bladje der. Poperingnaars in 'I leger. Verschijnt 2 maal te maande. KEIKOPPEN. De Oorlog. N° 4 1 Juni 1917 Abonnementprijs. UaT de brievenbus De Toestand SoldatenKosteloos Burgers: 2.00 Ir. AAN ONZE LEZERS. Vrienden, zoo ge regelmatig het bladje wilt ontvangen zendt uw juist adres. Wie het adres be geert van vriend of kennis schrijve naar het Beheer. Die met den duivel pap eet uit eén panne, h j moet nen langen lepel hén! G. G. BEHEER: Hulpkas ten voordeele der Belgische postbedienden gevangen in Duitschland ONDERSTEUNING Poperingnaars in Engeland en Frankrijk. hebt ge nieuws uit uw bannelingschap stuurt het naar het Beheer dat het aan zijne lezers zal mededeefen. Van heden af zal ons bladje ma.al te maande verschijnen, den en ££3, dank zij de milde ondersteuning onzer Stadsgenooten. Wilt a.u.b. ons een woordje latei) gewor den zoo ge het bladje ontvangt of niet. Wie kan ons het portret van de gesneu velden verschaffen? Dank bij voor ba te. hit bkhrer. Mén zegt Poperingsche Keikoppen gelijk men zegt Ypersche Kindcrs, Brugsche Zotten, Mrchelsche Maneblus- scLers Waarom Poperingsche Keikoppen? Die benaming is hcol oud en sterkt tot lof onzer voorouders: ik wil u vertellen hoe: dat zal tevnis ecae koddige figuur uit het verleden doen verrijzen, name lijk Heer Glijbe. 't Was over een zeshonderd jaar, en Vlaanderen was het schoonsteen rijkste land van Europa, 44 dat Koningen deed beven vveeldig door zijnen lakenhan del, gedurig in gisting om reden van volksbewegingen en twist tusschen rijk en arm, en tusschen de machtige ge meenten van toen. Na Br igge, Gent en Ypor was Pope- ringhe de bloeiOndste stad van Vlaande ren: zij genoot breede vrijheid en eigen bestier onder den staf van den leenheer, den abt van Sint Bertens: hare laken weverij was eene bron van weelde en de vnart van Poperjng e naar den Yser liet toe de laken stoffen naar Duitscblaud, ja naar Rusland uit te voeren. Van deze welvaart w*fs Yper afgun stig: onze machtige gebuurstad had van de Gravin van Vlaanderen verscheidene vergunningen bekomen met voorrecht alleen zeker laken mut bepaalde afmetin gen te weven en in handel te brengen. Nu, zoo beweerde Yper, schond Pope- ringlie dit voorrecht met dergelijk laken te verveerdigen: on '.e voorouders loo chenden het feit dat zij Ypersche waar namieken; zij betwisten verders het recht der Yperlingen tot zulken alleen handel, bewerende dat de gravin van Vlaanderen geen zulke voorrechten mochten toeslaan, daar mindere steden, zoowel a!s de meeste, recht hadden tot bestaan en dus tot vrijen handel. Van daar redekavelingen cn beroep tot hoo- gere overheden, zonder einde. Op zekeren dag kwamen de ambach ten en neringen van Yper gewapender hand Poperinghe overrassen, vernielden de getouwen en staken heele straten in brande. Gemakkelijke zege, daar onze stad niet versterkt was! Maar kort daar na deden de Poperingnaais eenen woe denden inval binnen de vestingen der machtige geburen en gaven de Yperlin gen eehe duchtige les. Van toen voort werden meermaals wraaktochten inge richt van beider zijden, en meermaals stroomde het bloed: jaren lang ook stond Georges Hor lier: Neem het niet k va lijk dat ik zóólang heb gewacht 11 te schrijven Ik had nooit geene sta:;dvasti~ ge plaats. Een dag en half ben ik in de infirmerie geweest; daar hebben ze mij naar K .les gezonden in een hospitaal waar zij ferm gesneden hebben aan mijn hand. Na*'twee dagen ben ik wederom moeten vertrekken naar een ander hos pital, waar dat ik eene operatie heb mce- ten (fo >rstaan en veel afgezien heb; daar hebben zij mij ook niet willen houden en mij gestuurd naar Recqucs, een verloren dorpje tegen Montreuil in Pas de Calais. Gezietdusd.it ik nogal afgezien heb om een paar maanden '4 embusqué te spelen. Nu ben ik aan 't beteren en als het zoo voort gaat met een goé acht dagen zal 't gedaan zijn. Vriendenge z\el dat de kogels en obussen alleen niet zijn die uw makkers soms doen lijden. Hendrik Colpaert, G 24 - IV gr. A.T. Kan mij iemand nieuws geven over Maurice Bautyl E.II.A. Brutsaertaalmoezenier. Op 20 Mei overleed hier in onze post Cyriel Damour, Poperingenaar, Watou- straat. Hij werd erg in den buik ge kwetst door een schrapnell en overleed tijdens de operatie. Hij was een voor beeld voor de andere Jongens, werd in den Hulppost gebiecht en kreeg ook het H. Oliesel. R. I. P. ons magistraat voor vierscharen to Brugge en te Gent tot verdediging: maar 't was toen gelijk nu, dat dc machtigsten de zwakken onderdrukken en dat het recht liefst helt naar den kant der sterksten. Philips van Artevelde, als hoogste rechter, besliste dat Poperin ghe ongelijk had, zou boete betalen en ophouden betwist laken te weven. Dit was 't begin van den verval onzer stad. In 't hert onzer voorouders groei de il in een erfelijke haat tegen Yper op en 'k geloof niet dat hij op heden uitge sleten zij. Maar vijanden i n rechters moesten bekennen dat de burgers van. Poperinghe tani en koppig waren ui t verdedi'e.i hunner rechten, en meer maals voorzeker weerklonk het te Br urge en te Gent voor de vierscharen: «daar zijn de Keikoppen weer!» (Vervolgt) E.J.V. E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. C 3,0 I H. Gasp. Herpolinck, brank. c 171 H. A. Bacrt, Noordstraat, 13, Poperingho De pessimisten zijn alweer aan dqn gang «Er is geen doen aan! Zoo hooren we meer dan eens met medelij den, zonder spreken maar schokschou derend bezien we den dwazerik die zijn woord als evangelie doet dcorgaan. God dank is het de uitzondering aan 't front die zoo praat. Zeker ontmoeten we soms hier of daar 'n gek die om andere te doen gaan, babbelt alsof hij alles in het zwart zage. We mogeil niet uit het oog verliezen dat er geen spraak meer is de duitsche lijn in eens te doorhoren, zooals wij liet verstonden in 14, begin 15. Herinnert u den slag van Champapne. Ovt ral was men overtuigd do vijand tjzien achteruit trekken op een heel front, vooral op t Belgisch, (de pessimist zii t niet vt rd< r tenzij voor 't slechtste,^ zoo het offensief lukte. We koesterden dezelfde hoop later toen de Hngeleshen hij Ar ras beukten Maar sinds is heel veel t jd voorbij. Zoo als wij, wrocht do vijand en wiek hi tweede, derde, vierde c a meer lijnen. Zoo stond men voor n muur. Met aan gegroeide krachten en gi'zamentlijk wer -ken dwongen onze bon Igenoolen ,den Duitsch zijne verschansingen te ontrui men. Doch 'n sterke muur rees op ..die van Hindenburg! Wer.da. riep de via td ...niemand verder meer! en volgens hem was 't weer gedaan. Doch Fransch-en Engelschman wilden verder kornen. In klein gerucht verschieten zij niet. De laatste berichten melden reeds victorie op hunne fa men sa lijn. Aanbou -dend werken zal ons de zege brengen, tenzij de pessimisten het met hun knor ren verder maken. In December 11. werd er door het per soneel der Belgische Legerposterije/i eene hulpkas gesticht ten voordeele der collegas (soldaten en burgers) die gevan -gen zijn in Duitschland. De inschrijvingen en bedragen kun nen gezonden worden aan den schatbe waarder, Mijnheer H. VAN CALSTER, midden bureel der Belgische Leger pos te- reijen. Wij hebben ontvangen van: E. II. J. Delbaere principaalVeurne. 20 fr H. Sansen-Vahnestè, drukker 10 fr E. H. Th- Vandenbussche onderpastoor te Hout hem. 2 fr Aan allen hartelijk dank! DE POPERIÏVG KEIKOP f

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1917 | | pagina 1