HALT LA! s !n de Kleine Winst GENIET GOED SA BREI machienen leter vinden?" Onmogelijk5 Au Rei du Caoutchouc OKKASIE-AUTO |s jfabrteh van /Iftatrassen E. DOBBELS, Bruggestr. 3, Poperlnge Uur ver*"ijneB BEERINQEN ANKER1 Het goede adres BE 88IEUWII ^mCANTIEH AFDOENDE HOOFDPIJNEN, ZENUWACHTIGHEID ONGEMAKKEN VAK OEN ZOMER, SLAPELOOSHEID,PRIKKELBAARHEIDENZ 5 frsÖO fOfrsOO 20frs00 iBBE OK- BÜ1KBAWD8H K0ERITGE8 Voor Uwe VERPLAATSINGEN BELANGRIJK BERICHT Matrassen HENRI VANRULLEN bastieren pa^DENDJKS'els^toÏLE ZOMERTRAAN WIJNHANDEL LANDBOUWERS EN HANDELAARS AtCiMEEN Depot. APOTHEEKTUYPEHS EEN AUTOBUS SN1JKURSUS Tégen BR0NCMET AKKLR'S AÈDUSIRQ0P Redder der Longen 750 a 3000 frank OPGEPAST <y%aja/l ■iü.,.-*■>.-'tl H9pothecoipe Qeleggingsbanl^ D fH« SPflflRKHS Grondpandobligatiën KASBONS Hypotheekplaatsingen GROOTE KEUS VAN MEUBELPAPIER 0. ALLEGAERT-WAERENBORG VAN UW TEGEN 't Is Zomer, het tijdperk der Vacantien. Geniet daar ten volle van door valling, hoofdpijn, zenuwachtigheid en prikkelbaarheid te vermijden. Niets gemakkelijker want «ASPRO» verjaagt spoedig al deze ongemakken. Meer nog, ASPRO is zonder gevaar, tast het hart niet aan en stoort de maag niet. Onder den verzachtenden invloed van ASPRO verdwijnen de ongemakken van den zomer, valling, hoofdpijn, rheumatiek snel. Een der besfe geneesmiddelen Mijn nachten zijn kalm dank aan ASPRO iWIELRIJDERS MISGROEIINGEN VERDONCK-MINNE. ZONEN HUIS BRYANT, 24, Meenenstraat, IEPER. LIJKKOETS-CORBILLARD DAGELIJKS KOMEN BEDANKINGEN TOE. - LEES DEZE: VERWEN IN ALLE KLEUREN BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN POPERINGE: M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Devvulfstraat DIKSMUIDE: Mad. Pil, G roote Markt, 9. IEPEF, Tempelstraat, 4. Alvorens een Aankoop, Verkoop of Ruiling te doen van een wendt U in volle vertrouwen tot het alomgekende Huls P. DEMEULENAERE-ROOSE Beverensteenweg, 75, Roesetare Telefoon 87. U kunt er altijd allemande merken van okkasie-autos vinden, van alle modellen en merken TEGENWOORDIG IN DE GARAGE ter verkooping of ruiling: VOITtTREN 1 F. N„ 4 cyL. épl. type 32, t'Jaar 1932, supersport. Buick, 8 cyl., 5 pl.. 1931, type Standard. 1 Citroen 4 cyl.. 5 pL, 1931, type C 4. Ford, 4 cyl., 5 pl.. 1931. 2 deuren. 1 Hupmobile, 6 cyl.. 5 pl., 1931, type luxe. 1 Buick 6 cyl.. 5 pl., 1930, 4 deuren. type Standard. Ford, 4 cyl., 5 plaatsen, 1930, 2 deuren. Minerva, 6 cyl-, 5 pi. 1930, 4 deuren. Imperia, 4 cyl., 4 plaatsen, 1928. Citroër.4 cyl., 5 pl.. 1928, type B. 14. Chevrolet. 4 cyl., 5 pl„ 1925, 2 deuren. CAMIONS 1 Chevrolet 1929, 6 cyl., 2 T. (chassis). AUTOBUS. 1 Chevrolet, 18 zitplaatsen, 1929, in zeer goeden staat. NIES eens lekker door ctn snuifje OPO - poeder. Door het mezen wordt het stof uit de neus verwijderd en komen alle kwade stoffen (os die zich in 't hoofd hebben vastgezet. Gil zult U heerlijk frisch gevoelen en Uw hoofdpijn zal spoedig verdwenen zijn. Or r I 4 huk per doet. WOL EN KATOEN voor breimachlen, steeds stock la 2/28 en 3/28 tegen de voordeeligste prijzen. Op aanvraag wordt kosteloos kleu renkaart en prijslijst opgestuurd door de N. V. De Nachtegaal Breigoedfabriek. HANDEL IN BREIGARENS, Eynestraat, 23, OUDENAARDE. TEL. 248 in beste inlandsche wol, wol en I erin, floconwol, kapok, pluimen, Skonijnhaar en erin végétal ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. GESLOTEN OP ZON- EN I F,KS f D FABRIEKEN WERVIK opgericht ln 1849. V«c: Om uwe gezondheid te hersteilen en zware ziekten te ontgaan, neemt de KRACHTEN van den (wettiglijk gedeponeerd merk) onovertroffen, fljn van smaak, die uwe lichaamsorganen en gestel gezond maken en versterken. Prijs: 25 frank de literflesch (1,250 kgr.) aan prijs der ziekenbonden. Uitleg bij de flesch. Een enkele flesch voldoet tot overtui ging. Apotheek Notredame, Poperinge en bij ahe Apotheken te leper. \Y- 4 .-ft1 oV m 11 H. CUVELIER Fil» HAUBOURDIN (Noord-Frankrijk) Vertegenwoordiger vo«r POPERINGE en OMSTREKEN ALBERT BAERT Noordstraat, 13, POPERINGE Wilt ge ter trouwe GOEDE BASTIE REN voor op autocamions of voor den oogst, wendt U bij C. MIJNGHEER, Viamertinge. Daar alles ten huize gemaakt wordt, fonder tusschenpersonen, kan het diens volgens aan de voordeellgste prijzen ge leverd worden. Men HERVERFT en HERSTELT ook oude bastieren. Bij hem zijn ook altijd OKKASIE RIJ TUIGEN en-HARNASSEN te koop. IEPERSTRAAT, 130, VLAMERTINGE. •BBBBBBBBBflBHaflEBBBBBEBBBBEO 5* IN All ts Se doos van ^OOTHeKEM D* doos van 9a P°eders doos van ^RPOCdörS Fv 5 van 48 poeders 20 fr; 3 5* MT-m KLAAS-WAAS EMIEL DECROCK, Statie, POPERIN GE, brengt ter kennis aan het geacht publiek dat hij alle reizen aanvaardt, naar binnen of buitenland, alsook Brui loften, met praohtigen nieuwen Autobus van 20 tot 32 plaatsen. BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Naamlooze Vennootschap gesticht in 1903 40, Lange Nieuwstraat, ANTWERPEN Kapitaal Reserven 10.000.000 fr. 13.600.00 fr. Voor uw keuken gebruikt KOLEN =rïr M. VANDERGHOTE CITÊ LIGY 196 IEPER NAAI- MACHIENEN de Beste INTEREST DER SPAARBOEKJES 3,60 5, 5,25 en 5,50 bruto volgens duur der belegging. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD M. Baron Jean Cogels, Voorzitter. M. Alph Ullens de Schooten, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen gelieve U te wenden tot onze agenten: Krombeke: M" Wed. Denys-Verhaeghe. Beveren a/IJzer: J. Tahon, Gem.-Secr. Oostvicteren: Mej. Yvonne Van Houtte. Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Meesen: G. Dehem, G. Gratrystr., 41. Brus. Ploegsteert: V. Menet, 109, rue d'Arment. Roesbrugge: A. Claeysoone, Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervik: M. Leon Debonnet, Leyestr., 26. Westvleteren: M* Wed. J. Quaeghebeur. Algemeen en eenig V e r tegen woo rdige r ▼oor gansch Belgit: J. Verhaeghe- Debaets Steendam, 38, Gent Tel. 13663 HOOFDAGENT coor de Streek MAUR. VERDOENE, Rijsselstr., 61, leper. IBBIBSIBSHHIBBBIBBBIBBSHIIBB 1111.AIRE Hl'YGHE, Hotel de la Mer sagerieGroote Markt, Poperinge, laat weten dat van heden bij hem te verkrij gen is voor alle diensten, zooals: bruiloften, be gravingen. verhuizingen, enz. LIJKWAGENS voor stad en omliggende. Tel. 10. SPEELKAARTEN ten bureele dezer. IBaBBII9DBBaBBBIBBS£B3!SBH3BB3 12, Boterstraat, leper Beroepsleergangen voor Da-1 men, gegeven door Leeraar aan de BeroepsschooL i Diploma na kursus. 'atronen naar maat. f Los het slijm op, vastzittend in de luchtpijpen, verge makkelijk het fluimen, ver zacht de snijdende pijn van het hoesten en versterk Uw ademhalingsorganen met de snel en krachtig ingrijpende, maar altijd onschadelijke HUISMOEDERS, KLEERMAKERS cn KLEERMAAK TERS Rechtstreeksche verkoop van N-aima- chienen Gritzner, Bury en Adler; 20 goedkooper dan de concurrentie, daar er GEEN AGENTEN tusschenkomen. ALSOOK allerbeste keus van nieuwe modellen Waschmachienen. Gewaarborgde herstellingen aller mer ken, vervangstukken aan de laagste prij zen. Wendt U in volle vertrouwen bij HONORÉ VAN LERSBERGHE VLAMERTINGE IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB per maand bij U thuis verdienen. Dit biedt U de eenige Belgische Fabriek van Breimachines met haar gewaarborgde Breimachien «RAPIDE», gemonteerd met gebreveteerd vaniseur voor fijn en grof werk, Tacquart voor alle fantasien. Vraagt kosteloos kataloog met inlichtingen. Werk verzekerd per kontrakt. Kosteloos en goed aanleeren. Maatschappij «RAPIDE,: 28-30-30a, Astridlaan, GENT, St Pieters; Brabantstraat, 104, BRUSSEL; 19. Van Maerlantstraat, ANTWERPEN; 28. Recolettenstraat. KORTRIJK. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB EN BEMINT UW PROFIJT, T IS CRISIS. TTVO-LC/tO Harden en slechten afgang speen, vullen mond, rlekenden adem, slechts spijsvertering, achterblijven, pijnlijke en onregelmatige maand stonden worden aanstonds gersgeld door de GELE PILLEN van APO THEKER MULLIE. DE GELE PILLEN purgeeren het best DE GELE PILLEN purgeeren zonder pijn. DE GELE PILLEN 's avonds genomen geven gezondheid en lang leven. DE GELE PILLEN in alle Apotheken, 6,00 frank de doos. WEIGERT NAMAAKSELS. Eenige fabrikant: APOTHEEK MULLIE, Beestemarkt, HALLE, (Brussel) t rl' Voor alles wat J noodig hebt ln: SLAAPKAMERS EETPLAATSEN Alle aparte MEUBELS ENGELSCHE BEDDEN MATRASSEN ZETELS CLUBS SPIEGELS KINDERRIJTUIGEN Wollen katoenen DEKENS Gewatteerde BEDSPREIEN N AAIM ACHIENEN WASCHMACHIENEN Mits een kleine verhooging kunt U ook alles bekomen met gemak van betalenl 11i Hl W iBUBWIWHIWT—BB Huis G. Lecoutere-Couvreur 19-21, OOIEVAARSTRAAT, 19-21 Spreekdr. 218 Komen WERVIK - Vraagt heden nog onze prijslijst - 6% korting voor Kroostrijke Gezinnen - - en zending overal vrachtvrij. 19, ARENBERGSTRAAT ANTWERPEN Tel. 254.42. - Handelsreg. Antwerpen, 74. - Postcheck 8468. intrest naar gelang den termijn van plaatsing. met notarieele akte. AL de gelden aan de H. B. B. toevertrouwd worden uitsluitend geplaatst op 1" Hypotheken (Is Rent). Voor verdere inlichtingen zich wenden tot onze Agenten: POPERINGE: J. Vandermarliere, Ieperstraat, 65; BRIELEN: Jerome David, Gemeente-Sekretaris; DRANOUTER: Mevr. Fl. Houwen, Hooghofstraat; EESEN: Maur. Debruyne, HandeL- Diksmuidestraat, 67; ELVERDINGE: Mevr. M. Gadeyne, Veurnestraat; LOKER. Mevr. Cam. Dumon, Dorpplaats, 28; LOO: M. Ghyssaert, Breydelstraat MERKEM: H. Van Remoortel, Kouterstraat; MOORSLEDE: G. Masschelein, Breulstraat; VEURNE: G. Declerck, Brouwer, Kaaip laats, 6; WOUMEN: J. Devos-Vallaeys, Handelsreiziger; B ZONNEBEKE: Prosper Windels, Koster. (HOOFDAGENT: M. MAURICE BAERT, Van den Peereboomplaats, 37, IEPER. BIJ SANSEN-VANNESTE. GASTHUISSTRAAT, 15. POPERINGE I£B8BaBBBBB3SI6aBBS3aBBBBBflBBBBIBBBBBBBBBBaBlBBflBBEBEBElBSB RIJSELSTRAAT - 5 - IEPER. mm Ik ben gelukkig U te kunnen melden dat ik in verschillende geval len zeer voldaan geweest ben over ASPRO Hoofdpijn, zenuwpijn, rheumatiek en zenuwsteken voor al deze kwalen heb ik veel verzachting bekomen. Ik heb het ook aanbevolen aan personen die leden aan slapeloos heid, en ze waren er zeer tevreden over, ik zelf heb na twee tabletten genomen te hebben, een gerusten en zachten slaap genoten, en ik moet zeggen dat ik ASPRO als een der beste geneesmiddelen beschouw. Mej. L, WAUTERS, Luik. Ik lijd sedert lang aan de gevolgen eener bronchiet. Sedert ik ASPRO neem zijn mijn nachten kalm en voel ik 's morgens die ver moeienis voortkomend van de slapeloosheid niet meer. Ik zal niet nalaten «ASPRO» aan mijne vrienden aan te bevelen. Gaston HAINAUT 130, rue de Ia Brasserie, Elsene-Brussel Cc DOCS VH lOTASttïïEN jèEocöswfssTwmtii f Gc DQCSWöÖTAoilTTcN Het lt foordeel'ger een etk van 20 fr. te koopen, het bevat 60 tabletten eener waarde van 25 frt. Verkrijgbaar in alle goede apotheken Uitsluitend Agentschap Anc. M&Ison Louis SANDERS, S. A., Orussel M B. N°33i GEBRUIKT ASPRO INFLUENZA VERKOUDHEID HOOFDPIJN LUMBAGO SLAPELOOSHEID PRIKKELBAARHEID ZENUWPIJN ZENUWONTSTEKING NEUPJ1CHT HOOIKOORTS JICHT ZENUWACHTIGHEID TEGEN RHUMATIEK GEVOLGEN VAN EEN OVERVLOEDIG DRINKEN STOORNISSEN OER MAANDSTONDEN MALARIA Gemaakte Mans- en Kinderkostumen Zwarte kostumen voor rouw en cere monie; Pardessus, Demi-Saisons; Fantasiebroeken vanaf 20 tot 200 fr.; Marinekostuumtjes voor Jongens en meisjes vanaf 60 fr.; Alle slach van Werkkost: -nen In pane, EngeLeh leder en katoen; Sportbroeken (culottes) «Bedford», pane, katoen en leder; Cache-poussières voor groot en klein; Lederen Vesten en Lederen Mantels voor Heeren en Darnen aan de voor deeligste prijzen daar zij in huis gemaakt zijn; alsook groote keus van Leder; Saiopette, Casquen en Handschoenen tn leder; Groote keus van Trench-Coats ln wol en katoen vanaf 130 fr. met uit- neembare voering; Mans- en Vrouwregenmantels en Pé- lirinen. Groote hoeveelheid STOFFEN naar de laatste mode aan de voordeeligste prijzen. Groote keus van PLECHTIGE-COMMUNIEKOSTUUMTJES vanaf 100 frank. ALLES WORDT IN HUIS GEMAAKT EN OP MAAT. Alle Apotheken. Per t fr. 14.50. fr. 24.50 en fr. 39.50. i Vooraleer U een 11'Rijwiel koopt. komt zien naar het oud gekend huis P. VERFAILLIE Meenensteenweg, 115, leper. OPGEPAST! Het is wel de tweede rijwielmakerswinkel komende van leper. Daar zult U alle keus zien van vol- komende nieuwe rijwielen voor Heeren, i Dames en Kinderen, koes- en halfkoers- velos, verkocht met 5 jaar waarborg op faktuur, van 395 tot 530 frank. Okkasiën aan 150 tot 250 frank. Nieuwe en okkasie ACCORDEONS en NA AIM ACHIENEN. Alle herstellingen. Zoo gij tevreden zijt zegt het aan uwe i vrienden. Zoo gij niet tevreden zijt zegt het aan P. Verfaillie, 115, Meenenstraat, leper. Alle Zondagen en Feestdagen open tot 5 uur 's avonds. IBBBBBB8BB13SISBZSB1BBBBBBBBB BALATUM TEN BUREELE DEZER. S v.: VOOR ALLE AFWIJKINGEN DER ORGANEN EN VOOR ZWAARLIJVIGE PERSONEN ORTHOPEDISCHE APPARATEN VOOR RUGGRAATMJSGROEUNG KROMME BEENEN STOMPVOETEN H. SERRUYSLAAN, 7, OOSTENDE KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN TE: j- j— ieder 2" en 4* Zaterdag der maand, in ens bijkais: Korte Torhoutstraat, 1G. van 9 tot 11 uren. P Q p p Den 1" Zondag van leder maand. In 't Uote! de France, Statieplaats, van 9 tot 11 uren. g- i SPECIALE VOORWAARDEN. Laatste model «METEOR en REX JACQUARD». Voor ALLE BREIWERK, effen en fantaisie. Kosteloos aanleeren. Krediet of komptani. WERK VERZEKERD OP KONTRAKT. Waarom gewacht?? Werkt t'huis. Vraagt kosteloos kataloog. Vermindering van 5 op alle machienen genonei. vóór 15 Juni. BIJH JIS: 192, ROESF» ARESTRAAT, IZEGEM. I Il II II— - (AUTO) FLORENT DUMORTIER, autover huurder, Statie, POPERINGE, maakt kenbaar dat hij alle lijkenvervoer en begravingen aanveerdt in stad en in omliggende en deze uitvoert per Autobussen in alle grootten. AUTO-CORBILLARD Ook beveelt hij zich aan voor alle reizen per Auto-taxi of Autobus. Luxe-autos voor Bruiloften, Doopen, Eere-Communien en alle andere Ce remoniën en Feestelijkheden. Telefoon: Poperinge 110. i I. i/a STOOMVERWERIJ NIEUW WASSCHEKIJ DROOGKMSCHERIJ Geneving sonder Operatie, Gfr vaar noch Tijdverlies, door toe- passing; dasf «n nacht zonder gevaar of ongemak der nieuwe weten schappelijke toestellen der Special! sten-Breu kmeesten DUMONCEAU. DE EENIGSTE VIJFMAAL GEBREVETEERD: ZES DIPLOMAS, GOUDEÜ MEDALIES Brussel 1910; Gent 1913 en 1923; Lyon 1914; Antwerpen en Luik 1930. Bekroond voor verdienste met EERETEEKEN Gouden Medalie der Kroon orde Jurylid en buiten wedstrijd TENTOONSTELLING, Vincennes. Parijs 193L GENEZEN VAN BREUK: Frans Noats, Beversluis, 18, Rotselare: Jongen van 13 Jaar, genezen 2 breuken Desmet, 19, Sergaent Debruynestr., Cureghem: dochter genezen 2 breuken; Charles Louis Faut, St-Leonardstraat, 18, te Thol- lembeek; Henri Mestdagh, te Beernem; J. Bt Vandenhoute, Asbeek-As- sche; J. Borremans, te Hofstade (bij Aalst); Victor Lambrecht, St Pieter straat, 24, Oudenburg, allen volledig genezen van breuken. DARMUITSTORTING Vrouw J. Begeman, 13, Rue d'Enghien, Brussel; na verval van operatie was van zware buikbreuk aangetast, door toepassing van ons Speciaal Breukgordel, op een jaar volledig verdwenen; Vrouw Henrl Declercq, (Kijkuit) Beernem; was van buikbreuk kinderhoofd groot aangetast en onbekwaam nog te werken, door toepassing van ons toestel, breuk gansch binnen en doet nu alle werken van landbouw zonder eenig ongemak; Mme Snauwaert, landbouwster te Zedelghem: op 1 Jaar genezen van zware navelbreuk. MAAGZAKKING M. Fastre G., 52, Avendoren, te Thlenen, maag was volledig gezakt, door oni toestel gansch op plaats gebracht, eet en drinkt nu zonder stoornis, heeft zijn vak van manchinlst op den ijzerenweg kunnen hernemen. M. Simon Alphonse, Haut de Bomel te Namen, spoorwegbediende, op 1 Jaar genezen van maagzakking, is 10 kgr. verzwaard. M. Jules Decousemaecker, Rue Cloutler, 3, te Roux, genezen van dubbel breuk, alsook van maagzakking, eet en drinkt zonder stoornis en voeli niets meer. M" De Kezele, te Knesselaere en M. Jullen Closset, Vissegatstraat, 47, Erps- Querbs, volledig genezen. BREUKLIJDERS: MAN VROUW en KINDEREN: Wilt gij zooals die per sonen dadelijke nulp en verlossing bekomen: Irengt dus bezoek dat KOS TELOOS is en U tot NIETS VERPLICHT aan de vermaarde Breukmeester»- Specialisten der FAMILIE DUMONCTAU. Specialist Professor DUMONCEAU ontvangt van 9 tot 2 uur te: KORTRIJK: de 2* en 4* Maandag der maand, Hótel des FlandresStatie, YPER: den 3" Zaterdag der maand, Hótel dn Nord 63 Staticstraat. POPERINGHE2* Vrijdag, .Hotel Palace.. Yperstraat. Vraagt Kosteloos uitlegboekje met bewijzen van genezingen, 65-67, RUE Dl LA MEUSE, BRUSSEL- RAADPLEGEN IN T VLAAMSCH: VOLLEDIG KOSTELOOS. van BRUGGE, Nieuwwasschen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken. zonder losdoen. Meubelstoffen, binnenversiering. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJHUIZEN VOOR: IEPER: Mej. Domicent, 21, Korte Torhoutstraat. MEENEN: Mej. Chombar, 22, Rij'sselsche straat. ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10. Nieuwstraat. NIEUWPOORT: Mej. Hendryckx, Marktstraat, 12. Cc Rc33nTtanïe33. Gabarriiencn en halve Seizoenen zijn bekent! de beste.de schoonst2 en goedkoopste 55 B1JUUIZEN IN BELG IE. -j;

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925, 1932-1940) | 1933 | | pagina 8