De Oorlog. Mei 1917. DE POPERINGSCHE KEIKOP. N° 3 De Toestand INtöEMORI AM ONZE GESNEUVELDEN. Burgerstand: Maand April. ALLERANDE NIEUWS. Wij zijn nog eens én goe maand ver der "en de offensief?,, hoort men maar seffens roepen. Zij is aan den gang, geduld! Wat pe-simisten toch. Ziet, als 7 niet in eens plooit, dan gaat het slecht; 7 is zeer moeilijk om passen. Maakt men zich gereed dan wordt er niêe gelachen Vooruitgaan, nooit!,, Doet men niets en blijft men stil, dan is 7: "Wei, drommels, zullen wij hier dan wortel schieten? Zoo zal de oorlog blijven duren. En 7 nieuwe! Neemt men gevangen bij duizenden "'tis niet genoeg,, ofwel men gelooft het niet; maar... loopt het gerucht dat de duitsekers overwonnen, o ja, dan is het waar. en zond ar onderzoekt wordt het g r r r o o t e ieuws maar rond verteld! De B dgen zijn «och rare kerels. B ijft dus gezapig, Vrienden, en liou.lt u gerend. Estius. Uit het Staatsblad, vervolg. Bruneel Urbain, 6 Linie liComp. f te Steenstraete 5-1-17, begrav. Molenhoek Oostvleteren. Cieenewerck Jorfs, 3 linie, 1/3, f in het krijgsgasthuis te Ben nes (Fr.) 15-5-15. Brdynooghe Jozof, 3 Linie fthans Amb. Bon-Seeours, Bouen) militair eereteeken van 2 klas en ooi logskruis. Montsyne Raoul, komt Lieutenant be noemd te worden. Braoandfs Albert, O/Lt, Oorlogskruis ONDERSTEUNING Heer H. Reubens, handelaar op de werf 50 f'r Heer E. Verhaeghe-Gryson 10 fr Heer C. Q'iaghobeur, smid. Rood Kruis 10 fr Heer Lambrecht-Vorscheure 5 fr Aan allen hartelijk clank! 8. X£. V. H. 7 Is een ?verh door het Sehretariaat der Katholieke Vlaamsclie Hoogstu denten voor ruim één jaar op 7 front Legrand Rachel, d. v. Omer en Emelie Scheirlynck, Komen. Vanden Eede Walther, z. v. Jean en Lucie Pittilioen, Duinkerkestr. Stechele Gilbert, z, v. Gaston en Emma Coutigny, Gasselstr. Lamerand Camille, z. v. Jules en Marie Vandenhroucke, Zantvoorde Desomer Madeleine, d. v. Rene en Julie Devinez, Wytschaete. Peene Martha, d. v. Rene en Marie Lebbe, Langemarck. Bedde- leem Robert, z. Remi en Aline Van- cayzeele, Abeelesteenw. Pattyn Irma d. v. Edmond en Elodie Serroen, Bece- laere Legrand Albert, z. v. Ernest en Angelè Labaere, Pottestr. Crombez Charles, z. v. Alois en Irma Vancayzeele Crombekosteenw. Verbrugghe Marge rite, d. v. Jules en Leon ie Six, Yper. Questroy Simonne, d. v. Maurice en Ir ma Bouthé, Abeelesteenw. Lorie Valere z. v. Jules en Celine Candaele, brabanth. Comyn Jeanne, d. y. Emile en Emelie Ampe, Diekebusch. Goemaere Ivonne d. v. Isidore en Silvie Blomme, Poelca- pelle. Ma*aut Andre, z. v. Achiel en Marie Vandepoele, Werfstr. Vancay- seele Andre, z. v. Julien en Marie Bouve Grooten Onzen Heerh. Braem Madelei ne, d. v. Jules en Romanie Bergiie, Hol- lebeke. Louis Julien, z. v Ferdinand en Rachel Carron, Ileninghelststeenw. Beernaert Lea, d. v. Georges en Marie Vermeulen, Casselstr. Verhaeghe Emiel z. v. Nestor en Jeanne Coene, Werfstr. Dequeker Marguerite, d. v. Achiel en Irma Leuridan, Werfstraat Devos Marie d. v. Alois en Clotilde De- ryeke, Vlamertinghe Bulckaen Marie d. v. Pieter en Bertha Grymonpon, Boesinghe. Benouwt Maurice, soldaat en Marie Claeys, herbergierster, beide te Pope- ringhb Meyfroodt Achiel, soldaat van Boesinghe en Silvie Ooghe, dienstmeid te Zuydschote. Depuydt Constantin, landwerker en Philomene Depecker, dienstmeid, beide te Poperinghe Cattoir Clément, landwerker nu soldaat, van Reninghalst ën Martha Hoedt, dienstm. Diekebusch Carton Arthur, landbouw, en Margarite Pinseel z. b beide te Po- peringhe Vanhee Albert sta tie. bedien de en Marie Delbeke, naaister, beide te Poperinghe. Dehouck Albert 9 m. brabmthoek. Smagghe Maria, 67 j. eehtg. Henri Van doolaeghe, Vogelh, Stechele Gilliert, 1 d. Casselstr. Pinceel Valere, 2 j. wijk K Dewilde Omer 5 m. Brielen Delava Leonie52j. wed. Jules Lecleire, Crom- bekestr. Demol Louis 70 j.rent, echtg. Nathalie Vandromme, Elverdinghest. Lefevèr Juliana 68 i. wed. Justin Ac- kaert, Crombekestr.' Cappoen Simonne 7 m. wijk I) VandenEede Walther, 12 d. Duinkerkestr. Verhelst Henri, 74 j. leurder, echtg. Jeanne Demey, Yper. Hosten Maria 32j. echtg. Evarist Gekie- re, Yper Lecleire Hor tense, 76 j. echtg Ferdinand Meulepas, Vlamertinghe Goemaere Ivonne 6d. Poelcapelle Rou- seré Hermina, 73 j. echtg. Jules Vande voorde, Crombekest. Deloker Maria 13 m. Vogelh. Gerber Gustaaf 58 j. echtg Louise Indevuyst, Schaalstraat. Onlangs was er in de O. L. Vr. kerk een dienst tot zielelavenis van eenen gendarme te Yper daodelijk gekwetsten daarna spoedig overleden. Nooit zag men zooveel volk, van alle kleur of geur bin nen eene kerk. 7 Was zooals én fransch -man zegde: to us les civils militarises et les militaires cialisés y étaient.» Het huisgezin Labeau-Sohiefdat 9 zonen telt, heeft er 5 onder de wapens: Nestor, Cam iel, Maurice, Jerome en Medard. Remi, ook opgeroepen, kreeg zevende groep. Gas'.on wacht nog naar 7 groot oogenblik en ware 7 niet d t Romain en Remi in 't bezette Frankrijk verblijven ze zouden er ook bij zijn. Schoone familie? 7 Is vinnig koud! De sneeuw valt langzaam. Alles rondom mij schijnt als in 'n wit doodskleed gehuld. Men zou zeggen, dat natuur en mensch begraven zijn wart geen geweerknallen wordt gehoord 'k Geraak om zoo te zeggen den oorlog vergeten en mijne gedachten varen weg, naar mijn geliefd Vlaande ren, naar mijn dorp, naar mijn duur- bivn thuis, bij Vaacr en Moeder, broêrs eu zusters, 'k Zit- i..ij wéér met hen rond den huiselijken boord, iedereen op zijn geliefkoosd plekje, 'k Voel me wêer in dien gelukkigen, l ustigen tijd, toen wij ons geluk onbe 7*ict waren, toen 'n oor log voor ons onmogelijk scheen* En nu 't Onmogelijke is werkelijk geworden Wij ook begrijpen nu 7 lijden van die genen die wij dan bekloegen, toen wij lazen van den schrikkelijken oorlog, ginder ver, ver van ons landeke! Maar al te wol verstaan we den echten zin van 7 Vlaamsche spreekwoord: Oost- Mest. 7 huis heit! En niet tegen staande al ons oorlogsleed, onze ver moeinissen, ons tjoolon, geneeren we ons. Uit 't slechtste weten wij altijd 't beste te zoeken. En ontmoeten we vrien den of kennissen, we spreken van den oorlog als 'n niet, van 't frontleven als iets doo Isgewoons.'t Kwade laten we van kant of liever vergeten het en ha len 7 schoonste ervan op. Beklagen zij ons, we toonen ons nog gelukkig en zouden hun zelf moed geven. Geven wij aan Cesar wat Cesar toekomt Ons bladje wordt kosteloos ver-* zonden naar de Poperingsche soldaten. Meer namen hebben w-lj, doch zonder nadere aandui dingen, daarom geven wij die nog niet EK RE LIJST: "Vernomen hebbende dat een korporaal der Comp., overste van eenen zeer gevaar lijken luisterpost, door eene grenaat aan geraakt in den loopgracht niet weergeko- men was, is alleen en op klaren dage vertrokken om don korporaal op te zoeken, wiens post afgescheiden was van den zijnen door 1;>J metei's naakte grond en bewaakt door t zicht der vi jandelijke loopgrachten. Hoeft geholpen het lijk van dien korporaal in zijnen loopgracht dragen.,, Zoo spoedig mogelijk trachten wij die lijsten te volledi- gcn. daarin helpe ons Ud^recn. Wij hebben ontvangen van: Gelief mij eens uitlegging ie geven a.u.b. icat het ei gent lijk is? tot stand gebrachtter zedèlijk heil on zer jongens. Dit wordt bewerkt door 7 verspreiden van vluchtschriften en post zegels door 7 oprichten eener boeke rij waardoor de vakmannen hun am bacht kunnen do'/rgronden, studenten hun studies onderhouden en voortzetten Om nadere inlichtingen schrijve men naar S. K. V. H. CollegieVeurne. GEBOOR TEN: HUWELIJKEN: O VERLIJDENS: Julien Gheldof8 j. oud, wonende bij zijne ouders langs den weg naar Proven dicht bij Het Hooge speelde op deze baan. De bengel werd plotseling verrast door eenen der zwaarste engelsche lorys die hem letterlijk het hoofd afreed. Indrukken van nen Jongen in de loopgrachten. Weet. Vrienden, dat het de deftige stads- genoot, Heer Rene Camerh/nck is, die Led. zoo klaar, zoojuist, zoo regelmatig en zoo ge er ne den Burgerstand uwer stad overschrijft en bezorgt. Aan Hem dus uwen dank. uwe hulde en. wanneer gij Hem ontmoet, nen schoonen en genegen vollen "Saiut Militaire.}r Drukkerij "Sint Jozef.,, Alveringhem. 4 i_7 JL-

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1917 | | pagina 2