bladje der Poperingnaars in't leger. De Oorlog. Maart 1917 N° 1 Aan de Poperingr.aars in '4 leger. Versterving doen. De Toestand Waar dat 't woord niet en deugt, daar en deugt de Man niet. G. G. Sekretariaat voor de Staatsagenten. *-"• 5 n£ Nk - pfe" i Beheer: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalmoezenier, C 80/1. M. Gasp. Herpelinck, brankardier Belgian field hospital. Eindelijk Roeis dertig maanden duurt de ooriog, en de Poperingnaars streden, leden onbekend. Misschien wel kwam hier of daar 111 het een of ander blad (i;een woord terecht nopens dood of heldenfeit, doch boe zeldzaam. Daarbij, li03veleti bleven onverschillig uit on wetendheid, hoe velen die dan, nog te huis bij vrouw of móéder, slechts nu 't verschil beseffen van burger of piot? Wie heeft zelfs ooit gedacht dat *de oorlog zooiang zou duren en 't Vader land genoodzaakt zijn de laatste mannen ou te roepen? De laatste mannen gingen heen, morrend, ja, dit is de Beige n ei gen, gedwongen zelf; doch is er een die niet zijn plicht vervult? Is er ook een stad of dorp die, 't getal bewoners inge zien, zooveel mannen telt in 't leger? En 'daarom is t dat 't moet gezegd en nog herhaald: We welen van malkan der niet en blijven onverschillig. Uit dien slaap dus en Poperinghe wordt wakker. Lang reeds moest er iets be staan dat de Poperinghenaren veel nauwer zou verbinden en slechts éen keten vormen met ai de schakels die in 't leger zijn. Twee duizend mannen Kolossaal Eindelijk Na dertig maanden ver schijnt 44 De Keikop d'onzu, die van Poperinghe. Eenig in zijn soort maar zeker wel gekomen. Niet groot is hij, maar groot genoeg om maandelijks ons op te dienen al 't nieuws dat over komt van't lieve gewest, van Frankrijk en van Engeland, iioe gretig zal men dat al lezen en nog herlezen, is 't niet zoo? Eenieder zal het zijne gev*n. Wat gebeurt er niet bij u dat de vrienden mogen weten Dat stuurt ge op naar 't bladje. Wilt ge nieuws van elders, en vraag naar vriend of kennis, naar bloed verwanten zelf, dat zal De Keikop geven. Onze eerelijst, die moet er ook var- schijnen. En wie zou dan nog onze grootste helden vergeten, zij die hun bloed vergoten en vielen voor 's lands vrijheid? In xnemoriam een bêe voor do gesneuvelden. En zoo gereed gespoord komt de Poperingsche Keikop tot in de grootste steden, tot in de kleinste postjes. Hij zoekt en vraagt en roept tot hij ons vindt, ons ziel verkwikt en 't lichaam ruste schenkt. Hij kruipt uit de duisternis, van niet tot iet en stapt de wijde wereld in. Op Gods gena. Vooruit Estius (i) Onder meer "Het Poperingnaartje,, oorlogsblad der poperingsche Collegie- studenten. De Vasten, zoo oud als de Kerk, is een middel waarvan zij gebruik maakt 0111 ons te verplichten toch wat versterving te doen. Onze Moeder de H. Kerk gaf ons geboden om zoo onze zaligheid te verzekeren. Het mag herhaald zonder versterving is het eeuwig geluk onmogelijk. Met die gedachte bezield moeten wij den vastentijd ingaan, gehoorzamen aan onze Moeder de H. Kerk, versterving doen. Do H. Paul us doet ons bemerken dat het vasten tot alles goed is en belooft zoo voor het tijdelijke als voor het geestelijke, inder daad overdaad in eten en drinken zijn nadeelig voor ónze gezondheid en en onze beurs. Vun daar alle siach van miseries. Som uiige gullen doen opmerken dat ten huidigen dage daarvan geen spraak zijn kan, immers de omstandigheden verbieden het zelf. Mogelijk, en daarom beschouwen wij, christenen, den vasten vooral als eene gee stelijke O- f suing om zich zei ven te overmees -teren, zijne lusten te bedwingen uit liefde tot God, uit geest van bortveerdigheid. Vergeten we niet dat Versterving dan vooral verdienstelijk is, wanneer wij dit doen in abscondito,, in T verdoken t. t. z.. zonder dit uiterlijk te laten zien van anderen. En hier vooral ontbreekt ons de gelegenheid niet. o ver van daar. Hoe gemakkelijk kunnen wij ons het een en ander ontzeggen, hoe klein het ook wezel Een lekkernij min vandaag., morgen ne keer nb t rooken. en dan nog de opgelegde ta ik zonder morren aanveerden. Hoeveel ver iiensten kan men zoo winnen Lang moet men niet pei/am, op alle oogen- blikken van d«n dag he ft men die kans. Dus zoeken we niet verder of 't noodig is; in volle zon géén kaars vandoen en zoo geldt niet meer: 't is onmogelijk op onz9 dagen. «Met dringender reden dan ooit moeten «wij ons dus tot God wenden, opdat Hij ons «den vrede zou willen geven dien de wereld «ons niet kan verleenen. Tot Hem moeten «wij onzen toevlucht nemen met vurige ge- «beden, in ootmoedige onderwerping aan «zijne raadsbesluiten, en met kinderlijk «betrouwen op zijne Goedheid en Recht- «veerdigheid. (1) Hereiden wij ons zoo tot het nakend Paaschfeest. Wat versterving bij onze gebe den om Gode aangenaam te zijn, zegt vrienden, 't is niet te veel gevraagd (1) Vastenbrief van Mgr. De Brouwer. S. K. V. H. Vlamingendie willen meehelpen in den strijd voor het zedelijk heil der Jongens mogen "NIEUWE ZEGELS., vragen op het Sekretariaat der Hoi.g- stwlentenwerkingS.K.V.H.College Veurne. Vlaamsche en Fransche Kalenderhens 1917 zijn ook kosteloos te verkrijgen op bovengemeld Sekretariaat. De Nieuwe Algemeene Boekenlijst der boekerij S. K. V. H. is onder druk. Welk blad we ook overloopen, overal zoekt men naar iets dat beslissend kan worden. De vrede voor den oogenblik ligt in T water. Binnen kort beleven we wellicht gruwelijke dagen. De levende en de materieels krachten zu'leii in uiterst geweld tegeneen botsen om de zege te bevechten. Wat er ook zij^Duiisohland stelt zich in 't verweer en word razend. We zijn 'aan een keerpunt van den oorlog. OverJl troe pen vervoer, overal toebereidselen. Wie zal beginnen? Gp zee, in de lucht, onder don grond, alles staat in rep en roer meer dan ooit! Laat ons hopen dat de beslissing in een nabij verschiet is. «Ondertusschen bidden we God dat Hij «zijne bermhertige hand tot ons zou «willen uitreiken. De aanstaande H. «Vasten^ is een bijzondere tijd van ge- «bed. Nn is hot dan, dat wij door «aanhoudend bidden, door goede werken «door 't kwijten van onze plichten, tri «bijzonderlijk van onze godsdienstige «plic hten, den zegen van God over die «beslissende pogingen moeten trachten «te bekom°n; zooveel te meer er onder «T volk, zelfs onder ons Belgisch Volk, «zoo velen zijn die door het onteeren «van Gous heiligen Naam, ja ook door «ware go.lslastereod© taai, door ontucht «en door plichtig verzuimen van de H. «Mis op de Zondagen, altijd voort God «tergen, nu zelfs dat zijne straffende of «beproevende hand zoo op ons «weegt.» (1) (i) Vastenbrief van Mgr. De Brouwer. i^JiT ieuwe Het schijnt dat de zeeschuimer vonTirpitz den generaal von Bissing «Is gouverneur van Belgie zal vervangen. Hoe lang zal zijne regeering duren V getttaAlsit in Belgie. Volgens de laatste berichten uit Maestricht hebben de Duitschers de" ontvoeringen der Belgische Burgers gestaaktde Belgen eten te veel. De Koning heeft een wetsbesluit ge- teek end, waarbij aan de Weduwen en Kinderen der Staatsagenten, die in hun burgerlijken dienst gedood werden door den vijand of overleden zijn aan de ge volgen van kwetsuren en verwondigen recht heiben op de geheele jaarwedd van den echtgenoot of den vaderzoo lang den oorlog duurt

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1917 | | pagina 1