De Oorlog. 1 Juli 1917 IN MEMORIAM Burgerstand: I tot 15 Juni. De Toestand ONZE GESNEUVELDEN ALLERHANDE NIEUWS. UIT DE BRIEVENBUS Niettegenstaande alles heeft ons volk moed, ze staan hun steke in hun keikop pen - koppigheid - al zeggen ze wel: Wanneer gaat die bominabele oorlog gedaan geraken, 't begint fijn mijn bot ten uit te hangen; gelijk de hommelrank getrouw den draad volgt zoo blijven ze getrouw aan Koning en Land. Heil U, Vorst en Held! Heil U en dank van ons Poperingen en ommeland. Licht moge U den vreugd- en zegedrank schinken ons geteisterd hommelland. A.B. Thans valt daar weinig over te zeggen Eenieder vraag zich opnieuw af wat er gebeuren zal. Voorzeker was er sinds lang geen zoon troepenbeweging meer geweest dan sinds een paar maanden. Dat geldt vooral voor't engelsch front en wel bij 't oord dat we liefhebben. Het is overigens ook hetgeen voor ons van grootst belang is. De tommies deden eeh goeie stap vooruit én 't was angstig doch vreugdevol dat wij, na een oorverdovend bombardement, ze zagen oprukken en Wytschaete en Meessen innemen. Zou er nog gevaar zijn al die kant voor onze stad? Laat ons hopen van neen! Nog een big pust bij Boesinghe, tenzij aldaar de fameuze soixante quinze in wer king kwamen! 't Is gelijk van waar het komt, zoo de moffen may tegen wil en dank maar'tgeliefde Poperingiie sparen. Kreupel zijn van arms o beenen Wil het, God, m j nooit verleonen: Maar van mij verwijder, Hser, 't kreupelhertig zijn nog meer. G G. 66 Uit het Staatsblad. (vervolg) 519 D'Amour Cyriel, 8 Rog. Artil. M. 75, •j- 20-5-17 voor Dixmude, begraven te Poperinghe. 61924 Tailleux Kamiel, 11 Liniereg. 1/jj 7 28-9-16 voor Dixmude begraven te Adinkerke (1781) Remi Timperman, kapitein 2 liniereg. ridder in de kroonorde en Oorlogskruis. ONDERSTEUNING H.Osc.Fiers, gemeenteraadslid; H.Mnrc. DeBaene, gemeenteraadslid; Kapitein R. Timperman, B.L. elk 10 fr 00 H.Nest. Verhaeghe, onderw.; J™. Billiau, kanten (Abeelej; Jr. Aug.DePuvdt. Po; H.A.Schabaillie, onderw. Sta^ele; E.H. A.DeJaeghei onderp. Pop. eik 5 fr 00 Aan allen hartelijk dank! Spetebroot Gisèle, d. v. Hilaire en Zelie DeBeer, Sectie I bij den Abeele. Goe- maere Irma, d.v. Alois en Elodie Mille, Yper. Declercq Celina, d.v. Philip en Eveline Defoort, Rousselaere. Petillon Albert, z. v. Cyriel en Elodie Phlypo, Langemarck. Vandenabeele Robert, z.v. Aehiel en Helene Lermyte, Boesche- pest. Loncke Estella, d.v. Camiel en Maria Ozeel, Sectie D. Knockaert Ma ria, d. v. Julien en Emma Verslype, Vlamertinghe. Julien Tem per vi Hef, smid en Madeleine Delbeke, werkster beide te Poperinghe. Deniere Celina, 53j. herberg., wed. Cy riel Bonduwclle, Yperstr.Ghesquiere Leonie, 68j. landb. wed. Livin Deausy, en hare dochter Emma Deausy, landb. ongeb. beide wonende Oosthoek. De- muydt Rosalie, 78 j. z. b. wed. Joannes Lanipaert, Woesten. Sn ply Oetavie, 58 j z.b. ongel.. Staden. Bonduwelle Medard, 18 j. voerman, z.v. voornoem de Deniere Celine. DewuIf Leopold, 10 j. Bccelaere. Diservnck Arthur, 68 j. statiebediende, eebtg. Leonie Van- elverdinglie, Langemarck. Gombeir Henri, 67 j. wed. Sidonie Devolder.over leden te Proven. Teebei Henri, 74 j. schoenm. wed. Louise Kino overl. te Neuville bij Montreuil. Colaert Henri 66 j. fabrikant, overl. te Sternhecque. Op 1 Juni 11, rond 11 ure in den voor middag, ontstond brand in de herberg «hoek van vrede» bewoond door den II. Henri Bouw, gelegen langs den steen weg van Wostontre. Na korte stonden was alles in a>ch gelogd Het huis was gedekt met stroo, en 't schijnt dat het vuur medegedeeld werd door een loco motief, zoo wc er in onze straten zien, en dat steen voerde. 's Namiddags brandde de hofstede af van den Hoei Prosper Vercruysse. Ze staat in dezelfde buurt. Alles werd het prooi der vlammen. Schuur en stallin gen, 't werd al vernietigd. Den 8 Juni was nog eens brand aan den Oosthoek. Tusschen Elverdinghe en Vlamertinghe steenweg werd de hoppe- keet, tocbehoorende aan den Heer Emiel Lelieur door 't vuur aangerand. Weldra kwam het in aanraking met de hofstede die ten gronde opvuurde met nog twee werkmanshuisjes. Twee dagen nadien, om 7 i 12 's mor gens is de hofstede van den Heer Cyriel Crevits. bij den Droogentak, geheel en gansch ten gronde afgebrand. Rond hetzelfde tijdstip werd Poperin- ge nog al néerstig medegedeeld. Weinig schade in stad, doch alweer een obus door 't kapelletje van het Collcgie, Hot bombardement dat Wouw Char les Noliet doodde, kwetste ook den man. Nieuwe lichting. Het halfjaar opgeroe pen om met l Juli te vet rekkentelt in onze stad 61 ingeschrevenen. Sedert eenigen tijd heeft men het ge raadzaam gevonden de O. L. Vr. kerk tijdelijk te verlaten en in een andere plaats dienst te doen. Het altaar, de com muniebank, stoelen en banken zijn, dank aan de goede zorgen van den ijver- vollen Aalmoezenier, E.H. Dumon, van de kerk naar het groot gebouw, in den wandel «het slunsekot» overgebracht. Vrijdag, 15 Juni, feestdag van het H. Hert, was de luchtige kapel veel te klein er werd een plechtig lof gezongen door eenige jonge artisten der stad; onder het lof prak E. H. Dumon en had het over de vereering van het 11. Hert van Jezus en de groote plichten, welke de Christe nen, vooral in dezen tijd, te vervullen hebben. en Lucien Duflou, C 188, 8 C®:.. laat ik U weten dat Omor Room uit de Potte- straat, nu soldaat bijt zevende, gekwetst is aan zijnen linkervoet en bil. Naar het schijnt is het niet erg. Maur. Lava, C 238. 2 C®. Over eenige dagen ben ik naar mijn huis ge weest waar mijn schoonzuster woonde. 111 heb bemerkt dat het huis heel en al onbewoonbaar is door het inkomen van een obus. Mijn schoonzuster met haren man, dochter en kind waren juist uithuil bed opgestaan toen het gebeurde. Ware de goede God met hun niet geweest, ble ven allen vermorzeld in huis, maar allen zijn ongeschonden kunnen het huis verlaten. Remi DeBeir, C 12, 5 -rWij zijn ook met vijf broeders hij het leger, ook iets dat niet veel onder de soldaten gevonden wordt. Maur. Devos, Amh. Ocean: Het is vandaag 18 .Juni reeds vijf weken dat ik in 't hospitaal hen Mijn oog is ver genezen, maar het zich zal nooit meer goed worden. Alb. Brabandts, O/L1Ik hen den 81 Juni in T huwelijk getreden met Juf. Elisa Lust, vluchtelinge van Ghistel en tegenwoordig woonachtig te Adinkerke. E. Descamps, C 166. Ik ben in het hospitaal de Panne, gekwetst in mijn linkeren arm door een stuk obus; maar stel het straf goed. Gustaaf Rouseré, soldaat der oudste klassen, die den aftocht van Ant werpen heeft medegemaakt, komt te overlijden. Hier in Frankrijk leerde l ij zijn ambacht van Coiffeur aan ver minkte belgische soldaten. Hij was ge huwd en sedert eenige jaren gehuisvest in Antwerpen. Rev. Fath. Kestelyn, belg.,Chapl. Bristall. Gisteren kwam mijn Pastoor met de brieven naar mijne kamer, en de man zag er uit al iemand buiten adem, A teJegram from the front!Called up! De roode om slag had zeker het uitzicht van een engelsch snelschrift; maar de datum van *t verzenden getuigde dat er niets brandde: acht dagen lang had het briefje gereisd, maar dc Kei kop had de submarines gezwicht en bracht een eerste bezoek in 't zwarte Yorkshire. Welkom, Jongen, gij hebt n3 op uw klakke? Zeg, waar is uw oudste broert je en zusterke gebleven? Met mij gaat het wel; 't is voort zaaien op den rotsaebtigen Engelschen grond onder verstikkende, bedorvene lucht, uitzien de op wat zonneschijn. E2X In nummer 4 drukten wij over uit 4 «staatsblad» 14014 Lahage Romain, Sold, in t fort van Haesdonckverdwe nen den 12-9-14. Aan t hoofd gekwetst door't vallen vaneenen muuryis Romain Laheye overleden int klooster van Haes donck en aldaar begraven den 12-9-14. Meer namen hebben wij, doch zonder nadere aandui dingen, daarom geven wij die nog niet EERELIJST: Zoo spoedig mogelijk trachten wij die lijsten te volledi- gen. daarin helpe ons iedereen. Wij hebben ontvang en. van: E.H.Et.Dumon legeraalm. B.L.; H.Val. Billiau, oud-student; elk 25 fr 00 Vi GE BOOR TEN: HUWELIJKEN: O VERLIJDENS: miij 1 nmmrjsr's'rN— c-.-r-rT *:wnc um srjr, v b,' Drukkerij "Sint Jozef.,, Alveringhem. ra BELGISCH LEGER. FRANKRIJK. ENGELAND. T.F.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1917 | | pagina 2