MEIMAAND In Memorem Onze Gesneuvelden Burgerstand van den 15 tot den 31 Maart Maria is onze Moeder, ons door Jezus zelf op het kruis gegeven, en nu in den oorlog met meer reden nog dan ooit, daar we ver zijn van onzen thuis en zonder nieuws, of minstens toch zoo raar vader en moeder te zien krijgen om hun ons wel en wee toe te ver trouwen en moed en opbeuring te ontvangen. Welk welgeboren kind ziet niet met innige vreugde en ontroering ^oeders'Jeestdag aanbreken, om haar op dien dag meer dan ooit zjjne liefde en dankbaarheid te betoonen, om uit verkleefdheid tbt haar handel en wandel te onderzoeken en te verbeteren. Maria is onze Moeder. Hebben w-e waarlijk die kinderlijke tee- derheid voor haar, die oplettendheid haar in alles plezier te doen? Bewaren we hare beeltenis in ons gebedenboek en vooral dragen we haar in ons harte. Gaat ons peinzen en droomen tot haar in lijden en verblijden, in voorspoed en in kommer Is de gedachte aan haar voor ons een sterkte in de bekoringen, en spoorslag om T goede te doen en 't kwade te vluchten, een ver kwikking in de dhgen van wanhoop en moedeloosheid, eene ster in den nacht Met/een woord, hebben wij voor haar die ware godsvrucht, zoo deugdoend naar ziel en lichaam Bidden we soms het rozenhoedje, dragen we haar kleed, de scapulier, bidden we 's morgens en 's avonds de drie weesgegroetjes om de zuiverheid te bewaren Of zijn we bang voor den spotlach van kameraden en blozen we iiaar kind te zijn Hebben we in die tijden van storm en omwenteling ook die schoone kinderlijke fierheid verloren, waarborg van de gezondheid onzer ziel Maria is onze Moeder en daarom verlaat ze nimmer de haren, nu vooral niet in deze beroerde dagen, waar de dood er zoovelen uit onze rangen maait, en waar 't geloof en de zuiverheid zoo me- nigwerf schipbruik lijden 4 H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in 't uur van onzen dood. H. Maria, deur des hemels, leid ons binnen in 't eeuwig Vader land - i Kwam na leiden geen verbli jden Zoo waar 't lijden groot verdriet Maar na lijden komt verblijden, Daarom acht ik 't lijden niet. Welke brieven wij ook ontvangen van Poperinghe en omstreken, eenieder heeft het over het bombardement. Wij beleven ang stige dagen, God gave dat het betere ofwel Hier krijgen wij er van. Toch leven we voort op hoop. Andere Het gaat hier schuw op de streek. Mochte 't beteren. Hier nog De duitschers zijn nogal neerstig langs hier. Goddank, wij zijn nogal gespaard. Het nieuwrs dat vafi de stad wordt overgeseind langs hier, langs daar, zoo 't niet werd gecensureerd, brengt ons genoegzaam op de hoogte van 't geen er daar gebeurt. Toch is het best de wraarheid te kennen, hoe wrreed het ons soms vorenkomt. dan te moeten leven in de onzekerheid van 't geene onze lieve wezens overkwam. Het beschieten van de stad, dat het getal obussen van zooveel honderden vermeerdeit, deed ons eerst denken aan duitsche ofien- sief langs Vper. Van alles wrerd al rap verteld van *t geen gebeurde in Frankrijk en 't zou geen week meer duren of 't geweldig stooten moest langs hier beginnen. Goddank dr& werden de gemoederen gerust gesteld en wachten onze burgers naar stiller dagen. Hoe thans de zaken staan (bij 't lezen van dit blad) kan ik nu niet voorspellen, doch zeker is 't dat op het oogenblik de duitsch fel botst en stoot maar.,, tegen iets dat niet min hard en vaste staat. Geen moed verloren dus. Beleven wij soms bange uren, een troost toch blijft de jongens zien de toekomst in met moed, wrant nu of nooit is dit de inzet van het einde. DERIJKE Maurice, Soldaat bij... Gesneuveld den 18 Maart 1018- bij Nieuwpoort. R. I. P. GEBOORTEN Beauprez Albert, z. v. Jules en Emma Pype, Merckem. Dufiou Albert, z. v. Camiel en Richilde Vandewater, Vlamertinghe. - Lemahieu Michel, z. v. Pol. door en Leonie Desodt, Woestenstwg. Gouwy Gerard, z.v. Alberic en Maria Pauwels, Vlamertinghestwg. Delanghe Maria, d. v. René en Sidonie Lefevre, Werfstr. Debacker Gerard, z. v. Julien en Lucie Logic, Werfstr. Hennin Albeit, z. v. 'René en Maria Depoorter, Kemmel. Marey Elisay d. v. Emiel en Georgine Couwet, Provenstwg. Estius. *1

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 2