Verschijnt 2 maal te maande 2de Jaar No 12 (29) 1 September 1918 /- -«v" ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten KOSTELOOS. Andere soldaten 2.00 f^ Burgers 4.00 fr. BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-Jan ter Biezen Watou) Is er u ziekte overkomen, Gij klaagt, gij mort, gij zucht. De eet]Ugt is u gansch ontnomen, En 't bed is een toevlucht. Wal kan u heel de wereld baten Voor u is geen genot. Geen kracht meer in de ledematen Gij zijt nog slechts 'n vod. Het zlelonkruid toch kunt gij wieden Dit is u nog gegund, De hoop en zal u niet ontvlieden, Daar gij^genezen kunt. De strengheid van het winterweder, De vorst, de sneeuw, gij ducht. Of regen valt er plassend neder Uit de koude, kille lucht. Gij duffelt u in dikke kleeren, Bergt d'handen in den zak. En nergens kunt gij u generen Gij hebt veel ongemak. Toch laat gij uwen moed niet varen, Gij zwicht u wel daarvan De Winter moet de Lente baren En Zomerweer komt dan. In oorlog leeft gij sinds vier jaren. En ver zijt gij van huis. Wie weet waarheen gij nog zult varen. De zwaarte van een kruis Weegt meer en meer op uwe schouders Veel kwelt er uwen geest T Lot uwer vrouw en uwer ouders En dat uws kroost het meest. Welk onheil er u ook komt stooren, Hier binst uw levensreis, De hoope zal u steunen, schooren, Na oorlog komt weer peis. De wereld is een zee, De,menschen zijn de baren; Hi j die geen schuitje heeft Moet op zijn g...tje varen. - Hier een gedacht vooruitzetten, of onze lezers van 't een of 't ander op de hoogte brengen, toch nimmer overdreven en evenmin gevaar lijk, is niet gemakkelijk, en. zelfs ontmoedigend, gezien moeder censuur, altijd even onverbiddelijk och ja, wat versleten en ver ouderd van gedacht snijdt en scheurt in hetgeen we schrijven. Laat het ons echter nog eens beproeven. Dees keer was het goed nieuws, ja, zeer goed dat ons in de laat ste dagen toekwam. Men sprak nog immer van Duitsch offensief» men vreesde zelfs in 't Noorden, op 't Belgisch front en in Zuid- Vlaanderen. Goddank, de grocrte man, FOCH, vond 't oogenblik gepast, viel aan en won een zegepraal. De Duitsch trok achteruit en... is dus wel zoo sterk niet meer dan velen meenden. De wind nu is gekeerd. All right Daarmêe'hebben onze vluchtelingen hoop gekregen dat ?t oorlogs einde nadert, 't Is onze meening ook. Eens de mof klaar zien zal dat er geen spraak meer is van overwinning, zal hij eenige loonen lager zingen en weer van vrede spreken. Dan zal het ^zfrjn zoo een piotje redeneerde, 'n beetje goe wil van weerskanten en we kunnen nog dees jaar de puinen onzer stad gaan bezien'en vrede roepen dat 't weerkaatst legen de ste^nbrokken. Mannen, zoo ge 't bladje voort begeert, zend ons uw juist adres Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 1161 (8-8-18) (als 't kan) Vader Cats. Jacobus. Jlstius. «fut Rond den Oorlog

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 1