bladje der Poperingnaars KEIKOPPEN. in 'I leger. SOLDATENPANEN. AAN ONZE LEZERS. GODSDIENT IS GOED VOOR VROUWEN. N° 5 15 Juni 1917 Abonnementprijs. Soldaten: Kosteloos. Burgers: 2.00 fr. Zij hebben niet altijd leute degenen die lachen. G.G. Nagezien door de Krijgsoverheid. ni-TTiMHimi iii>rmnannfWTitr",'CTww,ir Nieuwe Lezers vragen ons naar N° 2, 3 en 4. Wie kan ons die terug bezorgen om ze naar de Vrienden te zenden. Wilt a.u.b. ons eon woordje laten gewor den zoo ge het bladje ontvangt of niet». 4— Wie kan ons het portret van de gesneu velden verschaffen? Dank bij voorbate. Het Bkhrer. (Vervolg) Ppperinghe bezweek dus in dien on gelijke» strijd, maar, onmachtig gewor den, greep naar bet wapen der zwakken, de spotternij: bij ieder, volksfeest zou men den strijd der Koppige Popering- naren tegen de machtige steden herin neren. Ghent, Yper. Brugge wiértlcn ten dien dikwijls samen vermeld bij de eerste loiters GH. Y. B. en men moest niet hooggeleerd zijn om dat woord in t het latijn "gibbus,, bultenaar, in ver band te brengen. Die steden zonden dus in den stoet voorkomen onder geda nte van eenen buiteman: Poperinghe wilde daarbij door het koppigste der dieren verbeeld gaan: en om den sti ijd tussth n beiden te laten zien, zat heer Ghybe, de bultenaar, averechts op den ezel: aan de koppigheid der Poperingnaren zou den de lii ach li ge sh den hulde bieden daar Ghvbe op een fluweelen kussen eenen overgrooten Kei zou dragen. I)e lijfwacht van den Kei bestond uit twee rijen gildebroeders, g iwapend met lepels en vorken en allerlei keuken gerief: 't was immers voor bunnen huiselijker! haard eu hun bestaan dat de Popering naars gestreden hadden zonder inge richte gewapende macht, maar metal wat in hunne woning als wapen te vinden was. Allengskens vergat het volk de bit tere spotternij van die verbeelding en heer Ghybe was bij alle feesten wel kom en verzette h *t volk door zijne vrijpostigheid hij verweet zijnen ezel wat hij zijne medeburgers begeerde op te dissehen daarbij waren de gil- debitfeders van den Ivei al koddige en lustige lieden. Toen Keizer Karei onze stad bezocht; beviel hem de stoet van den heer Ghvbe op,erst en bij liet hem als gilde broeder van den Kei inschrijven. Maar 'tgebeurde dat Ghybe misbruik miek van zijn gezag op de menigte, en eens durfde hij den balliu van de stede en de juridictie van Poperinghe aangaan op don openbaren weg:eene klachte wiêrd ingediend bij de.hoogc- re overheid en zoo gaf, onder Philips II de gouverneur der Nederlanden, een dekreet uit gebiedende te niet te doen de zottigheden die men p'ag te doen tijdens den uittocht van den Heer Ghybe en de gilde werd ontbonden. De balliu daarbij oefende zijne wraak nog Waarom niet voor Mannen Hij is waar of hij isvalsch, redelijk of ongerijmd. Is' hij waar en redelijk, dan is hij 'dit even zeer voor mannen als voor vrouwen. Is hij valsch of onredodelijk.dan is hij niet beter voor vrouwen dan Voor man nen, want de leugen deugt voor niemand. duist als de vrouw,heeft de man harts tocht* n, dikwijls zeer hevige, le bestrij den: en even min als de vrouw ka-u de man die overwinnen, tenzij door de lief de en vrees voor God en de machtige middelen, die de godsdienst alleen hom verleent. Yo r don man: evenzeer als voor de vrouw,is het leven vol moeilijke en lasti ge plichten: plichten jegens de maat schappij, plichten jegens het huisgezin, pli 'hten jog ns zichzelf. De mannen moeten evengoed God aanbidden en dienen, een onsterfelijke ziel zalig maken, ondeugden onderdruk -ken, deugden beoefenen,een hemel ver lienen. een hel vermijden, een oor deel vreezen. zich tot een immer drei gt n le dood voorbereiden. Voor de een en zoowel Als voor de au -deren is Jezus-Christus aan het kruis gestorven en zijn geboden betreffen een ieder. Moest er een onderscheid bestaan, dan ware ot hierin gelegen dat de gods- di< nst voor mannen oog onmisbaarder is dan voor vrouwen. De mannen im mers zijn aanmeer gevaren blootgesteld; zij kunnen lichter in zonde vallen en zien meer slechte voorbeelden, vooral wat betreft zedeloosheid, onmatigheid en verzuimen van godsdienstplichten. Mgr IleSegur. uit op den scha melen kei, die, uit de gil- dekamer heimelijk gestolen.in het vuur geworpen wierd en er aan stukken borst t Schijnt dat er later spraak was van de gilde her op te richten en reeds was een overgroote kei voor handen deze is be waard in bet college waar ,in betere tij den,menige jonge keikop toevallig verdoold op liet appelkot,hem mijme rend aanstaarde Tijdens den geweldigen polifiokon strijd, over een goe vi jftig jaar, verrees Heer Ghvbe in een snotschrift dat kor- ten tijd beleefde. Van w elingelichte lieden, nu, heb ik gehn< rd dat Heer Ghybe, die zoo in woelige tijden te Poperinghe verscheen, n gmaals gezien is geweest in onze stad, waar bij alles met do hoogste verwonde ring gadesloeg Maar 't schijnt dat de Krijgsoverheid die t' onzent heerscht herti aangehouden heeft ,ls spioen! 'K ga eene permissie vragen om te gaan hooren! E. J. V. BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. C 30 I H. Gasp. Herpelinck, brank. C 171 li. A Baert, Noordstraat, 13,Poperinghe tk zit nu in De jongensklas dient ons hier tot lees- en schrijf/aal. W e zitten hier dus weer op de krut bank- skens. Al 't gene ik mij nog herinner van .vroeger jaren, dwarst door mijn kop. fk zie al mijn makkers, en do tafe-* roeien op de speelplaats on in de klas dringen zich verwarrel*! in mijn brein. Hoe g. lokkig, hoe lief de kinderjaren. Wat zou de wereld een ander uitzicht hebben, indien we allen onze vreugde, onze joelende onwetend e i I van de ben gels jaren behouden hadden. Maar neen! Hedendaags moet een kinderhert zich schamen. Nochtans, de gordc'herder zei In1! lot zijne apostelen- even de Moeders van Jerusalem hunne hinders ter zege ning bij Hem hi achten. «Het rijk d< r Heiru Ion is voor de kleinen, de onnooze- leu, en wen ge geen kinderhert hebt zult ge het rijk der Hemelen Jiiet bin nen» reden.» Do wereld is afkeerig geworden van die onbewuste openbar igludcl. De geba ren de woorden ma ken thans den mens* li rn de ziel de sclionne kimlerliefile vindt geen weerklank moor in de dredge boe zems van ikzuchtige menschen. De t 'gen wourdig-' oorlog is een zucht, een zoeker nr.i.v g luk. Drollig nut waar! Nochtans echt zoo! Denk niet dat Du ts* hl nl of g lijk welk ander land dezen oorlog uit genotzucht betracht hoeft. Hot Duits* he volk, heeft in dezen ocr'og toegegeven omdat het docht dat zoo het de oppermacht, het overwicht in Hun pa verkreeg, h t daarmee ook het geluk verkreeg Dezen iever, deze nei ging van het duits* lie volk, heeft alzoo de lage diplomatie gestreeld en zoo is het doel onmiddèlijk achteruit geweken en alleen de interest van dezen oorog bijge -bleven. Hel duitsche volk was ecu groot volk; daar is niets op te zeggen, hoe laffe vijanden zij thans ook zijn Doch eeni- ge doorslepen mannen hebben de eigen grootheid naar verwaandheid en lioo- veerdigheid doen o\orgaan en dan is de oorlog ontstaan met de eerste gedachte van grooter en machtiger te word* n ii aar terzelvertijd voorspoed en geluk kiger op maatschappelijk gebied. En vcij, v*e hebben dan *!it doel hèkampt omdat we voelden van den eersten dag dat bet eerste, het zuivere ideaal verdwe nen was eu dat er nog slechts het dier lijke winstbejag van overbleef. Nu stel len we ook ons standpunt; want vroeger hadden er da b uidgenooten geen. Ze bestreden slechts het slethte deel van Duitschland. Nu willen we de vrijheid van allo volkeren. Er zal nochtans wei nigbij dien oorlog gewonnen zijn. Ah den vrede dag zal komen dan zal de di plomatie handelen; en niemand zal zijn haken daarin moeten slaan. Dat is hun domein en ze zullen liet wel weer zoo goed brengen dat ze opnieuw, nieuwe toestanden zullen scheppen. Dat is echter DE

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1917 | | pagina 1