervangen, zelfs indien de schade voortkomt door de motten; De lage prijs40 beterkoop dan elders. IN DE LILAS Coiffeur voor Dames en Heeren Groote Markt, 8, Poperinge n |z< K z< Groote keus van alle COIFFEUR- en REUKARTIKELEN zooals reuken, poeders en Eau de Cologne van de meest gekende mer ken L. T. Plver, D'Orsay, Houbigant, Bourgeois, enz. Crème Tokalon, Houbigant, Simon, Dada (met pre mie), Chardain, La Velouty de Dixor, enz., enz. De Dépilatoire Samson en alle merken van Haarverwen. Ook te verkrijgen: de beste Scheer messen en Haarmachienen met ga rantie. Voor uwe nuttige geschen ken zooals: Saccochen, Portemon- nals. Colliers, enz., wendt U tot het zelfde huis. Ook alle herstelling. Komt zien en vraagt onze prijzen, zonder eenige verplichting. moet Musch zien. HIJ moet weten of de waard hem waarheid sprak. Van verre ziet hij het verlichte venster, geel vlekkend in den avond als een wa kend oog. Misschien is Musch maar ziek? Maar waarom tampten dan de doodsklok ken zoo hartverscheurend? Nu is hij aangekomen voor het nietige huis en hij moet zich geweld aandoen om niet te vluchten. Zijn voorhoofd is klam. Zijn wil staleqde in een uiterst?, poging duwt hij de smalle deur op een kier. Ze piept akelig. HIJ luistert. Dan schuifelt hij bevreesd door de gang en treedt de kamer binnen. Van in het deurgat zoeken zijn oogen zijn vriend. De gele vlammen der kaarsen verspreiden een twijfelachtige klaarte en verlichten maar half de bedsponde. Hij ziet het bleeke gelaat; De toeë oogen; De stramme handen over de borst ge kruist... en hij ontbloot het hoofd. Dood is zijn eenige vriend! Stil glijden over zijn rauwe wangen twee tranen die verloren loopen in de ste kelharen van zijn grijze snor. Onbeweeg lijk, ln die halve klaarte aan een reus ge lijk, staat hij daar. Geen zenuw verroert aan hem. Maar in zijn borst breekt zijn hart. Menigvuldiger wellen de tranen uit zijn oogen en misvormen de schoone rust van zijn dooden vriend. De bedelaar is opgerezen. 't Is zonde, niet? zegt hij meevoelend. Dat is te veel voor Sus. De droefheid overmant hem en weenend en snikkend valt hij neer op het bed. Zijn eeltige han den laaien de bleeke koude wangen van den doode. Kent ge mij niet meer, Musch? Musch, kent ge mij niet meer? Ik ben het, Sus. Het zware Ujf van den dokker schokt van het deerlijk weenen. De bedelaar heeft zijn gebed hernomen. Half-luid dwalen de heerlijke woorden van het Onze Vader door de kamer en scheppen er een innigheid als in een kleine kapel. Eindelijk is Sus kalmer geworden. Als uit een droom ontwakend beluistert hij de woorden. Het is alsof een oude her innering in zijn hart ontwaakt; een oud- gekende geur hem tegenwalmt; een lang- vergeten klank hem in de ooren ruischt. Is het de stem zijner moeder die aan zijn bed bidt ten tijde toen hij nog jong was? En duidelijk doemt het oude, goede, lang- gestorven mensch terug op voor zijn oogen. En, werktuigeHjk, zonder denken, gelijk toen hij nog een kind was, onweer staanbaar, zakt de oude dokker, die sinds Jaren niet meer knielt, knielend op den harden vloer voor het bed van zijn vriend. Aarzelend, zoekend Uspelen zijne lippen de woorden na: Ons toekome uw rijk... Uw wil ge schiedde op de aarde... Een groote goedheid is over hem geko men en vermildert zijn opstandig men- schenhart. Vergeef ons onze schulden, geUjk wij vergeven onze schuldenaren... Lang nadien hoort Sus den bedelaar klappertanden van de kou. Moeizaam rijst hij recht. In de aanpalende keuken ont steekt hij de kachel, warmt de koffie, snijdt en botert het brood en noodigt den armen man aan tafel. Sus dient den be delaar. HIJ is immers te gast in het huis van zijn vriend. Smakelijk soppedopt de tandlooze grijs aard het voedzame brood in de warme zwarte koffie en smakt appetijtelijk. Sus slaat hem gade. Hoe dikwijls zit de bede laar aan een disch? Hij knuffelt uit de vuist, ergens langs de baan, zijn harde boterhammen. En toch ls hij tevreden... en bldtl XX. Stil en verlaten ligt de stad in de eer ste vale klaarte van den wolkloozen win termorgen. De ontwakende zon strijkt de daken vol teer goud en teekent groote lichtvlekken op de hooge gevels der hui zen, met afgerolde blafleturen, als toeë oogen. Op den hoek eener eenzame straat kwetst als een vloek het fletse licht van een nog brandende gaslantaarn. Een ledi ge natie wagen davert voorbij. PijnUJk martelen de met nagels besla gen schoenen der dokkers het grijze as phalt der leien. Zwaar en traag trekken ze in groepjes havenwaarts. Waarom zou den ze zich haasten? Tijd ls hun eenige weelde. Sus Bassiens stapt alleen, dicht tegen de huizenrijen aan. De blekken drinkbus en de blauwe knapzak loeren ieder van weerskanten uit een zak van zijn vloeren vest. De versleten pet zit hem schuins op het hoofd en zijn stoppelig-bebaarde kin blijkt sinds dagen ongeschoren. Zijn hooge gestalte begeeft onder den last van het zware lot. Nu hij zijn eenige vriend verloren heeft voelt hij zich de moedeloosheid nabij. Wanneer hij in zijn geest het bilan van zijn leven opmaakt, dan staat hij daar met ledige handen. Niets rest hem nog dan zijn zoon... en Liza. Het Noorderplein baadt in zonnige klaarte. Honderden natiewagens steken hun dessels ais zoovele smeekende armen naar den hemel omhoog. Ter rechterzijde teekenen de naakte masten van een zeil schip zich af tegen het llcht-b'.auw van de winterlucht. Uit de arbeiderskroegen dreunen de afgezaagde deuntjes der Duit sche spreekfllms: Adieu, mijn kleine garde-officier!... Voor vensters en deuren sijn de gordij nen weggeschoven. Slaperig» lokkers TE HUREN Overname niet verplichtend recht voor de Statie te KOMEN (Belgie). Zich wenden: Brouwerij BAYART- GRYSON te Beselare. IBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB slampampen aan groote glazen schuimend bier. Voor het doplokaal, hoekig en laag, troepen honderden arbeldsloozen te sa men. ln kleine groepjes verdeeld. Het ge roezemoes der vele stemmen gonst ais een zwerm bijen. En tusschen de groepen kuieren, waakzaam als cipiers. Jonge po litieagenten. Sus slentert naar de plaats waar hij iederen morgen zijn kameraden vindt. Sus! Sus! Verbaasd wendt hij zich om. Wie mag hem roepen? Een oude vriend van jaar en dag wijst hem naar een kereltje van circa veertien Jaar, die hier tusschen dia zware venten blijkbaar niet thuishoort. Dien sloebber moet u hebben. Bewust als een volslagen man treedt het opgeschoten ventje kordaat op Sus toe en omhoogblikkend vraagt hij: Zijde gij Sus Bassiens. Ja, vriendje. Ik ben de zoon uit de Santos-Bar Uw dochter Llsette vraagt naar U. Mijn dochter Lizette? vraagt Sus verwonderd, terwijl een wonderlijk ge voel zich van hem meester maakt. Liza bedoelt ge zeker? Ja, uw dochter Liza... z'ls ziek. Ziek? Erg? De jongen trekt de schouders op. Nogal... Gisteren avond vroeg ze m« u te willen opzoeken en u te verwittigen. Ze moet u spreken. Is ze erg ziek? vraagt Sus nogmaals. Sinds gisteren morgen houdt z'hel bed. Ze hoestte al lang. Zeg haar dat ik aanstonds kom, zoo dra lk mijn stempel gekregen heb. Goed. Dag. Sus staart het ventje, dat iets verdof een clgaret opsteekt, peinzend na. (Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1933 | | pagina 7